Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Táto druhá časť článku o výnimkách bude zameraná na doplnenie doterajšieho zoznamu výnimiek o nové výnimky uplatniteľné pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou:

Viac

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Úrad má ambíciu touto novelou zjednodušiť postupy verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci tohto cieľa upravuje a dopĺňa aj výnimky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahovať nebude.

Táto prvá časť článku o výnimkách bude zameraná na rozšírenie pôvodných, už existujúcich výnimiek. Všetky nižšie uvedené úpravy sa týkajú len výnimiek na podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou:
Viac

Národná rada SR schválila prezidentom SR vrátený zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 269/2018 Z. z. nasledovne mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní:

Viac

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní a to nasledovne:

Viac

Počnúc dňom 19.10.2018 bude môcť komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní prebiehať výlučne elektronicky, až na zákonom určené výnimky (§ 20 ods. 7 – 9 zákona).

Dôležité je si uvedomiť, že k tomuto ustanoveniu nie je už žiadna ďalšia prechodná úprava.

To znamená, že od 19. októbra sa povinnosť komunikovať elektronicky bude týkať všetkých nadlimitných aj podlimitných verejných obstarávaní a to bez ohľadu na termín ich vyhlásenia.

Povinná elektronická komunikácia sa tak týka už aj väčšiny obstarávaní, ktoré sú vyhlasované v tomto období.

Viac

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, prostredníctvom ktorého sa mení aj zákon o verejnom obstarávaní.

§ 8 zákona len pri dotácii vyššej ako 50%

Touto novelou sa spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní vynímajú tie prípady,  keď verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.

Národnou radou schválené znenie novely:

„Čl. II

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

 1. V § 8 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
 2. Za § 187c sa vkladá § 187d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠187d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

(1)          Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté.

(2)          Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.“.“.

„Úvodná veta článku II sa primerane premietne do názvu zákona.“

 

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom jeho vyhlásenia. O ďalšom legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Detaily o návrhu zákona, ako aj informácie o hlasovaní jednotlivých poslancov NR SR nájdete na nrsr.sk tu

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) dlho očakávanú veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

V rámci MPK, ktoré bolo ukončené 1.6.2018, bolo predložených 774 pripomienok. Momentálne prebieha ich vyhodnotenie.

Viac o MPK na slov-lex.sk tu

 

Navrhované zmeny

Podľa dôvodovej správy je cieľom navrhovanej úpravy zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. Návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Hlavné oblasti zákona, ktorých sa navrhované zmeny týkajú:

 • rámcová dohoda – nemusí upravovať množstvo predmetu zákazky
 • intelektuálna služba, nie je bežne dostupná na trhu
 • PHZ – prieskum trhu vs. prípravné trhové konzultácie
 • dotovaná osoba § 8 – len nad 50 % pomoci
 • dôraz na prípravu a plánovanie VO
 • štvrťročné správy o výnimkách
 • úpravy referencií
 • EKS a referencie
 • stavebné práce mimo trhoviska
 • zákazky malého rozsahu ak PHZ < 5.000 € (mimo zákon)
 • zmeny zmlúv
 • archivácia dokumentov z 5 na 10 rokov
 • predloženie kópie kompletnej dokumentácie na ÚVO – kedykoľvek
 • podmienky účasti v súťažných podkladoch
 • vypúšťa sa odôvodnenie primeranosti PÚ
 • nepravdivé informácie – úprava dôvodu na vylúčenie
 • zverejňovanie častí SP v editovateľnej forme
 • zábezpeka – lehota viazanosti max 12 mesiacov
 • predkladanie a otváranie ponúk – zrušenie dvojobálkového predkladania ponúk
 • mimoriadne nízka ponuka
 • uzavretie zmluvy
 • DNS
 • upresnenie reverznej verejnej súťaže
 • sprehľadnenie postupu zadávania podlimitných zákaziek bez využitia trhoviska
 • upresnenie zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
 • revízne postupy
 • inštitút zníženia pokuty o 50%
 • správne delikty
 • navrhovaná účinnosť 1. októbra 2018

