Portál o verejnom obstarávaní
Aktuálne znenie zákona Aktuálne znenie zákona Aktuálne znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní so zapracovanými metodickými usmerneniami
Rovnaké zaobchádzanie Transparentnosť Nediskriminácia Proporcionalita Rovnaké zaobchádzanie
Hospodárnosť   a Efektivita Hospodárnosť  a Efektivita
 
 

vo – portal.sk  ako znalostné centrum

Cieľom nášho portálu je poskytnúť nezávislú odbornú podporu verejným obstarávateľom/obstarávateľom/osobám podľa § 8 zákona, záujemcom o verejné zákazky a vôbec všetkým subjektom, ktoré prichádzajú do styku so zákonom o verejnom obstarávaní. Chceme pomôcť v rozširovaní vedomostnej základne a zvyšovaniu profesionálnosti verejného obstarávania.

Máme za cieľ prinášať Vám aktuálne informácie pre oblasť verejného obstarávania a vytvoriť priestor pre Vaše názory a odbornú diskusiu.

Registrácia na portáli je bezplatná.

Registrovaný užívateľ má prístup k zákonu so zapracovanými časťami metodických usmernení ÚVO, ďalej má možnosť zapájať sa do odbornej diskusie v časti Otázky a názory. Pri registrácii môže dať užívateľ súhlas, aby mu na e-mail použitý pri registrácii boli zasielané aktuality v oblasti verejného obstarávania. Zasielané správy obsahujú aj možnosť odhlásenia sa z odberu. Portál komunikuje s užívateľmi výlučne prostredníctvom e-mailovej adresy info@vo-portal.sk.

Najnovšie

Zmeny zákona k 1.5.2018 a k 1.1.2020

Dňa 14.4.2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike Viac

 

Všetky aktuality