Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre
Kristina Matulova

Dobrý deň,

mala by som 2 dotazy k súhrnným správam.
1. Je potrebné pri zverejňovaní súhrnných správ so zákazkami nad 1 000 € v oddiely V.2.2) Informácie o ponukách vyplniť políčko Počet ponúk prijatých elektronicky?
2. Vo štvrtom kvartáli 2019 a v prvom kvartáli 2020 sme ako VO – mesto – zverejnili tri kúpne zmluvy na 3 rôzne tovary. Aby nám bol tovar dodaný, musela byť neskôr vystavená aj objednávka. Všetky tri objednávky boli vystavené v auguste 2020. Moja otázka znie. Keďže súhrnné správy za tento tovar boli zverejnené v predchádzajúcich kvartáloch treba teraz tento tovar – už ako objednávky, nie ako kúpne zmluvy, znova zahrnúť do správ?
Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,
k bodu 1: podľa našich vedomostí toto pole formulára nie je povinné.
k bodu 2: neuvádzate o aký typ súhrnnej správy sa jedná, ale vo všeobecnosti platí:
Metodické usmernenie č. 4405-5000/2019 zo dňa 11.02.2019
“Vychádzajúc zo znenia predmetných ustanovení, ktoré hovoria o povinnosti zverejnenia súhrnnej správy vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám, či zadaným zákazkám v nadväznosti na skutočnosť, že proces zadávania zákazky sa končí uzatvorením zmluvy máme za to, že zverejnenie nie je podmienené skutočným plnením ale samotným uzavretím zmluvy.”

Kristina Matulova

Dobrý deň, doplnenie k mojej otázke. Jedná sa o súhrnné spárvy s nízkou hodnotou.

Pripravujeme verejné obstarávanie pre podnikateľa, investície do ubytovania na vidieku, investície do rozvoja vidieka, Bude žiadať o financie z Výzvy PPA, prostredníctvom miestnej akčnej skupiny. Príspevok NFP bude viac ako 50%. Potrebuje poradiť, či má postupovať podľa nasledujúceho usmernenia č.8/2017:
Obstarávateľ je pri realizácií obstarávania povinný postupovať v súlade s týmto usmernením v prípade, ak sú splnené všetky podmienky:
a) obstarávanie nie je obstarávaním podľa §8 ods.1 zákona,
b) ide o prípad uvedený v prvej časti §8 ods.2 písm. a) zákona pred bodkočiarkou(text pred slovami “to neplatí”):„Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov;29)“ a
c) nejde o osobitný prípad uvedený v druhej časti § 8 ods. 2 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za bodkočiarkou (text za slovami „to neplatí“): „to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov“.

Dobrý deň, ak sa jedná o nadlimitnú zákazku na stavebné práce alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, tak postupujete podľa § 8 ods. 1 zákona.

Ak ide o inú zákazku, tak musíte posúdiť či podnikateľovi bude poskytnutá pomoc v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov 28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov; 29).

Poznámky pod čiarou:
28) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

29) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č.791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014) v platnom znení.

Ak sa jedná o finančnú pomoc podľa vyššie uvedených predpisov, tak v takom prípade osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, nie je podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a postupuje podľa pravidiel poskytovateľa pomoci.

Dobrý deň,

Pripravujeme verejné obstarávanie na stavebné práce (PHZ cca 1mil. 100 tis), ktorých predmetom je:
 rekonštrukcia časti pamiatkovo chráneného objektu
 úprava priľahlého dvoru, kde sa na základe posúdenia príslušného krajského pamiatkového úradu (KPU) môžu vyskytovať archeologické náleziska.
Z uvedeného dôvodu sú v stavebnom povolení, na základe rozhodnutia príslušného KPU ,uvedené nasledovné podmienky pre realizáciu:
1. K rekonštrukcii budovy (pamiatkovej steny) prizývať určeného odborníka z KPU
2. Výkopové práce musia prebiehať metódami archeologického prieskumu. KPU v rozhodnutí navyše dal podmienku, že verejný obstarávateľ je povinný vykonanie archeologického výskumu zabezpečiť právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona, s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu podmienky vykonania archeologického výskumu, určeného rozhodnutím“.

