Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň, realizujeme VO na cesty, pričom už v názve zákazky máme uvedené, čo sa jedná o dve časti, čiže dva úseky ciest. Každý z nich má cca 10, resp. 20 km a sú od seba vzdialené desiatky kilometrov, čiže sa nejedná o súvislý úsek. Jedná sa však o označenie jedného úseku cesty (príklad II/500). Chceme sa informovať, že by sme mali VO rozdeliť na dve časti alebo je možné VO realizovať bez rozdelenia na časti. Ďakujeme.

Pekný deň
natrafila som na zaujímavé rozhodnutie Úrade, kde bolo uvedené, že verejný obstarávateľ porušil zákon keď nevylúčil uchádzača, ktorý nesplnil podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm.e). Jedná sa o podlimitnú zákazku na stavebné práce. Pozrela som ZHS a uchádzač je zapísaný a má v živnosti : uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Podľa živnostenského zákona keď sa jedná o stavbu ako celok, práve toto znenie oprávňuje uchádzača realizovať stavbu. Je nemysliteľné aby mal na všetky remeslá zvlášť živnosť, alebo sa mýlim a pri stavbách treba žiadať na všetky remeslá živnosť, ktoré stavba obsahuje? Jedná sa o rozhodnutie 5841-6000-2020. Starý živnostenský zákon rozlišoval: pozemné stavby, vodohospodárske stavby, inžinierske stavby atď ale teraz už vydávajú len : uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Nechápem kde bol problém.

Dobrý deň,

chceli by sme sa opýtať, či je verejný obstarávateľ povinný vyzvať uchádzača na vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak sa jedná o superrevezrnú súťaž, t.j. je možné aplikovať iba §53 ods. 2 ZVO a zároveň platí, že ostatné dve ponuky sú vyššie ako PHZ. Bude postačujúce ak verejný obstarávateľ uvedie v zápisnici, že sa tým zaoberal a uchádzača na vysvetlenie nevyzýval?

Ďakujeme veľmi pekne.

Vážení užívatelia portálu, do 14.8.2020 vyhlasujeme celozávodnú 🙂 dovolenku. Na Vaše otázky odpovieme po tomto dátume. Samozrejme budeme radi ak Vám poradia aj iní užívatelia vo-portal.sk

matuskova.vos

Pekný deň
V podlimitnej zákazke na stavebné práce sme určili, že budeme postupovať podľa § 112 ods.6, čiže najprv zostavíme poradie a u uchádzača, ktorý sa umiestní na 1.mieste budeme kontrolovať splnenie podmienok účasti a požiadavky na predmet zákazky. Ako to je so zábezpekou. Tiež budeme kontrolovať len u uchádzača na 1.mieste alebo túto podmienku by sme mali odkontrolovať u každého

Dobrý deň, je potrebné rozlišovať a teda aj uviesť pre záujemcov, či postupujete podľa prvej alebo druhej vety § 112 ods. 6 zákona. (reverz vs. super reverz)
Ak postupujete podľa druhej vety (tzv. super reverzná súťaž), tak zákon upravuje špecificky, že len vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Zákon v § 53 ods. 1 rozlišuje úkon “vyhodnotie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky” a úkon “posúdenie zloženia zábezpeky”
Podľa nášho názoru to znamená, že zloženie zábezpeky posudzujete po otváraní ponúk u všetkých uchádzačov.

Viď aj Metodické usmernenie ÚVO č. 10226-5000/2019 zo dňa 10. 07. 2019, kde na túto otázku úrad odpovedá nasledovne: “Vzhľadom na to, že preverenie zloženia zábezpeky je v zásade jednoduchý procesný úkon, považujeme ho s ohľadom na hospodárnosť procesu prebiehajúceho verejného obstarávania za dôvodné, urobiť ho ako prvý krok po otvorení ponúk.”

Dobrý deň, poprosím Vás o radu.
Víťazný uchádzač tvorí skupinu dodávateľov s firmou, ktorá je organizačnou zložkou českej firmy na Slovensku. Má verejný obstarávateľ požadovať osobné postavenie aj od českej firmy alebo stačí od jej organizačnej zložky?
Ďakujem.

Dobrý deň, podľa metodických usmernení ÚVO napr. č. 15046-5000/2019 zo dňa 18. 11. 2019:
“Ak do procesu verejného obstarávania vstupuje ako uchádzač alebo záujemca zahraničná osoba prostredníctvom svojej organizačnej zložky, predkladá doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za seba, a teda predkladá doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona vydávané príslušnými inštitúciami v krajine svojho sídla a súčasne predloží relevantné doklady, ktoré sa týkajú jeho organizačnej zložky a sú nevyhnutné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona.”

