Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre
Jana Jancarova

Dobrý deň.
Prosím o vysvetlenie:
Podľa § 114 ods. 1 môže uchádzač pri podlimitnej zákazke predbežne nahradiť doklady JED-om, alebo Čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verej. obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Otázka:
a) platí v prípade predkladania JED-u v ponuke formulácia že:
Uchádzač predkladá JED osobitne za nasledovné subjekty (ak sa v súlade s § 39 uplatňuje):
– za seba (uchádzača);
– za každého člena skupiny dodávateľov osobitne, v prípade ak ponuku predkladá skupina dodávateľov;
– za inú osobu, ak jej finančné zdroje využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 33 zákona;
– za inú osobu, ak jej technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 zákona;
– za každého subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technickú a odbornú spôsobilosť nevyužíva na splnenie podmienok účasti.

(Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti vyplní a predloží jeden jednotný európsky dokument;
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným samostatným/i jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti;
V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží samostatný jednotný európsky dokument s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.)

b) V prípade ak platí formulácia v bode a) pri predložení JED-u/JED-ov, ako je to keď uchádzač predkladá Čestné vyhlásenie? – Predkladá iba jedno za seba, alebo iba jedno a uvedie tam informácie za všetkých, alebo predkladá v ponuke čestné vyhlásenia za každého samostatne?
Ďakujem.

Pekný deň
Ďakujem za odpoveď. Bohužiaľ voči kontrolným orgánom nie je možné dokázať , že uvedená spoločnosť nemala žiadne informácie zo strany verejného obstarávateľ dopredu. V momente dávajú 100%-nú korekciu a nepomôže ani to, že osoba. ktorá pripravovala súťažné podklady nebol členom komisie. Na druhej strane nie je to diskriminácia voči takýmto uchádzačom, že sa nemôžu zúčastňovať vo verejnom obstarávaní, kde je takáto situácia?

Dobrý deň, k vylúčeniu uchádzača má verejný obstarávateľ pristúpiť až v prípade, ak “konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami”.

Podľa § 23 ods. 1 zákona: “Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.”

Čiže nestačí, podľa nášho názoru, skúmať len samotnú existenciu konfliktu záujmov, ale aj skutočnosť či tento vzťah mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

V metodickom usmernení č. 6883-5000/2016 zo dňa 28.04.2016 úrad uvádza:
“V danej súvislosti dávame ale do pozornosti, že verejný obstarávateľ /obstarávateľ nemôže zamietnuť žiadosť o účasť alebo ponuku hospodárskeho subjektu bez toho, aby ten mal možnosť preukázať, že za daných okolností nemohla uvedená situácia spôsobiť skreslenie súťaže. Zamietnuť žiadosť o účasť alebo ponuku možno takejto osobe len v prípade preukázania existencie neoprávnenej výhody. Vyššie uvedenej problematiky sa nepriamo týka aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených prípadoch C-21/03 a C-34/03 Fabricom SA proti Belgickému štátu zo dňa 3. marca 2005.”

Pekný deň
Ako sa dá riešiť situáciu, keď pri podlimitnej zákazke po sprístupnení ponúk sa objaví dodávateľ , kde je obchodným riaditeľom brat osoby, ktorá pripravovala súťažné podklady. Aké kroky by mal verejný obstarávateľ urobiť. Z dôvodu konfliktu záujmov takého uchádzača ihneď vylúčiť alebo ho vylúčiť len prípade, keď sa javí ako víťazný alebo požiadať ho o vysvetlenie ( len neviem aké).

Dobrý deň, tu je podľa nášho názoru dôležité preskúmať či a akú výhodu mohol mať tento uchádzač na základe tohto príbuzenského vzťahu. Či konaním osoby podieľajúcej sa na príprave súťažných podkladov mohlo vo vzťahu k tomuto uchádzačovi dôjsť k zvýhodneniu tohto subjektu a teda k ohrozeniu či dokonca k zmareniu čestnej hospodárskej súťaže.

Viď Výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2016 – ku konfliktu záujmov:
“Subjekt uskutočňujúci verejné obstarávanie je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní došlo k identifikácii prípadného konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť čestnú hospodársku súťaž alebo porušiť princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp transparentnosti.”

