Výber z usmernení ÚVO – júl až september 2022

18. 10. 2022

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré ÚVO zverejnil v mesiacoch júl až september 2022.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Kumulácia dôvodov na zmenu zmluvyKedy možno uzavrieť zmluvu v zákazke, v ktorej nie je možné podať námietkyZrušenie (nepripustenie financovania) časti verejného obstarávania, nové verejné obstarávanie na pôvodný predmet zákazky - voľba postupu, Je pri zriadení DNS povinnou súčasťou súťažných podkladov aj návrh zmluvyPostup verejného obstarávateľa, ak uchádzačovi vzniknú nedoplatky počas verejného obstarávania, Petícia obyvateľov ako dôvod zmeny zmluvy a iné.

Ak by Vás niektoré metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Výnimka - prenájom rozostavenej nehnuteľnosti

Metodické usmernenie č. 10795-5000/2022 zo dňa 31.08.2022

Môžem osloviť pri použití Výnimky zo ZVO v zmysle §1 ods.2 písm. c) aj uchádzača , ktorý mi môže ponúknuť iba tzv. budovu vo výstavbe t.j. v čase realizácie VO nemá ešte kolaudačné rozhodnutie, ale má doklad, že o uvedené kolaudačné rozhodnutie požiadal a že ho bude mať do XY termínu?

Vychádzajúc z citovanej judikatúry je vzhľadom na otázku, či zmluva spadá pod výnimku článku 10 písm. a) smernice 2014/24/EÚ rozhodujúce, či verejný obstarávateľ zadefinoval požiadavky stavby, ako je uvedené v bode preambuly 9 ("Realizácia stavby zodpovedajúcej požiadavkám, ktoré stanovil verejný obstarávateľ, si vyžaduje, aby daný verejný obstarávateľ prijal opatrenia na vymedzenie typu stavby alebo prinajmenšom aby mal rozhodujúci vplyv na jej projekt. Skutočnosť, že dodávateľ realizuje celú stavbu alebo jej časť vlastnými prostriedkami alebo zabezpečí realizáciu inými prostriedkami, by nemala zmeniť klasifikáciu zákazky ako zákazky na uskutočnenie stavebných prác, pokiaľ dodávateľ preberá priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý je právne vymožiteľný s cieľom zabezpečiť, aby sa stavebné práce realizovali.") a v článku 2 ods. 6 písm. c) smernice 2014/24/EÚ ("verejné zákazky na uskutočnenie stavebných prác“ (verejné zákazky na práce) sú verejné zákazky, ktorých predmetom je jedna z týchto činností: c) uskutočnenie stavby, a to akýmkoľvek spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré vymedzil verejný obstarávateľ uplatňujúci rozhodujúci vplyv na druh alebo projekt stavby").

... Vychádzajúc z uvedeného tak možno vo všeobecnosti uviesť, že cieľ výnimky môže byť zachovaný aj v prípadoch uzatvárania nájomných zmlúv na nehnuteľnosť, ktorá je rozostavaná a priestory v nej sú ponúkané na prenájom v zásade neurčitému okruhu subjektov, pričom verejný obstarávateľ sa nájomcom stane za „štandardných podmienok“, t. j. ak podmienky nájmu sa z hľadiska požiadaviek na predmet nájmu v zásade nelíšia od podmienok ponúkaných akémukoľvek inému subjektu na trhu.


Možnosť určiť úspešného uchádzača a predpokladanú hodnotu zákazky jedným úkonom na základe výzvy v zákazke s nízkou hodnotou

Môžeme určiť úspešného uchádzača a predpokladanú hodnotu zákazky jedným úkonom?

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)