Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň, prosím o Váš názor:
Ak má dodávateľ (úspešný uchádzač) uzatvorené rámcové zmluvy na obdobie 4 roky s viacerými závodmi verejného obstarávateľa a od jedného zo závodov obdrží referenciu s hodnotením: neuspokojivé (dôvodom je predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa),
môžu ostatné závody verejného obstarávateľa s týmto dodávateľom naďalej uzatvárať čiastkové zmluvy (v rámci už podpísaných rámcových zmlúv), ak by dodávateľ dostal zákaz účasti a bol vedený v Registri osôb so zákazom?
Ďakujem za Vašu odpoveď!

Schlosserova Veronika

Aby sme upresnili predošlú otázku, ide o zákazku s nízkou hodnotou.

Schlosserova Veronika

Dobrý deň, chceli by sme sa opýtať, ako postupovať pri zverejnení súhrnných správ v profile VO, najmä v prípade zmlúv, ktorých účinnosť je podmienená schválením riadiaceho orgánu (teda je zatiaľ len platná, ale nie účinná). Je povinnosť zverejňovať súhrnnú správu po podpise napr. zmluvy o dielo alebo až po tom, kedy vieme, že zmluva nadobudla účinnosť a teda sa bude na základe nej plniť?
Ďakujeme.

Dobrý deň, vychádzajúc z celkovej filozofie zákona o verejnom obstarávaní sa zadaním zákazky rozumie uzavretie zmluvy. Zákon pracuje s pojmom uzavretie zmluvy, bez rozlišovania jej platnosti a účinnosti. Zábezpeka sa vracia po uzavretí zmluvy. V profile sa dokumenty zverejňujú po uzavretí zmluvy. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa odosiela do x dní po uzavretí zmluvy. Preto, podľa nášho názoru, keď máte zverejniť súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré verejný obstarávateľ zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka, uvádzate zmluvy, ktoré v danom období uzavrel.

VO eurofondy

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať, ako by mal verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak uskutočňuje postup VO podľa druhej vety §66 ods.7 zákona, t.j. super reverzná verejná súťaž a v procese hodnotenia ponúk by mal skúmať mimoriadne nízku ponuku. Uplatňuje sa pri super reverznej súťaži ustanovenie §53 ods.3? Ak áno, akým spôsobom by mal verejný obstarávateľ správne postupovať? Ďakujem!

Dobrý deň, podľa § 55 ods. 1 zákona pri rozšírenej reverznej súťaži platí: “Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, sú povinní vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.”

Podľa nášho názoru pravidlo podľa § 53 ods. 3 je uplatniteľné len v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky:
1. boli predložené najmenej tri ponuky
2. všetky predložené ponuky boli posúdené z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a minimálne tri z nich ich spĺňajú.
V prípade, ak bolo predložených viac ponúk a Vy pri rozšírenej reverznej súťaži (podľa UVO tzv. “super reverz”) postupujete podľa vyššie uvedeného § 55 ods. 1 zákona a vyhodnocujete len ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, nemôžete použiť pravidlo podľa § 53 ods. 3 zákona, nakoľko, podľa nášho názoru, priemer cien podľa § 53 ods. 3 písm. a) musíte počítať zo všetkých predložených ponúk, ktoré spĺňajú podmienky účasti a ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Viď metodické usmernenie ÚVO č. 6230-5000/2019 zo dňa 27. 03. 2019 zapracované v našom zákone pod § 53 ods. 3 zákona:
“Verejný obstarávateľ má aj iné možnosti posúdenia mimoriadne nízkej ceny, a to napr. analýzou ceny (nákladov), ktorú navrhuje uchádzač v porovnaní s predmetom zákazky, či porovnaním s predpokladanou hodnotou zákazky určenou verejným obstarávateľom, a verejný obstarávateľ posúdi odchýlky od predpokladanej hodnoty zákazky.”

Dobrý deň,
školská jedáleň ZŠ a MŠ (kde ZŠ a MŠ nemá právnu subjektivitu) nemá uzavreté rámcové zmluvy ale “ročné objednávky” kde následne robí čiastkové objednávky. Následne sa faktúruje podľa čiastkových objednávok. Dodatočne chce aby sme ako obec – VO – doplnili do súhrnnej správy, ktorú sme už za minulý štvrťrok uverejnili na ÚVO. Ako mám postupovať? Je dobré vytvoriť z pôvodnej súhrnnej správy “kópiu” v ktorej sú všetky obstarávania za IČO a následne vložiť za ŠJ položkovo podľa čiastkových objednávok, alebo zrátame za štvrťrok podľa “ročných objednávok” to znamená samostatne súhrn za štvrťrok za 1. dodávateľa (mäso), 2. dodávateľa (ovocie) 3. dodávateľa potraviny? Ako mám postupovať keď súhrnná správa už bola zverejnená na ÚVO. Ide o zákazky s nízkou hodnotou nad 5000 EUR. Ďakujeme.

Dobrý deň, zverejniť súhrnnú správu v profile je povinný verejný obstarávateľ, čiže subjekt, ktorý v danom verejnom obstarávaní vystupuje ako zadávateľ zákazky. V prípade zmlúv či objednávok pozostávajúcich z viacerých čiastkových plnení, je pre splnenie zákonných povinností postačujúce, ak v súhrnnej správe podľa § 117 ods. 6 zákona bude uverejnená predmetná “ročná objednávka” a maximálna suma, ktorú je v rámci nej možné čerpať. (viď Metodické usmernenie ÚVO č. 5245-5000/2019 zo dňa 05. 04. 2019).
Čo sa týka opravy súhrnnej správy, táto funkcionalita nie je technicky doriešená. Takže je na Vás, ako v profile zverejníte tieto doplňujúce údaje. Buď to zverejníte v profile len ako iný všeobecný dokument, ale asi skôr by sme Vám odporúčali odoslať novú kompletnú súhrnnú správu, kde v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE uvediete, že sa jedná o novú doplnenú resp. kompletnú súhrnnú správu za príslušný štvrťrok.