Výber z usmernení ÚVO – október až december 2023

24. 1. 2024

V tomto článku uvádzame podstatné časti  z výberu metodických usmernení, ktoré ÚVO zverejnil v mesiacoch október až december 2023.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

  • Súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti so stavbou ako zmluvná podmienka 

  • Splnenie podmienok účasti osobného postavenia pri uzatváraní dodatku

  • Žiadosť o poskytnutie informácií o verejnom obstarávaní pred jeho vyhlásením

  • Možnosť vylúčenia účastníka rámcovej dohody, ak nespĺňa podmienky účasti

  • Započítanie častí zákaziek na účely zápisu do zoznamu odborných garantov

  • Uzatvorenie zmluvy s hospodárskym subjektom, ktorého členovia riadiacej štruktúry sú osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c)

        a iné.

 

Ak by Vás niektoré metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja

Metodické usmernenie č. 13380-5000/2023 zo dňa 18.10.2023

Verejný obstarávateľ vyhlásil čiastkovú zákazku v rámci zriadeného DNS prostredníctvom príslušného informačného systému, pričom koniec lehoty na predkladanie ponúk stanovil na deň, ktorý je dňom pracovného pokoja.

Ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa aplikuje všeobecne pri výpočte/určení lehôt uvedených v zákone o verejnom obstarávaní, t. z., že sa aplikuje aj vo vzťahu k lehote na predkladanie ponúk.

...V situácii, ktorá je predmetom Vašej žiadosti, je zo strany verejného obstarávateľa potrebné postupovať pri určení lehôt podľa § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a upraviť v elektronickom prostriedku nastavenie lehoty na predkladanie ponúk takým spôsobom, aby posledný deň lehoty bol najbližší budúci pracovný deň. Zároveň je v tomto prípade potrebné publikovať korigendum oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk.


Možnosť priameho oslovenia subjektu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

 „Ak oslovím 3 firmy za účelom predloženia ponúk pre potrebu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a na základe tohto prieskumu predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne zákonom stanovenú hranicu pre povinné zadávanie zákazky cez elektronickú platformu – čiže pôjde o zákazku s nízkou hodnotou pri tovaroch a službách do 70 000 € bez DPH, môžem pri takýchto zákazkách následné ešte raz osloviť už len jednu firmu prostredníctvom emailu?“

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)