Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň, mám otázky k VO – ďakujem za odpoveď.

Otazka c.1:
Sme účastníkmi verejného obstarávania a podali sme súťaž.
Následne sme dostali výzvu na predloženie potvrdenia o nedoplatku voči colnému úradu v lehote do 5tich dni – tento dokument sme tam nemali.
Je možné, že z objektívnych príčin nebude potvrdenie daným úradom vystavené – zo zákona na to majú lehotu 30 dní.
Je možnosť predložiť do lehoty doručenia spomínaného potvrdenia “čestné prehlásenie o nedoplatkoch voči colnému úradu” ako relevantný doklad?

Otazka c.2:
Akým spôsobom môžeme nahradiť chýbajúci dokument podľa § 32 ZVO pri podaní súťaže, ak nie sme schopný ho v termíne získať tak,
aby sme neboli zo súťaže vylúčený?

Otazka c.3:
Ak chýbajúci doklad nahradíme (viď otázka č.2), v akom termíne sme povinný preukázať/doručiť daný doklad verejnému obstaraváteľovi?

Dobrý deň, záleží o aký postup verejného obstarávania sa jedná a v akej fáze sa verejné obstarávanie nachádza.

V prípade podlimitnej zákazky môžete podľa § 114 ods. 1 zákona: predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil… “

Pri čestnom vyhlásení aj pri JED môže verejný obstarávateľ postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona: “Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.”

V prípade nadlimitnej zákazky je možné použiť len JED, čestné vyhlásenie nie.

Zároveň podľa § 40 ods. 4 zákona:
“Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do
a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).”

Do budúcna, ak by ste mali záujem sa častejšie zúčastňovať verejných obstarávaní, je vhodné zvážiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS), ktorým sa preukazuje splnenie niektorých podmienok účasti podľa § 32 zákona.
Viď § 152 ods. 1 zákona: “Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.”

Viac o zápise do ZHS tu

O jednotnom európskom dokumente – JED viac tu

Dobrý deň sme verejný obstarávateľ podľa § 7 písm. b) je potrebné uskutočniť na audítorské služby /účtovné závierky/ VO, alebo sa vzťahuje na to výnimka? Na školeniach audítori tvrdia, že je na to výnimka a ak je to ošetrené v smernici, tak nie je potrebné uskutočniť VO na predmetnú zákazku, zmluva by sa uzatvorila na desať rokov . PHZ s DPH na rok 4000 €.
Ďakujem

Dobrý deň, pravdepodobne by sa malo jednať o výnimku podľa § 1 ods. 12 písm. a) zákona. K tejto problematike vydal úrad nasledovné metodické usmernenie č. 11134-5000/2016 zo dňa 06.07.2016:
“V ustanovení § 1 ods. 12 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je okrem iného riešená výnimka v prípade prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo správneho konania. Zákon o verejnom obstarávaní pritom nedefinuje pojem prizvanej osoby, ani kontrolnú činnosť, pri ktorej je účasť prizvanej osoby možná, resp. nutná. V danom prípade je potrebné na účely vyhodnotenia týchto pojmov a následného posúdenia predmetnej výnimky vychádzať priamo zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne z ustanovenia § 19, ktoré definuje vládny audit a ustanovenia § 24, ktoré obsahuje definíciu prizvanej osoby, ktorej prítomnosť je na dosiahnutie účelu a cieľa vládneho auditu vzhľadom na zložitosť a odborné zameranie auditovanej činnosti nevyhnutná. Domnievame sa, že túto výnimku nie je možné aplikovať na služby audítora overujúceho ročnú účtovnú závierku obce.

Podľa § 1 ods. 14 zákona: “Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.”

Dobrý deň,
Sme osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO, ktorá vyhlásila nadlimitnú zákazku. Ponuku predložil uchádzač z Poľska. Na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) predložil doklad vydaný inštitúciou „Sociálna poisťovňa vo Varšave“ na ktorom je uvedené doslovne cit.: „identifikačné údaje uchádzača“ ….Potvrdzuje sa, že žiadateľ (platca odvodov) je povinný platiť odvody na: a)sociálne poistenie, b)zdravotné poistenie, c)Pracovný fond, d)Fond Garantovaných Zamestnaneckých Dávok nemá nedoplatky podľa stavu k dátumu …. .

