Výber z usmernení ÚVO – jún až august 2021

16. 9. 2021

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch jún, júl a august 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Nárast cien vstupov, Povinnosť preverovať hospodárnosť ponuky úspešného uchádzača po skončení procesu VO, Je hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať podlimitnú zákazku, Konflikt záujmov - autor architektonickej štúdie, Námietka doručená poštou, Možnosť odstúpiť od ponuky vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti bez straty zábezpeky, Účasť na ZsNH cez EKS podmienená predložením certifikátu systému manažérstva kvality, Rozhodnutie Rady ÚVO - Nedoručenie vysvetlenia ponuky prostredníctvom IS EVO a iné.

Celková rekonštrukcia verejného osvetlenia, výmena LED svietidiel

Metodické usmernenie č. 8790-5000/2021 zo dňa 13. 08. 2021

Uvedený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia pri miestnych komunikáciách rieši výmenu jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá s umiestnením na jestvujúce podperné stĺpy, čo vyžaduje: Odpojenie, demontáž a likvidáciu terajších svietidiel v počte 144 ks, následne dodávku a montáž nových LED svietidiel, pomocného materiálu a dopravných nákladov, následne vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia a vydanie technickej správy. Pred uvedením do prevádzky treba zariadenie odborne preveriť, vyskúšať a vystaviť východiskovú revíznu správu podľa príslušných predpisov. Podľa finančného vyjadrenia (rozpočtu k projektovej dokumentácii) sa jedná o zmiešanú zákazku v ktorej prevláda materiál, potom práce (odpojenie a demontáž starých a následná montáž nových svietidiel) a služby (revízia elektro, odvoz a likvidácia odpadu). Predpokladaná hodnota zákazky (§ 6) je 82 453,39 EUR bez DPH.

...Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že v prípadoch ako popisujete vo svojej žiadosti je potrebné vychádzať zo zadefinovania pojmov stavba a stavebné práce v intenciách zákona o verejnom obstarávaní a zodpovedania otázky, čo je v danom prípade hlavný predmet zákazky. Aplikujúc tento prístup sa javí, že prevažujúcu časť zákazky, a to nielen z hľadiska hodnoty ale aj z hľadiska povahy činnosti bude skôr tvoriť dodávka tovaru spolu so službami doprava a revízia (65.761,24 eur bez DPH) a zvyšok tvoria činnosti týkajúce sa odpojenia a demontáže starých a následná montáž nových svietidiel (16.692,15 eur bez DPH).

Výpočet výšky zábezpeky pri zákazke s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 6583-5000/2021 zo dňa 04. 06. 2021

Čo sa týka uplatnenia inštitútu zábezpeky, tá zákonom o verejnom obstarávaní nie je pri zákazkách s nízkou hodnotou regulovaná, nakoľko ustanovenia § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa na základe zákona v tomto prípade neuplatňujú. V nadväznosti na vyššie uvedené však máme za to, že vyžadovanie zábezpeky je prípustné aj pri zákazkách s nízkou hodnotou, pričom konkrétne podmienky by si mal verejný obstarávateľ upraviť v súťažných podmienkach danej zákazky.

...Aj keď zákon v tomto prípade nestanovuje jej maximálnu možnú výšku, je prirodzené, že výška zábezpeky

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)