Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Veľká novela zákona – navrhované zmeny ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) dlho očakávanú veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

V rámci MPK, ktoré bolo ukončené 1.6.2018, bolo predložených 774 pripomienok. Momentálne prebieha ich vyhodnotenie.

Viac o MPK na slov-lex.sk tu

 

Navrhované zmeny

Podľa dôvodovej správy je cieľom navrhovanej úpravy zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. Návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Hlavné oblasti zákona, ktorých sa navrhované zmeny týkajú:

 • rámcová dohoda – nemusí upravovať množstvo predmetu zákazky
 • intelektuálna služba, nie je bežne dostupná na trhu
 • PHZ – prieskum trhu vs. prípravné trhové konzultácie
 • dotovaná osoba § 8 – len nad 50 % pomoci
 • dôraz na prípravu a plánovanie VO
 • štvrťročné správy o výnimkách
 • úpravy referencií
 • EKS a referencie
 • stavebné práce mimo trhoviska
 • zákazky malého rozsahu ak PHZ < 5.000 € (mimo zákon)
 • zmeny zmlúv
 • archivácia dokumentov z 5 na 10 rokov
 • predloženie kópie kompletnej dokumentácie na ÚVO – kedykoľvek
 • podmienky účasti v súťažných podkladoch
 • vypúšťa sa odôvodnenie primeranosti PÚ
 • nepravdivé informácie – úprava dôvodu na vylúčenie
 • zverejňovanie častí SP v editovateľnej forme
 • zábezpeka – lehota viazanosti max 12 mesiacov
 • predkladanie a otváranie ponúk – zrušenie dvojobálkového predkladania ponúk
 • mimoriadne nízka ponuka
 • uzavretie zmluvy
 • DNS
 • upresnenie reverznej verejnej súťaže
 • sprehľadnenie postupu zadávania podlimitných zákaziek bez využitia trhoviska
 • upresnenie zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
 • revízne postupy
 • inštitút zníženia pokuty o 50%
 • správne delikty
 • navrhovaná účinnosť 1. októbra 2018

Podrobnejšie sa budeme venovať navrhovaným úpravám aj na školeniach vo-portal.sk

Viac o školeniach Verejné obstarávanie z pohľadu reálnej praxe” tu