Podrobnejšie sa budeme venovať navrhovaným úpravám aj na školeniach vo-portal.sk

Viac o školeniach Verejné obstarávanie z pohľadu reálnej praxe” tu

Dňa 14.4.2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným cieľom zákona, podľa dôvodovej správy, je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale tiež upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Tento zákon okrem iného upravuje a mení aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ako „zákon“) a to najmä:

Zmeny účinné od 1.5.2018

 1. Výnimka zo zákona: zákon sa nebude vzťahovať na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa ktorých dodávateľom je:

registrovaný sociálny podnik,

fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku

– alebo ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest…..

 1. Výnimka zo zákona: zákon sa nebude vzťahovať na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je:

registrovaný sociálny podnik,

fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku

– alebo ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest…..

 1. zavádza sa definícia sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní
 2. úprava tzv. vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní

– možnosť vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím…

 1. nová špecifikácia subjektov, pre ktoré môže byť vyhradené právo účasti vo verejnom obstarávaní v prípade podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

Zmeny účinné od 1.1.2020

Zavádza sa povinnosť pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), aby najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použil sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Viac k tejto problematike sa dozviete aj na najbližšom školení vo-portal.sk tu:

Verejné obstarávanie z pohľadu reálnej praxe 04.05.2018

Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s prípravou Veľkej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejnil predbežnú informáciu o príprave tohto predpisu.

Základné ciele pripravovanej novely:

 • zefektívniť a zjednodušiť proces verejného obstarávania
 • revidovať niektoré nejasnosti v rámci súčasne platnej a účinnej právnej úpravy
 • zefektívniť úpravu revíznych postupov a ukladania sankcií za správne delikty
 • „zjemnenie“ úpravy niektorých inštitútov, ktoré sú v súčasnosti v zákone o verejnom obstarávaní upravené prísnejšie ako v príslušných európskych smerniciach

Navrhované zmeny:

 • vypustenie dvojobálkového predkladania ponúk
 • upraviť finančný limit v rámci ktorého bude zadávanie zákaziek vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní
 • upraviť problematiku dotovaných subjektov, konkrétne zúžiť pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní len na subjekty, ktorým je poskytnutá dotácia vyššia ako 50%
 • v rámci úpravy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou jasnejšie vymedziť vzťah k základným ustanoveniam zákona
 • nahradenie jednotného európskeho dokumentu jednoduchým čestným vyhlásením v rámci zadávania podlimitných zákaziek
 • skrátenie odkladnej lehoty na uzavretie zmluvy
 • zredukovanie obsahových náležitostí žiadosti o nápravu
 • jednoduchšia úprava pre výpočet kaucie
 • zrušenie povinnosti prikladať k námietkam prílohy
 • skrátené konanie a uloženie zníženej sankcie v prípade ak kontrolovaný subjekt uzná, že sa dopustil zisteného správneho deliktu

Oceňujeme, že Úrad pre verejné obstarávanie v návrhu uvádza väčšinu z našich podnetov, ktoré sme zaslali úradu dňa 19.2.2017.

Naše návrhy nájdete v článku „Potreba novely zákona – návrhy z praxe“ tu

 

„Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania základných cieľov návrhu zákona.“

Lehota na zasielanie podnetov/návrhov je do 14. marca 2018.   

 

Kontaktné údaje:

Úrad pre verejné obstarávanie

Odbor legislatívno-právny

Ružová dolina 10

821 09 Bratislava

 

Email: novela@uvo.gov.sk

Viac o legislatívnom procese tu 

Od 1.3.2018 budú účinné nové Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET), ktoré okrem iného zavádzajú nový inštitút:

Vlastný návrh plnenia zákazky.

