Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň. Plánujeme zadať zákazku – podlimitná zákazka cez EKS. Chcem sa spýtať v akých registroch musí byť úspešný uchádzač zapísaný, keď bude mať zákazka hodnotu vyššiu ako 100 000 Eur? Mal by to byť len register partnerov verejného sektora, či je nutný zápis aj do Zoznamu hospodárskych subjektov? Aby sme si to vedeli potom následne overiť a skontrolovať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Pekný deň
Obstarávali sme vlani jednu zákazku s nízkou hodnotou – technológia pre zberný dvor s PHZ 20 tis.Eur- Teraz nám prišla administratívna správa z vyhodnotenia z fondu OPKZP, kde nám vytkli jednu jedinú chybu – v kúpnej zmluve bola požiadavka na pozáručný servis na stroje. Sledovali sme tým, že počas monitorovacieho obdobia v prípade potreby aby boli k dispozícii náhradné diely. Samozrejme pozáručný servis by bol hradený z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Napísali nám , že sme porušili § 10 ods.2 (to sú princípy VO) ale nie je nám jasné ktorý princíp by to mohol byť, nakoľko seriózne firmy samy od seba ponúkajú aj pozáručný servis. Povedali nám aby sme ani neskúšali namietať , výdavky nebudú pripustené na úhradu a súťaž musíme opakovať. Tušíte ktorý princíp sme porušili?

Dobrý deň prajem,
chcela by som sa opýtať, či podľa aktuálne platného zákona o VO už nemá verejný obstarávateľ povinnosť zverejňovať v profile na ÚVO sumu skutočne uhradeného plnenia za predchádzajúci rok? Správne tomu chápem že táto povinnosť ostala už len po zániku zmluvy t. j. nie po skončení plnenia podľa zmluvy ako funkčného celku ako je to pri povinnosti vystaviť referenciu (§12), ale jednoducho po skončení platnosti zmluvy bez ohľadu na to, že podľa zmluvy plynie už iba záručná resp. pozáručná doba na predmet zákazky a napr. kúpna cena za predmet zákazky už bola uhradená?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Zaujímal by nás Váš odborný názor na využitie kapacít inej osoby pri preukazovaní splnenia požiadavky na predmet zákazky. Pri podmienkach účasti §34 je to jasne umožnené v zákone. Avšak ak verejný obstarávateľ požaduje iné doklady v rámci požiadavky na predmet zákazky (podľa §42 ?) je možné použiť inú osobu aj keď to vyslovene verejný obstarávateľ neuvedie (nepovolí ani nezakáže)?

S tým súvisí ďalšia otázka ohľadom určenia čo je podmienka účasti a čo je požiadavka na predmet zákazky. Podmienku účasti možno dokladovať cez JED/čestné vyhlásenie, ale požiadavku na predmet zákazky nie, čo môže byť využité účelovo, aby uchádzač musel doložiť doklady, ktoré by za iných okolností stačilo riešiť cez JED (ak ich nedoloží, hrozí vylúčenie). Môže verejný obstarávateľ svojvoľne určiť čo a ako bude požadovať? Konkrétnym príkladom je certifikát OHSAS 18001 na BOZP. Stretli sme sa s rôznymi postupmi – bol požadovaný v rámci §34 ods. 1 b), v rámci §35 ale aj samostatne ako požiadavka na predmet zákazky. Máme za to, že uchádzač môže využiť inú osobu vo všetkých prípadoch, ale v zákone sme však takúto úpravu vyslovene nenašli…
Ďakujem.

Dobrý deň, podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie sú presne a nemenne určené v § 34 až 36 zákona. Podľa § 35 a 36 zákona v spojení s § 34 je možné požadovať len certifikáty manažérstva kvality a splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva. Preto sa v časti D Jed-u uvádzajú len tieto dva typy.
Podľa nášho názoru nie je možné požadovať certifikát OHSAS 18001 pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) ani ako požiadavku na predmet zákazky, nakoľko sa týka hospodárskeho subjektu a nie predmetu zákazky.
Inou osobou je však možné vo verejnom obstarávaní preukazovať len podmienky účasti podľa § 33 alebo 34 zákona.
Ak máte dojem, že sa jedená o požiadavku, ktorá je určená v rozpore so zákonom resp. požiadavku, ktorá je diskriminačná, môžete podať žiadosť o nápravu.

