Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Pekný deň
ešte k tej predošlej otázke. Zistili sme , že sa jedná len o dlh – 1 mesiac. Vzhľadom na COVID19 je možné toto akceptovať alebo zákon je zákon. Samozrejme zmluva by bola uzatvorená ak uchádzač nebude mať žiadne nedoplatky.

Pekný deň
Pri podlimitnej zákazke na stavebné práce sme vyhodnotili osobné postavenie víťazného uchádzača s tým, že uchádzač je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov s platnosťou do 2.12.2021. Keď sme poslali informáciu o výsledku cez mail a nie cez EVO sa ozval uchádzač, ktorý sa umiestnil na 2. mieste, že o zistil, že víťazný uchádzač má nedoplatky v sociálnej poisťovni. Ako máme postupovať? Máme zrušiť výsledok a vyžiadať potvrdenie zo sociálnej poisťovne alebo postačuje vyžiadať tento doklad pred uzatvorením zmluvy a zatiaľ nezrušiť výsledok.

Dobrý deň, podľa metodického usmernenia ÚVO č. 15793-5000/2016 zo dňa 20.09.2016:
“V súvislosti so splnením podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia poznamenávame, že uchádzač alebo záujemca je povinný ich spĺňať počas celej doby zadávania zákazky. Vzhľadom na uvedené s prihliadnutím na znenie § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa domnievame, že verejný obstarávateľ môže opätovne preskúmať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača alebo záujemcu, ak sa v priebehu procesu verejného obstarávania vyskytnú pochybnosti o osobnej situácii uchádzača alebo záujemcu…”
Verejný obstarávateľ v postavení orgánu verejnej moci môže údaje overiť v príslušnom informačnom systéme, ostatní aplikujú § 40 ods. 4 zákona.

Podľa § 32 ods. 7 zákona:
“Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.”

Zároveň treba podotknúť, že v súvislosti so situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 bola prijatá novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedol odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.
“Nová predĺžená splatnosť poistného sa týka poistného za marec 2020. Toto poistné, ktoré by inak bolo splatné v apríli 2020, malo byť splatné do 31. júla 2020. Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky sa však posúva splatnosť už raz odloženej splatnosti poistného za marec 2020 z 31. júla 2020 na 31. december 2020. “ viac na employment.gov.sk tu

K tejto problematike pozrite aj Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 1-2020 tu
"Vychádzajúc z uvedeného má úrad za to, že na doklady vystavené v súlade s vyššie uvedenou legislatívou, prijatou v rámci mimoriadnych opatrení v súvislosti s ochorením Covid 19, ktorými bude preukázané, že hospodársky subjekt má predĺženú splatnosť poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť, v súlade s § 293ew zákona o sociálnom poistení, predĺženú splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistene v súlade s § 38ev zákona o zdravotnom poistení treba hľadieť ako na doklady potvrdzujúce že hospodársky subjekt spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v časti týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, resp. v časti týkajúcej sa splatných pohľadávok voči zdravotnej poisťovni."

Podľa nášho názoru, ak budete aplikovať § 40 ods. 4 zákona tzn. že budete opätovne preskúmavať splnenie podmienok účasti u úspešného uchádzača, mali by ste následne opätovne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.

Prajem pekný deň. Máme uzatvorenú zmluvu o poskytnutí služby na dobu neurčitú od roku 2007, kde platíme pravidelný mesačný paušál. Potrebujeme uzavrieť dodatok o zmluve podľa § 18 odsek 1 pís. b) . Ako v tom prípade vypočítam hodnotu plnenia ak je zmluva na dobu neurčitú s udržiavacou paušálnou sadzbou, aby nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. jedná sa služby informačného systému.
Ďakujem

Dobrý deň, zákon neupravuje určenie hodnoty pôvodnej zmluvy, keď je táto uzavretá na dobu neurčitú. Pravdepodobne je možné v takomto prípade primerane uplatniť na výpočet hodnoty pôvodnej zmluvy ustanovenie pre určenie PHZ podľa § 6 ods. 9 písm. b) zákona:
“Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.”

Nie je nám však známy názor ÚVO na tento výpočet.
Je nám ale známy názor úradu na zmluvy na dobu neurčitú – pozrite aj našu odpoveď pre užívateľa “obstaravatelka” zo dňa 24.8.2020.