Verejný obstarávateľ na základe konzultácie s autorom projektovej dokumentácie plánuje stanoviť podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g), kde minimálnu úroveň štandardov plánuje nastaviť nasledovne:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) bude vyžadovať aby uchádzač predložil:
 zoznam stavebných prác, kde súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru za referenčné obdobie je 1 mil. Eur bez DPH. Zoznam stavebných prác za referenčné obdobie musí obsahovať:
o minimálne 1 zákazku, v rámci ktorej bola realizovaná aj rekonštrukcia pamiatkového objektu alebo jeho časti a
o minimálne 1 zákazku, v rámci ktorej boli zemné práce alebo ich časť realizované metódami archeologického prieskumu
 za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považujú pozemné stavby
Poznámka: rekonštrukcia pamiatkového objektu alebo jeho časti a zemné práce realizované metódami archeologického prieskumu môžu byť preukázané aj tou istou zákazkou.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) bude vyžadovať aby uchádzač preukázal, že osoba, ktorá bude poverená výkonom stavbyvedúceho s oprávnením s oprávnením na pozemné stavby mala preukázateľné skúsenosti s výkonom činnosti stavbyvedúceho na min 2 zákazkách, pričom aspoň 1 zákazka musí byť v hodnote min. 300 tis. Eur bez DPH, súhrnná hodnota zákaziek musí byť min. 500 tis. Eur bez DPH
Uchádzač uvedené preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho. Požiadavka na zákazky uvedené v referenčnom zozname:
o v rámci min. 1 zákazky zo zoznamu boli realizované aj práce na rekonštrukcii/obnove pamiatkového objektu alebo na jeho časti,
o v rámci min. 1 zákazky zo zoznamu boli zemné práce alebo ich časť realizované metódami archeologického prieskumu.
Poznámka: rekonštrukcia pamiatkového objektu alebo jeho časti a zemné práce alebo ich časť realizované metódami archeologického prieskumu môžu byť preukázané aj tou istou zákazkou.

Chcela by som sa opýtať na Váš názor k primeranosti takto stanovených minimálnych požiadaviek na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.

Dobrý deň, primeranosť podmienok účasti sa posudzuje vo vzťahu k predmetu zákazky. To znamená, že poradiť Vám môžu najmä odborníci na tento typ stavebných prác.

Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu:
“Archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo ním zriadená právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 35a ods. 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo od ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie archeologického výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom.”

Vzhľadom na špecifickosť archeologického výskumu, Vám odporúčame zvážiť rozdelenie zákazky na časti, resp. samostatné zadávanie zákazky na archeologický výskum, ak sú tieto práce technicky oddeliteľné od ostatného plnenia.

Určite konzultujte Váš postup aj s príslušným KPU.

Dobrý deň,
Počas procesu VO (napr. kontrola výsledku na ÚVO, námietky, atď… alebo čaká sa na prípravu a podpis rámcovej dohody)
určitej služby (čistenie kanalizácie alebo oprava vozovky) sa vyskytne potreba tej istej služby (zabezpečenie bezpečnosti, havarijný stav…). Je možné počas tohto procesu túto službu si objednať (napr. do 5000 EUR bez DPH) ?
Ďakujem

Dobrý deň, je potrebné si zodpovedať otázku, či ste uvedené mohli predpokladať a v prípade riadneho plánovania svojich úloh to zabezpečiť súťažným postupom.

Podľa § 10 ods. 3 zákona:
“Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov 32a) a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania.”

Zákon samozrejme počíta aj s možnosťou vzniku mimoriadnej udalosti, ktorú nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti verejný obstarávateľ predvídať – viď napr. § 18 ods. 1 písm. c) alebo § 81 písm. c) zákona.
Mimoriadna udalosť však musí byť taká, že sa nedala predvídať, a zároveň z nej pre verejného obstarávateľa vyplýva časová tieseň…

Pozrite aj metodické usmernenie ÚVO č. 14332-5000/2018 zo dňa 19.12.2018
“V súvislosti s nákupom materiálu, ktorým sa rieši individuálna nepredvídateľná porucha, a teda ide o materiál pre priamu spotrebu a na konkrétny účel, je možné vyjadriť názor, že ak u verejného obstarávateľa vznikne potreba zabezpečiť predmetné tovary, ktoré z objektívnych dôvodov nemohol predpokladať, a teda ani naplánovať, môže ísť o samostatné predmety zákazky.”

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako zverejňovať súhrnné správy pre zákazky s nízkou hodnotou, keď zákazka bola vyhodnotená napr. v auguste 2020 a zmluva ešte nebola podpísaná, bude možno až v roku 2021 po schválení žiadosti o NFP. Teda kedy bude verejný obstarávateľ zverejňovať správu vo svojom profile?

Dobrý deň, viď napr. metodické usmernenie ÚVO č. 3419-5000/2020 zo dňa 17.02.2020
“Výklad pojmu „zadal“ na účely § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní treba chápať ako moment uzavretia zmluvy.”