Otázka: Môže Zadávateľ považovať takýto doklad v takomto znení za preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti hoci presné znenie tejto podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO znelo cit.: nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu?

Alebo akým iným spôsobom / nástrojom môže Zadávateľ preveriť splnenie predmetnej podmienky uchádzačom, keďže ani v databáza e-Certis sme nenašli vzor príslušného dokumentu vydávaný v Poľsku? Z predloženého dokumentu nevieme vyhodnotiť, či potvrdenie vydáva iba sociálna poisťovňa alebo aj zdravotná poisťovňa (ak existuje).

Uchádzača sme vyzvali na vysvetlenie/doplnenie predloženého dokladu podľa § 40 ods. 4 ZVO. Uchádzač odpovedal, že na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) vydáva doklad iba sociálna poisťovňa v znení ( s textom) ako sme popísali vyššie.

Ďakujeme za skorú odpoveď

Dobrý deň, odporúčame Vám vyššie uvedené preveriť napr. na Slovensko-poľskej obchodnej komore – http://www.spok.sk, alebo Poľskom veľvyslanectve a pod.
Len pre istotu Vás upozorňujeme, že od 1.12.2019 podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) znie: nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,”

Dobrý deň, úprava znenia podmienky účasti po 1.12.2019 nám je známa. Predmetná súťaž však bola vyhlásená ešte pred týmto dátumom. ďakujem.

Dobrý deň, realizujeme zákazku s nízkou hodnotou a po vyhlásení výzvy sme si uvedomili, že čas dodania zákazky najneskôr do … je príliš krátky. Výzvu sme zaslali trom uchádzačom. Môžeme ešte dobu dodania zmeniť, predĺžiť a informovať o tom uchádzačov všetkých alebo nie je možné už meniť podmienku vo výzve? Ďakujem.

Dobrý deň, pri zákazke s nízkou hodnotou zákon neurčuje formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ dodržať pri jej zadávaní.
Podľa § 117 ods. 1 zákona: “…Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.”

Na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou sa vzťahuje aj prvá časť zákona.
Podľa § 117 ods. 2 zákona: “Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3.”

Podľa § 21 ods. 4 písm. b) zákona: “Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.”

Podľa rozhodnutia úradu č. 11180-6000/2019-OD/6 vo veci porušenia zákona verejným obstarávateľom Slovenská konsolidačná, a.s.: “…Na základe vyššie uvedeného má úrad za to, že kontrolovaný postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti, nakoľko výzvou na doplnenie ponúk zmenil podmienky verejného obstarávania po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk…”
a ďalej
“V zmysle vyššie uvedeného je kontrolovaný povinný uviesť všetky pravidlá verejného obstarávania vo výzve na predkladanie ponúk, aby bol zachovaný princíp transparentnosti a spravodlivá hospodárska súťaž. Kontrolovaný je povinný uviesť presné požiadavky, ktoré chce vyžadovať od záujemcov, aby mohli čo najlepšie a najkvalitnejšie vypracovať svoje ponuky. Úrad vo všeobecnosti uvádza, že kontrolovaný je povinný venovať náležitú pozornosť príprave podkladov pre verejné obstarávanie. Kontrolovaný je povinný stanoviť jednoznačné a zrozumiteľné pravidlá, podmienky a postupy pri každom zadávaní zákazky, a to takým spôsobom, aby boli zrejmé každému záujemcovi, resp. uchádzačovi a aby nevznikali pochybnosti o ich formulácii alebo obsahu

To znamená, že môžete, podľa nášho názoru, výzvu upraviť pred lehotou na predkladanie ponúk, avšak je potrebné dodržať princípy transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov.

