Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) dlho očakávanú veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

V rámci MPK, ktoré bolo ukončené 1.6.2018, bolo predložených 774 pripomienok. Momentálne prebieha ich vyhodnotenie.

Viac o MPK na slov-lex.sk tu

 

Navrhované zmeny

Podľa dôvodovej správy je cieľom navrhovanej úpravy zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. Návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Hlavné oblasti zákona, ktorých sa navrhované zmeny týkajú:

 • rámcová dohoda – nemusí upravovať množstvo predmetu zákazky
 • intelektuálna služba, nie je bežne dostupná na trhu
 • PHZ – prieskum trhu vs. prípravné trhové konzultácie
 • dotovaná osoba § 8 – len nad 50 % pomoci
 • dôraz na prípravu a plánovanie VO
 • štvrťročné správy o výnimkách
 • úpravy referencií
 • EKS a referencie
 • stavebné práce mimo trhoviska
 • zákazky malého rozsahu ak PHZ < 5.000 € (mimo zákon)
 • zmeny zmlúv
 • archivácia dokumentov z 5 na 10 rokov
 • predloženie kópie kompletnej dokumentácie na ÚVO – kedykoľvek
 • podmienky účasti v súťažných podkladoch
 • vypúšťa sa odôvodnenie primeranosti PÚ
 • nepravdivé informácie – úprava dôvodu na vylúčenie
 • zverejňovanie častí SP v editovateľnej forme
 • zábezpeka – lehota viazanosti max 12 mesiacov
 • predkladanie a otváranie ponúk – zrušenie dvojobálkového predkladania ponúk
 • mimoriadne nízka ponuka
 • uzavretie zmluvy
 • DNS
 • upresnenie reverznej verejnej súťaže
 • sprehľadnenie postupu zadávania podlimitných zákaziek bez využitia trhoviska
 • upresnenie zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
 • revízne postupy
 • inštitút zníženia pokuty o 50%
 • správne delikty
 • navrhovaná účinnosť 1. októbra 2018

Podrobnejšie sa budeme venovať navrhovaným úpravám aj na školeniach vo-portal.sk

Viac o školeniach Verejné obstarávanie z pohľadu reálnej praxe” tu

Dňa 14.4.2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným cieľom zákona, podľa dôvodovej správy, je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale tiež upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Tento zákon okrem iného upravuje a mení aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ako „zákon“) a to najmä:

Zmeny účinné od 1.5.2018

 1. Výnimka zo zákona: zákon sa nebude vzťahovať na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa ktorých dodávateľom je:

registrovaný sociálny podnik,

fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku

– alebo ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest…..

 1. Výnimka zo zákona: zákon sa nebude vzťahovať na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je:

registrovaný sociálny podnik,

fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku

– alebo ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest…..

 1. zavádza sa definícia sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní
 2. úprava tzv. vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní

– možnosť vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím…

 1. nová špecifikácia subjektov, pre ktoré môže byť vyhradené právo účasti vo verejnom obstarávaní v prípade podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

Zmeny účinné od 1.1.2020

Zavádza sa povinnosť pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), aby najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použil sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Viac k tejto problematike sa dozviete aj na najbližšom školení vo-portal.sk tu:

Verejné obstarávanie z pohľadu reálnej praxe 04.05.2018

Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s prípravou Veľkej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejnil predbežnú informáciu o príprave tohto predpisu.

Základné ciele pripravovanej novely:

 • zefektívniť a zjednodušiť proces verejného obstarávania
 • revidovať niektoré nejasnosti v rámci súčasne platnej a účinnej právnej úpravy
 • zefektívniť úpravu revíznych postupov a ukladania sankcií za správne delikty
 • „zjemnenie“ úpravy niektorých inštitútov, ktoré sú v súčasnosti v zákone o verejnom obstarávaní upravené prísnejšie ako v príslušných európskych smerniciach

Navrhované zmeny:

 • vypustenie dvojobálkového predkladania ponúk
 • upraviť finančný limit v rámci ktorého bude zadávanie zákaziek vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní
 • upraviť problematiku dotovaných subjektov, konkrétne zúžiť pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní len na subjekty, ktorým je poskytnutá dotácia vyššia ako 50%
 • v rámci úpravy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou jasnejšie vymedziť vzťah k základným ustanoveniam zákona
 • nahradenie jednotného európskeho dokumentu jednoduchým čestným vyhlásením v rámci zadávania podlimitných zákaziek
 • skrátenie odkladnej lehoty na uzavretie zmluvy
 • zredukovanie obsahových náležitostí žiadosti o nápravu
 • jednoduchšia úprava pre výpočet kaucie
 • zrušenie povinnosti prikladať k námietkam prílohy
 • skrátené konanie a uloženie zníženej sankcie v prípade ak kontrolovaný subjekt uzná, že sa dopustil zisteného správneho deliktu

Oceňujeme, že Úrad pre verejné obstarávanie v návrhu uvádza väčšinu z našich podnetov, ktoré sme zaslali úradu dňa 19.2.2017.

