Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň,

vyhodnocujeme podlimitnú zákazku na stavebné práce. Uchádzač čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 prehlásil, že všetky podmienky účasti spĺňa.
Vyzvali sme uchádzača, aby predložil doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré nahradil čestným prehlásením.

Uchádzač všetko predložil, ale na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti využil kapacity inej osoby. Za túto osobu však čestné prehlásenie vo svojej ponuke nepredložil.

V zmysle § 114 ods. 2 osoba, ktorej kapacity majú byť využité musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač ……
V súťažných podkladoch sme mali uvedené:
“Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO za svoju osobu spolu s vyplnenými JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1, za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.”

Je skutočnosť, že uchádzač vo svojej ponuke nepredložil ČV/Jed za tretiu osobu dôvodom na vylúčenie?? Tretia osoba je zapísaná v ZHS, čiže podmienky osobného postavenia spĺňa.

Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem

Dobrý deň, podľa znenia zákonnej úpravy a tiež usmernení ÚVO (viď metodické usmernenia zapracované v našom zákone pod § 114 ods. 1), v prípade ČV podľa § 114 ods. 1 zákona, uchádzač nie je povinný uvádzať v čestnom vyhlásení využitie kapacít inej osoby a nemá ani povinnosť predloženia osobitného čestného vyhlásenia za takúto inú osobu.
Mali by ste, podľa nášho názoru, postupovať podľa zákona a nie podľa Vašej požiadavky uvedenej v súťažných podkladoch, ktorá bola určená nad rámec zákona.

chcem sa opýtať, ako sa stanovuje limit pre zákazky, ak v jedno roku robí verejný obstarávateľ viacero verejných obstarávaní, ale účinnosť zmlúv je závislá od schválenia žiadosti o NFP, čiže to môžu byť zákazky, ktoré sa budú realizovať až neskôr, prípadne sa ani nebudú. Počíta sa verejné obstarávanie zrealizované bez účinnej zmluvy do finančného limitu?

Dobrý deň, podľa § 5 ods. 1 zákona:
“Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.”

Podľa § 6 ods. 1 zákona:
“Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.”

To znamená, podľa nášho názoru, že ne/účinnosť budúcej zmluvy nemá vplyv na určenie PHZ a teda ani na príslušný postup podľa finančných limitov.

Rovnako sa napr. podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona do PHZ zahŕňa aj opcia, ktorú v konečnom dôsledku nemusíte vôbec uplatniť.

Chceli by sme sa opytat, ci je mozne odovzdat CP na prieskum trhu projektovej dokumentacie , aj ked by sme v buducnosti potom mali zaujem odovzdat CP aj na samotnu realizaciu, ak danu sutaz vypisu. Nebude to konflikt zaujmov?
Ďakujeme

Dobrý deň, konflikt záujmov je definovaný v § 23 zákona ako situácia, ktorá môže narušiť čestnú hospodársku súťaž. Samotne predloženie cenovej ponuky do týchto obstarávaní nespôsobí, podľa nášho názoru, vznik konfliktu záujmov.
Ale Vy máte na mysli pravdepodobne situáciu, že by ste sa ako projektant následne hlásili aj na realizáciu stavby.
Tam je to už potom na individuálnom posúdení.

Pozrite napr. Metodické usmernenie ÚVO č. 9330-5000/2019 zo dňa 01. 07. 2019:
Vznik konfliktu záujmov sám o sebe nie je nezákonný. Je však nelegálne zúčastňovať sa na postupe obstarávania s vedomím konfliktu záujmov bez toho, aby bol verejnému obstarávateľovi oznámený, resp. bez toho, aby boli prijaté opatrenia na odstránenie jeho negatívnych následkov. Preto je potrebné pred prijatím akejkoľvek úlohy súvisiacej s postupom verejného obstarávania oznámiť akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov tak, aby verejný obstarávateľ mohol prijať vhodné preventívne opatrenia zaručujúce objektívne vedenie procesu verejného obstarávania. Vychádzajúc z Preambuly Smernice (16), cit.: “Verejní obstarávatelia by mali využívať všetky možné prostriedky, ktoré majú k dispozícii na základe vnútroštátneho práva, s cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania vyplývajúcim z konfliktov záujmov. To by mohlo zahŕňať postupy na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom a ich nápravu“.

