Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Novela zákona cez zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, prostredníctvom ktorého sa mení aj zákon o verejnom obstarávaní.

§ 8 zákona len pri dotácii vyššej ako 50%

Touto novelou sa spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní vynímajú tie prípady,  keď verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.

Národnou radou schválené znenie novely:

„Čl. II

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

  1. V § 8 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
  2. Za § 187c sa vkladá § 187d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠187d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

(1)          Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté.

(2)          Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.“.“.

„Úvodná veta článku II sa primerane premietne do názvu zákona.“

 

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom jeho vyhlásenia. O ďalšom legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Detaily o návrhu zákona, ako aj informácie o hlasovaní jednotlivých poslancov NR SR nájdete na nrsr.sk tu