Tu musíte vychádzať najmä z podmienok súťaže. Napr. či už samotný fakt, že uchádzač mohol vedieť o verejnom obstarávaní skôr ako iné subjekty mu prináša zásadnú výhodu a to vzťahu k časovej náročnosti prípravy ponuky prípadne k lehotám dodania a pod. Zároveň je potrebné posúdiť či podmienky súťaže, ktoré táto osoba pripravovala mohli tohto uchádzača zvýhodniť. Napr. že určené špecifikácie sú veľmi podobné výrobkom alebo službám uchádzača, najmä ak špecifikácie obsahujú súbor veľmi špecifických požiadaviek, ktoré dokáže splniť len veľmi málo uchádzačov a pod.

Podľa Metodické usmernenia UVO č. 14173-5000/2020 zo dňa 22.10.2020:
“Pre vznik konfliktu záujmov je teda relevantné to, či na strane verejného obstarávateľa bola identifikovaná zainteresovaná osoba a či rozhodnutia, ktoré prijímala v súvislosti s daným verejným obstarávaním mohli byť ovplyvňované jej súkromnými pohnútkami, t. j. s vidinou určitej formy (aj nepriameho) osobného profitu zo skutočnosti, že zákazku získa alebo naopak nezíska určitý hospodársky subjekt.”

Podľa § 23 ods. 5 zákona: “Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov

Tu Vám dávame do pozornosti dokument Európskej komisie Identifikácia konfliktov záujmov pri postupoch verejného obstarávania v rámci štrukturálnych opatrení – Praktická príručka pre riadiacich pracovníkov – tu

Táto osoba by sa samozrejme nemala ďalej podieľať na vyhodnocovaní ponúk. Ak ste zriadili komisiu na vyhodnotenie ponúk tak podľa § 51 ods. 5 zákona táto osoba ani nemôže byť členom komisie.

Dobrý deň,
súťaž (ZNH) je na oblasť opravy a údržby nehnuteľnosti (rôzne opravy na budove v rámci prevádzky)
Uchádzač predkladajúci ponuku má v ŽR SR, resp. OR SR predmet podnikania (okrem Kúpy tovaru a Prenájmu hnuteľných veci a nehnuteľností) len Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu a Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb. Uchádzač tvrdí, že to je v poriadku. Tu sme však toho názoru, že by mal mať oprávnenie aj na Uskutočňovanie stavieb, resp. na Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Váš názor? Overovať to inde? (živnostenský úrad?). Ďakujem
Miro

Dobrý deň, podľa metodických usmernení ÚVO – viď aj odpoveď nižšie – “Uchádzač by vo všeobecnosti mal byť oprávnený uskutočňovať „podstatu“ predmetu zákazky. Pokiaľ ide o zákazku na stavebné práce, oprávnenie uchádzača uskutočňovať stavebné práce by malo súvisieť s predmetom zákazky.”

To znamená, že posúdenie závisí od tohto ako si verejný obstarávateľ zadefinoval predmet zákazky. Či obstaráva dodávateľa stavebných prác, alebo sprostredkovateľa.

Podľa nášho názoru sa v tomto prípade nebude jednať o sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu.
Čo zahŕňajú jednotlivé voľné živnosti si môžete pozrieť v Zozname odporúčaných označení voľných živností na minv.sk -tu
Napr. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb zahŕňa:
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti cestnej dopravy
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti predaja cestovných lístkov
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti predaja leteckých prepravných služieb
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti reklamy
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti verejných kultúrnych podujatí
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výskumu, vývoja prírodných, technických a spoločenských vied

Služby remeselného (opravárenského a údržbárskeho) charakteru sú uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

Ak budete mať nejasnosti môžete sa obrátiť aj na odbor živnostenského podnikania príslušného okresného úradu.

