Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň, otázka alebo komentár sa vzťahuje k ČV podľa §114 ods. 1 ZVO. Zastávam názor, že doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, v prípade predloženia ČV podľa §114 ods. 1 ZVO, môže VO žiadať iba v dvoch prípadoch: a) podľa §39 ods. 6 ZVO, pričom k tomu musí mať legitímny dôvod a b) podľa §55 ods. 1 ZVO. T.j. keď VO aj vyhodnocuje PÚ skôr, napr. pred EA, môže tak urobiť iba vo vzťahu k tým uchádzačom, ktorí nepredložili JED/ČV, ale priamo predložili doklady. U ostatných uchádzačov musí postupovať podľa §55 ods. 1 (ak teda nepostupuje podľa §39 ods. 6 ZVO). Toto hovorí aj dôvodová správa k veľkej novele. Čo myslíte?

S tým súvisí ďalšia otázka: VO poskytol pre ČV podľa §114 ods. 1 ZVO svoj vzor, ktorý obsahoval jednak všetky náležitosti podľa §114 ods. 1 ZVO (t.j. ..ČV že spĺňa podmienky + na žiadosť predloží doklady..) a jednak tabuľku s konkrétnymi údajmi o podmienkach účasti (variácia JED). V tendri sme tento vzor použili, no nevyplnili sme tabuľku, pretože podľa môjho názoru požiadavka na vyplnenie takejto tabuľky popiera koncepciu ČV (jednoduchosť) a je nad rámec ZVO, preto v súlade s princípom Ex iniuria ius non oritur sme na ŽoV VO odpovedali, že naše ČV spĺňa náležitosti §114 ods. 1 a nič viac nebudeme dopĺňať (VO ŽoV napojil navyše na § 39 ods. 6 ZVO, a to tak, že z dôvodu nevyplnenia predmetnej tabuľky, volí postup podľa §39 ods. 6 ZVO…). Čo myslíte?

Dobrý deň, podľa nášho názoru, požiadavka na predloženie dokladov nahradených čestným prehlásením podľa § 39 ods. 6 musí korelovať s požiadavkou na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Či bola splnená táto podmienka sa dá posúdiť len z kompletnej dokumentácie z VO.
To, že ste nepredložili ČV podľa vzoru verejného obstarávateľa, v ktorom požadovali uviesť informácie nad rámec zákona, nemôže byť dôvod na Vaše vylúčenie. Bohužiaľ verejný obstarávateľ, podľa § 114 ods. 5 zákona, vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote.
Ak by ste následne podali námietku proti vylúčeniu, bude pravdepodobne podstatné, ako posúdi odbor dohľadu ÚVO postup verejného obstarávateľa podľa § 39 ods. 6 zákona, či existoval, alebo neexistoval dôvod na spochybnenie Vášho ČV.

Ešte dopĺňame, že podľa metodického usmernenia ÚVO č. 6881-5000/2016 zo dňa 27.04.2016: má byť žiadosť na predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom jednoznačná, t. j. verejný obstarávateľ má jednoznačne konkretizovať, aké doklady žiada od uchádzača/záujemcu predložiť a to aj vo väzbe na § 39 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.”

Dobrý deň,
Chcela by som sa k procesu vyhodnotenia predložených ponúk na podlimitnú zákazku na stavebné práce opýtať nasledovné:
V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uviedol nasledovné:
„Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.“
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch ďalej uviedol, že:
– pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti bude postupovať v súlade s § 40 a 152 ZVO a pri vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
– Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.“

Chcela by som sa opýtať nasledovné:

Otázka 1:

Procesne to znamená, že:
a) Najskôr sa vyhodnotia ponuky na základe stanoveného kritéria (keďže jediným bola cena, tak sa zostaví poradie uchádzačov na základe kritéria)
b) Následne sa skontroluje, či boli predložené všetky požadované dokumenty (teda formálne náležitosti predložených ponúk)
c) V treťom kroku sa urobí Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

Otázka 2 vo vzťahu k bodu c):
V nadväznosti na § 55 druhá veta sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky teda vykoná u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí?

Ďakujem.

