Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň, prosím o Váš názor v nasledovnej veci.
Máme vyhlásenú verejnú súťaž. Týždeň pred otváraním ponúk sme obdržali “email” od jedného zo záujemcov s označením “Stanovisko k postupu VO”.
Nejedná sa o žiadosť o nápravu, iba akýsi list, ktorý obsahovo smeruje k podmienkam účasti, nerozdeleniu zákazky na časti a nesúhlasu s inými podmienkam v súťaži, pričom autor iba “vyjadruje svoj názor a odporúčania” ako by súťaž mala byť vedená, poupravená a ideálne zrušená.

Podľa nášho názoru takáto forma listu (odhliadnuc od formy zaslania prostredníctvom e-mailu) nemá oporu v zákone o verejnom obstarávaní. Odporúčate nám reagovať na takýto e-mail?

Ďakujem

Dobrý deň, dovoľte nám prosím položiť otázku k nasledovnému prípadu. Do súťaže predložil ponuku zahraničný uchádzač (z krajiny mimo EU). Všetky doklady vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, sú podpísané osobou s menom XY ako konateľ firmy. Na predloženom živnostenskom liste, preukazujúci oprávnenie dodávať tovar, je však uvedené iné meno štatutára / konateľa firmy. Z tohto dôvodu máme za to, že je na mieste požiadať uchádzača v zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysvetlenie tejto nezrovnalosti. Naša otázka znie, či môžeme od uchádzača žiadať (okrem písomného vysvetlenia) aj predloženie nejakých relevantných dôkazov (dokladov), na základe ktorých by bolo možné preukázať, že osoba s menom XY je skutočne konateľom firmy ako uvádza vo svoje ponuke. V prípade, ak uchádzač nedoloží nejaký podporný dôkaz o tom, že osoba XY je skutočne konateľ, je to dôvod na vylúčenie? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, podľa § 40 ods. 4 zákona môžete žiadať nie len vysvetlenie, ale aj doplnenie predložených dokladov. Podľa nášho názoru, je vhodné požiadať uchádzača, aby vysvetlil prípadne doplnil predložené doklady aj o príslušné dôkazy.

Podľa § 32 ods. 4 zákona: “Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.”

a tiež je potom potrebné preskúmať skutočnosti uvedené v § 32 ods. 5 zákona: Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.”

Dobrý deň,
uchádzač predložil ponuku na zákazku so špeciálnou činnosťou, na ktorú nemá podnikateľské oprávnenie a preukázal splnenie podmienky účasti prostredníctvom inej osoby – FO nepodnikateľa spĺňajúcu technické podmienky účasti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve – pracovnoprávnom vzťahu v prípade úspešnosti zákazky. Je skutočnosť, že nemá podnikateľské oprávnenie na takúto činnosť, dôvodom na jeho vylúčenie?

Dobrý deň, tu sú rôzne názory, ale budeme vychádzať z usmernení ÚVO.
Najskôr úrad vydal nasledovné:
Metodické usmernenie č. 6887-5000-2015 zo dňa 27.04.2016:
“V zásade je teda potrebné uviesť, že zákon č. 343/2015 Z. z. opúšťa koncepciu tzv. „hlavného predmetu zákazky“ a je potrebné preukázať zodpovedajúce oprávnenie vo väzbe na predmet zákazky. Možnosti preukázať takéto oprávnenie však zostávajú nezmenené, t.j. je možné využiť priamo oprávnenie záujemcu/uchádzača, inštitút skupiny dodávateľov alebo kapacity tretích osôb.”
a tiež
Metodické usmernenie č. 9554-5000/2016 zo dňa 14.06.2016:
“Ak je na realizáciu predmetu zákazky potrebných viacero oprávnení je na mieste, aby uchádzač/záujemca preukázal, že je oprávnený realizovať celý predmet zákazky, či už sám svojimi kapacitami alebo kapacitami iných osôb, ktoré budú plniť tú ktorú konkrétnu činnosť požadovanú vykonať v rámci zákazky.
Je v súlade s princípom transparentnosti, aby verejný obstarávateľ, obstarávateľ už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania špecifikoval, aké konkrétne oprávnenie požaduje preukázať od uchádzača/záujemcu pri dodržaní princípu nediskriminácie potenciálnych zahraničných hospodárskych subjektov.”

