Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň prajem,
chcem sa opýtať na postup pri zmluve na výkon stavebného dozoru, ktorá je výsledkom verejného obstarávania podľa § 117 (t.j. zákazka s nízkou hodnotou).
Zmluva bola uzatvorená s fyzickou osobou živnostníkom, ktorý v ponuke neuviedol subdodávateľa ani sa nedeklaroval ako skupina dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Zmluva sa uzatvorila s touto fyzickou osobou, ktorá podľa ponuky má vykonávať stavebný dozor počas celej doby trvania stavby. Po uzatvorení zmluvy sa zmluvný partner obrátil na nás so žiadosťou o schválenie subdodávateľa, ktorý bude realizovať výkon stavebného dozoru spolu s ním.
Pýtam sa preto:
1. v prípade, ak partner s ktorým sme uzatvorili zmluvu chce vykonávať stavebný dozor (predmet zmluvy) spoločne s iným dodávateľom na trhu jedná sa o subdodávateľa alebo o skupinu dodávateľov? Pod pojmom subdodávateľ si totižto predstavujeme situáciu, ak časť predmetu zmluvy bude realizovať iný dodávateľ a nie, že sa dvaja dodávatelia budú striedať pri realizácii (napr. pondelok-streda jeden dodávateľ a štvrtok -piatok druhý dodávateľ, čo v takom prípade podľa nás ide o skupinu dodávateľov).
2. Pri predkladaní cenovej ponuky dodávateľ zaškrtol, že ponuku nepredkladá ako skupina dodávateľov a neuviedol ani nijakého subdodávateľa. Myslíme si správne, ak sa domnievame, že nemôže dôjsť v stave po podpise zmluvy k zmene, že predmet bude vykonávať skupina dodávateľov a zároveň, že sa nejedná o prípad subdodávateľa ak majú realizovať stavebný dozor dvaja dodávatelia na trhu?
3. Je možné po podpise zmluvy vôbec uvažovať o subdodávateľovi hoci v ponuke ani pri pospide zmluvy sa to nespomenulo?
3. Môžeme situáciu vyriešiť tak, že napr. v prípade potreby zastupovania dodávateľa s ktorým je uzatvorená zmluva bude realizovať stavebný dozor niekto iný za predpokladu, že sa jedná o zamestnanca v pracovnom pomere so zazmluvneným dodávateľom, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky pôvodne uvedené vo výzve na predkladanie ponúk?

Dobrý deň, zákazka s nízkou hodnotou má v podstate také pravidlá, aké si zvolíte. Čo sa týka využitia subdodávateľov pozrite Metodické usmernenie ÚVO č. 2612-5000/2018 zo dňa 31.01.2018:
“Ustanovenie § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nelimituje uchádzačov v plnení zákazky prostredníctvom subdodávateľov akýmkoľvek spôsobom, ani do nejakého percentuálneho rozsahu. Zákonodarca ponecháva na vôli a uvážení uchádzačov, v akom rozsahu sa rozhodnú zadať/realizovať plnenie zákazky svojim subdodávateľom. Z tohto dôvodu nie je možné akýmkoľvek spôsobom sankcionovať uchádzača, ktorý sa rozhodne určitú časť zákazky plniť prostredníctvom svojich subdodávateľov, a to ani v prípade, ak ide o väčšiu, resp. celú časť plnenia.”

Podľa § 38 ods. 4 zákona: “Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou, môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.”

Po uzavretí zmluvy už postupujte podľa podmienok zmluvy. Zmluva uzavretá s uchádzačom nesmie byť v rozpore s jeho ponukou a s Vami určenými podmienkami súťaže. V prípade potreby zmeny zmluvy postupujte primerane podľa § 18 zákona.

Dobrý deň prajem, ďakujem za odpoveď. Stále mi však nie je celkom jasné, že či v takomto prípade vravíme o subdodávateľovi alebo skupine dodávateľov. Pri stavebných prácach som sa strela so subdodávateľom v takom stave, že napr. príjazdovú cestu alebo montáž vzduchotechniky uchádzač realizuje subdodávateľom ale nerealizujú tieto činnosti spoločne. Pri stavebnom dozore kde nie je niekoľko činností ako pri stavbe (vzduchotechnika, vetranie, požiarne signalizácie, …) sa jedná o subdodávateľa alebo o skupinu dodávateľov, ak dvaja dodávatelia chcú spoločne realizovať stavebný dozor naraz?

