Zákon

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní so zapracovanými časťami usmernení ÚVO priebežne aktualizovaný o metodické usmernenia, rozhodnutia a stanoviská úradu zapracované priamo do znenia zákona, je k dispozícii po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb .

Zákon si môžete vytlačiť/stiahnuť po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti stránky Zákon pod tabuľkou zákona.

Pozn. tento dokument je len pomôcka, v prípade rozdielov platí znenie zákona uverejnené v Zbierke zákonov SR
Súvisiacu legislatívu nájdete tu: súvisiaca legislatíva.

Aktuálne účinné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vrátane zapracovaných častí metodických usmernení a stanovísk

Úradu pre verejné obstarávanie

– priebežne aktualizované o metodické usmernenia, rozhodnutia a stanoviská úradu zapracované priamo do znenia zákona k príslušným paragrafom.

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

 Ukážka

§ 117

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

 (1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Metodické usmernenie č. 5751-5000/2019 zo dňa 29. 03. 2019

Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní je na samotnom verejnom obstarávateľovi, aký postup si následne zvolí, pričom mu nevyplýva povinnosť zverejňovať výzvu na predkladanie ponúk na svojej internetovej stránke. Verejný obstarávateľ tak môže na predloženie ponuky vyzvať viacerých uchádzačov rôznymi spôsobmi. V každom prípade je však podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinný dodržiavať aj princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a tiež aj § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, osobitne vo vzťahu k § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

(2) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3.

Metodické usmernenie č. 2320-5000/2019 zo dňa 08. 01. 2019

Z predmetného ustanovenia je možné usudzovať, že komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov, v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou nie je citovaným zákonom povinná, resp. prikázaná, čo však nevylučuje možnosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní pri ich zadávaní elektronickú komunikáciu primerane použiť.

(3) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2.

(4) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

(5) Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Metodické usmernenie č. 15722-5000/2019 zo dňa 04. 12. 2019

Pri zákazkách s nízkou hodnotou zákonodarca zakotvil, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo záujemcom, ktorý nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, to znamená, že zákon nevyžaduje preukazovanie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c).

Ak chcete prezerať zákon s metodickými usmerneniami, prípadne si ho stiahnuť alebo vytlačiť, objednajte si, prosím, jeden z platených balíkov.

Ak už máte objednaný balík, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)