Dobrý deň, podľa § 114 ods. 7 zákona: “Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 …”
Podľa § 55 ods. 1 zákona: “Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, sú povinní vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.”
To podľa nášho názoru znamená, že verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe stanovených kritérií a následne sa môže rozhodnúť, či bude vyhodnocovať podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky len pri prvej ponuke, alebo bude vyhodnocovať aj ponuky uchádzačov na prvom až treťom mieste.

dobrý deň, môže uchádzač v rámci odpovede na žiadosť o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO doplniť svoju ponuku o riadiaceho pracovníka, ktorý spĺňa požadovanú podmienku účasti? V ponuke totiž predložil osobu ( vlastného zamestnanca), ktorý podmienku účasti spĺňal len čiastočne. Uchádzač na základe žiadosti o vysvetlenie, v rámci svojho vysvetlenia uviedol, prečo vo svojej ponuke uviedol daného zamestnanca a zároveň v rámci vysvetlenia doplnil ďalšieho vlastného zamestnanca, ktorý spĺňa požadovanú podmienku účasti jednoznačne. To znamená, že uchádzač nezmenil preukazovanie splnenia podmienky účasti – t.j. nezmenil “vlastnú kapacitu” za “inú kapacitu”. Rovnako uvádza, že svojim vysvetlenim preukázal splnenie podmienok účasti vlastnými kapacitami a že by sme mu to mali na základe dodržania princípu proporcionality akceptovať. Môžeme mu to akceptovať? Existuje k takejto skutočnosti nejaké rozhodnutie ÚVO alebo Rady ÚVO? Myslíme si, že vylúčenie by bolo veľmi prísnym krokom, nakoľko pokiaľ by preukazoval splnenie podmienky účasti inou osobou, tak mu musíme umožniť nahradenie tejto osoby ďalšou inou osobou. Rovnako tak sme si vedomí rozhodnutí, v ktorých je uvedené, že uchádzač má pri príprave svojej ponuky byť dôsledný a venovať jej náležitú pozornosť. Máme ho vylúčiť aj napriek tomu, že svojim vysvetlením preukázal splnenie podmienky účasti vlastnými kapacitami ?

Dobrý deň, nedisponujeme rozhodnutím k takémuto postupu uchádzača. Vzhľadom na to, že je možné nahradiť technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), máme za to, že môžete v súlade s princípom proporcionality, s cieľom zabezpečiť čo najširšiu hospodársku súťaž, toto doplnenie dokladov uchádzačovi uznať.

Ešte poznámka: Nahradenie “technikov…” je možné nie len pri preukazovaní inou osobou, ale aj pri preukazovaní vlastnými kapacitami – viď § 40 ods. 5 písm. b) zákona.

Ďakujem za odpoveď. Nakoľko možnosť, ktorú ste uviedli platí od účinnosti novely (1.1.2019) potrebujem sa s tým vysporiadať pri zákazke, ktorá bola vyhlásená ešte pred touto novelou. ( pri opätovnom vyhodnotení ponúk)

Dobrý deň, to samozrejme komplikuje situáciu.
V prípade čisto formálneho výkladu zákona, by mal byť uchádzač pravdepodobne vylúčený – viď metodické usmernenie ÚVO č. 5734-5000/2017 zo dňa 20. 3. 2017:
V súvislosti s výmenou dokladu – referencie, ktorým uchádzač preukázal konkrétnu podmienku účasti, pričom táto referencia nespĺňa podmienku verejného obstarávateľa „na stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky“ za nový úplne iný doklad – inú referenciu, zastávame názor, že takýto postup by nebol v súlade s postupom vyhodnotenia splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.”

Ak však budeme sledovať princípy hospodárnosti a proporcionality za súčasného dodržania princípu rovnakého zaobchádzania (t.j. či ste v rovnakej, alebo obdobnej veci nekonali inak u iného uchádzača a pod…) je na zváženie aj ponechanie uchádzača v súťaži, nakoľko spĺňa podmienky účasti.
Tu sú však možné, podľa nášho názoru, obidva výklady a bude záležať od kontrolóra, ku ktorej sa prikloní… Ak máte tú možnosť pokúste sa získať názor kontrolóra (napr. pri eurofondoch od riadiaceho orgánu a pod. ).