Dobrý deň, subdodávateľ je definovaný v § 2 ods. 5 písm. e) zákona ako “hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie,”. Vo Vašom prípade (predpokladáme) za plnenie zmluvy plne zodpovedá dodávateľ. Ak sa domnievate, že nie je možné, aby sa plnenie delilo na časti, ktoré by mohol dodávať subdodávateľ dodávateľa, tak podľa nášho názoru mu to, ak je to v súlade so zmluvou a podmienkami súťaže, nemusíte umožniť.

Dobrý deň,
ako obec realizujeme verejné obstarávanie, podlimit – stavebné práce. Zákazka bude financovaná z prostriedkov EÚ.
Využili sme možnosť zloženia zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk počas lehoty viazanosti ponúk.
Do záverečného vyhodnotenia postúpili 3 uchádzači, ktorým bolo zaslané oznámenie o výsledku.
Keďže Žiadosť o NFP ešte nebola schválená, nedošlo k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom.
Dva týždne pre ukončením lehoty viazanosti ponúk sme požiadali všetkých troch uchádzačov, ktorých ponuky boli vyhodnocované, o akceptovanie predĺženia viazanosti ponúk o ďalšie 3 mesiace. Uchádzač, ktorý sa umiestnil na treťom mieste a zábezpeku zložil poskytnutím bankovej záruky, neakceptoval predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
Ako máme v tomto prípade ako verejný obstarávateľ postupovať? Máme uvedeného uchádzača vylúčiť a zvyšné dve ponuky opätovne vyhodnotiť a zaslať nové oznámenia o výsledku?
Ďakujem a želám príjemný deň

Dobrý deň, v prvom rade uvádzame, že zákon už neupravuje povinnosť uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk. V prípade, že ste sa rozhodli ju predĺžiť, je správne, že ste požiadali o akceptáciu novej LV uchádzačov.
K tejto problematike vydal úrad nasledovné metodické usmernenie č. 6194-5000/2018 zo dňa 04.05.2018:
“V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zákon o verejnom obstarávaní nestanovuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi povinnosť zároveň zmeniť podmienky zloženia zábezpeky (vo Vašom prípade vyžadovať predĺženú zábezpeku). Vzhľadom na ochrannú funkciu zábezpeky však považujeme vyžadovanie predloženia predĺženej zábezpeky v takomto prípade za vhodné.

Na tomto mieste považujeme za dôležité upozorniť, že zákon o verejnom obstarávaní rovnako neupravuje povinnosť uchádzača akceptovať zmenu pôvodne určenej lehoty viazanosti ponúk, resp. podmienok zloženia zábezpeky.

Pri predlžovaní lehoty viazanosti ponúk je totiž možné, že uchádzač už nemusí byť schopný plniť to, čo pôvodne ponúkol s ohľadom na pôvodne určenú lehotu viazanosti vo vzťahu k novej (predĺženej) lehote viazanosti ponúk. Ak uchádzač v takom prípade nebude súhlasiť s predĺžením lehoty viazanosti, resp. so zmenou pôvodne určených podmienok zloženia zábezpeky, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, resp. jeho ponuku podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (keďže nezložil zábezpeku podľa určených, resp. zmenených podmienok) a vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 46 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. V opačnom prípade je uchádzač povinný zložiť verejnému obstarávateľovi zábezpeku podľa určených, resp. zmenených podmienok (vo Vašom prípade predložiť predĺženú zábezpeku).” (Pozn. usmernenie je už zapracované aj v našom zákone pod § 46)

Vzhľadom na vyššie uvedené, sa podľa nášho názoru, jedná o opätovné vyhodnotenie ponúk a preto by ste mali postupovať podľa § 55 ods. 2 zákona:
“Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.”

Dobry den, v ramci zakaziek s nizkou hodnotou sa da vybrat uchadzac uz v ramci zistenia PHZ, ake mate s tym skusenosti? Existuje limit napr. Do 1000 eur, kedy mozeme zadat objednavku napriamo bez obstsravania? Dakujem.