Čo sa týka dodatku podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona len Vás chceme upozorniť, že podmienky uvedené v tomto ustanovení musia byť splnené kumulatívne. Problém je, že zákon bližšie nedefinuje pojmy “ekonomické dôvody” alebo “významné ťažkosti” takže ich výklad kontrolórom môže byť iný ako Váš.

Čo sa týka podmienky “nevyhnutnosti” tak podľa rozhodnutia Rady ÚVO č. 6999-9000/2019 zo dňa 23. 08. 2019:
“…na uzatvorenie dodatku podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nepostačuje, aby boli naviac práce vhodné alebo prospešné, musia mať takú vlastnosť, že bez ich doplnenia by bola ohrozená funkčnosť predmetu zákazky (teda musia byť nevyhnutné).”

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o radu pri nasledovnom prípade. Pri zákazke na stavebné práce mali uchádzači preukázať splnenie PÚ podľa § 34 ods. 1 písm. b) – zoznam stavebných prác….. . Uchádzač AA predložil zoznam uskutočnených stavebných prác vrátane potvrdenia o plnení potvrdené odberateľom BB (podľa § 34 ods. 1 písm. b) bod 2). Prehľadávaním voľne dostupných registroch sme zistili, že konateľ uchádzača AA je zároveň konateľom odberateľa BB. Otázka: je možné akceptovať takúto „referenciu“, keď na strane dodávateľa (uchádzača) je rovnaká osoba ako na strane odberateľa? Máme za to, že to nie je prípustné a takúto referenciu nie je možné akceptovať. Ďakujeme za Váš názor.

ešte dopĺňame, že uchádzač AA v ponuke uviedol, že nebude využívať kapacity tretích osôb na preukázanie splenia PÚ

Dobrý deň, podľa nášho názoru musíte brať do úvahy aj takúto referenciu, nakoľko odberateľom je subjekt odlišný od uchádzača.

Podľa § 40 ods. 6 písm. c) zákona:
“Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,”

Podľa nášho názoru, ak máte pochybnosť o pravdivosti tejto referencie, môžete uchádzača požiadať o predloženie dokladu, preukazujúceho uskutočnenie týchto prác (zmluvy , faktúry….).

Zároveň môžete uchádzača upozorniť, že podľa § 182 ods. 3 písm. a):
Úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti…”

Zároveň Vás upozorňujeme, že akýkoľvek postih uchádzača za nepravdivé údaje je možný, len ak tieto doklady mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. Tzn. že ak by uchádzač zároveň predložil dostatok iných pravdivých referencií, ktoré by boli postačujúce na splnenie podmienok účasti, tak aj v prípade, že by táto jedna bola nepravdivá, nezakladá to dôvod na jeho vylúčenie.

Pozn. k Vášmu doplneniu: uchádzač nevyužíva kapacity iných osôb, predložená referencia je predsa jeho vlastná.

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás požiadať o stanovisko k problematike rozdeľovania, resp. spájania zákazky.

Naša organizácia je verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1 d) ZVO. Jednotlivé útvary našej organizácie plánujú v priebehu roka organizovať rôzne podujatia (školenia, workshopy, konferencie, stretnutia rôznych predstaviteľov na úrovni štátnej, verejnej a súkromnej sféry) – ide cca o 770 podujatí, ktoré majú nasledovné špecifiká, t. j. konajú sa:
– na rôznych miestach v rámci Slovenskej republiky,
– v odlišných termínoch,
– v rôznych trvaniach (od niekoľko hodín až po niekoľko dní),
– s rôznymi cieľovými skupinami a zameraním.

Podujatia sa delia taktiež predmetom opisu zákazky nasledovne:
– prenájom miestnosti a občerstvenie (káva, čaj, voda)
– prenájom miestnosti, občerstvenie (káva, čaj, voda, príp. aj chlebíček, koláč) a strava (obed)
– prenájom miestnosti, občerstvenie, strava (obed + večera) a ubytovanie a parkovanie
– často nie je možné predpokladať, či a kedy presne sa uskutoční a s akým počtom, nakoľko požiadavky prichádzajú aj priebežne

CPV kód:
– 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby
– 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch

Vzhľadom na vyššie uvedené špecifiká, množstvo plánovaných školení, workshopov, konferencií a aktuálnu situáciu, týkajúcu sa COVID-19, kedy nie je možné reálne predpokladať ani odobratie množstva obstaraných – plánovaných školení, si Vás dovoľujeme požiadať o stanovisko, či je možné uskutočniť samostatné verejné obstarávanie pre každé jednotlivé podujatie, t. j. neobstarávať naraz všetky podujatia, ktoré sa uskutočnia počas jedného kalendárneho roka.

