Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

All posts in Nezaradené

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Nadlimitná zákazka – priame rokovacie konanie (PRK)

Podľa § 81 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. :

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená podmienka:

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,“

Podlimitná zákazka – priame rokovacie konanie (PRK)

Podľa § 115 ods. 1 písm. c):

„Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114,“

Pojem „mimoriadna udalosť“

Viac


V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január a február 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Úradný preklad do českého jazyka, Ako postupovať ak sa nedajú otvoriť prílohy ponuky, Či musí člen komisie podpísať svoj životopis, Aký má byť vek dodatočne doloženého dokladu, Či je možné rokovať o cene po el. aukcii, Colný dlh a JED a iné

Predaj bitcoinov

Metodické usmernenie č. 3473-5000/2020 zo dňa 14.02.2020

V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:

„Vzhľadom na to, že daná virtuálna mena bitcoin pripadla štátu ako trest prepadnutia majetku z trestnej činnosti, týmto Vás chceme požiadať o usmernenie, ako máme nakladať s danou menou, resp. ako máme predať dané bitcoiny, to znamená, či na predaj bitcoinov je potrebné uskutočniť verejné obstarávanie, alebo je možné ich predať priamym predajom subjektu, ktorý sa zaoberá ich nákupom a predajom za aktuálnu hodnotu v čase predaja ?“

Predmetom úpravy zákona o verejnom obstarávaní je postup zadávania, resp. uzatvárania odplatných zmlúv na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, pri ktorých povinným subjektom je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý vystupuje v pozícii objednávateľa. Zákon o verejnom obstarávaní naopak neupravuje postup zadávania, resp. uzatvárania odplatných zmlúv s finančným plnením v prípadoch, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vystupuje iba na strane dodávateľa. Vo Vami opisovanej situácii ide zjavne o

Viac

V tomto cykle sa budeme venovať roky pretrvávajúcim chybným, alebo už neaktuálnym názorom na aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, s ktorými sa opakovane stretávame na našich školeniach, či v otázkach a názoroch na vo-portal.sk

Mýtus” č. 1: Zmluva musí byť uzavretá v lehote viazanosti ponúk

Podľa § 45 ods. 1 predchádzajúceho zákona (č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) platilo, že „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk….“

Od 18.apríla 2016 je účinné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde táto povinnosť už viac nie je upravená:

Viac


V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch november a december 2019.

Identita uchádzača pred predkladaním ponúk

Metodické usmernenie č. 12067-5000/2019 zo dňa 18. 11. 2019

Na základe vyššie uvedeného uvádzame, že § 49 ods. 1 v spojení s § 20 zákona o verejnom obstarávaní nevyžadujú, aby boli jednotliví uchádzači v elektronických systémoch na verejné obstarávanie anonymizovaní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, resp. lehoty na otváranie ponúk, t. j. aby verejný obstarávateľ nevedel o ich identite. V tejto súvislosti podotýkame, že anonymita uchádzačov sa uplatňuje iba pri zákazkách realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska, čo zákon o verejnom obstarávaní explicitne upravuje.

Verejný obstarávateľ teda môže používať také elektronické systémy na verejné obstarávanie, ktoré umožňujú spoznať identitu uchádzača ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Na druhej strane verejnému obstarávateľovi nič nebráni (tzn. nie je to jeho povinnosť) využívať také elektronické systémy, resp. ich funkcionality, ktoré umožňujú anonymizovať identitu samotného uchádzača.

Lyžiarsky výcvik

Metodické usmernenie č. 14753-5000/2019 zo dňa 11. 11. 2019

Posúdenie zaradenia spoločnosti, ktorá má v Obchodnom registri ako predmet činnosti zapísané – Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí do verejného obstarávania na lyžiarsky výcvik, závisí od toho

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch september a október 2019.