neskôr však svoje závery korigoval nasledovne:
Metodické usmernenie č. 6384-5000/2019 zo dňa 09. 05. 2019:
“Uchádzač by vo všeobecnosti mal byť oprávnený uskutočňovať „podstatu“ predmetu zákazky. Pokiaľ ide o zákazku na stavebné práce, oprávnenie uchádzača uskutočňovať stavebné práce by malo súvisieť s predmetom zákazky. Rovnako to platí pri tovaroch a službách. Pokiaľ predmetom zákazky je činnosť, ktorá je regulovaná, uchádzač by mal disponovať relevantným oprávnením/povolením/licenciou. Zvyšné „vedľajšie“ činnosti je možné doplniť a preukázať napr. subdodávateľmi. Na účely zabezpečenia možnosti overenia splnenia spôsobilosti ostatných činností, ktoré súvisia s podstatou predmetu zákazky, je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený stanoviť relevantné podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti, stanoviť požiadavky na subdodávateľov, požadovať vysvetlenie týkajúce sa splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
Taktiež je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený uplatniť požiadavku podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ nie je predmetom zákazky sprostredkovateľská činnosť, oprávnenie na výkon iba tohto druhu činnosti a následné plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov nie je postačujúce.

Tiež upozorňujme, že podľa Metodického usmernenia ÚVO č. 12336-5000/2018 zo dňa 12. 11. 2018
“Zdôrazňujeme, že zmluvy medzi záujemcom/uchádzačom a fyzickými osobami, z ktorých vyplynie, že tieto osoby so záujemcom/uchádzačom, v budúcnosti v prípade jeho úspešnosti, uzatvoria pracovné zmluvy, nie sú dôkazom o poskytnutí vlastných kapacít záujemcu/uchádzača, ide o kapacity inej osoby (§ 34 ods. 3).”

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v čase predkladania ponúk a nie až pred podpisom zmluvy. Záleží zároveň ako ste nadefinovali predmet zmluvy viď vyššie časť o sprostredkovaní…
Podľa § 40 ods. 4 zákona “Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. ”
Ak teda z predložených dokladov viete posúdiť, že uchádzač nespĺňa podmienky účasti, môžete ho vylúčiť podľa § 40 ods. 6 písm. a) zákona.

Ahojte, riesime teraz nadlimitnu zakazku na dodanie traktora a pridavnych zariadenie, termin dodania mame do konca novembra, avsak dodavatel nam zrejme bude vediet dodat jednu sucast az v decembri, je to z hladiska VO problem? staci ak ku povodnej zmluve uzavrieme pisomny dodatok, ktorym predlzime lehotu na dodanie tovaru? Dakujem.

Ahoj, vo verejnom obstarávaní platí zásada, že zmluvy ako výsledok VO by sa nemali meniť. V nevyhnutných prípadoch je tak možné urobiť, ale len za splnenia zákonom stanovených podmienok v § 18.
V tomto prípade by sme mohli uvažovať, či je splnená podmienka podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona a teda či nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Podstatná zmena zmluvy je definovaná v § 18 ods. 2 zákona.
Kde sa mimo iné uvádza “Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku.” a tiež ak sa mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala”

Predpokladáme, že v súlade s § 42 ods. 11 zákona súťažné podklady obsahovali aj návrh zmluvy, kde bola uvedená tak lehota dodania ako aj sankcie za jej nedodržanie.
Vy teraz vlastne tvrdíte, že na lehote dodania, ktorú ste určili ako podmienku súťaže vlastne ani až tak netrváte a jeden (úspešný) uchádzač ju nemusí dodržať a nebudú mu na základe toho vyvodené žiadne sankcie.
Navyše z Rozsudku súdneho dvora Európskej únie C-549/14 vyplýva, že napríklad ak zmena zmluvy znižuje riziko dodávateľa platiť penále, dôsledky takej zmeny by sa mali zohľadniť vo vzťahu k ekonomickej rovnováhe.
Podľa nášho názoru je potom ťažko obhájiteľné, že touto zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
Samozrejme takéto posúdenie možností zmeny zmluvy podľa § 18 zákona si musíte urobiť podľa celkového skutkového stavu. My sme vychádzali len z Vami poskytnutých informácií.

Dobry den. Chcem sa spytat ci je potrebne zadavat do suhrnnych sprav o zakazkach z EKS aj take zakazky, u ktorych nedojde k ucinnosti zmluvy.
Ide o obstaravanie realizovane na dodavku tovarov, ktore riadiaci organ vyhodnotil ako chybne a je potrebne ho zopakovat. Dakujem!

Dobrý deň, podľa nášho názoru, vychádzajúc zo znenia § 111 ods. 2 zákona, ste povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o všetkých zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, bez ohľadu na účinnosť zmluvy.
Zákazka podľa § 3 zákona je “odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej…”.