Obstarávateľ §8 ods.1 zrealizoval verejné obstarávanie na stavebné práce. Podľa sumy v rozpočte – Výkaz výmer 150 046,73 eur bez DPH to bola zákazka s nízkou hodnotou §117. Verejné obstarávanie bolo zrealizované a začali práce. Počas realizácie stavebných prác (už viac ako 50% prác je zrealizovaných) zhotoviteľ diela zistil, že rozpočet nebol správne vyhotovený, projektant nezapracoval niektoré stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie stavby. Keď to projektant opravil, suma zmien a opráv je cca 35 000 eur bez DPH. Ako to má obstarávateľ riešiť? Môže zostať pôvodné VO a riešiť to dodatkom?

Dobrý deň, aj pri zmluve, ktorá je výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou, sa pri jej zmene aplikuje § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Teoreticky by ste mohli zvážiť, či sú splnené podmienky pre aplikáciu § 18 ods. 1 písm. b):
“ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,”

Podľa metodického usmernenia ÚVO č. 7617-5000-2019 zo dňa 16. 05. 2019:
“Pokiaľ verejný obstarávateľ v prípadoch, keď ide o zákazku s nízkou hodnotou a predpokladaná hodnota dodatočných prác je taktiež v hodnote zákazky s nízkou hodnotou, dospeje k záveru, že požiadavky podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní nie sú splnené, je potrebné zvážiť zadanie „novej“ zákazky podľa § 117 zákona, ktorý neupravuje takmer žiadny formálny postup. V tejto súvislosti však upozorňujeme, že verejný obstarávateľ by sa mal vyvarovať situácii, v ktorej by predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky a dodatočného plnenia kumulatívne prekračovala finančný limit zákazky s nízkou hodnotou. Takéto konanie by v budúcnosti mohlo byť vyhodnotené ako účelové delenie zákazky.”

Každopádne túto situáciu je potrebné riešiť aj s poskytovateľom pomoci. Predpokladáme, že keďže to nebolo uvedené v pôvodnom rozpočte, nemáte tieto naviac práce schválené ako oprávnený výdavok a teda Vám nebude na ne poskytnutý príspevok. Teoreticky by sa tak mohlo stať, že Vaša pomoc bude rovná, alebo nižšia ako 50% finančných prostriedkov na uskutočnenie stavebných prác a potom už nespĺňate definíciu osoby podľa § 8 ods. 1 zákona.

Dobrý deň, v súvislosti s našou otázkou týkajúcou sa mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej podlimitnej zákazke a na základe Vašej odpovede zo dňa 6.7.2020 si Vás dovoľujeme požiadať ešte o bližšie usmernenie (výklad) k § 53 ods. 2 ZVO. Ide teda o podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác a v súlade s § 112 ods. 6 prvá veta sme zvolili postup tvz. reverznej súťaže. Celkovo bolo predložených 16 ponúk. Po ich otvorení sme identifikovali min. 6 ponúk s cenami veľmi nízkymi v porovnaní s PHZ. V § 53 ods. 2 je uvedené cit.: „Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,47)
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.“

Otázka 1: Chápeme znenie tohto § správne a teda že VOBs a odborná komisia zriadená na vyhodnotenie ponúk, na základe svojich prepočtov/analýzy ponúknutých cien zhodnotí, že niektoré ponuky sú neprimerane nízke a v súvislosti s tým požiada uchádzačov (ktorých sa to týka) o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky? Otázka 2: Ako máme chápať druhú časť znenia § 53 ods. 2 t.j „Vysvetlenie sa môže týkať najmä : po a), po b), po c) atď. ……..“. Máme to chápať tak, že UCHÁDZAČOVE Vysvetlenie sa môže týkať najmä: ……po a), po b), po c) ….atď, alebo Žiadosť KOMISIE o vysvetlenie adresovaná uchádzačovi sa má tákať najmä: …… po a), po b), po c) ….atď ?
Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, rozhodnutie o tom, či niektorá ponuka vykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky je výlučne v právomoci komisie na vyhodnotenie ponúk. Cieľom tohto inštitútu je ochrániť na jednej strane verejného obstarávateľa, aby neprijal ponuku, ktorú nie je možné dodržať a na druhej strane aj ochrana ostatných uchádzačov pred nekalou konkurenciou.