Dobrý deň,
rád by som sa spýtal otázku vo veci obstarávania stravovacích poukážok. Verejný obstarávateľ má uzatvorenú dávnu zmluvu o poskytovaní stravovacích poukážok (z roku 2000). Stravovanie chce v súčasnosti zabezpečovať formou stravovacích kariet, ktoré nie sú vyšpecifikované v pôvodnej zmluve. Názory na túto problematiku sú rôzne (z pohľadu súčasného dodávateľa) avšak nikde som nevedel nájsť výkladové stanovisko, resp. metodické usmernenie úradu pre verejné obstarávanie ako postupovať v tejto záležitosti. Aký je Váš názor v tejto veci? Môže verejný obstarávateľ uzavrieť dodatok? Ďakujem.

Dobrý deň, podľa nášho názoru, pri 19 rokov starej zmluve by ste určite nemali uvažovať o uzavretí dodatku. Úpravy zmlúv počas ich platnosti sú možné iba v špecifických prípadoch podľa § 18 zákona. Podľa § 18 ods. 5 zákona: „Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.“
Podľa metodiky Úradu pre verejné obstarávanie (napr. metodické usmernenia č. 8361-5000/2015 zo dňa 09. 07. 2015 alebo 6532-5000/2016 zo dňa 20.04.2016): „…V súvislosti so zmluvami uzavretými na dobu neurčitú, vo Vašom prípade z hľadiska časového horizontu, kedy boli uzavreté (pred ôsmimi rokmi), odporúčame prehodnotiť, či takéto zmluvy v priebehu času korešpondujú s aktuálnymi podmienkami na trhu a či v priebehu ich účinnosti nedôjde k podstatným zmenám, najmä čo sa týka ceny, za ktorú sú predmetné služby poskytované, keďže dlhotrvajúce kontrakty môžu negatívne vplývať na hospodársku súťaž a vynakladanie finančných prostriedkov z verejných rozpočtov.“

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne zákazky s nízkou hodnotou. V rámci prieskumu trhu, sme dostali iba jednu ponuku. Predpokladanu hodnotu zakazky sme teda urcili ako tuto sumu. Chceli by sme vyzvat na rokovanie dodavatela, ktory je schopny dodat nam predmet zakazky (ide o trávnu zmes namiesanu podla nasich poziadaviek). Je v poriadku takyto postup? Da sa to uplatnit ako priame rokovacie konanie? Ked sme dostali aspon 1 ponuku? Dakujem za odpoved.

Dobrý deň, tu si treba položiť otázku prečo ste nedostali viac ponúk? Oslovili ste dostatočný počet hospodárskych subjektov? Oslovili ste hospodárske subjekty, ktoré bežne dodávajú tento predmet zákazky? Opísali ste predmet zákazky dostatočne? Jedná sa o ťažko dostupný predmet zákazky? a pod.
Vy musíte vedieť obhájiť, že ste umelo neznížili možných dodávateľov na jedného, t.j. že ste nedostatok dodávateľov nespôsobili svojim vlastným konaním, ale naopak, že ste konali transparentne s cieľom dosiahnutia čo možno najhospodárnejšieho riešenia.

Schlosserova Veronika

„Dobrý deň, chceme sa opýtať, ako máme postupovať pri kontrole verejného obstarávania, ak v rámci súťažných podkladov zverejnil verejný obstarávateľ priamo na UVO časť výkazov výmer s ocenenými položkami, ktoré boli podkladom pre výpočet PHZ.“ Ďakujeme.

Dobrý deň, tu je potrebné posúdiť najmä z akého dôvodu to verejný obstarávateľ urobil a či to mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Samotné zverejnenie časti výkazov s ocenenými položkami, podľa nášho názoru, nie je samo o sebe porušením zákona, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

Dobrý deň,
môže verejný obstarávateľ v internej smernici pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou uviesť finančné limity, pri ktorých nie je povinný vykonávať prieskum trhu? Ak by bol limit nad 5 000 eur, nebude to v rozpore s § 1 ods. 14 ZVO? Ďakujem

Dobrý deň, pri zákazke s nízkou hodnotou nie je určený žiadny konkrétny postup zadávania zákazky. Preto nemusíte robiť ani prieskum trhu. Musíte však vedieť preukázať, že Vami vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Takže môžete mať napr. znalecký posudok, ale predpokladáme, že prieskum trhu bude väčšinou jednoduchší a rýchlejší spôsob.
Ak by ste aj prieskum trhu nerobili a vedeli by ste inak preukázať hospodárnosť nákupu, stále sa bude jednať o zákazku s nízkou hodnotou, kde je potrebné dodržať aj ostatné ustanovenia § 117 zákona.

