Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

All posts in Nezaradené

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch máj a jún 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 9006-5000/2019 zo dňa 24. 06. 2019

Na zákazku s nízkou hodnotou sa výslovne nevzťahuje ustanovenie § 42 zákona o verejnom obstarávaní, avšak v snahe o zabezpečenie dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie by mal k opisu predmetu zákazky pristupovať verejný obstarávateľ analogickým spôsobom.

Metodické usmernenie č. 9454-5000/2019 zo dňa 20. 06. 2019

E-mailová ponuka namiesto požadovanej listinnej

S dôrazom na uplatňovanie princípu proporcionality a v záujme zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže, je možné vyjadriť všeobecný názor, že v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je možné za dodržania Viac


Úrad pre verejné obstarávanie pripravil návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zameranú na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a tiež na „spopularizovanie“ zeleného verejného obstarávania.

Navrhované znenie novely prináša aj ďalšie opatrenia a úpravy, z ktorých vyberáme tie najpodstatnejšie:

1. Súhrnné správy (§ 10 ods. 10, § 111 odsek 2, § 117 ods. 6, § 118 odsek 4)

Zvyšuje sa finančný limit pre zverejňovanie súhrnných správ Viac


V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec a apríl 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 5243-5000/2019 zo dňa 04.03.2019

Rozhodnutie o type zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou je na verejnom obstarávateľovi.

Metodické usmernenie č. 5246-5000/2019 zo dňa 11. 03. 2019

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný preveriť splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní pred podpisom zmluvy, to môže urobiť získaním Viac


Debyrokratizácia vo verejnom obstarávaní – Register trestov

Teória

V nadväznosti na prijatie debyrokratizačnej legislatívy v rámci zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) boli prijaté opatrenia aj v rámci procesu verejného obstarávania.

Od 1.1.2019 je účinné ustanovenie podľa § 32 ods. 3 zákona o tom, že uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady na preukázanie osobného postavenia, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a

47a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z.

Tieto doklady musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ identifikovať už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Informačné systémy verejnej správy sú:

  1. a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  2. b) informačný systém katastra nehnuteľností
  3. c) register trestov

Vo vyššie uvedenom prípade, ak uchádzač nepredloží príslušné výpisy z registra trestov, tak je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov.

Realita

Viac


Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k Legislatívnemu zámeru Zákona o komore verejného obstarávania.

Viac o obsahu legislatívneho zámeru nájdete v našom predchádzajúcom článku tu

Úrad dostal 174 pripomienok z toho 98 zásadných.

Vyberáme z textu zásadných pripomienok, ktoré úrad neakceptoval:

MF SR

„…Vzhľadom na skutočnosť, že v legislatívnom zámere nie sú uvedené dôvody, pre ktoré sa neosvedčil inštitút odborne spôsobilých osôb, navrhujem opätovné zavedenie inštitútu odborne spôsobilých osôb bez ohľadu na systém záujmovej samosprávy…“
Viac


Dňa 6.12.2018 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tzv. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie) s účinnosťou od 1.1.2019.

V tomto, v poradí už šiestom článku o Veľkej novele, sa zameriame na zmeny v oblasti evidencie referencií.

Obsahové náležitosti referencie

Doterajšia slabá praktická využiteľnosť referencií pre potreby splnenia podmienok účasti sa má zlepšiť aj úpravou nasledovných obsahových náležitosti referencií.

Referencia po novom obsahuje aj:
Viac


Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Legislatívny zámer Zákona o komore verejného obstarávania.

Primárnym cieľom vzniku komory má byť profesionalizácia verejného obstarávania.

Nižšie Vám ponúkame rešerš legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom člena komory verejného obstarávania
Viac


Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

Podľa § 156 ods. 1 zákona ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.

Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa predchádzajúcej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak hospodársky subjekt zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu;

Za nedodržanie tejto povinnosti uloží úrad hospodárskemu subjektu podľa § 182 ods. 3 písm. e) pokutu do 500 eur.
Viac


Dňa 6.12.2018 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tzv. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie) s účinnosťou od 1.1.2019.

V predchádzajúcom článku, sme sa venovali novým finančným limitom pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom.

V tomto, v poradí už štvrtom článku o Veľkej novele, sa zameriame na nové finančné limity pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti zadávané verejným obstarávateľom a pre tzv. dotované subjekty.
Viac


Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Prezident SR novelu vetoval, ale nenapadol ju ako celok, len navrhol vypustiť zo zákona dve výnimky – viac na prezident.sk tu

Vzhľadom na vyššie uvedené predpokladáme, že parlament na najbližšej schôdzi prelomí prezidentovo veto a novela bude schválená.

V tomto, v poradí treťom článku o Veľkej novele, sa zameriame na nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom.

Novela neupravuje limity pre nadlimitné zákazky, ale pomerne zásadne mení finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Viac