Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky používania webového sídla www.vo-portal.sk
(ďalej len „VOP“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. „Prevádzkovateľ“sa rozumie:
  Global Procurement s. r. o.
  Koprivnická 3401/9F, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
  IČO: 43 955 134, DIČ: 2022540872, IČ DPH: SK2022540872
  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 50362/B, bankové spojenie Tatra Banka, a.s., IBAN: SK41 1100 0000 0026 2372 7643
  tel. číslo: 0903784006
  (spoločnosť je platiteľom DPH)
 1. Prevádzkovateľ je vlastníkom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom portálu vo-portal.sk; Prevádzkovateľ má výhradné majetkové práva k celému obsahu nachádzajúcemu sa na webovom sídle, ktorý je autorským dielom (vrátane tých autorských diel, ktoré vytvorili Užívatelia a/alebo Registrovaní užívatelia).
 1. Užívateľom“ je každá fyzická osoba, ktorá využíva služby webového portálu vo-portal.sk a/alebo ktorá na portáli www.vo-portal.sk vykonáva akúkoľvek činnosť a/alebo si prezerá jeho obsah a ktorá nie je Registrovaným užívateľom.
 1. „Registrovaným užívateľom“ je fyzická osoba, ktorá sa registrovala ako užívateľ portálu vo-portal.sk prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov, ktorými sú prihlasovacie meno (alias), heslo a e-mail.
 1. „Kontom“ je účet Registrovaného užívateľa, po prihlásení do ktorého môže Registrovaný užívateľ využívať informácie, služby a funkcionality nachádzajúce sa na webovom portáli vo-portal.sk; každé Konto je priradené konkrétnemu Registrovanému užívateľovi.
 1. „Balíkom služieb“ je časť informácií, služieb a funkcionalít nachádzajúcich sa na portáli vo-portal.sk, ku ktorým má prístup Registrovaný užívateľ.

