Podmienky spracovania osobných údajov

Spoločnosť Global Procurement s.r.o. (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ osobných údajov), Koprivnická 3401/9F, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, IČO: 43 955 134, zhromažďuje a používa vaše osobné údaje výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zamestnanci, ktorí spracúvajú osobné údaje sú povinní zabezpečiť a vykonať ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov. Naša spoločnosť zhromažďuje len toľko osobných údajov, ktoré k danému procesu potrebujeme, alebo ktoré ste nám uviedli dobrovoľne.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1/ Kto spracúva Vaše osobné údaje

Prevádzkovateľom portálu www.vo-portal.sk je spoločnosť Global Procurement s.r.o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01 , IČO: 43 955 134

Kontaktný e-mail: info@vo-portal.sk

2/ Účel spracúvania osobných údajov

a/ Newsletter

Vaše meno a e-mailovú adresu, ak ste nám udelili súhlas so zasielaním nášho newsletteru na našej webovej stránke www.vo-portal.sk pri Registrácii alebo po prihlásení sa na našu webovú stránku, spracúva výlučne spoločnosť Global Procurement s.r.o. a len za účelom, posielania svojich noviniek, nových správ, smerníc, metodických usmernení, informácií o školeniach a iných podobných informácií týkajúcich sa problematiky verejného obstarávania na Vašu e-mailovú adresu a na žiadny iný účel. Váš súhlas so zasielaním newsletteru môžete kedykoľvek odvolať aj priamo v texte prijatého newsletteru a newsletter Vám už nebude v budúcnosti posielaný.

b/ Kontaktný formulár

Vaše meno a e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli na webovom kontaktnom formulári na našej webovej stránke spracúvame len za účelom odpovede na Vašu otázku, alebo pre poskytnutie požadovaných informácií pre Vás a na žiadny iný účel. Právnym titulom spracovania pre tento účel, je náš oprávnený záujem Vám na Vašu otázku odpovedať, alebo poskytnúť Vám Vami požadované informácie.

c/ Registrácia

Jediný povinný údaj pre potreby Registrácie na využívanie našich služieb je Vaša e-mailová adresa a Používateľské meno. Právnym titulom spracovania Vašich osobných údajov pri využívaní našich služieb pri registrácii, je ich nevyhnutnosť pre používanie našich služieb, ktoré ste cielene začali užívať. Ostatné údaje sú nepovinné a zadané dobrovoľne priamo Vami. Ďalej spracúvame nami vytvorené ID, ktoré vám pridelíme pri Registrácii. Pre diskusiu, zverejnenie Vašich otázok a odpovedí zobrazujeme iba Vaše Používateľské meno, pri ktorom odporúčame neudávať Vaše skutočné meno a priezvisko. Ak ste v profile nahrali Vašu fotografiu konáte tak preukázateľne verejne a z Vašej vlastnej vôle. Fotografia Vami nahraná na Váš profil bude tiež zobrazená v sekcii “Otázky a názory” a prístupná ostatným užívateľom nášho portálu. Ostatné údaje vo Vašom profile ako meno a priezvisko, údaje zo životopisu, alebo kontaktné adresy na služby Yahoo IM/Jabber ci Google Talk, nebudú použité na žiadny iný účel, ako pre interný účel spoločnosti Global Procurement s.r.o., alebo za účelom priameho kontaktu s vami a nebudú zverejnené v sekcii “Otázky a názory” ani nikde inde.

Okrem Vášho používateľského mena a emailovej adresy môžete kedykoľvek vo svojom Profile na portáli zmeniť, alebo zmazať akékoľvek údaje nám poskytnuté.

d/ Sprístupnenie balíka služieb

V prípade, že ste si zakúpili niektorý z Balíkov služieb vo-portal.sk, spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili pri objednaní Balíka služieb:

a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, prípadne firmu, IČO, DIČ, IČ DPH, nami vytvorené ID, ktoré Vám pridelíme pri Registrácii),
b) adresné údaje (fakturačná adresa, Vaša e-mailová adresa, telefón),
c) popisné údaje (najmä akademický titul pri mene)

Vystavujeme účtovné a daňové doklady, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmov a zákonom o dani z pridanej hodnoty.

Spracúvanie osobných údajov popísaných vyššie vykonávame za účelom splnenia našich zákonných povinností, v zmysle splnenia všetkých povinností podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich povinnosti pri spracovávaní osobných údajov.

3/ Postúpenie údajov tretej strane

Vaše osobné údaje nepostupujeme žiadnej tretej strane pre žiadne iné účely.

4/ Doba uchovania osobných údajov

a/ Newsletter a Registrácia

Uchovávame vaše osobné údaje po dobu dokiaľ neodvoláte súhlas alebo nezrušíte registráciu na našej stránke pokiaľ ste odber newslettera odsúhlasili.

b/ Napíšte nám/ Kontaktný formulár

Uchovávame Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú pre uskutočnenie predmetnej komunikácie s Vami, nie však dlhšie ako tri mesiace po poslednom kontakte s Vami. Po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje zmažeme.

c/ Sprístupnenie balíka služieb

Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

5/ Práva dotknutých osôb

a) (Právo na prístup k osobným údajom) dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

b) Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

d) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:

 • sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
 • na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
 • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
 • po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:

 • uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
 • uplatnenie práva na informácie,
 • plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
 • uplatnenie právneho nároku
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ktoré sa jej týkajú aj v prípade ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

g) Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

h) Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese info@vo-portal.sk, alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, a to Global Procurement s.r.o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01 .

6/ Bezpečnosť  údajov

Naša webová stránka a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu a zmenám Vašich údajov nepovolanými osobami, ako aj proti ich strate a zničeniu. S našou internetovou stránkou komunikujete výhradne v zašifrovanej podobe, takže je chránený prenos osobných dát. Kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť našej platformy a intenzívne riešime otázky dátovej bezpečnosti.

Prevádzkovateľ: Global Procurement s.r.o., Koprivnická 3401/9F , Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01 , info@vo-portal.sk

21.5.2018

Aktualizácia č. 1: Adresa prevádzkovateľa aktualizovaná dňa 3.4.2019

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)