Naše návrhy nájdete v článku „Potreba novely zákona – návrhy z praxe“ tu

 

„Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania základných cieľov návrhu zákona.“

Lehota na zasielanie podnetov/návrhov je do 14. marca 2018.   

 

Kontaktné údaje:

Úrad pre verejné obstarávanie

Odbor legislatívno-právny

Ružová dolina 10

821 09 Bratislava

 

Email: novela@uvo.gov.sk

Viac o legislatívnom procese tu 

Od 1.3.2018 budú účinné nové Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET), ktoré okrem iného zavádzajú nový inštitút:

Vlastný návrh plnenia zákazky.

Podľa nového znenia OPET: „Vlastný návrh plnenia zákazky je opis predmetu plnenia vytvorený Dodávateľom na základe opisu predmetu zákazky určeného Objednávateľom v Objednávkovom formulári a predložený Dodávateľom v Kontraktačnej ponuke, ak Objednávateľ určil požiadavku na jeho predloženie pri postupe podľa § 110 ZVO, pričom je záväzný pre obe zmluvné strany pre plnenie predmetu Zmluvy po jeho akceptovaní Objednávateľom za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach.“

Vo vysvetlivkách k novým OPET sa uvádza:

„Objednávateľ je oprávnený – nejde teda o povinnosť – v Objednávkovom formulári pri Postupe so vstupom z Knižnice požadovať od Dodávateľa predloženie Vlastného návrhu plnenia zákazky. Inštitút Vlastného návrhu plnenia zákazky možno využiť iba pri Postupe so vstupom z Knižnice. Ak túto požiadavku Objednávateľ určí, musí uviesť v Objednávkovom formulári bližšie pokyny k forme a obsahu Vlastného návrhu plnenia zákazky tak, aby Dodávateľ mal pri vytváraní Kontraktačnej ponuky dostatok informácií o podobe, rozsahu a obsahu Vlastného návrhu plnenia zákazky.

Pri vyžadovaní Vlastného návrhu plnenia zákazky sa zadávanie zákazky na Trhovisku pri Postupe so vstupom z Knižnice mení z fakticky aukčného systému na systém vyžadujúci popri cenovom návrhu predloženie ponuky aj po vecnej, obsahovej stránke. Objednávateľ by pri požadovaní Vlastného návrhu plnenia zákazky mal určiť dostatočne dlhú Lehotu na predkladanie ponúk, a to najmä pri Objednávkovom formulári s viacerými položkami alebo s detailnými či početnými funkčnými alebo technickými požiadavkami. Vlastný návrh plnenia zákazky sa nepredkladá v elektronickej aukcii nasledujúcej po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk.“

Dodávateľ pri tomto postupe musí predložiť Kontraktačnú ponuku nielen vo forme cenovej ponuky ale aj vo forme obsahového, vecného návrhu na plnenie predmetu zákazky, a to podľa pokynov Objednávateľa určených v Objednávkovom formulári.

„Pri požadovaní Vlastného návrhu plnenia zákazky má Dodávateľ právo voľby medzi 2 formami predloženia Vlastného návrhu plnenia zákazky v rámci Kontraktačnej ponuky, a to ako:

 1. súhrnný vlastný návrh plnenia na celý predmet zákazky, alebo
 2. vlastný návrh plnenia spracovaný podľa položiek predmetu zákazky.

Pre zjednodušenie prípravy Vlastného návrhu plnenia zákazky môže Dodávateľ predložiť v Kontraktačnej ponuke aj prílohu (napr. export z vlastného informačného systému v EXCEL), a to v povolených formátoch.“

Anonymizácia

„Vlastný návrh plnenia zákazky sa počas Lehoty na predkladanie ponúk v EKS nezverejňuje a je prístupný iba danému Dodávateľovi. K deanonymizácii dôjde vo vzťahu k úspešnému Dodávateľovi, keďže jeho Vlastný návrh plnenia zákazky sa stáva súčasťou Zmluvy.“