… Možno uviesť, že ak sám verejný obstarávateľ zaviaže projektanta pri zákazke na vypracovanie projektovej dokumentácie k tomu aby mu poskytoval súčinnosť v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác (pri vyhodnocovaní požiadaviek na predmet zákazky), mal by zároveň zvážiť konkrétne opatrenia smerujúce k tomu, aby tento v podstate nekontroloval sám seba, resp. svojho subdodávateľa. Domnievame sa, že vzniku takejto situácie možno zabrániť explicitným zakotvením toho, čo bude v danej súvislosti verejný obstarávateľ považovať za konflikt záujmov priamo do zmluvy s projektantom a riešiť jeho prípadnú zodpovednosť za porušenie napríklad uplatňovaním priamych sankcií finančného charakteru.”

Máme za to, že nie je dôvod nepovažovať projektanta za zainteresovanú osobu, nakoľko sa zúčastňuje prípravy časti podkladov pre verejné obstarávanie. Následne bude teda musieť verejný obstarávateľ konflikt záujmov riešiť a v krajnom prípade vylúčiť uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.

Odporúčame Vám položiť otázku ako a či je verejný obstarávateľ vysporiadaný s takouto situáciou priamo jemu.

Dobrý deň, otázka k § 111 ods. 2 ZVO:
– v akej lehote je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách,
– akého štvrťroku sa týka táto povinnosť?
Táto povinnosť pre verejného obstarávateľa je ináč formulovaná pri súhrnných správach podľa § 10 ods. 10 a § 117 ods. 6 ZVO.

Dobrý deň, pozrite metodické usmernenie ÚVO č. 139-5000/2018 zo dňa 19.12.2017, kde sa uvádza:
“Zákon teda dáva možnosť verejnému obstarávateľovi zvoliť si, či predmetné súhrnné správy zverejní za obdobie kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo vykonané verejné obstarávanie zákazky alebo za obdobie kalendárneho štvrťroka, kedy došlo k úhrade sumy verejným obstarávateľom za uskutočnené plnenie.”

Jana Jancarova

Dobrý deň.
Ak ideme obstarávať zákazku na dodávku tovaru s využitím elektronického trhoviska je potrebné mať ako súčasť spisu doklady o určení PHZ a maximálnej ceny, ktorá bude následne uvedená v objednávkovom formulári v EKS? Výsledkom bude zmluva, zverejnená v CRZ – čo ak v obchodnom alebo živnostenskom registri zistíme, že uchádzač s ktorým bola vygenerovaná zmluva nemá oprávnenie na dodanie predmetu zákazky?

Dobrý deň, podľa § 6 ods. 18 zákona:
“Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu.”
Podľa § 111 ods. 5 zákona:
“Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich 10 rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak.”
Čo sa týka maximálnej ceny, najmä v prípade, že je odlišná od hodnoty PHZ, Vám odporúčame archivovať aj spôsob jej určenia.

Ku elektronickému trhovisku a podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky) pozrite Výkladové stanovisko ÚVO č. 3/2017 – tu

Jana Jancarova

Ďakujem za odpoveď. Želám pekný deň.

Jana Jancarova

Dobrý deň.
Prosím o informáciu, ktorá sa týka mimoriadne nízkej ponuky: Ak podľa súťažných podkladov a podľa § 55 vyhodnocujeme splnenie požiadaviek na predmet zákazky iba u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí (napr. z 10 ponúk) použije sa § 53 ods. 3 zákona na určenie mimoriadne nízkej ponuky? Alebo v tom prípade ak nevyhodnocujeme všetky ponuky sa použije na posúdenie mimoriadne nízkej ponuky iný kľúč (napr. porovnanie ceny voči predpokladanej hodnote zákazky)? Ďakujem.

Čo sa týka posúdenia mimoriadne nízkej ponuky, tak verejný obstarávateľ v prípade reverzných súťaží, keď nemá vyhodnotené splnenie podmienok účasti uchádzačov a požiadaviek na predmet zákazky, nepostupuje podľa § 53 ods. 3 zákona, ale postupuje podľa § 53 ods. 2 zákona.
Pri nadlimitnej zákazke, je verejný obstarávateľ povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo koncesie. Takáto odborne zdatná komisia verejného obstarávateľa by mala vedieť posúdiť, ktoré časti ponuky sa jej javia ako mimoriadne nízke a prečo.

