Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

All posts in Nezaradené

Vlk je zviera so zlou povesťou, ktoré budí rešpekt až strach. Korene týchto predsudkov majú svoj pôvod v mnohých mýtoch a legendách.

Stretnutie s vlkom je však veľmi zriedkavé. Vlci plnia nezastupiteľnú úlohu zdravotníka, vďaka ktorému je les v dobrej kondícii. Korisťou vlkov sa stávajú najmä choré a slabé jedince

Ak chcete vedieť, čo má toto prírodopisné okienko spoločné s verejným obstarávaním, tak do vyššie uvedeného textu použite tento prevodník:

Viac

Podpredseda vlády SR Štefan Holý, po prvotnom neúspešnom pokuse o revolúciu vo verejnom obstarávaní, predložil do MPK spolu s ÚVO nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní – viac sa o novele dočítate aj v našom článku Aktuálna novela zákona v MPK – tu

Návrh zákona upravuje aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania a to prostredníctvom:

centralizácie verejného obstarávania

príležitostného spoločného obstarávania

odborného garanta na verejné obstarávanie

Prvé dve uvedené formy profesionalizácie verejného obstarávania sú už v zákone dlhšie upravené. Teraz k nim má pribudnúť zavedenie inštitútu odborného garanta.

Centralizácia verejného obstarávania

Navrhuje sa zriadenie centrálnej obstarávacej organizácie na Úrade vlády SR na zabezpečenie strategických tovarov, služieb a stavebných prác pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a).

Zároveň má Úrad vlády prevziať správu nad IS EVO a EKS a ich zlúčením vybudovať elektronickú platformu pre verejné obstarávanie.

Odborný garant

Definícia : „Odborným garantom je fyzická osoba alebo obchodná spoločnosť zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.“

Podľa návrhu sa má povinnosť obstarávať prostredníctvom garanta vzťahovať na zákazky:

Viac


Podpredseda vlády SR Štefan Holý, po prvotnom neúspešnom pokuse o revolúciu vo verejnom obstarávaní, predložil do MPK spolu s Úradom pre verejné obstarávanie nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Ide o zásadné, ale tento krát skôr evolučné zmeny zákona, ktoré sú kompromisom medzi návrhmi ÚVO a návrhmi podpredsedu vlády ako zrýchliť proces VO.

Okrem oprášenia pôvodnej novely z dielne ÚVO, ktorá neprešla v roku 2019 národnou radou a čiastočného zapracovania už známeho návrhu „posilnenia nezávislosti ÚVO“,  je cieľom aj zavedenie konceptu profesionalizácie verejného obstarávania, a to prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania a odborných garantov na verejné obstarávanie.

Prehľad navrhovaných zmien

V novele sa navrhuje:

  • zvýšiť finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona zo súčasných 5 000 EUR na 10 000 EUR
  • zvýšiť horné finančné limity pre zákazku s nízkou hodnotou na menej ako

Viac


Ako sme Vás už informovali v článku s názvom “Poslanecký návrh k § 8 zákona” – tu, Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a následne do NR SR.

Pôvodný návrh, s cieľom zjednodušiť obstarávanie výskumno – vývojových projektov financovaných z EŠIF, navrhoval úpravu § 8 zákona.

Po rokovaniach s ÚVO bolo, na základe pozmeňovacieho návrhu skupiny poslancov, prijaté v národnej rade nasledovné znenie:

V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január a február 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Mailová komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou, Možnosť pokračovať vo VO v prípade nezverejnenia uzatvorenej zmluvy v zákonnej lehote, Neporušenosť ponúk pri elektronickej komunikácii, Podanie námietok zahraničného subjektu prostredníctvom www.slovensko.sk, Výpis z registra trestov z krajiny bydliska štatutára, Rozhodnutie Rady – Vyžadovanie licencie ETICS bez možnosti subdodávky a iné

Obstarávanie liekov cez DNS – možnosť využitia opcie

Metodické usmernenie č. 1849-5000/2021 zo dňa 26. 01. 2021

Rešpektujúc nemožnosť uzatvárať rámcovú dohodu, ale aj nemožnosť dokonale predvídať počet potrebných balení liekov na posledný kus (pacient sa vylieči, zomrie alebo začne inú liečbu), bolo by v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (prípadne s ktorým jeho ustanovením), ak by kúpna zmluva stanovovala toleranciu odberu napr. +- 10%?

Vo Vami opisovanom prípade sa pýtate na možnosť využitia opcie. Máme za to, že zakotvenie opcie v zmluvách uzatvorených na základe využitia dynamického nákupného systému nie je a priori vylúčené. Účel takéhoto zmluvného ustanovenia by však nemal ostať úplne bez povšimnutia a verejný obstarávateľ a obstarávateľ by mal mať v prvom rade ujasnené, čo tým sleduje.

…Pokiaľ by bolo uvažované aj s právom na opakované uplatňovanie opcie vyvstáva otázka, či takýmto postupom nedochádza k faktickému uzavretiu rámcovej dohody a či jeho cieľom práve nie je obísť § 58 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tohto ustanovenia bolo zamedziť tomu, aby sa v zriadenom dynamickom nákupného systéme vytvárali akési minisúťaže určené len pre tie subjekty zaradené v systéme, ktoré sú súčasne aj účastníkmi uzavretej rámcovej dohody.

