Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň, máme vyhlásenú nadlimitnú zákazku a na proces jej vyhodnocovania sa vzťahuje ZVO platný do 31.12.2018 (v zmysle prechodných ustanovení zákona). Zadávateľ zákazky vyžadoval zábezpeku, ktorú uchádzači zložili formou finančných prostriedkov na účet zadávateľa. V SP bolo uvedené nasledovné: (Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk (LVP). Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej zadávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.06.2019. Zadávateľ oznámi uchádzačom podľa zákona predpokladanú zmenu lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia zadávateľom oznámenej lehoty viazanosti ponúk, vrátane zmenenej lehoty viazanosti ponúk. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet zadávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.)
Momentálne je súťaž v stave pred podpisom zmluvy s víťazným dodávateľom. Nakoľko ZVO neupravuje povinnosť uzatvoriť zmluvu v lehote viazanosti ponúk, zadávateľ lehotu viazanosti ponúk nepredĺžil a teda LVP uplynula 30.6.2019. Keďže LVP predĺžená nebola a zmluva s víťazom ešte nie je podpísaná, vznikajú nám nasledovné otázky:
A) V prípade ak by víťazný uchádzač odmietol poskytnúť súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu, prepadne jeho zábezpeka v prospech zadávateľa podľa § 46 ods. 4 písm. b)? Alebo prepadnúť už nemôže keďže LVP predĺžená nebola?
B) Keďže LVP predĺžená nebola, kedy má zadávateľ povinnosť vrátiť všetkým uchádzačom ich zábezpeky, keďže nenastala ani jedna situácia uvedená v § 46 ods. 5 písm. a) a b)?
Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, keďže ste v SP v súlade s § 46 ods. 2 zákona účinného do 31.12.2018 (ďalej len zákon) uviedli, že doba platnosti zábezpeky trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, tak podľa nášho názoru, márnym uplynutím lehoty viazanosti ponúk stráca verejný obstarávateľ možnosť postupovať nie len podľa § 46 ods. 4 písm. a) zákona, ale aj podľa písm. b).
Zo zákona nemožno odvodiť povinnosť vrátiť zábezpeku po uplynutí lehoty viazanosti ponúk ak nenastali dôvody pre jej vrátenie podľa § 46 ods. 5 zákona. Na druhej strane, keďže je prepadnutie zábezpeky nevykonateľné, ak by napr. uchádzač požiadal o jej vrátenie, mali by ste mu ju podľa nášho názoru vrátiť.

Dobrý deň, chceli by sme vás poprosiť o váš názor ohľadom nasledovného – môže sa verejného obstarávania ako uchádzač, príp. subdodávateľ/tretia osoba, zúčastniť spoločnosť, ktorej šatutári sa ako odborníci v oblasti reštaurovania podieľali na Návrhu na reštaurovanie objektu verejného obstarávania a tento návrh bude súčasťou opisu predmetu zákazky? Ďakujeme.

Dobrý deň, tejto problematike sa venuje napr. metodické usmernenie ÚVO č.14480-5000/2016 zo dňa 23.08.2016, z ktorého vyberáme:
“Pýtate, či sa môže zúčastniť verejného obstarávania aj firma, ktorá sa zúčastnila na príprave konkrétneho verejného obstarávania ako dodávateľská (projekčná) firma.
…V danej súvislosti dávame ale do pozornosti, že verejný obstarávateľ (obstarávateľ) nemôže zamietnuť žiadosť o účasť alebo ponuku hospodárskeho subjektu bez toho, aby ten mal možnosť preukázať, že za daných okolností nemohla uvedená situácia spôsobiť skreslenie súťaže. Zamietnuť žiadosť o účasť alebo ponuku možno takejto osobe len v prípade preukázania existencie neoprávnenej výhody. Vyššie uvedenej problematiky sa nepriamo týka aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených prípadoch C-21/03 a C-34/03 Fabricom SA proti Belgickému štátu zo dňa 3. marca 2005.
… Nástrojmi, pri uplatnení ktorých môže dochádzať k eliminácii podozrení z protisúťažného konania zo strany niektorého /niektorých záujemcov (hospodárskych subjektov), môžu byť napríklad zverejnenie, kto spracovával projektovú dokumentáciu, zabezpečiť vypracovanie nediskriminačného opisu predmetu zákazky pri uplatnení pravidiel uvedených v ustanovení § 42 zákona o verejnom obstarávaní, určiť dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk tak, aby mohli byť eliminované akékoľvek pochybnosti ohľadne zvýhodnenia konkrétneho hospodárskeho subjektu vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k úkonu spracovania ponuky.”