Vyššie uvedené sa dotazujeme najmä z dôvodu, že našim zámerom nie je účelovo rozdeliť zákazku s cieľom vyhnúť sa aplikácii príslušných prísnejších postupov verejného obstarávania, ale bez komplikácii organizovať podujatia pre rôzne cieľové skupiny z rozličných projektov tak, aby sme zabezpečili plynulú implementáciu a naplnenie merateľných ukazovateľov projektov.

Dobrý deň, odporúčame Vám zvážiť realizáciu verejného obstarávania, ktorého výsledkom bude buď zriadenie dynamického nákupného systému (DNS), alebo uzavretie rámcovej dohody s viacerými hospodárskymi subjektmi. Výhodou DNS je možnosť pristúpenia aj nových dodávateľov počas existencie DNS.

Podľa § 61 ods. 4 zákona: “Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako desať dní dohodou so záujemcami podľa odseku 3 len vtedy, ak každý zaradený záujemca bude mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponuky.”

Zároveň podľa § 56 ods. 2 nie je potrebné dodržať 11 dňovú lehotu na uzavretie zmluvy ak ide o:
“c) uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo

d) uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.”

Tiež môžete uvažovať nad samostatným zadávaním zákaziek na úrovni prevádzkovej jednotky podľa § 6 ods. 3 zákona. Toto rozdelenie je však možné len z objektívnych dôvodov.

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. V zmysle ustanovenia § 117 ods 5 verejný obstarávateľ okrem iného nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). V nadväznosti na to, by som sa chcela opýtať: Realizujem zákazku s nízkou hodnotou na nákup špeciálneho spotrebného materiálu do laboratórnych prístrojov. Uchádzač, ktorý predložil ponuku má ale vo Výpise z registra uvedené len sprostredkovanie obchodu a služieb v rámci voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu v oblasti prístrojov, techniky a veľkoobchodnú činnosť v oblasti laboratórnej techniky v rozsahu voľnej živnosti. Nemá uvedený žiaden nákup a predaj tovaru alebo maloobchodnú činnosť. Spĺňa podľa Vás predmet podnikania dodávateľa požiadavku na splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm e)? Viem že bolo vydané metodické usmernenie v súvislosti so sprostredkovaním služieb v oblasti regulovaných činností, len neviem či sa to týkalo aj nákupu bežného tovaru, i keď nákup spotrebného materiálu do konkrétneho prístroja zas nieje až taký bežný. Vopred ďakujem za radu.

Dobrý deň, podľa nášho názoru je dôležité čo je predmetom zákazky a teda predmetom zmluvy (objednávky). Ak je predmetom zákazky dodanie tovaru, je potrebné, aby mal dodávateľ (obchodná spoločnosť) zodpovedajúcu živnosť a to napr. “Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi…”
Viď aj metodické usmernenie ÚVO č. 6384-5000/2019 zo dňa 09. 05. 2019:
Pokiaľ nie je predmetom zákazky sprostredkovateľská činnosť, oprávnenie na výkon iba tohto druhu činnosti a následné plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov nie je postačujúce.”

alebo aj metodické usmernenie č. 14753-5000/2019 zo dňa 11. 11. 2019:
“Posúdenie zaradenia spoločnosti, ktorá má v Obchodnom registri ako predmet činnosti zapísané – Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí do verejného obstarávania na lyžiarsky výcvik, závisí od toho, ako si verejný obstarávateľ nadefinoval predmet zákazky a podmienky účasti, čo bolo jeho cieľom, t.j. získať sprostredkovateľa služieb, cestovnú agentúru alebo vybrať priamo prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska.”

Ak predmetom zákazky nie je sprostredkovanie dodania, nie je podľa nášho názoru postačujúca živnosť na sprostredkovateľskú činnosť. Zmluva o sprostredkovaní je definovaná v Obchodnom zákonníku v § 642:
“Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).”

V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom živnostenských oprávnení uchádzačov Vám odporúčame, obrátiť sa aj na odbor živnostenského podnikania príslušného okresného úradu.