Dobrý deň, Úrad pre verejné obstarávanie odporúča, aby verejný obstarávatelia vyšpecifikovali pravidlá, ktoré budú uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a to vo svojich interných predpisoch alebo riadiacich aktoch.
Podľa metodického usmernenia ÚVO č. 10331-5000/2016 zo dňa 20. 6. 2016:
“Pri úprave pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je vhodné okrem zásad stanovených v § 117 ods. 1 až 4 zákona o verejnom obstarávaní zohľadniť aj predpokladanú hodnotu zákazky. Pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel mohli viesť k predraženiu zákazky.”
Zákon ani úrad neurčili limity, do ktorých by sa používali jednoduchšie pravidlá zadávania ZsNH. Niektoré riadiace orgány pre štrukturálne fondy vo svojich príručkách však určili, že do určitej hodnoty je možné zadať zákazku už na základe určenia PHZ.
Pri príprave interného predpisu Vám odporúčame spolupracovať s Vašim orgánom vnútornej kontroly, nakoľko podľa § 169 ods. 5 zákona: “Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.”

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na názor. Viem ako neúspešný uchádzač pri zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117, vyžiadať obstarávateľa o informáciu kto bol úspešný uchádzač, prípadne ho požiadať aby mi poslal tabuľku s vyhodnotením? alebo je vyhodnocovania ponúk neverejné. Obstarávateľ nám len poďakoval za ponuku s tým že sme neuspeli nakoľko naša cena podľa nebola najvýhodnejšia. Ďakujem za info

Dobrý deň, napriek tomu, že pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou nie sú v zákone určené formálne pravidlá, podľa nášho názoru, by Vám mal verejný obstarávateľ, v súlade s princípom transparentnosti, poskytnúť tieto informácie.
Jediná uverejňovacia povinnosť upravená v zákone pre ZsNH je uvedená v § 117 ods. 2: “Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. ”
Ak by Vám však verejný obstarávateľ odmietol poskytnúť tieto údaje, máte podľa nášho názoru právo získať ich cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám. (Zákon č. 211/2000 Z.z.)

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať na možnosť verejného obstarávateľa ponechať v platnosti skôr uzatvorené zmluvy (pôvodná zmluva z roku 2007), ktoré neboli uzatvárané na základe zákona o VO. Konkrétne sa jedná o informačný systém samosprávy, ktorý sme nakúpili v roku 2007 a postupne sme si v priebehu rokov dokupovali apdejty, prípadne doplnenia systémov. Od budúceho roku chceme zvýšiť štandard služby a podpory. Dodávateľ služby navrhuje vyhlásiť VO na poskytnutie služieb na prevádzku a údržbu informačných systémov mesta a zákazku nastaviť na 4 roky, pričom PHZ prekročí 40.000,- eur, teda by sa jednalo o podlimitnú zákazku. Je to podľa Vášho názoru v poriadku? je možné ponechať v platnosti pôvodnú zmluvu, ktorá bola uzatvorená bez VO a doplniť ju zmluvou ako výsledkom z VO? Samozrejme, informačný systém meniť nechceme. Vraj existuje metodické usmernenie úradu, ktoré dovoľuje ponechať v platnosti zmluvy, ktoré boli uzatvorené bez VO, ak je to pre verejného obstarávateľa výhodné. Neviem však o aké staré zmluvy má ísť, ani čo znamená “výhodné pre verejného obstarávateľa”. Neviete o aké metodické usmernenie by mohlo ísť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý deň, poznáme len nasledovné metodické usmernenie, ktoré môžete primerane aplikovať:
Metodické usmernenie ÚVO č. 6532-5000/2016 zo dňa 20.04.2016, kde sa okrem iného uvádza:
“Zákon o verejnom obstarávaní upravuje pravidlá a postupy uplatňované pri zadávaní zákaziek. Zákon neobsahuje ustanovenia (ani prechodné ustanovenia), ktoré by ukladali verejným obstarávateľom povinnosť zrušiť zmluvy, ktoré uzavreli na základe postupov verejného obstarávania a uzavrieť nové zmluvy, resp. že by sa dňom účinnosti nového právneho predpisu skončila platnosť a účinnosť do tohto času uzatvorených zmlúv.
V súvislosti so zmluvami uzavretými na dobu neurčitú, vo Vašom prípade z hľadiska časového horizontu, kedy boli uzavreté (pred ôsmimi rokmi), odporúčame prehodnotiť, či takéto zmluvy v priebehu času korešpondujú s aktuálnymi podmienkami na trhu a či v priebehu ich účinnosti nedôjde k podstatným zmenám, najmä čo sa týka ceny, za ktorú sú predmetné služby poskytované, keďže dlhotrvajúce kontrakty môžu negatívne vplývať na hospodársku súťaž a vynakladanie finančných prostriedkov z verejných rozpočtov.”