Výnimky – program určený na vysielanie

Metodické usmernenie č. 12947-5000/2019 zo dňa 08. 10. 2019

Výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. k) sa môže dovolávať len verejný obstarávateľ, ktorý je zároveň poskytovateľom mediálnej služby (napr. RTVS), a to z dôvodu, že zadávanie zákaziek na určité audiovizuálne a rozhlasové mediálne služby by malo umožňovať zohľadnenie kultúrneho alebo spoločenského významu, čo má za následok, že sa pri zadávaní zákaziek na služby pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii predpripravených programov a iných prípravných služieb neuplatňujú postupy podľa tohto zákona.

Z Vami opísaných skutočností nevyplýva, že mesto XY je v postavení poskytovateľa mediálnej služby, a preto ak tento predpoklad platí aj v skutočnosti, danú výnimku z aplikácie zákona nemôže uplatniť. V tomto prípade bude postupovať pri vyhlásení verejného obstarávania v súlade s postupmi uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní.

Kúpa ojazdeného vozidla z autobazáru

Metodické usmernenie č. 11285-5000/2019 zo dňa 08. 10. 2019

Ďalej uvádzame, že zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi obstarať/kúpiť aj ojazdené vozidlo z autobazáru, tak, aby

Viac


Podľa zákona proti byrokracii sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.

Informačné systémy verejnej správy

Informačnými systémami verejnej správy sú:

  • register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
  • informačný systém katastra nehnuteľnosti
  • register trestov
  • centrálny register detí, žiakov a poslucháčov
  • register študentov

S účinnosťou od 1. decembra 2019 pribudnú medzi informačné systémy VS:

Viac


Európska komisia  každé dva roky overuje či finančné limity, stanovené v príslušných smerniciach k verejnému obstarávaniu, zodpovedajú finančným limitom stanoveným v Dohode Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“), a v prípade potreby ich zreviduje.

Revízia finančných limitov

Komisia pri výpočte výšky týchto finančných limitov vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára.

Keďže hodnota takto vypočítaných finančných limitov sa líši od hodnoty finančných limitov stanovených v príslušných smerniciach pre verejné obstarávanie, bolo potrebné tieto finančné limity opäť zrevidovať.

Komisia prijala delegované nariadenia, ktorými sa revidujú finančné limity pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov a to nasledovne:

Viac


Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v procese prípravy verejného obstarávania svojho nového informačného systému s názvom “Systém verejného obstarávania” (ďalej len „SVO“), ktorý bol schválený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predmetom verejného obstarávania bude dodávka a následná údržba a rozvoj informačného systému.

Rozsah, hlavné prínosy a ciele projektu

Viac


Poslanci NR SR (E. Antošová, D. Tittel, K. Farkašovský, M. Kuciaňová, J. Paška, P. Pamula, R. Baláž) predložili do Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Podľa dôvodovej správy je cieľom novely: „zjednodušenie rekonštruovania školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc

Poslanci navrhujú, aby zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktoré Viac


Úrad pre verejné obstarávanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k Legislatívnemu zámeru Zákona o komore verejného obstarávania narazil na odpor nie len odbornej verejnosti (hromadná pripomienka tu) ale aj iných rezortov.

Výber z ich zásadných pripomienok sme Vám priniesli v článku „Komora verejného obstarávania – zásadné pripomienky“ tu

Vzhľadom na tieto rozpory Vláda SR zaviazala úrad dopracovať Legislatívny zámer o alternatívu, aby profesionalizáciu verejného obstarávania zabezpečoval samotný úrad.

A práve túto variantu profesionalizácie VO schválila vláda a zaviazala ÚVO predložiť na rokovanie vlády návrh zákona upravujúci profesionalizáciu verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie do 31. decembra 2020.

Profesionalizácia verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie

Tento koncept viac nepočíta s vytvorením samosprávnej stavovskej organizácie – Komory verejného obstarávania, ale navrhuje, aby politiku profesionalizácie verejného obstarávania vykonával štát prostredníctvom ÚVO.

Okruhy pripravovanej úpravy zákona o verejnom obstarávaní podľa legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta

Viac