Dobrý deň, my ako verejný obstarávateľ práve vyhodnocujeme ponuky uchádzačov predložené v rámci postupu podlimitnej zákazky na stavebné práce. Pre túto zákazku sme použili reverzný postup podľa § 112 ods. 6: vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Chceme sa len uistiť, či nás postup pri vyhodnocovaní je právny: Po otvorení ponúk sme najskôr vyhodnotili zloženie zábezpeky. Následne sme vyhodnotili ponuky, či spĺňajú požiadavky na predmet zákazky. Dvaja uchádzači boli vyzvaní na vysvetlenie svojej ponuky, avšak nepredložili svoje vysvetlenie v stanovenej lehote (resp. vôbec). Preto boli ich ponuky podľa § 53 ods. 5 písm. c) vylúčené s uvedením dôvodu a lehoty kedy môžu proti vylúčeniu podať námietky (táto lehota uplynie 5.10.2020). Otázka: Môžeme už teraz pristúpiť k vyhodnoteniu splnenia PÚ u uchádzača, ktorý sa umiestnil so svojou cenou na prvom mieste (do SP sme uviedli, že splnenie PÚ sa bude vyhodnocovať iba u uchádzača umiestnenom na prvom mieste v poradí)? Ak tento uchádzač splní PÚ, môžeme s ním podpísať zmluvu najskôr jedenásty deň potom ako zašleme a zverejníme informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk (za predpokladu, že neprídu námietky)? Keďže budeme vyhodnocovať splnenie PÚ iba u prvého uchádzača, môžeme do zápisnice z vyhodnocovania jednoducho uviesť, že splnením podmienok účasti u ostatných uchádzačov sme sa nezaoberali? Ďakujeme pekne za odpoveď.

Dobrý deň, Váš postup, je podľa nášho názoru správny. Vzhľadom na to, že to zákon neupravuje, máme za to, že Vám nič nebráni pokračovať vo vyhodnotení podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v aktuálnom poradí. Ak by neskôr došlo k nejakej zmene napr. na základe rozhodnutia o námietke Vám úrad nariadi znovu vyhodnotiť, tak budete následne postupovať podľa novo zostaveného poradia.

Následne ak budú splnené podmienky pre uzavretie zmluvy podľa § 56 zákona, môžete uzavrieť zmluvu.

Upozorňujeme však na metodické usmernenie úradu č. 7184-5000/2020 zo dňa 26.05.2020:
“Vychádzajúc z ustanovenia čl. 2a ods. 2 smernice 89/665/ES uchádzač, ktorému bolo odoslané oznámenie o vylúčení, ale napr. mu neuplynula lehota na podanie námietok proti vylúčeniu sa považuje za tzv. dotknutého uchádzača (nakoľko nebol vylúčený s konečnou platnosťou). Na základe toho, by aj takémuto subjektu mala byť verejným obstarávateľom zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a od tejto skutočnosti by sa následne malo odvíjať aj plynutie odkladnej lehoty na uzavretie zmluvy v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní.”

Do Zápisnice uvediete, že ste v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, vyhodnotili splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Dobrý deň,

v 11/2019 sme cez EKS uzatvorili rámcovú zmluvu na tovar spotrebného charakteru na 12 mesiacov. Kedže na základe rámcovej zmluvy vystavujeme čiastkové objednávky tak nam dodávateľ oznámil, ze kvôli situácii s COVID19 nam nemôže ponúknuť niektoré položky v sume, ktorú nam určil vo vydajke/rozpočte t.z. že napr. jedna položka stala 3€/ balenie a teraz sa na trhu pohybuje a viem nam ju zadovážiť za 10€/balenie. Ako mame postupovať ? Mame vypovedať zmluvu?

Dakujem za odpoved

Dobrý deň, vypovedať rámcovú zmluvu nemusíte a môžete ďalej nakupovať ostatné položky, ktoré Vám vie dodať za dohodnutú zmluvnú cenu.
Viď napr. Metodické usmernenie ÚVO č. 10191-5000/2019 zo dňa 12. 08. 2019:
“… v prípade, že plynie rámcová zmluva na stavebné práce s inštitúciou, môže tá istá inštitúcia vyhlásiť súťaž s rámcovou zmluvou na tie isté stavebné práce?…
V súlade s rozhodovacou praxou úradu, ako aj súdov SR uzatvorenie rámcovej dohody vo všeobecnosti neznamená pre účastníkov tejto dohody, ktorí sú na strane dodávateľov právny nárok na zadávanie čiastkových zákaziek. Uvedené fakticky znamená, že bez toho, aby to bolo v rámcovej dohode zakotvené, verejný obstarávateľ nie je povinný z rámcovej dohody „čerpať“, na základe čoho ani nie je vylúčené, aby sa aj počas platnosti rámcovej dohody rozhodol svoje potreby zabezpečovať iným spôsobom.