Lehota na posúdenie

„Od uzatvorenia Zmluvy plynie Objednávateľovi lehota na posúdenie Vlastného návrhu plnenia zákazky. Táto lehota je určená ako bezodkladná po uzavretí Zmluvy, s maximálnou dĺžkou 3 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, pričom toto maximum neplatí pre prípady, ak Objednávateľ určil lehotu plnenia Zmluvy, ktorá je kratšia ako 3 pracovné dni od uzavretia Zmluvy. Pri nečinnosti Objednávateľa sa Vlastný návrh plnenia zákazky považuje za schválený Objednávateľom uplynutím 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy.“

Dôvod na odstúpenie od zmluvy

V prípade že, Vlastný návrh plnenia zákazky nie je podľa posúdenia Objednávateľom v súlade so Špecifikáciou podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Celé znenie nových OPET nájdete na www.eks.sk tu

Na základe nových nariadení Komisie (EÚ) zo dňa 18. decembra 2017, ktorými sa zmenili finančné limity pre členské štáty EÚ, Úrad pre verejné obstarávanie pripravuje vyhlášku, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov do 09. 02. 2018 podľa pokynov tu

Podľa vyššie uvedených nariadení Komisie EÚ, ktoré nadobudli účinnosť 1.januára 2018, sa finančné limity menia nasledovne:

Smernica 2014/24/EÚ (verejní obstarávatelia) sa mení takto:

1. článok 4 sa mení takto:

a) v písmene a) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza sumou „5 548 000 EUR“;

b) v písmene b) sa suma „135 000 EUR“ nahrádza sumou „144 000 EUR“;

c) v písmene c) sa suma „209 000 EUR“ nahrádza sumou „221 000 EUR“.

2. v článku 13 (dotovaná osoba) sa prvý odsek mení takto:

a) v písmene a) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza sumou „5 548 000 EUR“;

b) v písmene b) sa suma „209 000 EUR“ nahrádza sumou „221 000 EUR“.

Článok 15 smernice 2014/25/EÚ (obstarávatelia) sa mení takto:

 1. v písmene a) sa suma „418 000 EUR“ nahrádza sumou „443 000 EUR“;
 2. v písmene b) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza sumou „5 548 000 EUR“.

V článku 8 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ (koncesie) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza sumou „5 548 000 EUR“.

Článok 8 smernice 2009/81/ES (obrana a bezpečnosť) sa mení takto:

 1. v písmene a) sa suma „418 000 EUR“ nahrádza sumou „443 000 EUR“;
 2. v písmene b) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza sumou „5 548 000 EUR“.

O ďalšom legislatívnom procese v súvislosti s predmetnou vyhláškou ÚVO Vás budeme informovať.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy. Cieľom navrhovaného zákona je odbúranie administratívnej záťaže.

Návrh zákona počíta aj s novelizáciou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne sa majú navrhované zmeny dotknúť nasledovných oblastí:

Rada Úradu pre verejné obstarávanie

Prvá zmena sa dotýka preukazovania bezúhonnosti osôb, ktoré sú menované za členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. V zmysle predloženého návrhu sa už bezúhonnosť nebude preukazovať doložením výpisu z registra trestov. Osoba menovaná za člena Rady poskytne osobné údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Úrad pre verejné obstarávanie si následne sám elektronicky vyžiada výpis od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Zoznam hospodárskych subjektov

Podobne aj v žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa budú podľa návrhu uvádzať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov spolu so súhlasom s ich poskytnutím a spracovaním. Ak bude žiadateľom právnická osoba tieto údaje spolu so súhlasom poskytne štatutárny orgán, jeho členovia, členovia dozorného orgánu a prokuristu. Žiadateľ na oplátku už nebude povinný výpis z registra trestov k žiadosti priložiť.

K žiadosti nebude potrebné priložiť ani ďalšie prílohy predkladané za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona. Podmienkou bude možnosť použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

Ani pri oznámení o zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov podľa § 156 ods. 1 zákona hospodársky subjekt už nebude povinný doložiť doklad preukazujúci túto zmenu, a to rovnako za predpokladu, že bude možné použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Námietky

Novelou sa má vypustiť aj ustanovenie § 170 ods. 6 písm. b) zákona, v zmysle ktorého je prílohou námietok doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky za navrhovateľa alebo jeho úradne overená kópia, ak sú námietky podpísané osobou oprávnenou konať za navrhovateľa.

Návrh zákona spolu so sprievodnou dokumentáciou je dostupný tu.

Medzirezortného pripomienkového konania sa môžete zúčastniť do 22.1.2018.

 

 

Podľa § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Ods. 8:  „Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní“

Ods. 9: Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa odseku 8, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. 