Jana Jancarova

Ďakujem za odpoveď.

Jana Jancarova

Dobrý deň. Prosím o vysvetlenie k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na zákazku, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie na inžinierske siete a cestné stavby v novej stavebnej lokalite a počas ich realizácie občastný autorský dozor. V zákone platí, že na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona, ktorú uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, musí mať uchádzač oprávnenie na celý predmet zákazky, čo je v prípade keď potrebujete hlavného projektanta (AA – autorizovaného architekta alebo autorizovaného stavebného inžiniera) a profesistov s odbornou spôsobilosťou na vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia), rozvody NTL plynovodu a miest napojenia, elektrické rozvody VN, NN, cestné stavby (cesty, spevnené plochy,…), Sadové úpravy, plán organizácie výstavby, projekt požiarnej ochrany, … dosť nemožné, lebo spravidla ani jeden autorizovaný architekt, alebo autorizovaný projektant alebo profesista v slobodnom povolaní zapísaný v SKSI a tiež ani jedna s.r.o. alebo a.s., ktorá poskytuje projektové služby na základe oprávnenia podnikať nemá vo svojom oprávnení všetky požadované profesie. Otázka: Ak nepôjde uchádzač do súťaže ako skupina dodávateľov (čo by bolo ideálne), ale budú mať iba časť profesií v oprávnení podnikať alebo v SKSI a:
a) ostatné zastreší napr. tretími osobami splní uchádzač § 32 – oprávnenie na celý predmet zákazky (Poznámka: v technickej a odbornej spôsobilosti pýtame zoznam projektantov, doklad o ich odbornej spôsobilosti a prehlásenie, že v prípade úspešnosti uchádzača v súťaži sa budú podieľať na plnení zmluvy a to podľa § 34 vyhodnotíme, takže odbornosť zabezpečená bude, ale nie vlastným oprávnením uchádzača na všetko)
alebo
b) ak ostatné zastreší subdodávateľmi, tak že ich uvedie do zoznamu subdodávateľov
alebo
c) stačí, ak to ako hlavný projektant zastreší AA-autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier keďže sa jedná o slobodné povolanie bude § 32 naplnený a profesistov ktorí budú pod nim pracovať už z pohľadu § 32 nemusím riešiť?
Zhrniem: § 34 viem skontrolovať a vyhodnotiť podľa podmienok, ktoré som na technickú alebo odbornú spôsobilosť požadovala. Neviem však vyhodnotiť splnenie/nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 osobné postavenie ak nastane situácia podľa bodu a) alebo situácia podľa bodu b) alebo situácia podľa bodu c) – či je to na vylúčenie alebo napr. ak to zastreší tretími osobami a zmluvou s nimi tak obstojí? alebo ani tak nie, keďže to nemení nič na skutočnosti že nemá oprávnenie na celý predmet zákazky ako § 32 požaduje. Alebo stačí, ak to ako hlavný projektant zastreší AA-autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier a keďže sa jedná o slobodné povolanie bude § 32 naplnený?
Dúfam, že som zrozumiteľná. Prosím o Váš urýchlene o názor, lebo otváranie ponúk bude už teraz v piatok popoludní.
A ešte iná otázka – keď sme v súťažných podkladoch uviedli že budeme vyhodnocovať iba uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, znamená to že určíme predbežné poradie podľa hodnotiaceho kritéria ktorým je cena, a potom už sa zaoberáme splnením podmienok na predmet zákazky a splnením podmienok účasti iba u uchádzača, ktorý sa v predbežnom poradí umiestnil ako prvý a v prípade vylúčenia alebo neposkytnutia súčinnosti robíme vyhodnotenie na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí a potom na treťom mieste, … (§ 55) t.j. že ostatným ponukám a ich obsahu sa vôbec nemusíme venovať?
Ďakujem.

