Výber z usmernení ÚVO – apríl až jún 2023

18. 7. 2023

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré ÚVO zverejnil v mesiacoch apríl až jún 2023.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Vyhlásenie súťaže návrhov, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, Povinnosť stavebné práce, ktoré plánuje realizovať v jednom roku na rôznych adresách sídiel svojich budov obstarávať v rámci jednej súťaže, Ak sa zmení v zmluve len zmluvná cena, ide o zmenu charakteru zmluvy?, Povinnosť anonymizácie hospodárskych subjektov v etape vysvetľovaniaRKsZ - stiahnutie výzvy na predkladanie konečných ponúk verejným obstarávateľom, Predloženie vzoriek, ktorých výrobcom je iná obchodná spoločnosť ako uchádzačZákazkou nie je špecifický systém dohôd v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,  In house výnimka - zákazka zadaná spoločnému obecnému podniku, s majetkovou účasťou dvoch obcí v pomere 50:50 a iné.

Ak by Vás niektoré metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Doba trvania zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb mobilných operátorov 

Metodické usmernenie č. 10159-5000/2023 zo dňa 22.06.2023

1. Existujú prekážky v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré by obmedzovali uzatvoriť zmluvy na služby (GSM služby mobilných telefónov, upratovacie, bezpečnostné a iné) s platnosťou na jeden rok?

2. Ukladá zákon o verejnom obstarávaní povinnosť uzatvoriť zmluvu na obdobie dlhšie ako jeden rok na vyššie uvedené služby?

Zákon o verejnom obstarávaní neupravuje minimálnu alebo maximálnu dobu trvania záväzkového vzťahu (nie je vylúčené uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú) s výnimkou rámcovej dohody.

...Záverom možno konštatovať, že zákon o verejnom obstarávaní nekladie prekážky limitácii zmluvného vzťahu na dobu jedného roka pri opakujúcej sa službe, ktorou je poskytovanie služieb mobilného operátora. Zákon o verejnom obstarávaní tiež neukladá povinnosť uzatvoriť v prípade tohto typu služieb zmluvu na obdobie dlhšie ako jeden rok a rovnako túto možnosť ani nevylučuje.


Čiastková zákazka v rámci DNS spolufinancovaná z EŠIF (2021-2027)

Pýtame sa, ako postupovať v prípade, keď v čase vyhlásenia nadlimitného dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) verejný obstarávateľ nemal vedomosť o tom, že niektorá z čiastkových zákaziek bude spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF z programovacieho obdobia 2021-2027 a preto nepožiadal podľa § 184q ods. 1 ZVO orgán kontroly o vykonanie predbežnej kontroly; ale napriek tomu následne bude čiastková zákazka vyhlásená v rámci zriadeného DNS spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF z programovacieho obdobia 2021-2027? 

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)