Dobrý deň prajem, opäť mám otázku k zrušeniu časti verejného obstarávania (nadlimitná zákazka), a to, či VO je povinný zrušiť časť verejného obstarávania ak bola predložená jediná ponuka a tá bola vylúčená z dôvodu zmeny ponuky vysvetlením ponuky. Je možné zrušiť túto časť tiež podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona o VO – ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v § 42 alebo 45 zákona a uchádzač nepodal námietky, nakoľko vylúčenie ponuky nebolo kvôli nesplneniu požiadaviek na predmet zákazky ale kvôli zmene ponuky (§ 53 ods. 5 písm. d) zákona v spojení s § 53 ods. 1 zákona)? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý deň, podľa nášho názoru, tento dôvod vylúčenia uchádzača neodporuje konštatovaniu, že ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 zákona.

Dobry den, moze sa do verejneho obstaravania k zakazke s nizkou hodnotou na stavebne prace prihlasit aj zivnostnik neevidovany v zozname hospodarskych subjektov? Dakujem!

Dobrý deň, áno môže. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je dobrovoľný s výnimkou predkladania ponúk na elektronickom trhovisku (EKS). Pri zákazke s nízkou hodnotou platí len, že ak nejde o postup cez EKS, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

Dobrý deň, dovoľte mi sa spýtať otázku k nasledovnému prípadu: verejný obstarávateľ chce obstarať „vývoj aplikačného softvéru“ (služba, nadlimitná zákazka). V opise predmetu zákazky bude presne uvedené ako a na čo má SW fungovať/slúžiť, aké funkcionality má mať a pod., čiže uchádzači nebudú mať možnosť predkladať v rámci svojej ponuky svoj vlastný návrh riešenia. Jedine čo sa od uchádzačov bude vyžadovať je predloženie časového harmonogramu vývoja SW. Avšak keďže každý „vývojár“ pracuje/vyvíja/programuje SW inak a podľa vlastných metód a postupov, nie je možné určiť jednoznačné kritérium na základe ktorého by verejný obstarávateľ vyhodnocoval ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. V rámci časových harmonogramov predložených uchádzačmi je možné skontrolovať len celkový čas potrebný na vývoj SW ktorý by nemal presiahnuť lehotu dodania predmetu zákazky stanovenú verejným obstarávateľom v SP. Je prosím Vás takýto postup hodnotenia ponúk v súlade so ZVO a § 53?
Ďakujem.

Dobrý deň, podľa § 53 ods. 1 zákona: “Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky…”
Avšak vieme si predstaviť obstarávania najmä na služby, kde uchádzač jednoducho nemá ako preukázať, že ním v budúcnosti poskytnutá služba bude spĺňať požiadavky na predmet zákazky a preukazuje to len tým, že akceptuje presné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a nacení ich (napr. jednoduchšie upratovacie služby a pod.).
Verejný obstarávateľ by mal vo všeobecnosti v procese verejného obstarávania postupovať tak, aby si z predložených ponúk dokázal vybrať tú najvhodnejšiu ponuku zabezpečujúcu „hodnotu za peniaze“.
Podľa nášho názoru, najmä v prípade služieb, ktorých predmetom je plnenie intelektuálnej povahy (ako je to aj Vašom prípade), je potrebné zvážiť či uchádzači majú, alebo nemajú možnosť ponúknuť na základe požiadaviek na predmet zákazky, kvalitatívne rozdielne plnenie. Ak tam táto možnosť je, v takom prípade by verejný obstarávateľ, s cieľom dosiahnutia čo možno najlepšej hodnoty za peniaze, mal posudzovať jednotlivé ponuky aj po tejto kvalitatívnej stránke.

Dobrý deň,
chceli by sme Vás poprosiť o Váš názor k určeniu lehoty viazanosti ponúk v spojitosti s bankovou zábezpekou. Sme uchádzačom v podlimitnej verejnej súťaži bez využitia elektronického trhoviska, ktorá bola vyhlásená dňa 25.07.2019 a v ktorej verejný obstarávateľ stanovil lehotu viazanosti ponúk s uplatnením bankovej záruky až do 31.12.2020. Podľa § 46 ods. 2 ZVO ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Rozumieme správne, že podľa vyššie uvedeného môže byť lehota viazanosti max. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, tzn. v tomto prípade by mala byť verejným obstarávateľom určená do 25.07.2020 ? V tejto súvislosti sme sa obrátili na verejného obstarávateľa so Žiadosťou o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, v ktorej sa opierame o znenie p. 46 ZVO, avšak verejný obstarávateľ nás informoval, že má právo predĺžiť viazanosť ponúk o dva mesiace a to najviac 2 krát bez potreby vypýtať si súhlasné stanovisko uchádzača a záujemca pri skladaní bankovej záruky zohľadní tento čas. Prosíme Vás o radu, Váš názor, či je tento postup v súlade so zákonom o VO, nakoľko na súťaži nám záleží a neboli by sme radi keby bola z dôvodu takejto argumentácie prípadne aj zrušená. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pekný deň.