Podľa § 1 ods. 14 zákona sa zákon o verejnom obstarávaní “nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.”
To znamená, že zákon o verejnom obstarávaní neurčuje žiadne pravidlá ako takúto zákazku zadať. Tento typ zákazky neuzatvárate podľa zákona o verejnom obstarávaní. Pri zákazkách tohto typu je potrebné si uvedomiť, aké iné predpisy Vás viažu konať hospodárne, efektívne… napr. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a.i.
V prípade zákaziek spolufinancovaných z tzv. Eurofondov, je potrebné sa riadiť aj príslušnými príručkami.

S odvolaním sa na § 169 ods. 5 zákona Vám odporúčame, pri príprave smerníc pre oblasť VO, konzultovať tieto aj s Vaším orgánom vnútornej kontroly.

Pekný deň
V podlimitnej zákazke podľa čestného vyhlásenia verejný obstarávateľ skontroloval , či je uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov. V zázname figurujú dvaja konatelia a je tam napísané, že konatelia podpisujú všetko spoločne, avšak v obchodnom registri už figuruje len jeden lebo medzičasom nastala zmena. Je to dôvod na vylúčenie, že túto zmenu nenahlásil na UVO do ZHS? Pýtali sme len doklad o oprávnení dodávať tovar. Všetky doklady podpisoval len ten jeden konateľ , ktorý je zapísaný v obchodnom registri.

Dobrý deň, pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6.
Podľa § 114 ods. 5 zákona: “Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote.”
Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa § 32 ods. 3 zákona: “Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a)”

To, že uchádzač nenahlásil zmenu údajov do ZHS v zákonnej lehote, nie je samo o sebe dôvod na vylúčenie. Je to správny delikt a podľa § 182 ods. 3 písm. e) zákona mu úrad uloží pokutu do 500 eur.

Schlosserova Veronika

Dobrý deň máme ešte jednu otázku,

v prípade, že sa proces VO začal podľa ZVO úč. do 31.12.2018 (spolu s odoslaním oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom), pričom zatiaľ ešte nedošlo k podpisu zmluvy a následne verejný obstarávateľ až v 03 2019 zistil, že nesprávne vyhodnotil podmienky účasti úspešného uchádzača a zrušil proces vyhodnotenia ponúk, nanovo prehodnotil splnenie podmienok účasti a nanovo zaslal ponuky, môžeme uplatniť prechodné ustanovenie § 187e ods. 1 a teda podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom už v skrátenej lehote najskôr 11. deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, podľa §55 ZVO, keďže komunikácia prebehla už v tomto prípade elektronicky podľa § 20, t.j. oznámenie o výsledku išlo elektronicky cez funkcionalitu informačného systému prostredníctvom ktorého sa VO realizuje?
ĎAKUJEME.