Dobrý deň prajem,
chcela som sa Vás opýtať na Váš názor pokiaľ ide o zisťovanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa ust. § 32 ods. 1 písm. g) a h) zákona o VO. Vzhľadom na to, že sa jedná o uchádzača zo zahraničia a všetky dotazované inštitúcie v sídle uchádzača nám odmietli poskytnúť relevantné informácie resp. vôbec nereagovali na žiadosti , je v takomto prípade postačujúce žiadať o predloženie čestného vyhlásenia aj samotného uchádzača? Ďakujem veľmi pekne

Dobrý deň, podľa metodických usmernení ÚVO napr. č. 21921-5000/2016 zo dňa 06.12.2016
“Dôkazné bremeno preukazovania splnenia podmienok účasti upravených v ustanoveniach § 32 ods. 1 písm. g) a h) zákona je na verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, a teda sa nevyžaduje, aby tieto skutočnosti preukazoval uchádzač alebo záujemca, a to ani pri jednom zo spôsobov preukazovania splnenia podmienok účasti.”

V súlade s princípom rovnakého zaobchádzania nemôžete žiadať od jedného uchádzača iné doklady na preukázanie osobného postavenia ako od iných uchádzačov.

Dobrý deň prajem,
chcela som sa opýtať na Váš názor. Včera som na UVO zasielala oznámenie o výsledku verejného obstarávania (nadlimitná zákazka) podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a to v zákonnej 30 dňovej lehote od uzavretia zmluvy a hneď na to mi z Vestníka EÚ prišla pripomienka, že neevidujú oznámenie o verejnom obstarávaní v danom verejnom obstarávaní a upozornili ma, že podľa súčasných európskych smerníc o verejnom obstarávaní sú verejní obstarávatelia (v poslednej fáze postupu verejného obstarávania) povinní zaslať oznámenie o verejnom obstarávaní v lehotách stanovených v uvedených smerniciach. Chcela som sa Vás opýtať, či uvedená pripomienka upozorňuje na nejakú novú oznamovaciu povinnosť alebo je potrebné považovať ju za bezpredmetnú, keďže som si oznamovaciu povinnosť po uzavretí zmluvy v zmysle zákona splnila. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Dobrý deň, podľa nášho názoru sa jedná o automaticky generovanú pripomienku, ktorá Vám má pripomenúť povinnosť zasielania oznámení o výsledku verejného obstarávania. Pravdepodobne sa teda jedná len o náhodu, že Vám prišla pripomienka tesne po odoslaní oznámenia.
Na konci pripomienky by ste mali mať text: “Ak ste už zaslali oznámenie o verejnom obstarávaní, považujte túto správu za bezpredmetnú.”

Dobrý deň,

zákon o VO v § 164 žiadosť o nápravu môže podať proti:
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladie ponúk pri podl. zákazkách,
b) podmienkam uvedených v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Môže záujemca podať námietku proti opisu predmetu zákazky, alebo proti návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou SP. Bola nám doručená námietka kde sa vyjadruje k nezrovnalostiam v opise predmetu zákazky resp. na nedostatočne opísaný predmet zákazky a nezrovnalostiam k zmluvným podmienkam. Nemalo by ísť v tomto prípade o žiadosť o vysvetlenie? môžeme z našej strany žiadosť o nápravu zamietnuť s tým že sa jedná o vysvetlenie súťažných podkladov? Ďakujem za odpoveď

v texte sa nejedná o námietku ale o žiadosť o nápravu.

Dobrý deň, podľa § 2 ods. 3 zákona: “Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia.”

Takže ak opis predmetu zákazky a návrh zmluvy boli súčasťou napr. súťažných podkladov, tak žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch podáva záujemca podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona.

Povinnosťou verejného obstarávateľa je overiť, či bola ŽoN doručená v zákonnej lehote a či obsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 zákona – viď § 165 zákona. Ak je ŽoN po formálnej stránke v poriadku, je verejný obstarávateľ povinný sa ňou zaoberať po obsahovej stránke a rozhodnúť sa, či jej úplne alebo z časti vyhovie, alebo ju celú zamietne.

Ak takúto ŽoN zamietnete čo i len z časti, záujemca je následne oprávnený podať námietku na ÚVO. Preto by ste, podľa nášho názoru, mali posudzovať obsah ŽoN aj z pohľadu, či budete napr. vedieť namietané skutočnosti obhájiť v konaní o námietkach voči ÚVO.

Ak záujemcovi nie je niečo jasné, keď nejakej požiadavke verejného obstarávateľa nerozumie, tak žiada o vysvetlenie. Ale ak si myslí, že podmienky súťaže majú byť nejako upravené, tak podáva žiadosť o nápravu. Podaniu ŽoN nemusí predchádzať podanie žiadosti o vysvetlenie. Preto, ak má ŽoN zákonné náležitosti, tak ju, podľa nášho názoru, nemôžete zamietnuť konštatovaním, že sa jedná o žiadosť o vysvetlenie.