Dobrý deň, vyhlásili sme ZsNH na stavebné práce. Predmet prác si vyžaduje oprávnenie na remeselné činnosti (murárstvo, elektroinštalácia a vykurovanie). Uchádzač predložil svoju ponuku z ktorej je zrejmé, že má oprávnenie len na murárstvo a elektroinštalácie (preverili sme aj ORSZ a Živnosten. register). V ponuke uviedol, že časť vykurovanie zabezpečí prostredníctvom subdodávateľa, ktorý má oprávnenie na túto činnosť. Otázka: môže uchádzač preukázať poskytovanie prác podľa § 32 ods. 1 písm. e) subdodávateľom? (pozn. nepožadovali sme experta podľa § 34 ods. 1 písm g)). Alebo mal predložiť ponuku ako skupina dodávateľov s partnerom, ktorý takýmto oprávnením disponuje? ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, podľa metodického usmernenia ÚVO č. 6384-5000/2019 zo dňa 09. 05. 2019:
Uchádzač by vo všeobecnosti mal byť oprávnený uskutočňovať „podstatu“ predmetu zákazky. Pokiaľ ide o zákazku na stavebné práce, oprávnenie uchádzača uskutočňovať stavebné práce by malo súvisieť s predmetom zákazky. Rovnako to platí pri tovaroch a službách. Pokiaľ predmetom zákazky je činnosť, ktorá je regulovaná, uchádzač by mal disponovať relevantným oprávnením/povolením/licenciou. Zvyšné „vedľajšie“ činnosti je možné doplniť a preukázať napr. subdodávateľmi. Na účely zabezpečenia možnosti overenia splnenia spôsobilosti ostatných činností, ktoré súvisia s podstatou predmetu zákazky, je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený stanoviť relevantné podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti, stanoviť požiadavky na subdodávateľov, požadovať vysvetlenie týkajúce sa splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Taktiež je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený uplatniť požiadavku podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ nie je predmetom zákazky sprostredkovateľská činnosť, oprávnenie na výkon iba tohto druhu činnosti a následné plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov nie je postačujúce.”

Dobrý deň.
Chcela by som sa opýtať: Pri podlimitnom obstarávaní predkladajú uchádzači svoje ponuky a doklady v nich elektronicky spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch – napr. ako skeny originálov. Je potrebné po vyhodnotení ponúk komisiou vyžiadať od úspešného uchádzača doručenie originálov na prípadnú kontrolu a tiež na založenie do dokumentácie na účel archivácie do spisu? Alebo postačí iba vytlačiť do dokumentácie skeny z elektronického portálu prostredníctvom ktorého prebiehala komunikácia. Ďakujem.

Dobrý deň, podľa § 20 ods. 1 zákona: “Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak.”

Zákon o verejnom obstarávaní v súvislosti s elektronickou komunikáciou neupravuje požiadavky na formu dokladov predkladaných uchádzačom.
Podľa metodického usmernenia ÚVO č. 12712-5000/2018 zo dňa 12.11.2018:
“Zastávame názor, že verejný obstarávateľ by mal zodpovedne uvážiť, ktoré doklady resp. časti ponuky by mali podliehať napr. požiadavke zaručenej konverzie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, a pri ktorých mu bude postačovať len predloženie skenu dokumentu alebo skenu dokumentu opatreného zaručeným elektronickým podpisom.”

Podľa § 20 ods. 18 zákona: “Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. “

Podľa § 24 ods. 1 zákona:
“Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania.”

Podľa § 173 ods. 22 zákona: “Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 1.”

Podľa metodické usmernenia ÚVO č. 1473-5000/2019 zo dňa 10.01.2019:
“Verejný obstarávateľ nie je povinný dokumenty vygenerované informačným systémom EKS pri zadávaní podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska vytlačiť a archivovať v listinnej podobe, nakoľko tieto sú v EKS uchovávané. Považujeme však za vhodné, aby verejný obstarávateľ zároveň uchovával u seba všetky dokumenty vygenerované informačným systémom EKS (Zmluvné dokumenty) v elektronickej podobe.”

Vzhľadom na vyššie uvedené máme za to, že požadovanie dokumentov v listinnej podobe je v rozpore s § 20 zákona. Zároveň uchovávanie dokumentácie je možné realizovať elektronicky v príslušnom systéme elektronickej komunikácie.

Ďakujem za vysvetlenie. Želám pekný deň.

Dobrý deň, môže samostatná obchodná spoločnosť – akciová spoločnosť predkladať v rámci súťaže referencie na stavebné práce zahraničnou obchodnou spoločnosťou, ktorá je jej akcionárom?
Ďakujem pekne za promptnú odpoveď.