Článok II
Balíky služieb

 1. Každý Užívateľ má prístup k časti informácií, služieb a funkcionalít nachádzajúcich sa na portáli vo-portal.sk v rozsahu podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa; k ostatným informáciám, službám a funkcionalitám má prístup iba Registrovaný užívateľ.
 2. Registrovaný užívateľ využíva prístup k informáciám, službám a funkcionalitám nachádzajúcim sa na portáli vo-portal.sk po prihlásení sa do svojho Konta; prostredníctvom Konta možno získať prístup k jednému z nasledovných Prevádzkovateľom ponúkaných Balíkov služieb:
  1. Balík FREE, ktorý obsahuje minimálne nasledovné informácie, služby a funkcionality:
   • prístup k nekomentovanej súvisiacej legislatíve týkajúcej sa verejného obstarávania,
   • prístup k časti Otázky a názory bez možnosti položiť otázku alebo vyjadriť názor a
   • oprávnenie požiadať o zasielanie newslettera o novinkách vo verejnom obstarávaní na ním zvolenú e-mailovú adresu,
  2. Balík BASIC, ktorý obsahuje minimálne nasledovné informácie, služby a funkcionality:
   • všetky informácie, služby a funkcionality Balíka FREE,
   • prístup ku komentovanému zneniu zákona o verejnom obstarávaní,
   • prístup k časti Otázky a názory s možnosťou položiť otázku alebo vyjadriť názor,
   • prístup k celému rozsahu časti „Aktuality“,
   • prístup k celému rozsahu časti „Pomôcky“ a oprávnenie stiahnuť a/alebo tlačiť dokumenty sprístupnené v časti „Pomôcky“,
  3. Balík PREMIUM, ktorý obsahuje minimálne nasledovné informácie, služby a funkcionality:
   • všetky informácie, služby a funkcionality Balíka BASIC,
   • oprávnenie stiahnuť a/alebo vytlačiť komentované znenie zákona o verejnom obstarávaní.
 1. Balík FREE sa Registrovanému užívateľovi po prihlásení do jeho Konta sprístupňuje bezodplatne okamžite po registrácii, Balík BASIC a Balík PREMIUM sa Registrovanému užívateľovi po prihlásení do jeho Konta sprístupňujú na základe žiadosti o ich sprístupnenie a po úhrade odplaty za ich sprístupnenie.
 1. Požiadať o sprístupnenie Balíka BASIC a Balíka PREMIUM môže Registrovaný užívateľ po prihlásení do svojho Konta prostredníctvom Elektronickej objednávky. Elektronickou objednávkou”sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje informácie o Balíku služieb resp. službe, o ktorých sprístupnenie má Registrovaný užívateľ záujem a špecifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá dotknutý Balík služieb resp. službu kupuje (ďalej aj len „Kupujúci“). Elektronickú objednávku možno Prevádzkovateľovi podať výlučne prostredníctvom webového portálu vo-portal.sk.
 1. Po obdržaní Elektronickej objednávky Prevádzkovateľ poskytne Registrovanému užívateľovi prostredníctvom e-mailu platobné údaje pre úhradu odplaty za sprístupnenie príslušného Balíka služieb resp. služby (ďalej aj len „Platobné údaje“).
 1. Podmienkou sprístupnenia príslušného Balíka služieb resp. služby je zaplatenie odplaty podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľovi Kupujúcim; odplata sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančnej čiastky na účet Prevádzkovateľa.
 1. Odplatu za sprístupnenie príslušného Balíka služieb resp. služby môže Kupujúci uhradiť bankovým prevodom, vkladom na účet Prevádzkovateľa a/alebo iným spôsobom umožneným Prevádzkovateľom.
 1. Momentom, keď je príslušná finančná čiastka pripísaná na účet Prevádzkovateľa a zároveň je platba tejto finančnej čiastky spárovaná s konkrétnym Kupujúcim a Registrovaným používateľom dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom o sprístupnení príslušného Balíka služieb resp. príslušnej služby Registrovanému užívateľovi.
 1. Kupujúci je oprávnený využívať prístup k dotknutému Balíku služieb, resp. k dotknutej službe výlučne prostredníctvom Konta Registrovaného užívateľa, po prihlásení do ktorého bola Prevádzkovateľovi odoslaná Elektronická objednávka; jeden Kupujúci je oprávnený využívať aj viac Kont Registrovaných užívateľov, sprístupnenie každého príslušného Balíka služieb resp. príslušnej služby prostredníctvom Konta Registrovaného užívateľa je však podmienené úhradou osobitnej odplaty. Jedno Konto môže využívať iba jeden Registrovaný užívateľ.
 1. Prevádzkovateľ sprístupní príslušnému Registrovanému užívateľovi Balík služieb na obdobie 365 dní, ak sa Prevádzkovateľ a Kupujúci výslovne nedohodnú inak. Obdobie, počas ktorého má príslušný Registrovaný užívateľ prístup k príslušnému Balíku služieb resp. príslušnej službe začína plynúť dňom prvého sprístupnenia Balíka služieb resp. služby Registrovanému užívateľovi. Prevádzkovateľ o sprístupnení Balíka služieb resp. služby informuje Registrovaného užívateľa a súčasne aj Kupujúceho správou zaslanou na e-mailovú adresu Registrovaného užívateľa, ktorý Balík služieb resp. službu objednal.
 1. Kupujúci si je vedomý a výslovne súhlasí so sprístupnením Balíka služieb podľa ustanovení uvedených vyššie pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok (pre vylúčenie pochybností sa uvádza v celom znení ustanovene § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“

