Dostali sme metodické usmernenie UVO

11. 4. 2013

Po vyše mesiaci čakania sme konečne dostali metodické usmernenie, o ktorom sme písali v článku zo dňa 28.2.2013.

Tu Vám ponúkame náš rešerš a komentár k metodickému usmerneniu ÚVO č. 2923-5000/2013:

K bodom 1-4:

§ 32 ods. 8

V zmysle usmernenia teda nie je zo zákona možné pri tzv. jednoduchšom postupe verejného obstarávania, ktorým sa zadávajú podprahové zákazky umožniť preukázať splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu podľa §32 ods. 8 zákona.

 § 39 ods. 6

Pri podprahových zákazkách je na rozhodnutí verejného obstarávateľa/obstarávateľ/osoby podľa §7 či si zvolí spôsob otvárania ponúk rozdelených na časti "Ostatné" a "Kritériá" alebo bude otvárať celú ponuku na raz ako to bolo platné pred novelou zákona.

Vyššie uvedené však neplatí pri podprahových zákazkách zadávaných obstarávateľom alebo osobou podľa §7, ktoré sú svojou hodnotou podlimitné a nadlimitné podľa §4, kedy sa „dvoj etapové“ otváranie ponúk musí uplatniť a teda je potrebné požadovať aj predkladanie ponúk v týchto súťažiach tzv. dvojobálkovým spôsobom.

§136 ods. 9

Informačné povinosti podľa § 136 ods. 9 sa podľa názoru ÚVO týkajú v prípade podprahových zákaziek, len tých ktoré sú financované z Eurofondov.

Podľa metodického usmernenia UVO č. 648-5000/2012

„V § 4 zákona o verejnom obstarávaní je zákazka definovaná ako nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Ďalej sa upravujú finančné limity platné pre určenie typu zákazky z hľadiska jej predpokladanej hodnoty a predmetu zákazky.

Z uvedeného vyplýva, že revízne postupy, vrátane podania námietok, možno uplatniť pri zadávaní zákaziek, ktoré sú z hľadiska finančného limitu ustanoveného v § 4 zákona o verejnom obstarávaní definované ako zákazky nadlimitné a podlimitné, bez ohľadu na to, že pri ich zadávaní podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je ustanovená povinnosť použiť postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101 tohto zákona. Ak pôjde z hľadiska finančného limitu o zákazku podprahovú, podanie námietok je v zmysle § 140 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vylúčené.“

Preto by sa, podľa nášho názoru, mala povinnosť podľa §136 ods. 9 týkať aj všetkých z hľadiska finančného limitu ustanoveného v § 4 nadlimitných a podlimitných zákaziek zadávaných postupmi pre podprahové zákazky bez ohľadu na zdroj spolufinancovania, teda ja na zákazky, ktoré sú spolufinancované z iných zdrojov ako sú Eurofondy.

K bodu 5

Možno aj našou chybou pri zadávaní otázky, že sme nezvýraznili náš dôvod pýtania sa a dôraz na novelu zákona v časti zábezpeka, sme dostali takúto odpoveď.

Podľa nášho názoru mohol úrad obdobne ako v predchádzajúcom bode k § 39 ods. 6 uviesť napr.: Vzhľadom na to že novoupravené prepadnutie zábezpeky podľa § 36 ods. 4 zákona odkazuje na poskytnutie súčinnosti podľa §45 ods. 9 pri uzavretí zmluvy, a keďže aj pri podprahovej zákazke sa zmluva uzatvára podľa §45, je teda možné požadovať aj pri podprahovej zákazke, zábezpeku na zabezpečenie tejto súčinnosti.

Ale bohužiaľ nie je tomu tak, keďže podľa metodických usmernení ÚVO pri podprahovej zákazke bez ohľadu na limity nie je možné požadovať zábezpeku!  A teda ostáva len veriť, že v tejto časti dôjde k novele zákona inak ostáva priestor na špekulácie napr. zo strany uchádzačov pri poskytovaní súčinnosti podľa § 45 ods. 9 zákona.

K bodu 6

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa §7 môže odporučiť vzor čestného vyhlásenia na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32 od. 8 zákona.

 K bodu 7

Pri užšej súťaži podľa § 52 ods.1 pri obmedzení počtu záujemcov, ktorý budú vyzvaný na predloženie ponuky v prípade, že kritérium pre toto obmedzenie počtu záujemcov bude určené ako podmienka účasti (napr. výška obratu záujemcu) ÚVO odporúča aplikovať ustanovenie § 33 ods. 6 zákona a vyhodnotiť toto kritérium na základe relevantného dokladu a nie len čestného vyhlásenia. Zároveň úrad odporúča uviesť v oznámení o vyhlásení súťaže upozornenie, že pri vyhodnocovaní týchto kritérií pre obmedzenie počtu záujemcov, ktorý budú vyzvaný na predloženie ponuky, bude verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa §7 vychádzať len z reálne predložených dokladov.

K bodu 8

Tu došlo asi k nejakému nedorozumeniu, keďže pracovníci úradu asi nepochopili našu otázku. Tu sme chceli upozorniť na fakt, že v prípade „dvojobálkového“ predkladania ponúk, je dôležité zabezpečiť aby uchádzači neuvádzali v časti ponuky „Ostatné“  návrhy na plnenie kritérií.

Napr. Jedným s kritérií bude Veľkosť batožinového priestoru vozidla. Vtedy by malo byť podľa nášho názoru požiadavkou verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa §7 zabezpečené, že sa tento údaj v ponukách uchádzačov neobjaví aj v časti ponuky „Ostatné“  napr. pri opise ponúkaného tovaru a pod.

Celé metodické usmernenie nájdte v časti zákon/súvisiaca legislatíva.

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)