Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

GP SR neakceptuje zákonný nárok podľa § 32

Debyrokratizácia vo verejnom obstarávaní – Register trestov

Teória

V nadväznosti na prijatie debyrokratizačnej legislatívy v rámci zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) boli prijaté opatrenia aj v rámci procesu verejného obstarávania.

Od 1.1.2019 je účinné ustanovenie podľa § 32 ods. 3 zákona o tom, že uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady na preukázanie osobného postavenia, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a

47a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z.

Tieto doklady musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ identifikovať už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Informačné systémy verejnej správy sú:

  1. a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  2. b) informačný systém katastra nehnuteľností
  3. c) register trestov

Vo vyššie uvedenom prípade, ak uchádzač nepredloží príslušné výpisy z registra trestov, tak je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov.

Realita

Registrovať sa | Stratili ste heslo?