Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – september a október 2020

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch september a október 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Maximálna dĺžka trvania verejného obstarávania, Konflikt záujmov medzi uchádzačmi, Zľava za nedodržanie parametrov, Zmena zmluvy pred podpisom - COVID-19, Zrušenie VO ak bolo nariadené odstrániť protiprávny stav, Rozdeľovanie DNS na kategórie, Pojem „zrejmá chyba v písaní“ a iné

Ponuky len v inom ako v štátnom jazyku

Metodické usmernenie č. 13612-5000/2020 zo dňa 23. 09. 2020

 „Je v zmysle poslednej vety ustanovenia § 21 ods. 6 ZVO v spojení s prvou vetou dotknutého ustanovenia verejný obstarávateľ oprávnený (za naplnenia ostatných požiadaviek dotknutého ustanovenia) umožniť uchádzačom predkladať ponuky „výlučnev inom jazyku (t. j. bez predloženia slovenskej verzie, teda iba v cudzom jazyku) alebo je verejný obstarávateľ povinný požadovať predloženie ponuky „aj v inom jazyku“ – t. j. jedine popri predložení ponuky v slovenskom jazyku (t. j. predloženie ponuky aj v slovenskom aj v cudzom jazyku)?“

Z uvedeného dôvodu sa preto domnievame, že predmetné zákonné ustanovenie je vhodné interpretovať tak, že verejný obstarávateľ môže umožniť predkladanie ponúk tak, v štátnom, ako aj v cudzom jazyku, bez nutnosti súčasného predkladania ponúk v cudzom jazyku spoločne so znením v štátnom jazyku. Malo by byť na rozhodnutí samotného hospodárskeho subjektu, v ktorom jazyku ponuku predloží (či v slovenčine alebo v „dovolenom“ cudzom jazyku).

Zmluva o nadstavbe bytového domu s investorom

Metodické usmernenie č. 14074-5000/2020 zo dňa 14.10.2020

Ak Mesto uzavrie Zmluvu o nadstavbe/vstavbe a stavebných úpravách so súkromným investorom a za týmto účelom predá podiel na spoločných častiach a zariadeniach budov, podiel na pozemku a projekt; odplatou za predaj - budú stavebné úpravy priestorov vo vlastníctve mesta súkromným investorom, možno takúto zmluvu považovať za zákazku podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že Mesto nenadobudne nové nehnuteľnosti a za účelom realizácie nadstavby/vstavby a stavebných úprav nevynaloží žiadne verejné finančné prostriedky?

Registrovať sa | Stratili ste heslo?