Výber z usmernení ÚVO – január až marec 2023

18. 4. 2023

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré ÚVO zverejnil v mesiacoch január až marec 2023.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Nekompletná ponuka, Je potrebné skúmať konflikt záujmov aj po uzavretí zmluvy, Hospodársky subjekt nedodrží lehotu na registráciuPovinnosť používať elektronickú platformu pri podlimitnom DNS a pri DNS s finančným limitom ZsNHPostupy zadávania zákaziek alebo koncesií, ktoré možno započítať do odbornej praxeVyužitie vlastnej kapacity uchádzača doplnenej využitím kapacity inej osobyKompetencie ÚVO pri kontrole zákaziek s nízkou hodnotou,  Možnosť po odoslaní výzvy prostredníctvom el. platformy ďalej používať iný elektronický prostriedok a iné.

Ak by Vás niektoré metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Nezaslanie hesla na odšifrovanie ponuky v lehote

Metodické usmernenie č. 5505-5000/2023 zo dňa 09.03.2023

Uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží svoju ponuku zašifrovanú, avšak heslo na odšifrovanie ponuky nezašle v lehote na predkladanie ponúk ale až v lehote do otvárania ponúk.

Pokiaľ ide o dodatočné zaslanie hesla na odšifrovanie ponuky do momentu otvárania ponúk v elektronickej platforme, resp. IS EVO, máme za to, že ak verejný obstarávateľ takéto dodatočné zaslanie hesla od uchádzača akceptuje, vo všeobecnosti nedôjde ku kolízii so zákonom o verejnom obstarávaní. Od momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk je odoslaná ponuka prakticky nemenná (anonymizovaná, zašifrovaná) a v zásade odpadá podozrenie na akúkoľvek manipuláciu, či už zo strany verejného obstarávateľa alebo samotného uchádzača, ktorá by mohla poškodiť/znevýhodniť ostatných uchádzačov. Zaslaním hesla nedochádza k zmene ponuky, ide len o „prostriedok“ na sprístupnenie jej obsahu.

V prípade, že by verejný obstarávateľ týmto spôsobom vyzval uchádzača na odšifrovanie svojej ponuky v záujme získania čo najväčšieho počtu ponúk, aká je primeraná doba, do ktorej by mal uchádzač ponuku odšifrovať s prihliadnutím na to, že sa už nachádzame v čase otvárania ponúk?

K primeranosti dĺžky lehoty, ktorá by mala/mohla byť uchádzačovi na doplnenie hesla poskytnutá uvádzame, že uchádzač zodpovedá za svoju ponuku (pozri napr. metodické usmernenie č.12349-5000/2019), ktorou sa uchádza o zákazku a má si byť vedomý svojich povinností spájajúcich sa s jej predkladaním, v dôsledku čoho predpokladáme, že by mohlo ísť aj o lehotu v intenciách hodín (prirodzene v regulárnom pracovnom čase). Vzhľadom na absenciu ustálenej rozhodovacie nevieme jednoznačne určiť dĺžku predmetnej lehoty, v danej súvislosti možno poukázať napr. na rozhodnutie o námietkach č. 14014-6000/2021.


Kedy ide o účelové delenie zákaziek

V prípade, ak začiatkom kalendárneho roka realizuje verejný obstarávateľ obstarávanie prác, tovarov alebo služieb nadlimitným postupom, je oprávnený neskôr v rámci kalendárneho roka postupovať pri obstarávaní iných stavebných prác prípadne podobných alebo rovnakých tovarov a služieb aj nižším postupom (napr. podlimitným alebo zákazkou s nízkou hodnotou nižšieho / vyššieho rozsahu)?

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)