Dobrý deň,

realizujeme verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na stavebné práce. Boli predložené cenové ponuk a komisia vyhodnotila ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a momentálne v súlade s o súťažnými podkladmi komisia vyhodnocuje splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorí sa na základe stanoveného kritéria umiestnil ako prvý v poradí.
Okrem iného, verejný obstarávateľ vyžadoval aj preukázanie splnenia podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) , konkrétne mal uchádzač preukázať, že disponuje osobou v postavení stavbyvedúceho s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
Uchádzač predložil požadované osvedčenie stavbyvedúceho a zoznam jeho profesijných skúseností. Z predložených dokladov:
1) je zrejmé, že táto osoba spĺňa technické požiadavky stanovené vo výzve a v súťažných podkladoch (má potrebné osvedčenie a vyžadované skúsenosti).
2) z predložených dokladov komisia nevedela posúdiť či je táto osoba zamestnancom uchádzača alebo uchádzač plánuje využiť kapacity inej osoby. Preto bola poslaná žiadosť o vysvetlenie.
Otázka:
1) z predložených dokladov na základe výzvy na vysvetlenie je zrejmé, že uchádzač plánuje využiť kapacity inej osoby.
Môže verejný obstarávateľ akceptovať doklady na preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia stavbyvedúceho a predloženú zmluvu na využitie jeho kapacít, ktoré boli predložené až na základe výzvy pričom z predložených dokladov je zrejmé, že boli vystavené až po lehote na predkladanie ponúk? Podotýkam, že z predložených dokladov je zrejmé, že táto osoba podmienky osobného postavenia spĺňa a z predloženej zmluvy vyplýva, že jeho kapacity budú využité a bude k dispozícii pre túto zákazku.
Ďakujem.

Dobrý deň, v prvom rade uvádzame, že verejný obstarávateľ, podľa § 114 ods. 5 zákona, vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14.
Podľa § 40 ods. 6 písm. b) zákona: “neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti”.
To znamená, že uchádzač Vám predložil platné doklady, ktorými preukázal:
1. požiadavky na odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho
2. zmluvou o spolupráci, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
3. že táto iná osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia…
To znamená, podľa nášho názoru, že neexistujú dôvody na vylúčenie inej osoby. Otázkou však ostáva k akému dátumu, majú tieto doklady preukazovať splnenie podmienok podľa § 34 ods. 3 zákona.

Podľa nášho názoru, v súlade s princípom proporcionality, sledujúc hlavný cieľ zabezpečiť čo možno najširšiu hospodársku súťaž a zároveň cieľ mať na plnenie zákazky stavbyvedúceho, môžete tieto doklady vystavené po lehote na predkladanie ponúk akceptovať. Vychádzame pri tom z faktu, že vo verejnom obstarávaní je možné, podľa § 40 ods. 5 písm. c) zákona, inú osobu nahradiť. V takom prípade uchádzač logicky tiež predloží doklady za novú inú osobu vystavené po lehote na predkladanie ponúk a tieto musí verejný obstarávateľ uznať.

Samozrejme je tu možný aj druhý výklad a to, že by sa uvedené skutočnosti mali preukazovať a preskúmavať ku dňu predkladania ponúk. My sa skôr prikláňame k prvému vyššie uvedenému výkladu.

Dobrý deň,
verejný obstarávateľ uzavrel rámcovú dohodu na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na obdobie 48 mesiacov. Zákazka bola obstaraná nadlimitnou verejnou súťažou. V rámcovej dohode je stanovená cena benzínu a nafty ako poskytnutá zľava 1,7 % aktuálnej priemernej maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH, ktorú úspešný uchádzač vysúťažil v EA. Poskytovateľ NFP schválil súťažné podklady vrátane rámcovej dohody pred vyhlásením súťaže.
Teraz pri následnej ex post kontrole nás žiada vyhotoviť dodatok, v ktorom uvedieme PHZ (585 000 EUR) ako finančný limit – dôvod ukončenia rámcovej dohody a uvedieme predpokladané množstvá odobratého benzínu a nafty prevzaté z dokladov k PHZ.
Je uvedenie maximálneho finančného limitu rámcovej dohody pri nadlimitnej zákazke povinné v zmysle zákona o VO?
Nedôjde uvedenou požiadavkou k porušeniu podmienok súťaže, keď vo verejnej súťaži sme maximálnu hranicu neuviedli?
Ďakujeme za odpoveď!