Dobrý deň, dovoľte nám prosím spýtať sa otázku týkajúcu sa mimoriadne nízkej ponuky. Máme podlimitnú zákazu na stavebné práce, bez elektronickej aukcie, zvolili sme reverzný postup podľa § 112 ods. 6 prvá veta (podmienky účasti vyhodnotíme po vyhodnotení ponúk, tj. po vyhodnotené ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a z hľadiska ceny.). Svoju ponuku predložilo 16 uchádzačov. Ponuky (ceny) štyroch uchádzačov sú extrémne nízke (za tieto ceny nie je možné kvalitne zrealizovať predmet zákazky). Nakoľko zaslanie žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom je o.i. podmienené aj vyhodnotením podmienok účasti, ako máme postupovať pri reverznej súťaži? Znamená to, že napriek tomu, že sme uviedli vo výzve a v SP, že VOBs bude pri hodnotení ponúk postupovať v zmysle § 112 ods. 6 zákona a splnenie podmienok účasti bude skúmať iba u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí, budeme musieť aj tak najskôr vyhodnotiť splnenie PÚ u všetkých 16 uchádzačoch a až potom uplatniť § 53 ods. 3 zákona a požiadať o vysvetlenie mimoriadne nízkych ponúk? Ďakujeme.

Dobrý deň, ustanovenie § 53 ods. 3 zákona, predstavuje podporné pravidlo, ktoré sa pri reverznej súťaži neuplatňuje, tak ako uvádzate, z dôvodu, že nemáte vyhodnotené podmienky účasti. Pri posudzovaní mimoriadne nízkej ponuky, v takom prípade postupujete podľa § 53 ods. 2 zákona.

Dobrý deň, dovoľte nám prosím sa spýtať nasledovnú otázku. My ako VOBs sme požadovali v SP pri podlimitnej zákazke na stavebné práce zábezpeku. Uchádzači si mohli zvoliť z troch možností ako zábezpeku zložiť v zmysle § 46 ZVO. V SP sme uviedli, že v prípade ak uchádzač zloží zábezpeku formou bankovej záruky, tak z bankovej záruky musí byť zrejmé, že cit.: „banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa“………. a „Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky alebo nebude spĺňať určené podmienky, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní“. Otázka: Uchádzač predložil bankovú záruku, v ktorej je však uvedené, že “banka zaplatí vzniknutú pohľadávku a to na prvé vyzvanie najneskôr do 30 dní po prijatí prvej písomnej žiadosti od verejného obstarávateľa na účet vo výzve uvedený”. Nakoľko v bankovej záruke nie je uvedená taká lehota na zaplatenie bankovej záruky ako sme požadovali v SP, nevieme ako máme takúto bankovú záruku vyhodnotiť . Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, podľa nášho názoru, by bolo vhodné, v súlade s princípom proporcionality, požiadať uchádzača o vysvetlenie.

Dobrý deň, chcel by som počuť (prečítať si) odbornejší názor ako je ten môj.
Materské školy (6), ktoré nemajú právnu subjektivitu a spadajú právne pod mesto, si rok čo rok (o.i.) objednávajú (sumarizovane, cez mesto) didaktické pomôcky (hračky). Rádovo v cene 15-20 tis.€, cena je vždy podľa rozpočtu. Čiže je to ZNH. Zatiaľ som to riešil (2 roky, čo som tu) cez EKS, ale to si vyberali tovar z katalógov od 1,2 max. 3 dodávateľov. T.r. je výber didaktických pomôcok asi od 7 rôznych dodávateľov. Moje otázky sú:
1. je to bežne dostupný tovar? logicky áno, ak sa berú do úvahy aj ekvivalenty (všetko sú totiž konkrétne vybrané tovary od konkrétneho dodávateľa/výrobcu), ale nie vždy je ochota MŠ pristúpiť na ekvivalent
2. ak je to bežne dostupný tovar, môžem vyplniť teda formulár v EKS a dať to vysúťažiť, len problém je v tom, že v takto vyplnenom formulári, kde je cca 200 položiek od 5-6 dodávateľov, je veľmi pravdepodobné, že sa neprihlási nikto, lebo žiadny dodávateľ nebude vedieť zabezpečiť všetko. (Tento problém by neriešil ani prieskum trhu mimo EKS.)
3. logicky mne z týchto vecí pripadá nezmyselné obstarávať tieto pomôcky cez verejné obstarávanie (podobne ako potraviny pre ŠJ), ale pokiaľ viem, v zákone na toto nie je výnimka, takže si nepomôžem.
rád by som počul len Váš názor….
ďakujem
Miro

Dobrý deň, máme málo informácií, aby sme vedeli jednoznačne posúdiť, či sa jedná o bežne dostupné tovary. Odporúčame Vám urobiť si test bežnej dostupnosti, ktorý nájdete na uvo.gov.sk tu

Čo sa týka samotného obstarávania, vždy môžete rozdeliť predmet zákazky na samostatné časti v rámci ZsNH, alebo zadať niekoľko samostatných zákaziek cez EKS.

