Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Rokovacie konanie a koronavírus

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Nadlimitná zákazka – priame rokovacie konanie (PRK)

Podľa § 81 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. :

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená podmienka:

"c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,“

Podlimitná zákazka – priame rokovacie konanie (PRK)

Podľa § 115 ods. 1 písm. c):

„Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie
jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými
rokuje o podmienkach zmluvy, ak zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom,
ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na
vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až
114
,“

Pojem „mimoriadna udalosť“

Registrovať sa | Stratili ste heslo?