Výber z rozhodnutí a usmernení ÚVO – január až marec 2024

10. 4. 2024

V tomto článku uvádzame podstatné časti  z výberu rozhodnutí a metodických usmernení, ktoré ÚVO zverejnil v mesiacoch január až marec 2024.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

  • Či má byť obdobie skúšobnej prevádzky súčasťou „trvania zmluvy“ pri výpočte maximálnej výšky obratu

  • Problematika vystavenia "samoreferencie"

  • Akceptovanie subdodávateľa, v prípade, že nepredložil čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f)

  • Vykonávanie vymedzených činností len jedným odborným garantom

  • Praktické predvedenie riešenia, ktoré uchádzač predložil v ponuke

  • Možnosť zrušiť rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania

        a iné.

 

Ak by Vás niektoré rozhodnutie alebo metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Verejné športoviská a detské ihriská - bezpečnostné certifikáty

Rozhodnutie predsedu ÚVO č. 16097-9000/2023 zo dňa 08. 02. 2024

...kontrolovaný o. i. stanovil, že ponuka uchádzača musí obsahovať doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky,...uviedol, že pri prvkoch č. 1 až 18, č. 20 a č. 26 požaduje predložiť bezpečnostné certifikáty vypracované nezávislou inštitúciou od výrobcu odkazujúce na testovanie pre príslušnú bezpečnostnú normu, pričom pri jednotlivých prvkoch kontrolovaný uviedol označenie príslušnej bezpečnostnej normy...

... Predseda úradu v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 06. 11. 2014 vo veci C-42/13, v ktorom Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) uviedol, cit.: „Ako však už Súdny dvor rozhodol, verejnému obstarávateľovi prináleží prísne dodržiavať kritériá, ktoré on sám stanovil, a to tak, že je povinný vylúčiť zo súťaže v rámci verejného obstarávania hospodársky subjekt, ktorý nepredložil doklad alebo informáciu, ktorých predloženie sa vyžaduje podľa zadávacích podkladov pod hrozbou vylúčenia zo súťaže (pozri v tomto zmysle rozsudok Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, bod 40). Táto prísna povinnosť, ktorej dodržanie prináleží verejným obstarávateľom, je súčasťou zásady rovnosti zaobchádzania a súvisiacej povinnosti transparentnosti, ktorým verejní obstarávatelia podliehajú podľa článku 2 smernice 2004/18. Na jednej strane teda zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi prikazuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní znenia svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetkých uchádzačov.“

.... V tomto prípade malo byť totiž splnenie požiadaviek príslušnej bezpečnostnej STN normy preukázané dôkazmi (požadovaným certifikátom alebo inými dôkazmi), nie iba deklarované. Navrhovateľ pritom vo vysvetlení ponuky (bod 40 tohto rozhodnutia) iba zotrval na svojej argumentácii v ponuke, že ním predložené vyhlásenia výrobcov (spolu s produktovými listami) sú z pohľadu platnej legislatívy postačujúce.

Na základe uvedených skutočností predseda úradu v tomto konaní konštatuje, že navrhovateľ v predloženej ponuke, a ani v rámci vysvetlenia ponuky, nepreukázal splnenie požiadaviek na predmet zákazky tak, ako boli kontrolovaným stanovené v súťažných podkladoch, vo vzťahu k prvkom č. 1 až č. 4, č. 6 až č. 9, č. 11 až č. 18 a č. 20 prílohy č. 12 súťažných podkladov, ku ktorým kontrolovaný požadoval predložiť bezpečnostné certifikáty vypracované nezávislou inštitúciou od výrobcu odkazujúce na testovanie pre príslušnú bezpečnostnú normu, na základe čoho predseda úradu tiež konštatuje, že v tomto prípade bol daný zákonný dôvod na vylúčenie ponuky navrhovateľa podľa § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako ho uviedol kontrolovaný v oznámení o vylúčení ponuky navrhovateľa. Podľa predsedu úradu kontrolovaný pri vylúčení ponuky navrhovateľa v tomto verejnom obstarávaní postupoval v súlade s § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.


Konflikt záujmov – keď sa do súťaže prihlási vlastná organizácia verejného obstarávateľa

Mesto Revúca, ...(ďalej len „kontrolovaný“) pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zimná údržba komunikácií 2022“ dostal jedinú ponuku a to od vlastnej organizácie Bytové hospodárstvo, s.r.o. - Rozhodnutie úradu:

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)