K nedovolenému rozdeleniu zákazky, dochádza len v prípade, ak je vykonané s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa zákona, teda s cieľom obísť vyššiu metódu obstarávania.

ďakujem, myslel som si…Miro

Dobrý deň,
dovoľte nám prosím otázku k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO. Vyhlásili sme nadlimitnú zákazku, uchádzač z ČR predložil potvrdenie že nemá nedoplatky na zdravotnom poistení iba z jednej českej zdravotnej poisťovne a z jednej slovenskej zdravotnej poisťovne. Verejný obstarávateľ mal za to, že uchádzač predložil potvrdenie iba z tej českej ZP, ktorej má povinnosť platiť zdravotné poistenie a iba z tej slovenskej ZP ktorej má povinnosť platiť zdravotné poistenie. V MU ÚVO č. 21769-5000/2016 je uvedené cit.:
„Uchádzač alebo záujemca v súvislosti s preukázaním splnenia podmienky účasti podľa citovaného ustanovenia predkladá potvrdenie/potvrdenia nie staršie ako tri mesiace od tej/tých zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, ktorej/ktorým je uchádzač alebo záujemca podľa osobitného právneho predpisu (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) povinný platiť poistné, resp. preddavky na poistné na zdravotné poistenie.“ Verejný obstarávateľ preto nepožadoval, aby uchádzač predložil potvrdenia aj z ostatných ZP, ktorých nie je platiteľom. Riadiaci orgán požiadal verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo uchádzač nepredložil potvrdenia aj z ostatných ZP (nakoľko je známe, že v ČR existuje viac ako jedna ZP). Otázka: postupoval VOBs pri vyhodnocovaní predmetnej podmienky účasti správne, alebo mal od uchádzača vyžadovať predloženie potvrdení od všetkých ZP, ktoré existujú v ČR a na SR? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, uchádzač má preukázať, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a to doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.

Kým ešte nebolo možné overovať tieto skutočnosti prostredníctvom informačného systému verejnej správy pre orgány verejnej moci, ani Úrad pre verejné obstarávanie nepožadoval predloženie potvrdenia od všetkých poisťovní, ale len od tých v ktorých je podnikateľ vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia. To, ktoré sú to, prehlasoval podnikateľ v žiadosti o zápis do ZHS.

Takže, podľa nášho názoru, uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS) mal predložiť potvrdenia len od tých poisťovní, kde je vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia. Len by bolo vhodné, aby uviedol, že v iných nemá povinnosť platiť.
Ak tak neurobil, bolo vhodné ho požiadať o vysvetlenie, alebo doplnenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 zákona.

Dobrý deň,
uzavreli sme rámcovú dohodu na nákup PHM prostredníctvom palivových kariet – nadlimitnú zákazku na 48 mesiacov. Prosím o informáciu, akým formulárom máme odosielať informáciu podľa § 26 ods. 5 hromadne za každý kalendárny štvrťrok, aby to išlo mimo Publikačného úradu.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, v oznámení o výsledku verejného obstarávania – v hlavičke formulára – pod otázkou “Chcete vyplniť druh postupu?” vyberte “Nie”.
Následne sa Vám pod touto voľbou zobrazí text: “Zmluvy na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 5)”.

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu pri zákazke s nízkou hodnotou. Ako postupovať v prípade ak úspešný uchádzač na základe objednávky dodal verejnému obstarávateľovi časť predmetu zákazky no zvyšok už nie je schopný dodať kvôli faktu, že výrobky, v tomto prípade sa jedná o knižné tituly, sa medzičasom prestali vyrábať. Dodávateľ ponúka verejnému obstarávateľovi možnosť dodať príbuzné knižné tituly z hľadiska ich zamerania. Je možné akceptovať túto knižnú náhradu alebo je potrebné od objednávky odstúpiť a vyhlásiť verejné obstarávanie nanovo?

Dobrý deň, tu záleží aj na tom akým spôsobom ste vybrali dodávateľa.
Podľa § 117 ods. 1 zákona: “Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti ….“.
Ak umožníte jednému subjektu dodávať iné knižné tituly, ako boli predmetom verejného obstarávania, bude, podľa nášho názoru, Vaše konanie diskriminačné voči ostatným uchádzačom a celkovo netransparentné.