Dobrý deň, odpovedáme metodickým usmernením ÚVO:
Metodické usmernenie č. 15799-5000/2019 zo dňa 25. 11. 2019
“Úrad sa predmetnou problematikou (využitie kapacít inej osoby v prípade spoločností zoskupených v holdingu) zaoberal už v minulosti vo viacerých metodických usmerneniach, napr. MU č. 7496-5000/2017, MU č. 2264-5000/2018, ktoré sú zverejnené na webovom sídle úradu. V zásade v nich bol vyjadrený názor, že kapacity akejkoľvek inej osoby odlišnej od záujemcu/uchádzača (vrátane skupiny dodávateľov) musia byť poskytnuté v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. medzi takouto inou osobou a záujemcom/uchádzačom (vrátane skupiny dodávateľov) musí byť kontrahovaná písomná zmluva z ktorej vyplýva záväzok „skutočného používania zdrojov“ tejto inej osoby v prospech záujemcu/uchádzača (vrátane skupiny dodávateľov). V tejto súvislosti zákon o verejnom obstarávaní nerozlišuje, či sa jedná o inú osobu pôsobiacu v rámci „spriaznených“ právnických osôb. Stále ide o kapacity inej osoby, nie o kapacity záujemcu/uchádzača alebo skupiny dodávateľov. Predmetné ustanovenia majú za cieľ jednoznačne verifikovať „vzťah poskytnutia kapacít“ medzi právne odlišnými subjektami, hoci môže ísť o kapacity „spriaznených osôb“. Na uvedenom názore úrad naďalej zotrváva.”

Ďakujem veľmi pekne

Dobrý deň, v aktualizovanom MP CKO č. 14 pre zadávanie ZsNH nad 50 000 je v bode 3 ods. 9 uvedené nasledovné:
„Prijímateľ môže súčasne so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk a zaslaním informácie o tomto zverejnení na mailový kontakt CKO, zaslať túto výzvu vybraným záujemcom formou mailovej komunikácie. Uvedené úkony musia byť realizované v rovnaký deň. ……… Fakultatívne oslovenie vybraných záujemcov, ktorí sú oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky neznamená, že prijímateľ musí v lehote na predkladanie ponúk obdržať ponuky od všetkých záujemcov, ktorých priamo oslovil.“ Otázka: máme tomu rozumieť tak, že stále zostáva (pri tomto type zákaziek) povinnosť zverejniť výzvu na predkladanie ponúk na webe prijímateľa a povinnosť zaslať túto informáciu o zverejnení výzvy na adresu CKO ale už nie je povinnosťou prijímateľa zaslať výzvu na predkladanie ponúk aj vybraným min. trom potenciálnym dodávateľom, ktorý majú oprávnenie dodávať tovar, služby, práce v rozsahu predmetu zákazky? (t.j. ak neoslovíme vybraných dodávateľom s výzvou o predloženie CP ale ju iba zverejníme na webe a pošleme info na adresu CKO, nebude sa to považovať za porušenie postupov pre zadávanie zákaziek nad 50 000 ?) Vopred ďakujeme.

Dobrý deň, rozumieme tomu rovnako ako Vy. Aj v Systéme riadenia EŠIF_verzia 10 bola s účinnosťou od 18.11.2020 táto povinnosť pri zákazkách nad 50 000 EUR zmenená na možnosť – viď kapitolu 3.3.7.2.5.1
Zároveň v prílohe k MP CKO č. 5_verzia 6 – k určovaniu finančných opráv, bolo s účinnosťou od 31.10.2020 upravené aj porušenie č. 17 – neoslovenie vybraných záujemcov (resp. neidentifikovanie minimálne troch potenciálnych dodávateľov napr. cez webové rozhranie) ostáva porušením v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov.

Dobrý deň, radi by sme sa Vás spýtali na Váš názor k takejto problematike. V príručkách k VO, rovnako aj v MP CKO č. 14 je pri postupe pri ZsNH uvedené, že VOBs osloví s výzvou na predloženie CP (máme na mysli postup pri zákazkách nad 30 000 (resp. nad 50 000)) subjekty, ktoré majú oprávnenie poskytovať služby, tovary, stavebné práce v ROZSAHU predmetu zákazky. Príklad: ide o ZsNH na stavebné práce (rekonštrukcia objektu, ktorá zahŕňa práce ako – zateplenie, výmena okien, dverí, rekonštrukcia vykurovania a rekonštrukcia elektroinštalácie). V rámci zachovania hospodárskej súťaže, sme zákazku na stavebné práce rozdelili na tri časti, pričom vykurovanie je samostatná časť a aj elektroinštalácia je samostatná časť. Uchádzači môžu predkladať ponuky na všetky časti alebo ktorúkoľvek časť. Oslovili sme subjekty, ktoré majú v predmete podnikania „stavebné práce vo všeobecnosti“, ale nemajú zapísané jednotlivé remeselné činnosti ako je vykurovanie a elektroinštalácia.
V praxi sa často stretávame s tým, že stavebná firma nemá zapísané všetky remeselné činnosti ale na výkon týchto činnosti využíva ďalšie osoby, ktoré takéto oprávnenie majú. To znamená, že uchádzač má v zmysle ZVO právo vytvoriť skupinu dodávateľov s partnerom, ktorý má takéto remeselné oprávnenie. Máme za to, že ak by bola podpísaná zmluva sa takouto skupinou dodávateľov, bolo by to v súlade s § 117 ods. 5 zákona – t.j. uchádzač = skupina dodávateľov má oprávnenie poskytovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky. Ale nevieme sa vysporiadať s tým či je to aj v súlade s MP CKO a príručkami k VO, nakoľko podľa ich výkladu sme neoslovili subjekty, ktoré majú oprávnenie poskytovať práce v celom rozsahu predmetu zákazky.
Ďakujeme za Váš názor.