Vzhľadom na to, že Vám zmluva končí, je vhodné, aby ste zrealizovali nové obstarávanie.
Môžete zvážiť aj použitie sociálneho hľadiska resp. využitie výnimiek – napr. § 1 ods. 12 písm. v).

Silvia Trizuljak

Dobrý deň, prosím Vás o názor – ako organizácia verejnej správy v rámci našej podnikateľskej činnosti prevádzkujeme bufet, kde sa môže občerstviť, teda môže si nakúpiť občerstvenie široká verejnosť. Podlieha nákup tovaru do takéhoto bufetu zákonu o VO, ak je nakúpený tovar určený na ďalší predaj v rámci podnikateľskej činnosti organizácie verejnej správy? ďakujem.

Dobrý deň, výnimka na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, podľa § 1 ods. 2 písm. r) zákona, sa vzťahuje len na obstarávateľa, preto nie je možné jej použitie verejným obstarávateľom.

Podľa metodických usmernení ÚVO napr. č. 4310-5000/2017 zo dňa 06.03.2017:
“Skutočnosť, že verejný obstarávateľ má ako doplnkový zdroj príjmov podnikateľskú činnosť, nie je právne významná z pohľadu aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, ktorý verejnému obstarávateľovi ukladá povinnosť postupovať pri zadávaní zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na spôsob nadobudnutia daných príjmov.”

K tejto téme určite pozrite aj metodické usmernenie ÚVO č. 10421-5000/2020 zo dňa 29.07.2020 tu, kde sa okrem iného uvádza:
“…Ak by uvedené neprichádzalo do úvahy, odporúčame zvážiť možnosti zriadenia bufetu ako osobitného subjektu, t. j. samostatnej právnickej osoby, ktorá nebude v postavení verejného obstarávateľa.”

Dobrý deň,
Ako máme postupovať pri obstarávaní prednášajúcich na konferenciu ?
Ak mám konkrétneho špecialistu, ktorého chcem na podujatie pozvať ( odbornosť, skúsenosti) mám oporu v zákone alebo v metodických usmerneniach UVO, že sa jedná o výnimku ?
Ako najlepšie sformulovať odôvodnenie jedinečnosti ? Tento druh zákazky máme z projektu EU a posielame zdôvodnenia výdavku na kontrolný orgán.
Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, záleží od PHZ zákazky. Do 4 999 EUR bez DPH nepostupujete podľa zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ods. 14 zákona).
Pri zákazke s nízkou hodnotou, tiež nie je v zákone upravený žiadny formálny postup. Zákon neurčuje či máte oslovovať hospodárske subjekty a koľko hospodárskych subjektov má byť oslovených, ani koľko ponúk je potrebné získať. Máte však postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.

Príslušné príručky verejného obstarávania poskytovateľa pomoci zvyčajne určujú minimálne požiadavky na postup pri ZsNH.
Naša rada znie postupujte podľa relevantných príručiek a pokúste sa Váš postup prekonzultovať s riadiacim orgánom.

Čo sa týka odôvodnenia jedinečnosti, môžete sa inšpirovať v dôvodoch pre použitie priameho rokovacieho konania uvedených v § 81 zákona. Jedinečnosť musí byť objektívna. T.j. mali by ste vedieť preukázať, že jedinečnosť dodávateľa nie je spôsobená umelým (rozumej aj neefektívnym, neodôvodneným) zúžením požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Inak povedané musíte vedieť zdôvodniť prečo na tento predmet zákazky neexistuje hospodárska súťaž.

Netreba zabúdať, že jediným kritériom verejného obstarávania nemusí byť cena predmetu zákazky, ale napr. aj “kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia” (viď § 44 ods. 4 zákona).

Ak Vám to projekt umožňuje môžete postupovať aj podľa § 1 ods. 2 písm. e) – zákon sa nevzťahuje na
“uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu”

Dobrý deň, ešte mám doplňujúcu otázku k super reverznej súťaži.
Ak by teoreticky došlo k vylúčeniu prvých troch uchádzačov, ktorí sa umiestnili po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk na prvom až treťom mieste, tak sa zostavuje nové poradie a teoreticky môže byť úspešným uchádzačom aj uchádzač čo sa umiestnil po prvom vyhodnotení ponúk na základe kritéria na štvrtom mieste v poradí?
Ďakujem.