Dobrý deň, k téme osobné postavenie § 32 ods. 1 písm. e), sa úrad vyjadril nasledovne:

Metodické usmernenie ÚVO č. 6384-5000/2019 zo dňa 09. 05. 2019:
“Uchádzač by vo všeobecnosti mal byť oprávnený uskutočňovať „podstatu“ predmetu zákazky. Pokiaľ ide o zákazku na stavebné práce, oprávnenie uchádzača uskutočňovať stavebné práce by malo súvisieť s predmetom zákazky. Rovnako to platí pri tovaroch a službách. Pokiaľ predmetom zákazky je činnosť, ktorá je regulovaná, uchádzač by mal disponovať relevantným oprávnením/povolením/licenciou. Zvyšné „vedľajšie“ činnosti je možné doplniť a preukázať napr. subdodávateľmi. Na účely zabezpečenia možnosti overenia splnenia spôsobilosti ostatných činností, ktoré súvisia s podstatou predmetu zákazky, je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený stanoviť relevantné podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti, stanoviť požiadavky na subdodávateľov, požadovať vysvetlenie týkajúce sa splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Taktiež je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený uplatniť požiadavku podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ nie je predmetom zákazky sprostredkovateľská činnosť, oprávnenie na výkon iba tohto druhu činnosti a následné plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov nie je postačujúce.”

Metodické usmernenie č. 6887-5000-2015 zo dňa 27.04.2016
“V zásade je teda potrebné uviesť, že zákon č. 343/2015 Z. z. opúšťa koncepciu tzv. „hlavného predmetu zákazky“ a je potrebné preukázať zodpovedajúce oprávnenie vo väzbe na predmet zákazky. Možnosti preukázať takéto oprávnenie však zostávajú nezmenené, t.j. je možné využiť priamo oprávnenie záujemcu/uchádzača, inštitút skupiny dodávateľov alebo kapacity tretích osôb.”

Metodické usmernenie č. 9554-5000/2016 zo dňa 14.06.2016
“Ak je na realizáciu predmetu zákazky potrebných viacero oprávnení je na mieste, aby uchádzač/záujemca preukázal, že je oprávnený realizovať celý predmet zákazky, či už sám svojimi kapacitami alebo kapacitami iných osôb, ktoré budú plniť tú ktorú konkrétnu činnosť požadovanú vykonať v rámci zákazky.
Je v súlade s princípom transparentnosti, aby verejný obstarávateľ, obstarávateľ už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania špecifikoval, aké konkrétne oprávnenie požaduje preukázať od uchádzača/záujemcu pri dodržaní princípu nediskriminácie potenciálnych zahraničných hospodárskych subjektov.”

Čo sa týka reverzného postupu pozrite našu odpoveď nižšie zo dňa 28.4.2021 pre užívateľa GŠ.

Jana Jancarova

Ďakujem za odpoveď. Želám pekný deň.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako postupovať pri obstarávaní služby – ZsNH, PHZ: 70.000 EUR, zmluva bola uzavretá na 12 mesiacov, končí v júni, avšak budeme potrebovať naďalej dané služby na ďalších 12 mesiacov, opäť za rovnakú sumu, môžeme pouťiť postup VO ako pri ZsNH, alebo nakoľko v kalendárnom roku presiahne zákazka sumu 70.000 EUR, pôjde už o podlimitnú zákazku? Nepôjde o nedovolené rozdelenie zákazky?

Dobrý deň, podľa § 5 ods. 4 zákona sa určenie finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou viaže na obdobie kalendárneho roka. Podľa nášho názoru, by ste mali postupovať vyšším postupom. Zároveň by ste mohli zvážiť, či tieto služby nepotrebujete/neobstaráte aj na dlhšie obdobie ako 12 mesiacov…
Ešte upozorňujeme, že civilná zákazka na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej PHZ je rovná 70 000 EUR, je podľa § 5 ods. 3 zákona podlimitnou zákazkou.

Dobrý deň, chceli by sme sa spytat/poradit ako postupovat pri zmene/doplneni noveho subdodavatela na stavbe ak sa jedna o ceskeho dodavatela – ake doklady treba preukazat v ramci osobneho postavenia, prip.zapis v registri partnerov verejneho sektora ak sa jedna o prace nad 100tis.? Nemame skusenost s ceskymi dodavatelmi

Dobrý deň, podľa § 41 ods. 5 zákona:
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ.”
To znamená, že len v prípade ak ste požadovali vo verejnom obstarávaní, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia … tak musíte preveriť splnenie týchto podmienok aj u nového subdodávateľa.

