Výber z usmernení ÚVO – marec až máj 2021

15. 7. 2021

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec, apríl a máj 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Možnosť uzavrieť zmluvu až po schválení verejného obstarávania miestnym zastupiteľstvom, Ako postupovať v prípade, ak bolo v zákazke s nízkou hodnotou oslovených viacero subjektov a ponuku predloží len jeden uchádzač, Súhrnné správy - odkaz na zmluvu, keď nie je uzavretá, Možnosť uchádzača poukázať na mimoriadne nízku ponuku, Predbežné nahradenie dokladov pri zákazkách s nízkou hodnotou, Opakovanie el. aukcie pri pochybení uchádzača, Oprávnenie uchádzača na zaškolenie na obsluhu technológie a jej dopravu a iné.

 Dokument vyhotovený v bilingválnej mutácii

Metodické usmernenie č. 2891-5000/2021 zo dňa 05. 03. 2021

Je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní akceptovateľný dokument predložený v procese verejného obstarávania, napr. Čestné vyhlásenie. Plnomocenstvo, Poverenie a pod. (vzorový dokument je priložený k tomuto emailu), ktorý bol / je v originály vyhotovený priamo v bilingválnej jazykovej mutácii, kde popri sebe je jedna jazyková mutácia v cudzom jazyku (španielsky, anglicky, francúzsky, nemecky, maďarsky a pod.) a druhá jazyková mutácia v úradnom slovenskom jazyku (obsah dokumentu ako aj prejav a úmysel úkonu je vyjadrený v jazyku zrozumiteľnom pre verejného obstarávateľa), pričom takýto bilingválny dokument je podpísaný vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, a to bez toho, aby bol k takému originálu dokumentu urobený úradný preklad príslušnej jazykovej mutácie cudzojazyčnej časti textu?“

Vychádzajúc z uvedeného, s prihliadnutím na celkový účel kodifikácie štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na zmysel a účel ustanovenia § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní týmto vyjadrujeme názor, že povinnosť predloženia úradného prekladu by sa mala rovnako vzťahovať aj na prípady dvoj, či viacjazyčných dokumentov (samozrejme s výnimkou prípadov, ktoré v tomto smere predmetné ustanovenie pripúšťa).

...Zrejmým a celkom legitímnym cieľom uvedeného je tak umožniť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, ktorý neovláda cudzí jazyk, ktorým komunikuje uchádzač alebo záujemca, aby dokázal komplexne posúdiť vyjadrenie vôle konajúcej osoby.

...Máme za to, že opačný prístup by mohol viesť až k dovolávaniu sa celkom nelegitímnej aprobácii prípadov, v ktorých sú predložené viacjazyčné doklady, ktorých časť je vyhotovená nielen v jednom z tzv. svetových jazykov ale v podstate v akomkoľvek jazyku.

Pre ilustráciu napr. v jazyku Igbo, ktorým hovorí približne 20-35 miliónov ľudí (https://sk.wikipedia.org/wiki/Igboština), v afrikánčine, ktorou hovorí cca. 7 miliónov ľudí ako jediným jazykom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Afrikánčina), v kečuánčine, ktorou hovorí okolo 10 miliónov ľudí, v niektorej z dialektových skupín čínštiny (https://sk.wikipedia.org/wiki/čínština) a obdobne aj v islandčine, maltčine, katalánčine, galícijčine... 

Poskytnutie technickej a odbornej kapacity viacerým uchádzačom súčasne

Metodické usmernenie č. 1740-5000/2021 zo dňa 15.02.2021

Ak sme iná osoba (subdodávateľ), môžeme poskytnúť technické a odborné kapacity viacerým subjektom (uchádzačom), ktoré budú predkladať ponuku?

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)