Dobrý deň, “uskutočňovanie stavieb a ich zmien” patrí medzi voľné živnosti, pre prevádzkovanie ktorých nie je stanovená žiadna odborná spôsobilosť. V zozname odporúčaných označení voľných živostí je pri tejto živnosti poznámka: „V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov. Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu (kvality) stavby garantuje odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci.“

Preto ak zhotoviteľ realizuje dodávku celej stavby, príp. jej zmeny, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, stačí mu preukázať, že predmetom jeho činnosti je uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Ak sú obsahom predmetu zákazky čiastkové stavebné práce, ktoré majú byť zrealizované hospodárskym subjektom ako samostatné činnosti a predmet zákazky nepredstavuje zhotovenie stavby ako celku, uvedený výkon stavebných prác si vyžaduje existenciu a dispozíciu s osobitným živnostenským oprávnením na čiastkové samostatné stavebné práce kategorizované ako oprávnenie na výkon remeselných živností v zmysle platnej legislatívy.

V MP CKO č. 14 sa uvádza: “Oslovovaní záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, formou náhľadu do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo prostredníctvom portálu oversi.gov.sk).”

V zmysle vyššie uvedeného, ak ste obstarávali stavebné práce ako jednotlivé remeselné činnosti bez stavebného povolenia, bolo podľa nášho názoru žiadúce osloviť dodávateľov s príslušnou živnosťou uvedenou v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri.

Dobrý deň, úvodom Vám želáme všetko dobré do nové roka.
Dovoľte nám prosím sa spýtať otázku k nasledovnému prípadu. Vyhlásili sme ZsNH podľa § 117 ZVO (zákazka nad 30 000). Vo výzve na predkladanie ponúk sme okrem podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona, uviedli aj podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti. Ďalej sme vo výzve uviedli, že splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti sa bude vyhodnocovať po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) a to iba u prvého uchádzača. Vo výzve na predkladanie ponúk sme neuviedli (nedali sme takú možnosť), že doklady preukazujúce splnenie najmä podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti môže uchádzač predbežne nahradiť JED alebo čestným vyhlásením, ale uviedli sme, že uchádzač predkladá všetky požadované doklady. Napriek tomu jeden uchádzač poslal žiadosť o vysvetlenie, či je možné doklady preukazujúce splnenie PÚ technickej a odbornej spôsobilosti predbežne nahradiť JED alebo čestným vyhlásením. Odpovedali sme mu, že takáto možnosť vo výzve na predloženie cenovej ponuky nie je a uchádzač predkladá všetky doklady tak ako je uvedené. Otázka: chceme sa spýtať, či sme nepostupovali v rozpore so ZVO keď sme neumožnili uchádzačom predbežne nahradiť doklady JED alebo ČV pri ZsNH podľa § 117? Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, zákon o verenom obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou neupravuje požadovanie podmienok účasti, ale len podmienok pre uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, viď. § 117 ods. 5 zákona. Preto ani neurčuje spôsob preukazovania podmienok účasti.

Podľa Metodického usmernenia ÚVO č. 17114-5000/2020 zo dňa 09.01.2020 (označené aj ako č. 458-5000/2020):
“Pokiaľ má verejný obstarávateľ ambíciu stanovovať „podmienky účasti“ nad rámec toho, čo je uvedené v § 117 zákona o verejnom obstarávaní (napríklad vo vzťahu k technickej alebo odbornej spôsobilosti), je potrebné, aby pritom konal proporčne, a teda aby svojimi požiadavkami nezaťažoval hospodárske subjekty (a v konečnom dôsledku aj sám seba) nad rámec toho, čo je nevyhnutné na splnenie sledovaného cieľa.