Dobrý deň, chcela by sme poradiť v jednej veci. Verejný obstarávateľ zaslal Žiadosť o vysvetlenie dňa 23.06.2020 o 23:23 cez systém UVO. Vo vysvetlení stanovil lehotu 2 pracovných dní. Mail sme zaregistrovali 24.06.2020 hneď ráno po aktualizácií a nedopatrením sme teda dva pracovné dni odrátali od tohto dňa. Vieme, že je to nesplnenie podmienky – ale nemôže to byť od VO účelové, resp. ako sa voči tomu môžme brániť v prípade ak nás vylúči z danej súťaže? Vysvetlenie nešlo kvôli termínu už zaslať, ale podali sme všeobecnú žiadosť, kde sme vysvetlenie pripojili.
Ďakujeme

Dobrý deň, ten čas odoslania žiadosti o vysvetlenie síce vzbudzuje pochybnosti, ale nič to nemení na fakte, že zákonom stanovená minimálna lehota na Vašu odpoveď – dva pracovné dni, Vám bola poskytnutá. Ak ste ju nedodržali, v takom prípade Vás verejný obstarávateľ podľa zákona musí vylúčiť.
Podľa § 21 ods. 1 zákona: “Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.” To znamená, že Vaša lehota nebola nijako skrátená a verejný obstarávateľ neporušil zákon.

Dakujeme za odpoved. Viete nam aspon poradit ako postupovat v pripade namietky, ci sa o nieco v tomto pripade neda opriet? Ziadost o vysvetlenie bola taktiez nerelevantna z nasho pohladu.

Dobrý deň, teoreticky by ste sa mohli oprieť o názor, ktorý uvádzate, že už samotná žiadosť o vysvetlenie nebola v súlade so zákonom. Z Vašej otázky nevieme, či išlo o žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov na preukázanie podmienok účasti, alebo sa jedná o žiadosť o vysvetlenie ponuky. Nech už je to ktorákoľvek z týchto žiadostí, verejný obstarávateľ má v zákone uvedené kedy a na čo sa môže pýtať.
Odporúčame Vám obrátiť sa na odborníka vo verejnom obstarávaní, ktorý má skúsenosti s revíznymi postupmi, aby tieto skutočnosti podrobne preskúmal a posúdil aké sú Vaše
šance na úspech v konaní o námietkach.

Pozdravujem vás.
Rád by som nadviazal na vašu odpoveď z 18.6. pre matuskova.vos (konflikt záujmov): ” …aj keby sa projektant priamo zúčastnil súťaže, nie je to automaticky dôvod na jeho vylúčenie. Je potrebné preukázať existenciu jeho neoprávnenej výhody.” Ako napr.? Ako sa takéto niečo preukazuje? Ak o jeho neoprávnenej výhode napr. VO nevie, a napriek tomu ju ten dotyčný možno má? ďakujem za názor skúsených… s pozdravom Miro

Dobrý deň, zákon počíta aj so situáciou, že sa verejného obstarávania zúčastní subjekt, ktorý bol nejakým spôsobom predbežne zapojený do prípravy verejného obstarávania.

Povinnosťou verejného obstarávateľa je prijať opatrenia, aby takýto subjekt nedisponoval takou výhodou vyplývajúcou z jeho zapojenia, ktorou by mohol narušiť hospodársku súťaž. (§ 25 ods. 2 a 3 zákona)

V prípade projektanta tak treba najmä poskytnúť všetkým záujemcom informácie, ktorými on už disponuje, alebo vytvoriť priestor (napr. najmä primeraná lehota na predkladanie ponúk či obhliadka miesta dodania….), aby ich mohli tiež získať. Tiež odporúčame uviesť, že fakturovať môže zhotoviteľ len reálne dodané množstvá, čím by sa malo predísť situácii, že projektant zámerne vo výkaze výmer nadhodnotil niektoré množstvá oproti reálnej potrebe.

Ak by však počas súťaže verejný obstarávateľ dospel k záveru, že došlo k narušeniu hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z predbežného zapojenia uchádzača a ktoré nemožno odstrániť, tak postupuje podľa § 40 ods. 7 zákona: “Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.”

