Požiadali sme ÚVO o metodické usmernenie k novele

28. 2. 2013
Na základe Vašich podnetov sme požiadali Úrad pre verejné obstarávanie o nasledovné metodické usmernenie k novele zákona:

V zmysle §112 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vás týmto žiadame o metodické usmernenie v súvislosti s  účinnou novelou zákona o verejnom obstarávaní č. 28/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z.:

 Podprahová metóda:  
  1. Vzťahuje sa § 32 ods. 8 – preukázanie splnenia podmienok účasti čestným prehlásením aj na postup zadávania podprahových      zákaziek podľa § 99 až 101?
 
  1. Vzťahuje sa §39 ods. 6 zákona – predkladanie ponúk v dvoch oddelených častiach aj na postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101?
 
  1. V súvislosti s predchádzajúcou otázkou Vás žiadame o usmernenie k § 99 ods. 1 písm. f) v akom rozsahu sa teda má postup otvárania podľa § 41 uplatniť pri postupe zadávania podprahových zákaziek?
 
  1. Vzťahujú sa povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona aj na postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101?
  Zároveň Vás žiadame vyššie uvedené otázky zodpovedať aj pre podprahovú metódu, ktorá je podprahovou aj z hľadiska finančného limitu podľa § 4 zákona ako aj pre podprahové metódy, ktoré sú z hľadiska finančného limitu podlimitné a nadlimitné napr. v prípade postupu podľa § 7 ods. 2 písm. a).
  1. Je možné pri podprahovej metóde, ktorá je z hľadiska limitu podľa § 4 podlimitná alebo nadlimitná požadovať zábezpeku podľa § 36 zákona?
 
  1. Je možné v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania určiť povinný obsah a formu čestných vyhlásení, ktorými  podľa § 32 ods. 8 zákona môžu uchádzači preukázať splnenie podmienky účasti?
 
  1. V prípade užšej súťaže podľa § 52 ods.1 je možné obmedziť počet záujemcov, ktorý budú vyzvaný na predloženie ponuky. V prípade, že kritérium pre toto obmedzenie počtu záujemcov bude určené ako podmienka účasti (napr. výška obratu záujemcu) bude verejný      obstarávateľ musieť akceptovať preukázanie tohto kritéria čestným prehlásením podľa §32 ods. 8 zákona?
 
  1. Je možné s ohľadom na §39 ods. 6 a § 41 zákona, aby verejný obstarávateľ požadoval od uchádzačov  predloženie návrhu zmluvy o dodaní predmetu zákazky s uvedenou zmluvnou ponúkanou cenou v časti  ponuky označenej ako „Ostatné“ keď je táto cena zároveň aj kritériom na  vyhodnotenie ponúk? Resp. je možné aby verejný obstarávateľ požadoval predloženie akéhokoľvek dokumentu obsahujúceho čo i len čiastkovú informáciu o návrhu uchádzača na plnenie kritérií v časti ponuky označenej ako „Ostatné“?

Tam kde je to vhodné prosíme chápať označenie verejný obstarávateľ aj ako obstarávateľ alebo osoba povinná postupovať podľa §7 zákona.

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)