Podľa nového znenia OPET: „Vlastný návrh plnenia zákazky je opis predmetu plnenia vytvorený Dodávateľom na základe opisu predmetu zákazky určeného Objednávateľom v Objednávkovom formulári a predložený Dodávateľom v Kontraktačnej ponuke, ak Objednávateľ určil požiadavku na jeho predloženie pri postupe podľa § 110 ZVO, pričom je záväzný pre obe zmluvné strany pre plnenie predmetu Zmluvy po jeho akceptovaní Objednávateľom za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach.“

Vo vysvetlivkách k novým OPET sa uvádza:

„Objednávateľ je oprávnený – nejde teda o povinnosť – v Objednávkovom formulári pri Postupe so vstupom z Knižnice požadovať od Dodávateľa predloženie Vlastného návrhu plnenia zákazky. Inštitút Vlastného návrhu plnenia zákazky možno využiť iba pri Postupe so vstupom z Knižnice. Ak túto požiadavku Objednávateľ určí, musí uviesť v Objednávkovom formulári bližšie pokyny k forme a obsahu Vlastného návrhu plnenia zákazky tak, aby Dodávateľ mal pri vytváraní Kontraktačnej ponuky dostatok informácií o podobe, rozsahu a obsahu Vlastného návrhu plnenia zákazky.

Pri vyžadovaní Vlastného návrhu plnenia zákazky sa zadávanie zákazky na Trhovisku pri Postupe so vstupom z Knižnice mení z fakticky aukčného systému na systém vyžadujúci popri cenovom návrhu predloženie ponuky aj po vecnej, obsahovej stránke. Objednávateľ by pri požadovaní Vlastného návrhu plnenia zákazky mal určiť dostatočne dlhú Lehotu na predkladanie ponúk, a to najmä pri Objednávkovom formulári s viacerými položkami alebo s detailnými či početnými funkčnými alebo technickými požiadavkami. Vlastný návrh plnenia zákazky sa nepredkladá v elektronickej aukcii nasledujúcej po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk.“

Dodávateľ pri tomto postupe musí predložiť Kontraktačnú ponuku nielen vo forme cenovej ponuky ale aj vo forme obsahového, vecného návrhu na plnenie predmetu zákazky, a to podľa pokynov Objednávateľa určených v Objednávkovom formulári.

„Pri požadovaní Vlastného návrhu plnenia zákazky má Dodávateľ právo voľby medzi 2 formami predloženia Vlastného návrhu plnenia zákazky v rámci Kontraktačnej ponuky, a to ako:

 1. súhrnný vlastný návrh plnenia na celý predmet zákazky, alebo
 2. vlastný návrh plnenia spracovaný podľa položiek predmetu zákazky.

Pre zjednodušenie prípravy Vlastného návrhu plnenia zákazky môže Dodávateľ predložiť v Kontraktačnej ponuke aj prílohu (napr. export z vlastného informačného systému v EXCEL), a to v povolených formátoch.“

Anonymizácia

„Vlastný návrh plnenia zákazky sa počas Lehoty na predkladanie ponúk v EKS nezverejňuje a je prístupný iba danému Dodávateľovi. K deanonymizácii dôjde vo vzťahu k úspešnému Dodávateľovi, keďže jeho Vlastný návrh plnenia zákazky sa stáva súčasťou Zmluvy.“

Lehota na posúdenie

„Od uzatvorenia Zmluvy plynie Objednávateľovi lehota na posúdenie Vlastného návrhu plnenia zákazky. Táto lehota je určená ako bezodkladná po uzavretí Zmluvy, s maximálnou dĺžkou 3 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, pričom toto maximum neplatí pre prípady, ak Objednávateľ určil lehotu plnenia Zmluvy, ktorá je kratšia ako 3 pracovné dni od uzavretia Zmluvy. Pri nečinnosti Objednávateľa sa Vlastný návrh plnenia zákazky považuje za schválený Objednávateľom uplynutím 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy.“

Dôvod na odstúpenie od zmluvy

V prípade že, Vlastný návrh plnenia zákazky nie je podľa posúdenia Objednávateľom v súlade so Špecifikáciou podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Celé znenie nových OPET nájdete na www.eks.sk tu