…Vami uvažovaný koncept využitia opcie s toleranciou ± 10% sa vo všeobecnosti javí ako primeraný sledovanému cieľu bez toho, aby bol v rozpore so samotnou podstatou fungovania dynamického nákupného systému.

Určenie maximálnej ceny v rámcovej dohode

Metodické usmernenie č. 700-5000/2021 zo dňa 04. 01. 2021

1. Môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Alebo max. limit rámca musí byť nastavený na hodnotu vysúťaženej celkovej ceny? Súťažili sme jednotkové ceny a do celkového limitu by sme mohli objednať tovary za tieto jednotkové ceny.

2. Ak je uzatvorená zmluva s viacerými uchádzačmi (napr. tromi), môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Vysúťažené ceny sú tri a každá je iná.

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Podľa dôvodovej správy :

“Cieľom novely je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektovzabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov. Osobitne je takéto zosúladenie vhodné v prípade  podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie.”

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Navrhuje sa nasledovné doplnenie novej výnimky v § 8 zákona:

Viac

Prvú časť „revolúcie vo verejnom obstarávaní“ podpredsedu vlády SR Štefana Holého sme Vám priblížili v našom článku tu

V tejto druhej časti vyberáme najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša Návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní predložený do MPK ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Cieľom úprav má byť „zrýchlenie procesu verejného obstarávania tak, aby bolo možné rýchlejšie realizovať verejné investície a čerpať finančné prostriedky Európskej únie“ a to „prostredníctvom vytvorenia rýchlejšieho a efektívnejšieho prostriedku preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania“.

Návrh zákona pozostáva jednak z novej úpravy konaní, ktorými sa poskytuje súdna ochrana vo verejnom obstarávaní, jednak z novelizácie súvisiacich predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní.

V článku sa okrem iného dozviete o nasledovných navrhovaných úpravách: Druhy žalôb pri súdnej ochrane, Obsadenie súdov, Súdne poplatky pri súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Náhrada trov konania pre žalobcu, Lehoty navrhovaného zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Zmeny zákona o verejnom obstarávaní…

Zníženie počtu fáz preskúmavania obstarávania

Navrhuje sa nahradiť súčasný systém revíznych postupov:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch november a december 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Platnosť bankovej záruky kratšia ako lehota viazanosti ponúk, Postup obce na zabezpečenie služieb doručovania elektronických úradných dokumentov, Dokladovanie sociálneho hľadiska a sankcia za jeho neuplatnenie, Povinnosť uviesť PHZ vo výzve na predkladanie ponúk pri ZsNH, Využitie elektronickej aukcie pri reverznej verejnej súťaži, Rozhodnutie ÚVO vo veci – Predloženie a uznanie iného potvrdenia ako referencie a iné

Otváranie ponúk výhradne funkcionalitou “on-line”

Metodické usmernenie č. 15443-5000/2020 zo dňa 25. 11. 2020

 Je možné vykonať otváranie ponúk výhradne funkcionalitou „on-line” sprístupnenie ponúk bez prezenčného otvárania ponúk, teda bez fyzickej účasti uchádzačov?

To, ako v konkrétnom prípade bude verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupovať pri inštitúte otvárania ponúk je na jeho rozhodnutí, je však viazaný zákonom o verejnom obstarávaní. Pri zadávaní zákazky (nadlimitnej alebo podlimitnej) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že sa otváranie ponúk uskutoční výhradne funkcionalitou „on-line” sprístupnenia ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov v priestoroch, v ktorých otváranie ponúk má prebiehať.

Máme totiž za to, že aj takýmto spôsobom je vyhovené dikcii § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a účelu, ktorý toto ustanovenie sleduje. V každom prípade informácie o mieste a čase otvárania ponúk by mali byť súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk (tak ako je uvedené v § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), pričom podrobnosti o spôsobe otvárania ponúk by mali byť ďalej priblížené v súťažných podkladoch.

Uchádzač zložil dve zábezpeky

Metodické usmernenie č. 16668-5000/2020 zo dňa 23. 12. 2020

V súčasnosti po ukončení LPP je stav, že obstarávateľovi boli doručené dve ponuky a tri zábezpeky, z toho dve zábezpeky od toho istého uchádzača.

Viac

Podpredseda vlády SR Štefan Holý predložil do Národnej rady SR

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Predloženým návrhom zákona sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.

Návrh zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a 14.1.2021 postúpi do druhého čítania.

Podľa dôvodovej správy k zákonu: “Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením čl. 2b písm. a) smernice 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty pri postupe zadávania zákazky,

Viac

K revolučnej novele zákona o verejnom obstarávaní podpredsedu vlády SR p. Holého bolo predložených množstvo zásadných pripomienok a to vrátane Ministerstva hospodárstva SR, Najvyššieho kontrolného úradu či Hromadnej pripomienky verejnosti, ktorú sme iniciovali a predložili spolu s Úniou profesionálov verejného obstarávania a ktorá získala viac ako 800 podpisov.

Dávame však do pozornosti mimoriadne zásadnú pripomienku Generálnej prokuratúry SR, ktorá spochybňuje legislatívnu právomoc Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania.

Nižšie uvádzame zásadnú pripomienku GP SR tak, ako bola predložená v rámci MPK:

Viac