Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – marec a apríl 2020

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec a apríl 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Zámena obecných pozemkov s developerom, Povinnosť akceptovať konkrétny Registrovaný sociálny podnik ako subdodávateľa, Živý prenos z otvárania ponúk, Je možné podať vlastnú referenciu, PHZ elektrickej energie, Pojem existujúca stavba a iné

Obedy pre seniorov

Metodické usmernenie č. 6852-5000/2020 zo dňa 29.04.2020

V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:

„Verejný obstarávateľ (mesto) zamýšľa vykonať verejné obstarávanie názvom „Obedy pre seniorov", na ktorom sa spolupodieľa na cene obedového menu 1,00 €. Klient si doplatí zvyšnú cenu obedového menu. Predmetom obstarávania je poskytnutie stravy formou obedového menu a donášky resp. dodania obedového menu v pracovných dňoch k dverám klienta.“

V nadväznosti na uvedené žiadate zodpovedať
otázku ako máte v danom verejnom obstarávaní postupovať, pričom uvádzate tri
zvažované alternatívy:

A) podlimitnou zákazkou v rámci zadelenia na
Tovary resp. Služby (aj za cenu, že mnoho reštauračných zariadení, aspoň v
danej lokalite, nemá splnené príslušné podmienky na účasť v podlimitnej
zákazke, napr. zápis v registri verejného sektora a iné),

B) tým, že podstatnú časť ceny tvoria
potraviny, z ktorých sa vytvorí jedlo a dovezie sa klientom (viď stanovenie
PHZ), môže verejný obstarávateľ postupovať v rámci zadelenia Potraviny, kde by
do hodnoty 213 999, 99 € postupoval verejný obstarávateľ § 117 ZVO,

C) v súlade s prílohou č. 1 k zákonu o
verejnom obstarávaní - Sociálne služby a iné osobitné požiadavky je možné danú
zákazku priradiť pod CPV 55520000-1 - Služby hromadného stravovania s CPV
55521100-9 Rozvoz stravy a tým použiť postup podľa § 117 ZVO do sumy 259 999,
99 € , resp. pod iný kód uvedený v danej prílohe?

...Na základe uvedeného, vezmúc do úvahy Vami opísaný skutkový stav pripravovaného verejného obstarávania (predmet zákazky, výšku PHZ) máme za to

Registrovať sa | Stratili ste heslo?