Príkladom by možno mohla byť situácia, keď by projekčná firma, ktorá vykonáva aj stavebné práce, pripravila projektovú dokumentáciu tak, aby sa dali na realizáciu prác použiť určité špeciálne technológie, na ktoré má ona výhradné zastúpenie a ktoré jej prinášajú neoprávnenú výhodu oproti iným záujemcom.

Ale vždy je to v reále skôr o preventívnych opatreniach na strane verejného obstarávateľa, ako o dokazovaní viny na strane uchádzača.

V prípade situácie, že verejný obstarávateľ o takejto výhode nevie, je dôležité posúdiť či nevie, lebo to objektívne ani nemohol vedieť, alebo nevie lebo zanedbal niektorú zo svojich povinností.

ďakujem…Miro

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. V rámci predkladania ponuky sme na preukázanie referencie použili tretiu osobu – čo sme preukázali zmluvou a čestným vyhlásením, že spĺňame technickú a odbornú spôsobilosť. Fyzicky sme zatiaľ tú referenciu nedržali a v priebehu vyhodnocovania sme si ju zabezpečili pre prípad predkladania dokladov. Vyzvali nás na doklady kde sme danú referenciu predložili avšak dátum vyhotovenia referencie bol teda neskôr ako čestné vyhlásenie v ktorom sme deklarovali, že ju máme. Práce samozrejme boli ukončené skôr ako bola výzva.. Môže nás na zájlade tohto VO vylúčiť, alebo mu to vieme vo vysvetlení rozumne ysvetliť s odvolávkou na nejaké Rozhodnutie UVA napríklad, alebo ako postupovať?
Ďakujeme pekne.

Dobrý deň, predpokladáme, že sa jedná o podlimitnú zákazku. V takom prípade podľa § 114 ods. 5 zákona “Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14.”

Podľa § 40 ods. 4 zákona: “Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.”

Podľa § 40 ods. 6 písm. b) zákona: “neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti”.

Predpokladáme teda, že Váš doklad je platný, pretože mu neuplynula platnosť a tiež, že preukazuje, že k lehote na predkladanie ponúk ste mali za sebou zrealizovanú zákazku, ktorá spĺňa podmienky verejného obstarávateľa na požadovanú referenciu.
Vzhľadom na vyššie uvedené nie je, podľa nášho názoru, dôvod spochybňovať tento doklad.

Primerane je možné aplikovať metodické usmernenie ÚVO č. 15793-5000/2016 zo dňa 20.09.2016 kde sa, okrem iného, uvádza:
“Aj keď trojmesačná požiadavka „veku“ dokladu sa odvíja od dátumu jeho vystavenia, a teda vyhodnocovať takýto doklad je potrebné k lehote na predkladanie ponúk, resp. v lehote na predloženie žiadostí o účasť určenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž, je nepochybné, že takýto doklad vystavený po lehote na predkladanie ponúk požiadavku trojmesačného „veku“ v každom prípade spĺňa a nie je dôvod na jeho spochybňovanie.”

Dobrý deň,

chcela by som si overiť danú vec.
Pri pravidelnom informatívnom oznámení (obstarávateľ), ktoré je použití ako výzva na súťaž napr. pri postupe rokovacie konanie so zverejnením – má toto pravidelné informatívne oznámenia vplyv na skrátenie lehôt?

Viem, že pri verejnom obstarávateľovi predbežné ozn. má vplyv na lehoty, to je aj výslovné uvedené v zákone, avšak pri obstarávateľovi som to nikde výslovne uvedené nenašla.

Pritom vo formulári Pravidelné informatívne oznámenie – vybraté odvetvia je možnosť zaškrtnúť políčko, či sa jedná o výzvu na súťaž, alebo či sa dané pravid. inf. oznámenie používa za účelom skrátenia lehôt. Čiže z toho mi vyplýva, že vplyv na skrátenie lehôt tam je. Len neviem kde v zákone sa to uvádza a ako sa tie lehoty (napr. v prípade lehoty na predkladanie žiadostí o účasť, ktorá je štandardne 30 dní) skracujú.

Ďakujem

Dobrý deň, podľa § 87 ods. 1 zákona:
“Obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované verejné obstarávanie uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia.”

Podľa § 87 ods. 2 zákona:
“Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom
a) pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou alebo rokovacím konaním so zverejnením,
b) oznámenia o existencii kvalifikačného systému, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom,
c) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.”