Dobry den,
poprosim o informaciu ohladom Zakona o VO:
– zmluvny termin ukoncenia diela: august 2020 – splnene, dielo bolo odovzdane do preberacieho konania 

– dielo bolo zrealizovane kompletne aj v ramci zmenoveho konania, ktore bolo schvalene 25.09.2020, t.j. dielo bolo odovzdane skor do preberacieho konania, ako prislo k schvaleniu zmenoveho konania

– preberacie konanie bolo ukoncene 01.10.2020
Je porusenim Zakona o VO, pokial by sa dodanie diela fakturovalo k 01.10.2020, t.j. k datumu ukoncenia preberacieho konania (t.j. datumu dodania diela a datum vystavenia faktury by bol identicky) alebo musi byt dielo dodane dnom ukoncenia prac, t.j. k augustu 2020?

Dobrý deň, verejné obstarávanie končí uzavretím zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Samotné plnenie sa tak už riadi ustanoveniami zmluvy prípadne predpismi, na ktoré odkazuje.
K porušeniu zákona o verejnom obstarávaní by došlo napr. v prípade, ak by verejný obstarávateľ zmluvu uzavrel v rozpore so súťažnými podkladmi, alebo by ju menil v rozpore s týmto zákonom.
Moment dodania ako aj prípadne sankcie za jeho nedodržanie by mala upravovať zmluva.

obstaravatelka

Dobrý deň,
potrebujeme nakúpiť hardware. Na základe budgetu, ktorý na to máme schválený, sme určili PHZ na 30 000 € bez DPH.
Budget sme stanovili na základe trhových cien tovarov.
Chceme súťažiť jednotkové ceny na jednotlivé položky, pričom pre získanie efektívnych cien uvedieme ORIENTAČNÉ množstvo odobratého tovaru, ktoré nebude nijak záväzné. Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu jednotkovú cenu spolu. T.j. NTB = 500 eur, monitor = 80 €, myš= 15 €. Súčet jednotkových cien bude 595 € bez DPH. Môžem uzatvoriť zmluvu na 12 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 30 000 € alebo tým porušujem zákon ? Ďakujem za informáciu.

obstaravatelka

Ešte nadviažem. Môžem vo Výzve a následnej zmluve uviesť aj nákup iných ďalších položiek OKREM zoznamu, ktorý bol vysúťažený bez prekročenia finančného limitu ? Napr. potrebujem dokúpiť nejaký kábel alebo drobnosť, ktorá s daným predmetom zákazky súvisí. Príde mi nezmyselné, aby som to išla kúpiť inde, keď mám vysúťaženú firmu na dodávku HW. Ďakujem.

Dobrý deň, podľa § 44 ods. 1 zákona:
“Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.”

Súčet jednotkových cien rôznych tovarov, bez zohľadnenia ich predpokladaného množstva, nemusí vyjadrovať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. Súčet jednotkových cien ako spôsob výpočtu návrhu na plnenie kritéria najnižšia cena, tak nevedie k určeniu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Vy vlastne vecne plánujete uzavrieť rámcovú dohodu. Ak by ste ju uzavreli s viacerými uchádzačmi a jednotlivé zákazky (objednávky) zadávali opätovným otvorením súťaže, mohli by ste súťaž nastaviť aj tak, že budú hospodárske subjekty pri takejto čiastkovej zákazke oceňovať aj iné položky, ako tie ktoré nacenili v pôvodnom zadávaní zákazky. Museli by však byť už uvedené ako predmet pôvodnej zákazky.

Ak však uzavriete zmluvu len s jedným dodávateľom na dodávku NTB, monitorov a myší, môžete nakupovať len tieto položky, nakoľko na iné neprebehla hospodárska súťaž a nemáte ich v zmluve ocenené.

Keď verejný obstarávateľ nechce, alebo nemôže pri zadávaní zákazky špecifikovať všetky predmety zákazky, je vhodné zvážiť zriadenie dynamického nákupného systému.
Podľa § 58 ods. 1 zákona:
“Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.”

Dobrý deň, prosím Vás, len taká rýchla otázka: Ak je v zákone o VO uvedená lehota iba slovom “dni” a nie je vyslovene uvedené že ide o pracovné dni (napr. § 170 ods. 4: “Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa……”) znamená to, že sa rátajú dni kalendárne (vrátane víkendov a iných dní prac.pokoja)?
Ďakujem.

Dobrý deň, ak je lehota uvedená v “dňoch” myslia sa tým dni kalendárne.
Podľa § 21 ods. 1 zákona:
“Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Trackbacks for this post