Komisia má požiadať uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Komisia by mala, podľa nášho názoru, v žiadosti o vysvetlenie uviesť argumenty, prečo považuje ponuku uchádzača za mimoriadne nízku.
Podľa nášho názoru, zákon v § 53 ods. 2 upravuje niektoré spôsoby akými komisia verejného obstarávateľa môže žiadať uchádzača preukázať, že jeho ponuka nie je mimoriadne nízka. Ale keďže je tam slovo “najmä”, komisia môže určiť aj iný spôsob vysvetlenia mimoriadne nízkej ceny.

Podla § 53 ods. 4 zákona “Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.”

Podľa § 53 ods. 5 písm. f) zákona: “Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2″

Vzhľadom na vyššie uvedené by komisia mala požadovať okrem vysvetlenia aj dôkazy.

Obstarávateľ podľa §8 ods.1 podpísal v júni 2020 zmluvu, ktorá bola výsledkom procesu VO podľa §117. Má povinnosť podať súhrnnú správu?
A ako má postupovať v prípade zákaziek od 1000 do 5000 eur? Podať súhrnnú správu?

Dobrý deň, podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona má dotovaná osoba (osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ale získa od verejného obstarávateľa viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb) povinnosť postupovať podľa celého § 117 zákona a teda sa na ňu vzťahuje aj povinnosť uložená v § 117 ods. 6 zákona.

§ 8 zákona však upravuje len postupy od 5 000 EUR. § 10 ods. 10 zákona upravuje povinnosť uverejniť v profile súhrnnú správu len pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Preto súhlasíme s výkladom úradu (napr. metodické usmernenie č. 3471-5000/2020 zo dňa 05. 02. 2020), že tzv. dotovaná osoba, nie je povinná zverejňovať súhrnnú správu podľa tohto ustanovenia, ak aplikovala výnimku podľa § 1 ods. 14 zákona.

Dobrý deň, VO vyhlásil súťaž na stavebné práce ako podlimitnú zákazku. V rámci vypracovania ponuky sme dostali odpovede na otazky od inych uchadzacov, kde v jednej z otazok, kde uchadzac ziadal o specifikaciu poloziek z VV. Verejný obstaravatel v ramci odpovede okrem ineho napisal, ze sa jedna o tzv. zdruzenu zakazku – zhotoviteľ musí najprv v zmysle zmluvy o dielo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavebných prác a projekt dopravného značenia, ako i vybaviť príslušné povolenia vyplývajúce zo zmluvy o dielo, a stavebné práce realizuje podľa ním vypracovaných dokumentácii a povolení ktoré vybavil. Jedná sa o tzv. systém podľa „žltej knihy FIDIC“ (aj keď zmluva o dielo je uzatvorená podľa Obchodného zákonníka) a nie o systém podľa „červenej knihy FIDIC“.
Otázka: Môźe v rámci vysvetlenia VO takto závažne zmeniť typ zákazky, nakoľko ani v samotnej výzve ani v SP nebolo o FIDICU nič spomenúté. taktiez nevieme v uvedenom zakone NR SR 343P2015 Z.z. najst nic o spominanej zdruzenej zakazke. Chceli by sme tiez podotknut, ze tento obstaravatel odpoveda na otazky dost arogantne (pr. Pytali sme sa na specifikaciu poloziek z VV a kedze samotny VV bol v SP nazvany ako “supis poloziek” obstaravatel odpovedal – ze ziadny VV neni sucastou SP a teda nema na co odpovedat a tym odignoroval vecnu cast otazky. Viete poradit ako postupovat, resp. vysvetlit, ci je taketo spravanie mozne a ci sa moze v ramci vysvetlenia napisat ze sa jedna o zakazku podla zltej knihy FIDIC aj ked to nebolo nikde uvedene.
Ďakujem

Dobrý deň, podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. je zákazkou na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona aj zákazka, ktorej predmetom je “uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby“.
To znamená, že zákon počíta s možnosťou obstarávať vypracovanie projektovej dokumentácie a súčasne aj zhotovenie stavebných prác.

Či došlo vysvetlením verejného obstarávateľa k zásadnej zmene súťažných podmienok, je možné posúdiť len z kompletnej dokumentácie, ktorú poskytol verejný obstarávateľ záujemcom k predmetnému obstarávaniu. Najmä si dobre pozrite opis predmetu zákazky.
Ak áno, tak podľa § 21 ods. 4 písm. b) zákona: “Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.”