Dobrý deň, podľa § 112 ods. 13 zákona:
“Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku podľa § 46.”
Podľa § 46 ods. 2 zákona: “Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.
Takže Váš výklad je správny – 12 mesiacov je maximálna lehota viazanosti, ktorú už nemožno predĺžiť. Viď aj metodické usmernenie ÚVO č. 13831-5000/2018 zo dňa 20.12.2018:
“Od 1. 1. 2019 nesmie verejný obstarávateľ/obstarávateľ stanoviť lehotu viazanosti ponúk dlhšiu ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ môžu určiť aj kratšiu lehotu viazanosti ponúk, ktorá môže byť predĺžená (aj opakovane) v súčte však nemôže presiahnuť 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.”

Schlosserova Veronika

podmienky účasti v zmysle § 41 ods. 1 písm. b) ZVO? Teda subdodávateľom môže byť potom ktokoľvek, pokiaľ sme to od neho nežiadali prvotne v SP?
Ďakujeme za odpoveď.

Schlosserova Veronika

Dobrý deň, otázka k subdodávateľom:
V prípade, že neurčíme podmienky v SP (v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO), teda nevyžadujeme, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti v zmysle osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a pri podpise zmluvy budeme postupovať len v zmysle § 41 ods. 3, teda budeme žiadať len údaje, ktoré sú v odseku 3 popísané, nemusí takýto subdodávateľ spĺňať

Dobrý deň, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii nevyžadoval podmienky uvedené v § 41 ods. 1 písm. b), bolo by podľa nášho názoru, požadovanie preukázania týchto podmienok pred podpisom zmluvy v rozpore s princípom transparentnosti verejného obstarávania.

Schlosserova Veronika

Dobrý deň, v prípade, že zadefinujeme do SP, že “ceny ponúkané uchádzačom musia byť vyjadrené v EUR” a zároveň uvedieme, že “ak je hodnota uvedená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk”, nebude to v rozpore (keďže sme na začiatku zadefinovali možnosť predložiť ponuku LEN v EUR-ách)?
Vďaka

Dobrý deň, takto ako to uvádzate je to zjavne vo vzájomnom rozpore. Podľa § 42 ods. 11 zákona : “návrhy na plnenie kritérií predložené uchádzačom alebo uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.”
Cenu by ste mali, podľa nášho názoru, požadovať v mene, v ktorej bude uvedená v zmluve s úspešným uchádzačom. Prepočet kurzom ECB môžete použiť napr. pri referenciách alebo obratoch uchádzača…

Dobrý deň,

prosím Vás sme verejný obstarávateľ podľa paragrafu 8, čiže sme dotovaný subjekt. Môžme mať internú smernicu, kde budeme mať jasne zadefinové, že položky do 1000 euro nakupujeme priamym zadaním dodávateľovi. Totiž nakupujeme napr. veľa liečiv pre zvieratá podľa aktuálnej potreby a tam nie je čas a priestor koľkokrát robiť min PHZ a hľadať si tri cenove ponuky a vybrať najlacnejšiu…riadiaci orgán chce od nás preukázanie hospodárnosti k týmto položkám aj za napr. 23 euro…tak sa chcem opýtať, že či my ako dotovaný subjekt môžme mať takúto smernicu, alebo sa musíme riadiť ich pravidlami, kde majú napísane, že do 1000 euro musíme mať vykonaný aspoň PHZ, aby sme preukázali, že tieto výdavky boli hospodárne nakúpené…ďakujem za odpoveď.:)

Dobrý deň, ako dotovaný subjekt ste pravdepodobne viazaný zmluvou o poskytnutí dotácie. Ak ste sa v tejto zmluve, alebo v inom dokumente zaviazali, že budete postupovať podľa pokynov či príručiek poskytovateľa dotácie, tak Vám nič iné ako dodržiavať tieto pravidlá neostáva. Každopádne Vaším hlavným partnerom na tieto otázky je poskytovateľ dotácie.
Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Poskytovateľ dotácie však môže určiť pravidlá, ako postupovať pri týchto zákazkách.