Aké doklady vydáva Česká republika si môžete overiť v systéme e-certis tu
Tiež Vám môže pomôcť dokument: Doklady nutné pro zápis dodavatele do SKD – tu

Ale tu pozor, lebo Seznam kvalifikovaných dodavatelú je síce obdobný úradný zoznam ako Zoznam hospodárskych subjektov, ale nie je totožný.
Ak je nový subdodávateľ zapísaný v Sezname kvalifikovaných dodavatelu (SKD) postupujte podľa nižšie uvedeného MU:
Metodické usmernenie ÚVO č. 7477-5000/2020 zo dňa 07. 08. 2020
“S ohľadom na prax úradu, ktorú aplikuje voči subjektom zapísaným v Sezname kvalifikovaných dodavatelů a ktorí sa chcú zapísať do Zoznamu hospodárskych subjektov, ako aj s ohľadom na rozhodnutie Rady úradu č. 5452-9000/2020 (viď najmä body 214-239) je potrebné nad rámec „českého zápisu“ doložiť nasledovné doklady:
– výpis z registra trestov za členov dozorného orgánu a prokuristov na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
– výpis z obchodného, resp. iného registra na účely preukázania osôb uvedených v predchádzajúcom bode,
– potvrdenie colného úradu o neexistencii nedoplatkov na spotrebných daniach na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
– čestné vyhlásenie na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.”

Povinnosť zápisu subdodávateľa do Registra partnerov verejného sektora upravuje zákon. č. 315/2016 Z.z.
Najčastejšie otázky a odpovede k RPVS nájdete na justice.gov.sk tu

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na dynamický nákupný systém (DNS), na jeho zriadenie po podľa aktuálne účinného zákona o VO. V §58 ods. 1 ZVO je definované, že je to „elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stav. prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania….“
Následne, v §58 ods. 2, prvá veta, ZVO hovorí, že „DNS môže byť rozdelený do kategórií tovarov, stav. prác alebo služieb…zadávaných v rámci určitej kategórie, ktoré môžu odkazovať na tovary, služby alebo stav. práce v rámci triedy podľa slovníka obstarávania….“
Ako možno predmetnému zadefinovaniu DNS rozumieť? Možno DNS vyhlásiť (tak, ako tomu bolo do 31.12.2018) pre súbor CPV kódov, ktoré sa nachádzajú v rámci jednej skupiny – napr. skupiny kódov 302 slovníka obstarávania? A ako rozumieť tomu, že DNS môže byť rozdelený na kategórie – znamená to, že v rámci jedného DNS môže byť uvedených viacero skupín CPV kódov – napr. skupina kódov 302 aj 488? Je v takomto prípade možné kategóriu vnímať ako samostatnú časť (analogicky ako keď je zákazka rozdelená na časti) a z tohto dôvodu ZVO určuje, že v prípade rozdelenia DNS do kategórií, verejný obstarávateľ uvedie primerané podmienky účasti pre každú z nich?
Najmä ma zaujíma, či je v poriadku, ak už vyhlásený DNS (ešte nie je zriadený), ktorý nie je rozdelený na kategórie, obsahuje okrem hlavného CPV – skupina 302 aj iné skupiny (311, 316, 324, 325, 386)?
A keďže ZVO neurčuje formu (okrem možnosti elektronického katalógu) – je možné aj podľa v súčasnosti účinného ZVO žiadať od záujemcu v rámci predloženia žiadosti o účasť v DNS informáciu o portfóliu tovarov, služieb, ktoré bežne ponúka na trhu vo forme jednoduchej tabuľky, v ktorej uvedie základné charakteristiky ponúkaných komodít?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý deň, podľa § 58 ods. 1 zákona je DNS elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania. Podľa nášho názoru je možné, aby v rámci jedného DNS bolo definovaných viac skupín, ale nepoznáme názor ÚVO na túto otázku.