Verejný obstarávateľ má konať tak, aby jeho obstarávanie bolo hospodárne a efektívne. To znamená, zabezpečiť čo možno najširšiu hospodársku súťaž, pri čo najmenšej finančnej a administratívnej náročnosti procesu verejného obstarávania.

Podľa nášho názoru, Vám teda môže prípadná kontrola vytknúť neprimerane prísnu požiadavku na predloženie dokladov, bez možnosti ich nahradenia ČV alebo JED-om a to napriek použitiu reverzného postupu, čím s ohľadom na lehotu na predkladanie ponúk mohlo dôjsť k zbytočnému odradeniu hospodárskych subjektov od účasti vo verejno obstarávaní.

Samozrejme, ak sa jedná o zákazku spolufinancovanú z EŠIF, pozrite aj príslušné príručky VO. Len pre istotu upozorňujeme, že s účinnosťou od 31.10.2020 MP CKO č. 14 (verzia 8) upravuje zadávanie zákaziek s NH nie od 30 000 eur, ale od 50 000 eur.

Ďakujeme za odpoveď.

Vážení užívatelia portálu, ďakujeme Vám za Vašu podporu v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné a pokojné sviatky.
Na Vaše otázky Vám odpovieme v novom roku 2021.

Dobrý deň,

vyhodnocujeme podlimitnú zákazku na stavebné práce. V rámci vyhodnocovania bol jeden uchádzač vylúčený z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky. V rámci vysvetľovania sme sa uchádzača pýtali aj na konkrétne, výrazne podhodnotené položky. 2 z výrazne podhodnotených položiek boli aj položky za uloženie odpadu na skládku. Okrem iného, vylúčený uchádzač nevedel preukázať cenu za odpad, len napísal že plánuje nejaký recyklovať a bližšie nešpecifikoval. Proti vylúčeniu námietku nepodal.
U ďalšieho uchádzača v poradí komisia konštatovala, že ponuka sa nejaví ako mimoriadne nízka. Pri podrobnom prechádzaní položkového rozpočtu však komisia zistila, že 2 položky, konkrétne položky za uloženie odpadu na skládku uchádzač boli nenacenené.
Pri položkách týkajúcich sa odpadu je vždy uvedené aj katalógové číslo odpadu. V rozpočte je viacej položiek týkajúcich sa uloženia odpadu na skládku, vždy pri rozpočte za stavebný objekt.
Jeden z tých dvoch neocenených “odpadov” sa nachádza pri viacerých stavebných objektoch, jednotková cena je vždy rovnaká, takže teoreticky by sa cena za položku vedela stanoviť.
Druhá neocenená položka za “odpad” sa nachádza v rozpočte len v jednom stavebnom objekte, takže cenu nevieme ani “teoreticky” stanoviť.

Komisia sa prikláňa k názoru, že keďže je ponuka “neúplná” a teda nie je porovnateľná, mala by byť vylúčená.
Výkladové stanovisko 5/2016 je v tomto prípade nerelevantné.
Ako by sme mali v tomto prípade postupovať?
Ďakujem.

Dobrý deň, podľa nášho názoru by ste mali postupovať podľa § 53 ods. 1 zákona: “Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.”
Podľa nášho názoru, by ponuka bola neúplná skôr v takom prípade, keby sa predmetné položky vôbec nenachádzali v predloženom rozpočte.
Dôvody na vylúčenie ponuky sú v § 53 ods. 5 taxatívne vymedzené, takže ponuku môžete vylúčiť len z týchto dôvodov.

Dobrý deň, mám podotázku:
samozrejme pýtať sa ho budeme a vieme, že dôvody na vylúčenie ponuky sú taxatívne uvedené v § 53 ods. 5 ZVO, tiež že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene v zmysle § 53 ods. 1).
Problém je v tom, že ak by tieto 2 položky uchádzač vo svojej ponuke nacenil, tak by sa teoreticky mohlo stať, že uchádzač, ktorí sa umiestnil za ním by sa dostal pred neho.

Dobrý deň, máte podľa nášho názoru, dve možnosti. Prvá je, že je naplnený niektorý z dôvodov na vylúčenie ponuky podľa § 53 ods. 5 zákona a vtedy ponuku rovno vylúčite, alebo druhá možnosť, že nie je a máte nejasnosti v ponuke tak požiadate o vysvetlenie.
To znamená, že ak komisia identifikovala jednoznačné nesplnenie presne stanovených požiadaviek na predmet zákazky tak o vysvetlenie žiadať nemusíte a ponuku vylúčite podľa § 53 ods. 5 písm. b) zákona.