Dobrý deň,
Je možné, aby verejný obstarávateľ súčasne v jednej Žiadosti o vysvetlenie požadoval od uchádzača vysvetliť splnenie podmienok účasti v zmysle §40 ZVO a zaroveň vysvetliť aj ponuku v zmysle §53 ZVO?
Ďakujem.

Dobrý deň, podľa nášho názoru to nie je správny postup. Napr. v prípade verejnej súťaže je to jasne upravené v § 66 ods. 6 zákona: “Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53.”
Navyše, ak sa budeme striktne držať znenia zákona, o vysvetlenie ponuky pri nadlimitnej zákazke žiada komisia, zatiaľ čo o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 zákona žiada verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Ak však uchádzač vysvetlí či doplní požadované, tak pravdepodobne pôjde o len chybu, ktorá nemá vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Dobrý deň,

Viete mi poskytnúť metodické usmernenie UVO, týkajúce sa § 1 Predmet zákazky, v bode 12, písm. y, sa uvádza citujem:

(12) Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
y) dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách

Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, aby nedošlo k omylu, metodické usmernenie Vám môže poskytnúť len ÚVO. Na tomto portáli sa jedná len o odbornú diskusiu. Nemáme vedomosť o metodickom usmernení ÚVO na túto výnimku.

K Vašej problematike uvádzame text z dôvodovej správy k zákonu:
“Navrhovaná úprava ďalej zavádza exempciu v ustanovených finančných limitoch, ktorá umožní zefektívniť nákup krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách a tým pružnejšie a adekvátnejšie reagovať na nutričné potreby jednotlivých zvierat, nakoľko individuálna spotreba krmiva u jednotlivých zvierat je daná rozličnou potrebou živín, ktorá sa neustále mení vzhľadom na hmotnosť, vek, pohlavie, sezónnosť, fázu reprodukčného cyklu, typ metabolizmu, temperament, spôsob ustajnenia, nárokov na tepelný režim alebo stres zvierat chovaných v zoologických záhradách. Pod pojmom krmivo je potrebné rozumieť akékoľvek látky alebo výrobky, vrátane doplnkových látok, spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, určené na používanie na kŕmenie zvierat orálnou cestou. Výnimku je pritom potrebné chápať tak, že sa uplatňuje na krmivo ako celok, t. j. kumulatívne sa zohľadňujú všetky druhy krmív, a teda nebudú sa uplatňovať „osobitné finančné limity“ napríklad na objemové krmivo, jadrové krmivo, ovocie a zeleninu, vedľajšie živočíšne produkty a pod..

Letná kvízová otázka:
Z akého dôvodu (na aký účel, alebo proces verejného obstarávania) zákon č. 343/2015 Z. z. definuje bežne dostupné stavebné práce v § 2 ods. 5 písm. o) zákona, keď cez elektronické trhovisko nie je možné obstarávať stavebné práce?

jana.takacova

Lebo dynamický nákupný systém je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa?

Dobrý deň, áno toto je správna aj najrýchlejšia odpoveď. Gratulujeme.

Schlosserova Veronika

Dobrý deň, chceli by sme sa opýtať:
1/ či je možné určiť v SP v súlade s § 41 ods. 1 písm. b), že subdodávateľ má spĺňať podmienky osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody pre vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a od samotného uchádzača požadovať len splnenie § 32 ods. 1 písm. e) a f) v zmysle § 112 ods. 4 písm. a)?
Ide nám o to, aby sme nepožadovali od subdodávateľov niečo “viac”, ako od samotného uchádzača.
2/ Ak stanovíme možnosť zaškrtnutia globálneho údaja v JED-e pre uchádzača, týka sa tento globálny údaj len preukázania podmienok účasti podľa § 33 a § 34 ZVO, alebo týmto údajom deklaruje uchádzač aj splnenie podmienky účasti osobného postavenia?
Ďakujeme za odpovede.

Ďakujeme.

Dobrý deň, podľa nášho názoru je vhodné aj pri subdodávateľoch primerane aplikovať § 114 ods. 2 zákona:
“Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. “
Vychádzame pritom zo záveru Výkladového stanoviska ÚVO č. 8/2016 zo dňa 3.10.2016 – k rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, kde sa okrem iného uvádza:
“Ak v takom prípade uchádzač alebo záujemca na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využíva finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bolo by v rozpore s princípom proporcionality, ak by táto iná osoba bola povinná preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia vo väčšom rozsahu, ako samotný uchádzač, resp. záujemca.”
Ale nepoznáme názor úradu na tento problém v súvislosti so subdodávateľom.

Ad 2: Podľa jed manuálu UVO č. 2: sa α: Globálny údaj vzťahuje len na podmienky účasti týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D:
“Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV