Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Zmeny zákona k 1.5.2018 a k 1.1.2020

Dňa 14.4.2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným cieľom zákona, podľa dôvodovej správy, je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale tiež upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Tento zákon okrem iného upravuje a mení aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ako „zákon“) a to najmä:

Zmeny účinné od 1.5.2018

  1. Výnimka zo zákona: zákon sa nebude vzťahovať na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa ktorých dodávateľom je:

registrovaný sociálny podnik,

fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku

– alebo ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest…..

  1. Výnimka zo zákona: zákon sa nebude vzťahovať na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je:

registrovaný sociálny podnik,

fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku

– alebo ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest…..

  1. zavádza sa definícia sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní
  2. úprava tzv. vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní

– možnosť vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím…

  1. nová špecifikácia subjektov, pre ktoré môže byť vyhradené právo účasti vo verejnom obstarávaní v prípade podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

Zmeny účinné od 1.1.2020

Zavádza sa povinnosť pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), aby najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použil sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Viac k tejto problematike sa dozviete aj na najbližšom školení vo-portal.sk tu:

Verejné obstarávanie z pohľadu reálnej praxe 04.05.2018