Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Zákon

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní so zapracovanými časťami usmernení ÚVO priebežne aktualizovaný o metodické usmernenia, rozhodnutia a stanoviská úradu zapracované priamo do znenia zákona, je k dispozícii po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb .

Zákon si môžete vytlačiť/stiahnuť po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti stránky Zákon pod tabuľkou zákona.

Pozn. tento dokument je len pomôcka, v prípade rozdielov platí znenie zákona uverejnené v Zbierke zákonov SR
Súvisiacu legislatívu nájdete tu: súvisiaca legislatíva.

Aktuálne účinné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vrátane zapracovaných častí metodických usmernení a stanovísk

Úradu pre verejné obstarávanie

– priebežne aktualizované o metodické usmernenia, rozhodnutia a stanoviská úradu zapracované priamo do znenia zákona k príslušným paragrafom.

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

 Ukážka

§ 117

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Metodické usmernenie

5117-5000/2016 zo dňa 01.04.2016

Zákonodarca znova ponechal konkrétny „postup“, resp. pravidlá samotnej realizácie pri zadávaní takejto zákazky na verejnom obstarávateľovi tak, ako je to aj v súčasnosti platnom zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri zákazkách zadávaných podľa § 9 ods. 9. Pri zákazkách s nízkou hodnotou je v ustanovení § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní upravené len všeobecné základné pravidlo zadávania zákazky tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Je teda na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké konkrétne pravidlá si pre zadávanie takejto zákazky zvolí, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných možností verejného obstarávateľa.

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.

Metodické usmernenie

5117-5000/2016 zo dňa 01.04.2016

Nakoľko na použitie podmienok deklarovaných v ustanovení § 18 (zmeny zmluvy) a § 20 (komunikácia) zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou nikde priamo neodkazuje, je možné usudzovať, že ich aplikácia v prípade tohto typu zákaziek nie je citovaným zákonom predpokladaná, resp. prikázaná, čo však nevylučuje možnosť ich primeraného použitia.

Registrovať sa | Stratili ste heslo?