Výber z usmernení ÚVO – júl až september 2023

5. 10. 2023

V tomto článku uvádzame podstatné časti  z výberu metodických usmernení, ktoré ÚVO zverejnil v mesiacoch júl až september 2023.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

  • Stanovenie PHZ sumou uvedenou v pláne verejného obstarávania

  • Možnosť použiť prísnejší postup s cieľom vyhnúť sa povinnosti použiť elektronickú platformu 

  • Dokumenty zverejňované na profile pri čiastkových zákazkách zadávaných v rámci DNS

  • Je možné mať na jeden predmet zákazky uzatvorené súbežne viaceré rámcové dohody

  • Možnosť nastavenia dvojakého (alternatívneho) spôsobu vyhodnocovania predložených ponúk

  • Aplikovanie právnych predpisov upravujúcich reštriktívne opatrenia s ohľadom na konanie Ruska

  • a iné.

Ak by Vás niektoré metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Určenie PHZ z rozpočtu vypracovaného autorizovaným projektantom, ak tento rozpočet nie je opečiatkovaný a podpísaný

Metodické usmernenie č. 11286-5000/2023 zo dňa 24.07.2023

Je možné určiť PHZ na stavebné práce z rozpočtu vypracovaného autorizovaným projektantom, ak tento rozpočet nebude opečiatkovaný a podpísaný?

Čo sa týka Vašej druhej žiadosti/otázky, či je možné určiť PHZ na stavebné práce z rozpočtu vypracovaného autorizovaným projektantom, ak tento rozpočet nebude opečiatkovaný a podpísaný, uvádzame, že zákon o verejnom obstarávaní v žiadnom zo svojich ustanovení nevyžaduje a ani neprikazuje, aby bol na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky rozpočet podpísaný a opečiatkovaný projektantom/ autorizovaným stavebným inžinierom. V procese zadávania zákaziek zodpovedá za postup a výsledok určenia predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a je plne v jeho kompetencii, od koho a akým spôsobom si nechá vypracovať podklady a ostatnú dokumentáciu (rozpočet) pred zahájením procesu verejného obstarávania.

Dôležité je dosiahnuť, aby predpokladaná hodnota zákazky mala relevantnú výpovednú hodnotu a odrážala v sebe skutočný rozsah plnenia a podmienky na trhu (t. j. aby napr. nebola „umelo“ znížená v snahe vyhnúť sa náležitému postupu zadávania zákazky).

Taktiež Vám dávame k dispozícii metodické usmernenie zverejnené na webovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov -tu , kde je okrem iného uvedené, cit.: „Slovenská komora stavebných inžinierov sa riadi zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 4 architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/1992 Zb.“), ktorý komplexne stanovuje rozsah oprávnenia na výkon činnosti autorizovaných stavebných inžinierov. Podľa tohto zákona spracovanie výkazu výmer a rozpočtu nespadá pod žiadnu kategóriu autorizácie, takže ani nepodlieha povinnosti opečiatkovať ho autorizačnou pečiatkou. Z toho vyplýva, že oprávnená osoba - autorizovaný stavebný inžinier v zmysle platnej legislatívy nemá vyhotovený výkaz výmer a rozpočet pečiatkovať svojou autorizovanou pečiatkou. Overovanie výkazov výmer a rozpočtov autorizačnou pečiatkou presahuje oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia. SKSI nevydáva žiadne osobitné oprávnenie (pečiatku) a ani nevykonáva skúšky pre svojich členov na overovanie výkazov výmer a rozpočtov.“


Rokovanie o znížení zmluvnej ceny 

 „Dobrý deň. Prosím o usmernenie.. vyhrali sme zákazku a verejný obstarávateľ nám napísal...: Na základe prerokovania našej cenovej ponuky komisiou žiadame o zníženie cenovej ponuky a následné aj o zmenu výkazu výmer, nakoľko znížením ceny dôjde aj k zmenám cien v konkrétnych položkách..

Podotýkam sú tam dve položky - kde cena za materiál je vyššia.. a oni od nás chcú zníženie ceny... k týmto položkám a prepracovanie cenovej ponuky..

Ďalej píšu.. Ak vysvetlenie uchádzač nedoručí, bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená.. Môže toto verejný obstarávateľ žiadať - o zníženie ceny v položkách - pričom máme najnižšiu cenu... prosíme nejaké usmernenie alebo metodický pokyn k tomuto - odvolávajú sa na paragraf 53 ods 5 ďakujem za odpoveď..“

V predmetnej veci úrad poskytol nasledovné metodické usmernenie:

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)