Článok III
Zmena Balíkov služieb

 1. Počas obdobia, na ktoré bol príslušný Balík služieb Registrovanému užívateľovi sprístupnený nemožno požiadať o zmenu tohto Balíka služieb na taký Balík služieb, ktorý je rozsahom sprístupnených informácií, služieb a/alebo funkcionalít užší ako Balík služieb, ktorý mu bol sprístupnený (downgrade Balíka služieb).
 1. Počas obdobia, na ktoré bol príslušný Balík služieb Registrovanému užívateľovi sprístupnený možno požiadať o zmenu tohto Balíka služieb na taký Balík služieb, ktorý je rozsahom sprístupnených informácií, služieb a/alebo funkcionalít širší ako dovtedajší sprístupnený Balík služieb (upgrade Balíka služieb); ustanovenia predchádzajúceho článku sa použijú primerane. Po uhradení príslušnej odplaty za sprístupnenie nového Balíka služieb dovtedajší Balík služieb zaniká a Kupujúcemu bude sprístupnený nový Balík služieb za nasledovných podmienok
 • nový Balík služieb bude Kupujúcemu sprístupnený na obdobie 365 dní, ak sa Kupujúci a Prevádzkovateľ výslovne nedohodnú inak,
 • dovtedajší sprístupnený Balík služieb zaniká, pričom Kupujúci nemá nárok na vrátenie odplaty za jeho sprístupnenie (ani jej časti).

Článok IV
Ďalšie práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Užívateľa, Registrovaného užívateľa a Kupujúceho

 1. Kupujúci zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah, všetky informácie, príspevky a údaje, ktoré zverejnil a/alebo vložil do systému webového sídla vo-portal.sk Registrovaný užívateľ, ktorý využíva prístup do systému webového sídla www.vo-portal.sk na základe úhrady príslušnej odplaty vykonanej Kupujúcim.
 1. Kupujúci je oprávnený využívať sprístupnený Balík služieb resp. sprístupnenú službu z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie webových stránok.
 1. Kupujúci je oprávnený využívať prístup k dotknutému Balíku služieb, resp. k dotknutej službe výlučne prostredníctvom Konta Registrovaného užívateľa, po prihlásení do ktorého bola Prevádzkovateľovi odoslaná Elektronická objednávka. Každý Kupujúci a každý Registrovaný užívateľ je povinný zabezpečiť, že k jednému Kontu bude mať prístup iba jeden Registrovaný užívateľ.
 1. Kupujúci ani Registrovaný užívateľ nie sú oprávnení sprístupniť prihlasovacie údaje ku Kontu inej osobe a sú povinní vykonať všetko potrebné, aby zabránili prístupu inej osoby k prihlasovacím údajom. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje na každého, kto sa akýmkoľvek spôsobom prihlasovacie údaje dozvie.
 1. V prípade, že Kupujúci nebude využívať prístup k Balíku služieb, nezakladá to právo na vrátenie uhradenej odplaty za jeho sprístupnenie.
 1. Po uhradení odplaty za sprístupnenie príslušného Balíka služieb bude na e-mailovú adresu Registrovaného užívateľa, ktorý Balík služieb objednal, zaslaná faktúra vystavená podľa poskytnutých fakturačných údajov.
 1. Prevádzkovateľ negarantuje frekvenciu, s akou sa bude obsah spoplatnených častí webového sídla vo-portal.sk dopĺňať a/alebo meniť.
 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k sprístupnenému Balíku služieb resp. službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia používaného Kupujúcim (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia používaného Kupujúcim, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia používaného Kupujúcim.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah webového sídla vo-portal.sk vrátane jeho zdrojového kódu meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený vybranú informáciu, službu a/alebo funkcionalitu prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia; to nezakladá právo Kupujúceho na vrátenie uhradenej odplaty ani jej časti.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť sprístupnenie vybraných informácií, služieb a/alebo funkcionalít napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Takéto pozastavenie poskytovania služieb nie je porušením povinnosti zo strany Prevádzkovateľa a doba sprístupnenia príslušného Balíka služieb resp. služby sa z tohto dôvodu nepredlžuje.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup Kupujúceho k Balíku služieb a poskytovanie služieb v rámci Balíka služieb ukončiť a/alebo prerušiť, ak Kupujúci využíva sprístupnené služby a/alebo funkcionality sprístupnené v rámci Balíka služieb spôsobom, ktorý je spôsobilý narušiť riadne fungovanie webového sídla vo-portal.sk a/alebo ktorý je v rozpore s ich účelom alebo spôsobom, ktorý je obťažujúci pre Prevádzkovateľa, alebo pre iných Užívateľov a/alebo Registrovaných užívateľov, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Kupujúci nemá z toho dôvodu nárok na vrátenie odplaty za sprístupnenie Balíka služieb resp. služby ani jej časti. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak Kupujúci umožní inej osobe využívanie príslušného Balíka služieb resp. služby alebo svojím konaním/nekonaním spôsobí, že iná osoba získa možnosť využiť príslušný Balík služieb resp. službu.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Registrovaných užívateľov a Kupujúcich prostredníctvom e-mailu o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, respektíve o nutnosti úhrady odplaty na ďalšie obdobie prístupu k službám a o aktuálnych ponukách produktov a služieb Prevádzkovateľa.
 1. V prípade straty prihlasovacích údajov, odhalenia zneužitia prihlasovacích údajov alebo podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov sú príslušní Kupujúci a Registrovaný užívateľ povinní o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Prevádzkovateľa. Po obdržaní oznámenia podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný prideliť príslušnému Registrovanému užívateľovi nové prihlasovacie údaje a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k službe prostredníctvom pôvodných prihlasovacích údajov.
 1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek zverejnenia alebo sprístupnenia čo i len časti obsahu portálu vo-portal.sk neoprávnenej osobe, najmä, ale nie výlučne, prostredníctvom jeho zverejnenia na webovom sídle, v tlači a/alebo preposlaním v tele mailu alebo jeho prílohy bez súhlasu Prevádzkovateľa (ďalej aj len „neoprávnené zverejnenie“).
 1. Kupujúci a Registrovaný užívateľ sa oboznámil a súhlasí s Podmienkami spracovania osobných údajov

