Reklamačný poriadok

(Pojmy „Kupujúci“ a „Prevádzkovateľ“ majú v ďalšom texte rovnaký význam ako vo VOP.)

Kupujúci je oprávnený reklamovať vady sprístupnenia Balíka služieb u Prevádzkovateľa, a to e-mailom na adrese info@vo-portal.sk.
Kupujúci je oprávnený reklamovať vady sprístupnenia Balíka služieb u Prevádzkovateľa; právo uplatniť reklamácie musí Kupujúci uplatniť v lehote 10 dní odo dňa vzniku príslušnej vady prostredníctvom e-mailu na adrese info@vo-portal.sk. Kupujúci je povinný v reklamácii presne opísať reklamovanú vadu a čas (resp. obdobie) jej výskytu.

Reklamácia sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k tomu, že prístup Kupujúceho k informáciám, službám a/alebo funkcionalitám príslušného Balíka služieb bude prerušené na viac ako 96 po sebe nasledujúcich hodín.

Prevádzkovateľ je povinný doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak je reklamácia Kupujúceho opodstatnená, Prevádzkovateľa mu poskytne zľavu reklamovaných služieb. Zľava podľa predchádzajúcej vety sa poskytne formou predĺženia sprístupnenia príslušného Balíka služieb o dobu, počas ktorej Kupujúci nemal prístup k službám obsiahnutým v ním zakúpenom Balíku služieb. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný Kupujúceho informovať vhodným spôsobom.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa príslušných právnych predpisov má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu.

Ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Slovenská obchodná inšpekcia môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)