V prvom rade by ste mali overiť či nedošlo k porušeniu zákona č. 25/2006 Z. z., keď ste pôvodnú zmluvu uzavreli mimo tento vtedy platný zákon.
Tiež by ste, podľa nášho názoru, mali primerane postupovať podľa § 18 ods. 5 zákona 343/2015 Z.z.: “Opakovanými zmenami zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.”

Pozn. V prípade obce (§ 7 ods. 1 písm. b) platí limit pre zákazku s nízkou hodnotou na nie bežné dostupné tovary a služby do menej ako 50 000 EUR. Viac o finančných limitoch v časti pomôcky tu

Dobrý deň,

kontrolný orgán nám odporučil zopakovať verejné obstarávanie. Ide o podlimitnú zákazku realizovanú cez vestník na obstarávanie služieb. Zákazku musím zrušiť – stačí ak dáme iba oznámenie o zrušení VO do nášho profilu na UVO a rozpošleme ho zúčastneným uchádzačom? A v akom časovom horizonte ho môžme zopakovať? Aj hneď alebo je tamm nejaká zákonná lehota?

Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, posielate:
1. Informáciu o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk. (§113 ods. 3 písm. b)
Ak verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, v informácii o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. (§ 114 ods. 11)
2. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo pôvodný predmet koncesie. (§ 57 ods. 3)
3. Bezodkladne po zrušení VO uverejniť v profile zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24 (§ 64 ods. 1 písm. b)

Zákon neurčuje lehotu, v ktorej môžete zopakovať verejné obstarávanie. Zrušenie VO je úkon, proti ktorému môžu uchádzači podať námietky.

Dobrý deň,
na základe našej požiadavky o predloženie dokladu odbornej spôsobilosti na stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby nám bolo českým uchádzačom predložené osvedčenie stavebného inžiniera pre pozemné stavby, nakoľko ČR nevystavuje osvedčenia na stavbyvedúceho. Môžme uvedený doklad považovať a akceptovať za doklad preukazujúci technickú a odbornú spôsobilosť? Vopred ďakujem za spätné info.

Dobrý deň, podľa našich vedomostí má Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) uzavretú zmluvu s Českou komorou autorizovaných inženíru a techniku činných ve vystavbě o vzájomnom uznávaní odbornej spôsobilosti. Pre viac informácií Vám odporúčame obrátiť sa na SKSI.
Budeme radi, ak sa so svojimi zisteniami podelíte aj s ostatnými užívateľmi portálu.

Maria Sabolova

Dobrý deň,
prosím Vás o stanovisko k uzatváraniu dodatku k zmluve, resp. k dohode o novácii.
1. Je možné uzatvoriť dohodu o novácii po uplynutí lehoty na vykonanie diela? Dohodou o novácii bola okrem lehoty na zhotovenie diela zmenená aj časť rozpočtu – zmena stavebných postupov, čím došlo k zníženiu ceny diela.
2. Čo znamená pojem trvanie zmluvy podľa § 18 ZVO.

Ďakujem

Dobrý deň, podľa metodického usmernenia ÚVO č. 9745-5000/2016 zo dňa 14.06.2016: “Ak došlo k solúcii zmluvného vzťahu uplynutím platnosti zmluvy, máme za to, že nie je možné pokračovať v jej plnení a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má realizovať nové verejné obstarávanie.”
Viac k zmenám zmluvy pozrite Všeobecné metodické usmernenie č. 5 – 2017 zo dňa 11.09.2017 – k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, ktorého časť je zapracovaná pod § 18 ods. 8 v našom zákone.