Článok V
Sankcie

 1. V prípade, že dôjde k porušeniu povinnosti stanovených v týchto VOP, Prevádzkovateľovi vzniká voči tomu, kto príslušnú povinnosť porušil, právo na zaplatenie zmluvnej pokuty; ak sa nepreukáže iné, za toho, kto príslušnú povinnosť porušil sa považuje príslušný Kupujúci. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety sa určuje nasledovne:
  1. za porušenie povinnosti podľa článku IV ods. 3 a ods. 4 vo výške 200 EUR za každé prihlásenie neoprávnenej osoby do Konta Registrovaného užívateľa,
  2. za porušenie povinnosti podľa článku IV ods. 14 vo výške 10.000 EUR za každé jednotlivé konanie podľa čl. IV ods. 14.

Článok VI
Reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady sprístupnenia Balíka služieb u Prevádzkovateľa, a to e-mailom na adrese info@vo-portal.sk.
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol Balík služieb riadne užívať ako bez vady, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Podrobnosti určuje Reklamačný poriadok.

Článok VII
Sťažnosti a podnety

 1. Kupujúci je oprávnený podať podnet alebo sťažnosť na adresu Global Procurement s. r. o.
  Koprivnická 9/F, 84101 Bratislava, Slovensko, alebo prostredníctvom e-mailu info@vo-portal.sk info@vo-portal.sk
 1. Prevádzkovateľ každú sťažnosť a podnet preverí bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní. Ak ten, kto podal sťažnosť alebo podnet o to požiada, Prevádzkovateľ bude o výsledku jeho preverenia kupujúceho informovať v lehote 30 dní.

 

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 05.11.2018.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena je účinná a záväzná dňom ich zverejnenia na portáli, ak prevádzkovateľ neurčí inak.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa príslušných právnych predpisov má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu.
 2. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 4. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 5. Slovenská obchodná inšpekcia môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.
 6. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

05.11.2018
Global Procurement s. r. o.
Ing. Martin Golian, konateľ

Aktualizácia sídla spoločnosti dňa 3.4.2019

Aktualizácia obchodných podmienok dňa 1.11.2021

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)