Podľa § 88 ods. 2 zákona:
“Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž obstarávateľ pošle na uverejnenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 3. Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž sa vzťahuje najviac na obdobie 12 mesiacov odo dňa jeho odoslania na uverejnenie.”

Rovnako ako u verejného obstarávateľa predbežné oznámenie, aj u obstarávateľa takto zverejnené pravidelné informatívne oznámenie, skracuje len lehoty na predkladanie ponúk a nie lehoty na predloženie žiadostí o účasť.

Verejná súťaž – § 91 ods. 2 zákona
Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a pravidelné informatívne oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa pravidelné informatívne oznámenie uverejňuje, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.”

Avšak u obstarávateľa pri užšej súťaži či rokovacom konaní so zverejnením je možnosť určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami, ale len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk. Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk, obstarávateľ určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

Takže u obstarávateľa v užšej súťaži a rokovacom konaní so zverejnením, je lehota na predkladanie ponúk skrátená priamo v zákone na min. 10 dní resp. dohodou a to bez ohľadu na zverejnenie pravidelného informatívneho oznámenia.

Ahojte,

Riesime podlimitnu zakazku bez vyuzitia el. trhoviska. Kontrolny organ chce od nas v ramci prebiehajucej kontroly doplnit doklady, ktore preukazuju vyhodnotenie sluzieb rovnakeho

My sme dostali od uchadzacov tabulu so zoznamom prac, miestom prac , kontaktnymi osobami, kde je mozne si to overit, na zaklade tohto sme to vyhodnotili ako splnenie podmienok ucasti…alebo teda tejto konkretnej.

Ako sme to mali spravne vyhodnotit? Overit si to telefonicky/mailom u tych kontaktnych osob a spisat o tom nejaky zaznam?

Dakujem za odpoved:)

Dobrý deň, ak sa jednalo o referencie na stavebné práce, požadujete od uchádzača predloženie ich zoznamu a zároveň
“ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,”

Podľa nášho názoru, nie ste povinní, overovať predložené referencie napr. telefonicky a pod. Ak by ste však mali pochybnosť o pravdivosti či pravosti predložených potvrdení, môžete údaje v nich uvedené overiť.

michaela.tothova

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či je podľa vás v súlade so zákonom ak si verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch stanoví, že si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v naskenovanej podobe v nasledujúcich prípadoch:
– verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov (§53 ods. 1),
– vyžiada si ich kontrolný orgán.

Doklady a dokumenty sa predkladajú iba ako obyčajný scan, nevyžaduje sa ZEP.

Dobrý deň, podľa nášho názoru, je to v prípade nadlimitnej a podlimitnej zákazky v rozpore s povinnosťou, podľa § 20 ods. 1 zákona, komunikovať vo verejnom obstarávaní výlučne elektronicky. Výnimkou je len možnosť predloženia dôkazu o bankovej záruke alebo o poistení záruky, ktoré môže uchádzač predložiť v listinnej podobe podľa § 46 ods. 9 zákona.
Verejný obstarávateľ má možnosť požadovať napr. doklady opatrené zaručeným el. podpisom, alebo doklady predložené vo forme zaručenej konverzie podľa § 35 zákona o e-Governmente. Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony, čo musí byť postačujúce aj pre kontrolné orgány.

matuskova.vos

Pekný deň
ešte k tej poslednej otázke. Je projektant zainteresovanou osobou podľa § 23 ods.3 písm.a) zákona keď odovzdá vypracovanú projektovú dokumentáciu a rozpočet a ďalej sa nezúčastňuje na vypracovaní ďalších dokladov, nebude členom komisie na vyhodnotenie ponúk a verejný obstarávateľ ho ani nezaviaže k súčinnosti na prípadné vysvetlenie. Ďakujem

Dobrý deň, uvažujete veľmi správne. Na prvý pohľad takýto externý projektant nie je ani zamestnanec verejného obstarávateľa ani iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ani osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania….
Lenže definícia zainteresovanej osoby a definícia konfliktu záujmov je určená v zákone nasledovne:
“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak …”
“Zainteresovanou osobou je najmä…”

Slovo “najmä” tak umožňuje pod tieto pojmy zaradiť aj iné obdobné osoby a situácie.

Sledujte cieľ tohto inštitútu, ktorým je podľa dôvodovej správy k zákonu: “zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, jeho transparentnosti a férovosti.” Činnosť verejného obstarávateľa “má zahŕňať postupy na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom a ich nápravu.”