Pod pojmom kategória v DNS sa podľa výkladu ÚVO nemyslí kategória v zmysle členenia slovníka CPV, ale o rozdelenie na kategórie podľa možností dodávateľov tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

Čo sa týka rozdelenia na časti vs rozdelenie na kategórie úrad v metodickom usmernení č. 13704-5000/2020 zo dňa 13.10.2020 uvádza:
“Vychádzajúc zo zákona o verejnom obstarávaní a s ohľadom na znenie smernice možno konštatovať, že cieľ oboch inštitútov (delenia zákaziek na časti v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní a delenia dynamického nákupného na kategórie) je zhodný, a síce umožniť zapojenie MSP. Ak teda delenie dynamického nákupného systému je uskutočnené s cieľom zapojenia MSP a reflektuje skutočnosti, ktoré uvádza preambula smernice možno skonštatovať, že sa tým napĺňa aj cieľ ustanovenia § 28 zákona o verejnom obstarávaní. “

Podľa § 61 ods. 3 zákona:
“Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní zákazky pošle výzvu na predkladanie ponúk súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií.”

Požadovanie predloženia tabuľky – informácia o portfóliu tovarov v rámci žiadosti o účasť, podľa nášho názoru, nemá oporu v zákone a nemá ani žiadny praktický význam pre zaradenie alebo nezaradenie záujemcu do DNS či následného zadávania zákazky.

Dobrý deň,
chcem sa informovať, či je nutné pri stanovení superreverznej súťaži vopred v súťažných podkladoch stanoviť, či budeme hodnotiť splnenie podmienok účasti len u prvého uchádzača v poradí, alebo u prvých troch uchádzačov v poradí. Zo znenia § 55 ods. 1 zákona o VO nám to nevyplýva.
Zároveň sa chcem opýtať, či v prípade, že budem hodnotiť prvých troch uchádzačov v poradí a jedného vylúčim, musím doplniť posudzovaných o ďalšieho uchádzača (aj keď v poradí už mám posúdených ďalších dvoch). Znenie ustanovenia to síce evokuje, no podľa nášho názoru to odporuje zmyslu tohto ustanovenia, ktorým je urýchliť vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a znížiť administratívnu záťaž na uchádzačov.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, túto možnosť priniesla novela 248/2017 Z.z. kde sa v dôvodovej správe uvádza:
“Navrhovaná zmena mení povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov overovať splnenie podmienok účasti u prvých troch uchádzačov na povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

Cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je zrýchlenie a zjednodušenie verejného obstarávania. Zrušením povinnosti automaticky požadovať doklady od uchádzačov na druhom a treťom mieste dôjde vo väčšine prípadov k zníženiu administratívnej náročnosti na strane podnikateľských subjektov aj verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Zároveň sa odstraňuje problém so zbytočným vylučovaním uchádzačov nachádzajúcich sa na druhom a treťom mieste. V mnohých prípadoch sa tak skráti čas potrebný na podpis zmluvy, pretože nebude potrebné vyčkať na uplynutie 10 dňovej prekluzívnej lehoty na podanie námietok proti vylúčeniu.”

Úrad sa k tejto problematike vyjadril aj v metodickom usmernení č. 4318-5000/2019 zo dňa 27. 03. 2019, kde na otázku:
“Chápeme správne, že ak verejnému obstarávateľovi bolo doručená jedna, resp. dve ponuky,
verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk len uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí podľa prvej časti druhej vety príslušného ustanovenia § 55
ods. 1 ZVO …je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
…splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky…?”

“Alebo si verejný obstarávateľ podľa citovaného ustanovenia § 55 ods. 1 ZVO vyberie a vopred oznámi vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, či bude vyhodnocovať jednu ponuku alebo prvú až tretiu ponuku v poradí bez ohľadu na počet doručených ponúk?”
odpovedá:
“Zákonodarca v ust. § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní použil slovo „alebo“, tým ponechal rozhodnutie, či vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača na prvom mieste alebo na prvom až treťom mieste na verejnom obstarávateľovi/obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ teda môže v danej situácii osloviť napríklad uchádzača na prvom aj druhom mieste, v závislosti od toho ako situáciu vyhodnotí.

Nám z vyššie uvedeného vyplýva, že je len na rozhodnutí verejného obstarávateľa ako sa v čase vyhodnocovania rozhodne.

Čo sa týka druhej Vašej otázky tak znenie v § 55 ods. 1 nám príde jednoznačné:
“Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. “
Čiže je, podľa nášho názoru potrebné “dohodnotiť” ďalšieho uchádzača.
Ako sa píše vo vyššie uvedenej dôvodovej správe – zrýchlenie a zjednodušenie sa vzťahuje najmä na situáciu ak vyhodnocujete len prvého v poradí.