Otázku, ako to verejný obstarávateľ myslel, keď sa odvolal na zmluvné štandardy FIDIC, musíte položiť jemu.

Ak máte pocit, že verejný obstarávateľ neodpovedá na otázky záujemcov ako by mal a zároveň pociťujete potrebu doplnenia súťažných podkladov o chýbajúce informácie potrebné pre vypracovanie ponuky, môžete podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona.

Dobrý deň, môžu sa verejného obstarávania zúčastniť subjekty, ktoré v súvislosti s COVID 19 požiadali o dočasnú ochranu pred veriteľmi, nakoľko nie sú schopní uhrádzať svoje záväzky. Má verejný obstarávateľ, napr. pri hospodárskom subjekte, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov ale súčasne požiadal o dočasnú ochranu pred veriteľmi z dôvodu pandémie COVID 19 skúmať jeho osobné postavenie ? Má verejný obstarávateľ takémuto subjektu umožniť účasť vo verejnom obstarávaní? Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, podľa § 32 zákona sa verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v odseku 1 písm a) až h). Poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi, podľa v zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, medzi nimi nie je. Poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi nie je možné zamieňať s vyhlásením konkurzu či reštrukturalizáciou. Zákonom č. 62/2020 Z.z. bol novelizovaný aj zákon o verejnom obstarávaní, ale išlo iba o doplnenie § 11 ods. 2, pričom podmienky účasti uvedené v § 32 zostali nezmenené.
Podľa § 152 ods. 4 zákona: “Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.”

K tejto problematike pozrite aj Všeobecné metodické usmernenie č. 1 – 2020 zo dňa 18.5.2020 – preukazovanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) v nadväznosti na legislatívu prijatú v súvislosti s koronavírusom Covid-19, ktorého časť je zapracovaná pod § 32 ods. 7 v našom zákone.

Ahojte, prosím Vás chcela by som sa opýtať, plánujeme obstarávať stavebné práce s predpokladanou hodnotou zákazky cca 200 000, sme verejný obstarávateľ podľa § 8. Predmetné stavebné práce môžme obstarávať ako zákazku s nízkou hodnotou, z hľadiska limitov. Ale aký máme zvoliť postup, máme obstarávať na tri cenové ponuky (v súlade s metodickým usmernením pre zákazky nad 30 000) alebo máme obstarávať cez systém EVO? Aký je v tom rozdiel? Alebo je to jedno aký postup zvolíme? ďakujem za odpoveď:)

Dobrý deň, ak ste dotovaná osoba podľa § 8 zákona, ste povinná postupovať aj pri verejnom obstarávaní najmä podľa zmluvy o poskytnutí pomoci. Zmluva by mala určovať právne dokumenty, z ktorých pre prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti, ako napr. Príručka pre Prijímateľa, Príručka k procesu verejného obstarávania…

Čo sa týka systému IS EVO ten umožňuje od 01. 04. 2019 zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Zákazky s nízkou hodnotou vytvorené pomocou systému EVO sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň môže verejný obstarávateľ využiť aj odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným hospodárskym subjektom.

Musíte teda posúdiť či je možné skĺbiť pravidlá poskytovateľa pomoci, ktoré máte dodržať a zároveň použiť IS EVO.
Príručku pre ZsNH v IS EVO nájdete tu

Prajem pekný deň. Prosím o podanie vysvetlenia.
postupom § 117 – nórske fondy. Stavebné práce 120.000,- Eur
V odoslanej výzve uchádzačom sme požadovali predložiť:
Ponuka musí obsahovať:
• Identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná osoba a pod.),
• Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy podpísanej uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača
• návrh predmetu zákazky: ponuka na predmet zákazky podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača, vzor – príloha č. 2 tejto výzvy
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača – vzor príloha č. 3 tejto výzvy
• Nacenený výkaz-výmer, príloha č. 4 tejto výzvy, aj vo formáte zošitu excel (v prípade ak je ponuka zaslaná elektronicky).
Verejný obstarávateľ bude akceptovať predložený doklad vo forme skenu platného dokladu.
• Súhlas so znením zmluvných podmienok, uvedených v návrhu zmluvy, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača, vzor – príloha č. 5 tejto výzvy.