Dobrý deň,
potreboval by som poradiť. Sme uchádzačmi o verejnom obstarávaní v oblasti poskytovania služieb. Po otváraní obálok, sme boli verejným obstrávateľom listinne požiadaný o vysvetlenie a doloženie ponuky. Táto žiadosť bola uložená na pošte ( boli sme upovedomení žltým lístkom) dňa 25.6.2018. Na pošte sme ju boli prevziať 29.6.2018. Následne sme doložili resp. vysvetlili ponuku v lehote 29.6.2018 + 5 pracovných dní. Od verejného obstarávateľa nám prišlo rozhodnutie o vylúčení, nakoľko tvrdí, že zásielka bola doručená 25.6.2018 a teda sme naše vysvetlenie nepodali v stanovenom termíne 5 pracovných dní.
K dispozícii máme iba podacie číslo zásielky podľa, ktorého sa dá zistiť, že zásielka bola ozaj 25.6.2018 iba uložená na pošte a 29.6.2018 bola prevzatá. Zároveň sme poštu požiadali o sprístupnenie informácie o zásielke, nakoľko si myslíme, že online sledovanie zásielky na portáli pošta.sk nie je použiteľné a jednak tam nie je adresát a príjemca, žiaľ, pošta na to má 30 dní a my musíme námietku podať do 10 dní. Žiadosť o vysvetlenie zo strany VO bola zasielaná doporučene s doručenkou. Teda doručenku má verejný obstarávateľ, na tejto doručenke figuruje dátum 29.6.2018 – dátum fyzického prevzatia.
Moja otázka je: Lehota na doplnenie a vysvetlenie súťažnej ponuky (5 pracovných dní) sa ráta odo dňa uloženia zásielky na pošte alebo od dátumu prevzatia zásielky?
Za odpoveď vopred ďakujem
S pozdravom

Dobrý deň, úrad k predmetnej problematike vydal nasledovné metodické usmernenia:
č. 6745-5000/2018 zo dňa 9.5.2018 kde sa uvádza. “Keďže znenie zákona o verejnom obstarávaní (na rozdiel od zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) neobsahuje vo vzťahu k momentu doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom odkaz na použitie všeobecného predpisu o správnom konaní1, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný postupovať podľa pravidiel, ktoré zverejnil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska.”

a tiež č. 13553-5000/2017 zo dňa 21.8.2017:
“…Je v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa stanoviť a vopred oznámiť, akým spôsobom bude komunikácia prebiehať. Zároveň je potrebné, aby subjekty zúčastnené na verejnom obstarávaní dodržiavali stanovené postupy, podmienky a prostriedky komunikácie.
Pri doručovaní dôležitých písomností prostredníctvom pošty, najmä písomností, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, možno podporne využiť ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v platnom znení. Doručenie do vlastných rúk upravujú ustanovenia § 24, doručovanie právnickým osobám § 25 tohto zákona.”

Dobrý deň ďakujem za odpoveď, ale stále mi nie je celkom jasné či sa v takomto prípade jedná o subdodávateľa alebo o skupinu dodávateľov. Pri stavbe kde je viacero činností môže subdodávateľ robiť napr. vzduchotechniku na stavbe alebo príjazdovú cestu ale v prípade, ak je predmetom zmluvy stavebný dozor vravíme o subdodávke alebo o skupine dodávateľov, ak dvaja dodávatelia budú obaja realizovať výkon stavebného dozoru naraz?

Dobrý deň
prosím Vás, ak je možnosť, že dodávateľom služby bude štátny podnik, je potrebné realizovať VO alebo môžme zadať zákazku priamo tomuto dodávateľovi?

Dobrý deň, výnimky z aplikácie zákona sú uvedené v § 1. Pre ich použitie je potrebné poznať nie len subjekt objednávateľa či dodávateľa, ale aj predmet zákazky, jej predpokladanú hodnotu a pod.
Pozrite najmä § 1 ods. 4-11 a ods. 12 písm. q) prípadne v ) zákona.

Dobrý deň,
pripravujeme podlimitnú zákazku s použitím elektronickej aukcie – jednoobálkovú. Chcel by som Vás poprosiť, nakoľko dostávam zmätočné informácie, aký je postup pri vyhodnocovaní? Vyhodnocuje komisia najprv kritériá a následne splnenie podmienok účasti, alebo sa vyhodnocujú doklady a aukcie sa zúčastnia tí, ktorí nie sú vylúčení po vyhodnotení dokladov? Ďakujem za informáciu.

Dobrý deň, podľa § 114 ods. 9 zákona: “Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.”
To znamená, že je to možnosť nie povinnosť. Podľa nášho názoru v súlade s § 114 ods. 9 zákona prvej vety a princípom transparentnosti, by mal toto rozhodnutie verejný obstarávateľ oznámiť uchádzačom už vo výzve na predkladanie ponúk.

Ďakujem. Pekný deň.