Dobrý deň, v zákone nie je táto povinnosť definovaná priamo.
Podľa § 2 ods. 5 písm. g) zákona : “Na účely tohto zákona sa rozumie rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a ak je to možné, aj predpokladaného množstva predmetu zákazky

Podľa § 6 ods. 10 zákona: “Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.”

Aj z vyššie uvedeného úrad vo svojich usmerneniach uvádza nasledovné:
napr. Metodické usmernenie č. 8013-5000/2017 zo dňa 26. 4. 2017:
“Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ by pri čerpaní rámcovej dohody (zadávaní zákaziek na jej základe) nemal prekročiť finančný limit platný pre zadávanú zákazku.
Uvedené sa v praxi realizuje tak, že verejný obstarávateľ v rámcovej dohode určí pravidlá, ktoré zabezpečia, že vyčerpanie rámcovej dohody (plnenie v určitej hodnote, čas plnenia určený dátumom alebo splnenie určitej podmienky alebo udalosti) znamená jej ukončenie. Čerpanie rámcovej dohody pokračuje zväčša až do jej vyčerpania (samozrejme môžu existovať dôvody/okolnosti, ktoré spôsobia jej skoršie ukončenie).”

Pozrite aj Všeobecné metodické usmernenie č. 4 – 2017 zo dňa 16.08.2017 – Rámcové dohody uzatvárané verejnými obstarávateľmi:
“Rámcová dohoda má slúžiť ako určitý rámec pre následné zadávanie zákaziek počas doby jej platnosti a má pre tento účel stanovovať minimálne cenu a predpokladané množstvo predmetu všetkých zákaziek, ktoré sa majú zadať na základe rámcovej dohody, ktoré nie je možné zásadne meniť, resp. je ich možné meniť len v prípadoch výslovne predvídaných rámcovou dohodou. Pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody tak nie je možné vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok v nej určených. Zadávať zákazky na základe platnej rámcovej dohody je možné iba do vyčerpania v nej dohodnutého maximálneho rozsahu plnenia, resp. maximálnej ceny alebo do uplynutia doby, na ktorú bola uzavretá, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Vychádzajúc z poskytnutých informácií a vzhľadom na to, že rámcová dohoda, ak v nej nie je uvedené inak, nezaväzuje verejného obstarávateľa na jej základe “čerpať”, podľa nášho názoru, požadovaná zmena zo strany poskytovateľa pomoci by nemala byť v rozpore so zákonom.

Schlosserova Veronika

Dobrý deň, chceli by sme sa poradiť, ako postupovať v tomto prípade:
– súkromná stredná odborná škola (nezisková organizácia, ktorá je zaradená do siete stredných škôl, a ktorá v súlade so Zriaďovacou listinou ako aj Štatútom školy môže poskytovať služby – ubytovanie a stravovanie – pre verejnosť vo vlastných priestoroch a na tieto služby má vlastné cenníky).
– táto škola je prijímateľom nenávratného finančného príspevku a potrebuje obstarať poskytnutie služby, kde predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania a stravovania pre verejnosť. Pri prieskume trhu, resp. pri stanovení PHZ škola zistila, že cenové ponuky 3 nezávislých subjektov na obstarávaný predmet zákazky sú omnoho vyššie, ako by si vedela škola zabezpečiť sama a teda má za to, že zadanie takejto zákazky inej firme by bolo nehospodárne.
Neexistuje v tomto prípade výnimka v ZVO, ktorú by pre tento účel bolo možné použiť?
Ďakujeme.

Dobrý deň, podľa § 3 ods. 1 zákona: “Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.”

Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

To znamená, že Vami opísaná situácia, keď verejný obstarávateľ poskytne verejnosti ubytovanie za odplatu (t.j. že verejný obstarávateľ niečo predáva (poskytuje) a nie kupuje) nespĺňa definíciu zákazky a neriadi sa zákonom o verejnom obstarávaní.