Dobrý deň, podľa nášho názoru áno. Táto skrátená lehota je umožnená len pri elektronickej komunikácii a to z dôvodu, aby uchádzač stihol uplatniť revízne postupy. Pri el. komunikácii, keď sa moment odoslania považuje za moment doručenia, majú uchádzači v tejto skrátenej lehote na uzavretie zmluvy, možnosť dať preskúmať rozhodnutie verejného obstarávateľa o výsledku vyhodnotenia ponúk a teda podať námietky do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako postupovať v nasledovnom prípade: ide o zákazku s nízkou hodnotou, ponuka nám bola doručená po lehote na predkladanie ponúk, je potrebné ponuku vylúčiť resp. stačí len oznámiť účastníkovi že sa pri vyhodnocovaní nebude na ňu prihliadať? Čo to v praxi znamená, že sa nesprístupní (v danom prípade máme zriadenú komisiu na vyhodnotenie ponúk), ponuky boli doručované e-mailom. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, pri zákazke s nízkou hodnotou postupujete podľa prvej časti zákona okrem § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3., ďalej podľa § 117 zákona a tiež podľa podmienok, ktoré ste si stanovili napr. vo výzve na predkladanie ponúk.
Keďže ste zrejme nepoužili žiadny informačný systém pre elektronickú komunikáciu otázka zneprístupnenia ponuky sa Vás netýka, nakoľko sa jedná o funkcionalitu, ktorú má zabezpečiť tento systém. Viď aj mu UVO č. 17808-5000/2016 zo dňa 05.10.2016, ktorého časť je zapracovaná pod § 49 ods. 3 zákona na portáli.
Keďže máte konať transparentne a nediskriminačne, môžete podľa nášho názoru napr. oznámiť uchádzačovi, že jeho ponuka bola predložená po lehote na predkladanie ponúk a teda v rozpore s určenými podmienkami súťaže a preto ju nezaradíte do vyhodnotenia.

Schlosserova Veronika

Dobrý deň,
chceli by sme sa opýtať:
1/ Je možné stanoviť v Zmluve o dielo možnosť meniť podiel subdodávok vo výnimočných prípadoch?
2/ V prípade, že bolo požadované strojové vybavenie a uchádzač uviedol pri istých strojoch, že uvažuje (pokiaľ bude úspešný) o prenájme – nemusí preukazovať zmluvu s treťou osobou a jej postavenie, teda nejde o subdodávku?
Alebo sa máme na to pýtať, či ide o prenájom len stroja alebo stroja s pracovníkom (teda reálnou kapacitou, ktorá sa bude podieľať na realizácii predmetu zákazky).
3/ Ak úspešný uchádzač preukáže podmienky účasti prostredníctvom 3 osoby, má byť takáto osoba zapísaná v zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou zmluvy o dielo? Napr. poskytnutie certifikátu 3 osobou (tepelnoizolačné kontaktné systémy, vonkajšie otvorové konštrukcie) – máme za to, že takáto osoba neposkytla len certifikát, ale práve ona bude reálne vykonávať istý podiel na tejto zákazke a teda by v ZoD mala byť zapísaná.
Čo v prípade, ak preukáže splnenie podmienky účasti prostredníctvom 3 osoby – požadovanie certifikátu ISO 9001, 14001, tam tiež môžeme uvažovať o reálne poskytnutých kapacitách 3 osobou? Ďakujeme.

Dobrý deň,
Ad 1: Podľa § 41 ods. 4 zákona písm. b) zákona sú Verejný obstarávateľ a obstarávateľ “povinní v návrhu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy určiť pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa odseku 3 o novom subdodávateľovi.”
Verejní obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní požadovať, “aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.” Nie sú však povinní (ale môžu) požadovať, aby uchádzač uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom
Podiel subdodávateľa je možné požadovať od uchádzača aj ako podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona “uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,”
Každopádne máme za to, že je možné upraviť výšku tohto podielu počas trvania zmluvy, ak to nie je v rozpore s prípadnou požiadavkou podľa § 38 ods. 4 zákona a tiež s § 18 zákona.

Ad 2 a 3: Ak je požadovaná podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) “údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby”, musí to uchádzač preukázať buď to vlastnými strojmi alebo inou osobou podľa § 34 ods. 3 zákona. Samozrejme predbežne tieto doklady môže nahradiť JED-om.

Je potrebné vo verejnom obstarávaní rozlišovať medzi subdodávateľom a inou osobou, ktorej kapacitami uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti.
Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona je: subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie”
To znamená, že iná osoba by bola subdodávateľom pri zákazke na poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác, keby sa mala vedome a priamo podieľať na plnení určitej časti predmetu zákazky.
Ak iná osoba poskytne uchádzačovi napr. len strojové vybavenie na uskutočnenie stavebných prác, nie je podľa nášho názoru subdodávateľom, lebo priamo nerealizuje časť zákazky.

Osobitne treba spozornieť v prípade, že uchádzač využije kapacity inej osoby na preukázanie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) nakoľko podľa § 34 ods. 3 zákona “Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.”
V prípade pochybností požiadajte uchádzača o vysvetlenie.