Dvaja uchádzači – druhý a tretí v poradí nepredložil súhlas so znením zmluvných podmienok. Všetky ostatné požadované doklady predložili.
je to dôvodom na vylúčenie uchádzačov z procesu verejného obstarávania?
ak nie je postačujúce, aby sme do zápisnice uviedli, že z dôvodu zníženie administratívnej záťaže a z toho, že uchádzači sa umiestnili druhý a tretí v poradí ver. obstarávateľ nepožaduje dodatočne predložiť chýbajúci doklad. Zmluvný vzťah sa uzatvára iba s uchádzačom, ktorý sa umiestnil prvý v poradí. V prípade, ak by prvý uchádzač odmietol podpísať zmluvy verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky a dožiada chýbajúci doklad predložiť.
je tento postup správny?
Ďakujem

Dobrý deň, vzhľadom na to, že zákon neurčuje formálny postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, pravidlá tvoríte Vy. Tieto pravidlá je vhodné určiť vopred a to tak, aby ste dodržali najmä princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Vo Vašom prípade, keď ste pravidlá, ako budete v takomto prípade konať, neurčili, prikláňame sa k Vami navrhovanému postupu nevylučovať, len zaznamenať tento nedostatok ponúk.
Samozrejme pozrite aj príslušné príručky pre Vo pre tieto fondy, prípadne konzultujte Váš postup s poskytovateľom pomoci.

Dobrý deň, neviem, či môžeme našu otázku adresovať Vám, ale skúsime. Otázka sa týka zákaziek, ktoré nespadajú pod ZVO – teda zákazky zadávane v zmysle MU CKO č. 12 – konkrétne zákazky zadávané osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov. Pripravujeme vyhlásiť zákazku takéhoto typu na stavebné práce. Predmetné usmernenie uvádza iba veľmi stručné podmienky, ktoré môže obstarávateľ vyžadovať od uchádzačov (ako napr.: doklad o oprávnení poskytovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, požadovať prehľad o celkovom obrate alebo o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, zoznam stavebných prác a pod. ). Nakoľko ide o zákazku s PHZ viac ako 700 000 Eur, máme zato, že by sme v rámci súťaže mali požadovať od uchádzačov preukázanie širšieho spektra podmienok účasti – napr. také ako sú uvedené v § 32 ods. 1 ZVO, a k zoznamu poskytnutých prác vyžadovať aj potvrdenie odberateľov o zrealizovaných prácach, prípadne iné vhodné preukázanie zrealizovaných prác. Taktiež by sme chceli požadovať od uchádzačov zábezpeku ponúk (za rovnakých podmienok ako je uvedené v § 46 ZVO). Z predmetného usmernenia nedokážeme určiť, či je možné zo strany obstarávateľa rozšíriť podmienky účasti alebo iba striktne požadovať iba tie podmienky ako sú uvedené v MU a nič naviac. Chceme sa vyhnúť tomu, že nám riadiaci orgán (poskytovateľ dotácie) vytkne požiadavky na uchádzačov alebo vyhodnotí podmienky ako diskriminačné. Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, neuvádzate o aký riadiaci orgán resp. operačný program sa jedná. Tieto otázky musíte samozrejme smerovať na poskytovateľa pomoci resp. pozrieť aj príslušné príručky a odporúčania poskytovateľa pre realizáciu VO.

Napr. na stránke opvai.sk v časti FAQ – týkajúce sa zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov – tu sa uvádza:
Otázka č. 8: V príručke k VO, v časti týkajúcej sa výzvy na predkladanie ponúk je uvedené, že môžeme „na preukázanie podmienok časti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predloženie dokladov, a to najmä:“ Slovo „najmä“ znamená, že môžeme určiť aj iné podmienky účasti okrem tých ktoré sú uvedené v danej časti Príručky k VO?
Odpoveď: Áno, avšak za predpokladu dodržania všetkých uvedených princípov zadávania tohto typu zákaziek.”
a ďalej

Otázka č. 9: Môžeme určiť v rámci podmienok účasti zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky a súčasne stanoviť minimálne štandardy pre tieto dodávky, t.j. napr. určiť min. hodnotu zmlúv za dané obdobie?
Odpoveď: Áno, je možné určenie aj minimálnych štandardov v rámci podmienok účasti, za predpokladu dodržania všetkých uvedených princípov zadávania tohto typu zákaziek.”

K možnosti požadovania zábezpeky sme Však žiadne vyjadrenie nenašli.