Dobrý deň, podľa § 55 ods. 1 zákona:
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.”

Takže áno vyhodnocujete ďalšieho resp. ďalších v poradí.

Dobrý deň, dovoľte nám prosím spýtať sa nasledovnú otázku. Sme Zadávateľ (osoba podľa § 8 ZVO) a vyhlásili sme nadlimit. zákazku na dodanie tovarov. Po vyhodnotení ponúk sa stal úspešným uchádzačom zahraničný subjekt. Konkrétne ide o českú firmu, ktorá je ale organizačnou zložkou inej zahraničnej firmy z Poľska – Zriaďovateľ. V procese vyhodnocovania ponúk sme hodnotili aj doklady predložené poľským zriaďovateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO (keďže organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemohla sama predložiť ponuku). Celý proces VO schválil rozhodnutím aj ÚVO. Momentálne sme v procese pred podpisom zmluvy. Tovar, ktorý bol predmetom obstarávania budeme objednávať od českej organizačnej zložky. Tzn. že zmluvu podpíše oprávnená osoba českej organizačnej zložky. Otázka: je tento postup správny, že zmluvu podpíšeme s českou organizačnou zložkou? (napriek tomu, že organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a preto v procese VO musela predkladať doklady aj poľská firma – Zriaďovateľ). Pozn. v RPVS je zapísaný poľský zriaďovateľ. Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, keďže organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, nemôže byť sama ani uchádzačom. Ak do verejného obstarávania vstúpila zahraničná osoba prostredníctvom svojej organizačnej zložky, tak aj zmluva by podľa nášho názoru mala byť uzavretá so zahraničnou osobou konajúcou prostredníctvom organizačnej zložky.

Dobrý deň, pri (super)reverznej súťaži sme vyžadovali od uchádzačov zloženie zábezpeky. V zmysle § 112 ods. 6 sa vyhodnocujú ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a následne sa realizuje vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
Otázka.
ak sa verejný obstarávateľ rozhodol vyhodnotiť ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, tak zloženie zábezpeky posudzuje len u tohoto uchádzača alebo musí u všetkých?
Ďakujem,

Dobrý deň. Ak postupujete podľa druhej vety § 112 ods. 6 (tzv. super reverzná súťaž), tak zákon upravuje špecificky, že len vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Zákon v § 53 ods. 1 rozlišuje úkon “vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky” a úkon “posúdenie zloženia zábezpeky”.
Podľa nášho názoru to znamená, že zloženie zábezpeky posudzujete po otváraní ponúk u všetkých uchádzačov.

Viď aj Metodické usmernenie ÚVO č. 10226-5000/2019 zo dňa 10. 07. 2019, kde na túto otázku úrad odpovedá nasledovne: “Vzhľadom na to, že preverenie zloženia zábezpeky je v zásade jednoduchý procesný úkon, považujeme ho s ohľadom na hospodárnosť procesu prebiehajúceho verejného obstarávania za dôvodné, urobiť ho ako prvý krok po otvorení ponúk.”

Dobrý deň,
ak sa v priebehu prideľovania bodov k nadlimitnej zákazke identifikuje, že podľa stanoveného vzorca uvedeného v súťažných podkladoch nie je možné k stanoveným kritériám prideliť body, je možné svojvoľne upraviť vzorec, tak aby bol správny, alebo je potrebné zrušiť súťaž, nakoľko by bolo prideľovanie bodov v rozpore so spôsobom ktorý bol stanovený v pravidlách uplatňovania kritérií v súťažných podkladoch.

Vopred ďakujem za Váš názor.

Dobrý deň, podľa § 53 ods. 8 zákona :
“Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení o koncesii, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.”

Podľa § 42 ods. 11 zákona :
Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk.”

Podľa nášho názoru, by zmena pravidiel uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk po lehote na predkladanie ponúk, bola porušením princípu transparentnosti, ktorého účelom je, aby verejné obstarávanie prebiehalo prehľadným a predvídateľným spôsobom, podľa podmienok vopred stanovených, s cieľom zabrániť svojvoľnému konaniu verejného obstarávateľa.