Takže Vám odporúčame obrátiť sa na poskytovateľa pomoci a prerokovať s ním možnosť zmeny oprávnených výdavkov projektu. Napr., že oprávneným výdavkom nebude poskytnutie služby prijímateľovi pomoci, ale preplatenie interných nákladov samotného prijímateľa.

Dobrý deň, budeme realizovať nadlimitnú zákazku Územný plán regiónu. Prieskum trhu na predmetnú zákazku vychádza takmer o 80 000 eur viac ako je maximum finančných zdrojov vyčlenených na zákazku. Pri tomto type obstarávania je na trhu málo subjektov, ktoré dokážu takýto plán vypracovať. Ako odporúčate postupovať pri zadaní hodnoty obstarávania do Oznámenia o vyhlásení VO. Ďakujeme.

Dobrý deň, podľa § 6 ods. 17 zákona síce, za určitých okolností, nemusíte v oznámení uviesť PHZ: “Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí podmienky účasti v spojení s predpokladanou hodnotou alebo ak vyžaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú hodnotu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii.”

Avšak možnosť zrušiť verejné obstarávanie z dôvodu vysokých cenových ponúk podľa § 57 ods. 2 zákona je viazaná na predpokladanú hodnotu zákazky.
Máme za to, že zákon nepočíta s možnosťou, že PHZ je v čase vyhlásenia zákazky iná ako rozpočet zákazky. Buď ste nesprávne určili aktuálnu PHZ, alebo rozpočet projektu.

Pozrite aj Všeobecné metodické usmernenie č. 3 – 2018 zo dňa 15.3.2018 – Zrušenie verejného obstarávania v prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte a riešenie situácie nedostatku finančných prostriedkov po uzatvorení zmluvy, ktoré časť je zapracovaná pod § 57 ods. 2 v našom zákone. – usmernenie sa však týka objektívnych príčin, ktoré nastali po vyhlásení VO:
“Logicky vzaté, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by sa nemal zaväzovať na plnenie, ak budúce plnenie nemá finančne kryté.”

Dobrý deň,

Chcela by som Vás poprosiť o radu v súvislosti s § 11 ods. 1 zákona o VO. Jedná sa o nadlimitnú zákazku rozdelenú na 5 častí. Uchádzač bol úspešný v 1.,4. a 5. časti predmetu zákazky. Budú s ním uzatvorené 3 samostatné kúpne zmluvy. Súčet plnení zo všetkých zmlúv presahuje sumu 100 000 €. Plnenie z jednotlivých zmlúv samostatne však nedosahuje sumu 100 000 €. Je tento uchádzač povinný zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora? Ďakujem.

Dobrý deň, gestor zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora – Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej stránke v časti – Často kladené otázky uviedlo na otázku “Sčítavajú sa plnenia z dvoch a viacerých zmlúv?” nasledovnú odpoveď:
“Pri určovaní hodnoty plnenia platí, že u dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímané hodnoty plnenia podľa viacerých zmlúv nesčítavajú. Pokiaľ má teda subjekt uzavreté tri kúpne zmluvy so štátnou rozpočtovou organizáciou pričom hodnota každej z nich je vo výške 50.000 eur, povinnosť zápisu do registra nevzniká, pretože žiadna zo súm nepresahuje finančné limity. Rovnako to platí aj v prípade viacerých rozhodnutí správneho orgánu, ktorým sa priznávajú viaceré plnenia. Ani tu sa plnenia z jednotlivých rozhodnutí nesčítavajú”

Zároveň dopĺňame, že “Limity, uvádzané v zákone sa posudzujú bez DPH. Ak je napríklad v kúpnej zmluve dohodnutá kúpna cena 90.000 eur + DPH, tak nie je prekročený limit 100.000 eur, keďže výsledné plnenie bez DPH neprekračuje limit 100.000 eur.”

Viac na justice.gov.sk tu