Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň, prosíme o odpoveď či záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia pre naplnenie požadovanej sumy obratu podľa súťažných podmienok použiť matematické sčítanie sumy obratu záujemcu a sumy obratu osoby, ktorou záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Ďakujeme.

Dobrý deň, túto možnosť zákon o verejnom obstarávaní priamo neupravuje a teda záujemcovi ani nezakazuje. Podľa nášho názoru, obdobne ako v prípade skupiny dodávateľov, splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je možné preukazovať s inou osobou spoločne.
Každopádne Vám odporúčame položiť túto otázku priamo príslušnému verejnému obstarávateľovi, aby ste sa uistili, či nemá na túto vec iný názor.

Dobrý deň,
čo môžme ako verejný obstarávateľ urobiť ak bola uzavretá rámcová dohoda prostredníctvom EKS a dodávateľ nám tvrdí, že v dôsledku omylu nám nie je schopný dodať tovar za vysúťaženú cenu. Je možné odstúpiť od zmluvy resp. uzavrieť inú rámcovú dohodu napr. s druhým v poradí? jedná sa o dobrovoľné využitie EKS na zákazku malého rozsahu.
Ďakujem

Dobrý deň, ak zákazkou “malého rozsahu” myslíte zákazku do 5 000 EUR, tak podľa § 1 ods. 14 zákona sa na takúto zákazku nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, preto nie sú zákonom určené pravidlá ako ich zadávať. Ak ste dobrovoľne použili EKS, ste viazaný pravidlami EKS. Takže čo sa týka vypovedania zmluvy, postupujte podľa obchodných podmienok el. trhoviska, ktoré sú minimálne v rozsahu podľa § 13 ods. 8 písm. b) súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom.

Dobrý deň,
uchádzač pri predkladaní ponuky nahradí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti. Po otváraní ponúk je vyzvaný na preukázanie splnenia podmienok účasti a preukáže splnenie technickej a odbornej spôsobilosti inou osobou – zmluvou a určenými dokladmi.
Postupoval uchádzač správne alebo mal uviesť preukázanie splnenia podmienok účasti inou osobou už v ponuke?

Dobrý deň, podľa § 114 ods. 1 zákona čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač predbežne nahrádza doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti, musí obsahovať len vyhlásenie uchádzača, “že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.”
Ostatné informácie uvedené v § 114 ods. 1 môže obsahovať.

K tejto téme sa vyjadruje ÚVO v metodické usmernení č. 9152-5000/2019 zo dňa 17. 07. 2019 kde sa okrem iného uvádza:
“Zákon o verejnom obstarávaní pri čestnom vyhlásení neupravuje žiadne ďalšie formálne a obsahové náležitosti ako tie, ktoré sú uvedené v § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného vyplýva, že zákonná úprava nevyžaduje, aby hospodársky subjekt uviedol bližší opis alebo uvedenie, konkrétnych dokumentov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti. Týmto samozrejme nie je dotknuté oprávnenie verejného obstarávateľa použiť postup podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Zodpovednosť za predloženie ponuky a za jej obsah nesie sám uchádzač, nakoľko jemu je adresované aj prípadné vylúčenie z verejného obstarávania. Je tak na ňom akým spôsobom prejaví svoju vôľu nahradiť jednotlivé doklady. Môže sa na základe toho rozhodnúť, že svojim čestným vyhlásením pokryje „celú svoju ponuku“, t. j., že sa bude vzťahovať aj na tretie osoby, prípadne aj na subdodávateľov alebo sa ním rozhodne nahradiť len niektoré doklady. Zákonná úprava nebráni ani takému postupu, že uchádzač v ponuke predloží osobitné čestné vyhlásenia jednotlivých tretích osôb alebo navrhovaných subdodávateľov.”

Dobrý deň,
uchádzač pri predkladaní ponuky nahradí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti JED-om alebo čestným vyhlásením. Po otváraní ponúk je vyzvaný na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Musí byť pracovnoprávny vzťah so zamestnancom, ktorým bude uchádzač preukazovať splnenie podmienok účasti (napr. údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov), uzatvorený už ku dňu predloženia ponuky? Môže byť uzatvorený aj neskôr (napr. dňom doručenia výzvy na preukázanie splnenia podmienok účasti)?

Dobrý deň, záleží ako je podmienka účasti naformulovaná, ale vo všeobecnosti platí, že ju musí uchádzač spĺňať počas celej doby zdávania zákazky, resp. preukázať k lehote na predkladanie ponúk (podľa typu podmienky účasti) a to buď vlastnými kapacitami alebo kapacitami iných osôb. V JEDe uchádzač prehlasuje, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, t.j. že spĺňa stanovené podmienky účasti ku dňu podpisu JED. Podľa metodického usmernenia ÚVO č. 12336-5000/2018 zo dňa 12. 11. 2018
“Zdôrazňujeme, že zmluvy medzi záujemcom/uchádzačom a fyzickými osobami, z ktorých vyplynie, že tieto osoby so záujemcom/uchádzačom, v budúcnosti v prípade jeho úspešnosti, uzatvoria pracovné zmluvy, nie sú dôkazom o poskytnutí vlastných kapacít záujemcu/uchádzača, ide o kapacity inej osoby (§ 34 ods. 3).”

Ešte dopĺňame, že na druhej strane, pri podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), je verejný obstarávateľ povinný “požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti”

To znamená, že uchádzač má možnosť dodatočne vymeniť túto osobu za inú. A v takom prípade tiež preukazuje splnenie tejto podmienky účasti dokladmi vystavenými k dátumu po lehote na predkladanie ponúk.

Dobrý deň.
V § 51 ods. 1 je uvedené cit.:
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo koncesie; verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať dokumenty v nevyhnutnom rozsahu na tento účel. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.“
Verejný obstarávateľ zriadil na vyhodnotenie ponúk 5 člennú komisiu (z toho traja členovia s právom vyhodnocovať ponuky a dvaja bez práva vyhodnocovať ponuky). Ak posledná veta § 51 ods. 1 hovorí, že „komisia je spôsobilá vyhodnocovať ponuky, ak je prítomná väčšina jej členov, platí táto podmienka aj pri otváraní ponúk podľa § 52 ? Máme totiž za to, že otváranie a vyhodnocovanie ponúk sú dva rozdielne procesy. Ak sú na verejnom otváraní ponúk prítomní uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, komisia zverejní iba obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií ktoré sa dajú vyjadriť číslom, ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Chápeme to správne, keďže sa na otváraní ponúk ponuky nevyhodnocujú, nemusí byť teda prítomná komisia na vyhodnotenie ponúk, resp. ich väčšina? Postačuje, ak by bola prítomná iba menšina komisie bez práva vyhodnocovať ponuky? V § 52 nie je taxatívne uvedené, že k otváraniu ponúk nemôže dôjsť, ak nie je prítomná komisia, alebo jej väčšina. Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, súhlasíme s Vaším názorom. Pozrite aj metodické usmernenie ÚVO č. 5757-5000/2019 zo dňa 03. 07. 2019:
“Nad rámec uvedeného metodického usmernenia si úrad dovoľuje uviesť, že (obzvlášť v prípadoch elektronického predpokladania ponúk prostredníctvom nástroja, ktorý je súladný s požiadavkami v zmysle § 20 zákona), považuje za postačujúce, ak úkon otvorenia (sprístupnenia) ponúk vykoná jeden (poverený) člen komisie.”