Verejní obstarávatelia, si niekedy mylne vysvetľujú tento inštitút a využívajú ho na vyžadovanie dokladov od úspešného uchádzača, ktoré nemohli požadovať ako podmienky účasti resp. požiadavky na predmet zákazky.

Rada Úradu sa k tejto problematike vyjadrila vo svojom rozhodnutí, ktoré sa síce týka ešte zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ale podľa nášho názoru, je možné ho aplikovať aj na aktuálny zákon 343/2015 Z.z.

Rozhodnutie Rady ÚVO č. 10313-9000/2016-KR/13 zo dňa 18.07.2016

… „teda platí, že pod „poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy“ nemožno subsumovať vyžadovanie úplne nových dokladov, ktoré de facto s procesom uzatvárania zmluvy nemajú nič spoločné.“

… „Týmto spôsobom by sa verejný obstarávateľ mohol dožadovať nespočetného množstva dokladov, a to s argumentom, že zákon o verejnom obstarávaní doklady, ktoré možno vyžiadať prostredníctvom inštitútu súčinnosti nijakým spôsobom neohraničuje. Takýto postup však rada jednoznačne kvalifikuje ako rozporný so smernicami,“…

…“pojem „poskytnutie riadnej súčinnosti“ obsiahnutý v § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (Pozn. portálu: myslí sa zákon 25/2006 Z. z.) je potrebné vykladať ako vyvinutie aktivity smerujúcej k uzavretiu zmluvy vo verejnom obstarávaní s úspešným uchádzačom, a nie ako prostriedok pre vyžadovanie rôznych ďalších dokladov, ktoré nie je možné vyžadovať ani ako podmienky účasti, ani ako požiadavky na predmet zákazky.“

Celé rozhodnutie Rady ÚVO nájdete na uvo.gov.sk tu

Dňa 14.09.2017 Národná rada SR schválila zákon č. 248/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednou z prijatých zmien je aj úprava finančných limitov pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. V tomto článku sa budeme venovať finančnému limitu podľa § 5 ods. 3 písm. c) (v znení zákona účinnom od 1.11.2017), ktorý bol zároveň premietnutý aj do finančných limitov podľa § 8 zákona a rozširuje uplatnenie limitu 200 000 Eur na ďalší druh zákaziek (v súčasnosti len zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1), konkrétne:

 • zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie…

Podmienky uplatnenia finančného limitu

Z vyššie uvedeného znenia novely možno odvodiť náležitosti, ktoré musí zákazka spĺňať, aby sa na ňu mohol uplatniť finančný limit 200 000,00 Eur, a to:

– zákazku zadáva verejný obstarávateľ

– predmetom zákazky je dodanie potravín,

– potraviny sú určené pre zákonom vymedzené zariadenia a

– uvedené zariadenia poskytujú stravovanie.

Účel zmeny

Podľa dôvodovej správy k novele je cieľom zmeny „…zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov.“ Výbory NR SR návrh novely rozšírili o ďalšie zariadenia.

Na ktoré zariadenia sa novela vzťahuje?

Okrem výslovne uvedených zariadení novela odkazuje aj na osobitný zákon, konkrétne piatu hlavu prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá upravuje zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Predmetnými zariadeniami sa tak na účely tejto novely rozumie:

 • zariadenie školského stravovania
 • zariadenie pre seniorov
 • domov sociálnych služieb
 • zariadenie podporovaného bývania
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • rehabilitačné stredisko
 • špecializované zariadenie
 • denný stacionár

Na záver uvádzame, že nová právna úprava ustanovuje, že potraviny musia byť určené vymedzeným zariadeniam, podľa nášho názoru však neprikazuje, aby tieto samé zákazku aj zadávali.

Dňa 14.09.2017 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“) s predpokladanou účinnosťou od 01.11.2017.

Stručný prehľad hlavných zmien, ktoré prináša novela:

I. Rozšírenie zoznamu výnimiek v rámci podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou

V zmysle novely sa zákon o verejnom obstarávaní po novom (okrem existujúcich výnimiek) nebude vzťahovať ani na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je:

– činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa (v súčasnosti len v rámci ustanovených typov konaní)

– vytvorenie a dodanie diala výtvarného umenia a úžitkového umenia

všetky predmety zákaziek medzi subjektmi podľa § 7 ods. 1 písm. a) ich rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami (v súčasnosti platí len pri poskytovaní služieb – § 1 ods. 12 písmeno q)

– tvorbu, vydávanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách

– poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ

II. Zvýšenie finančného limitu na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb

Novela zavádza zvýšenie finančného limitu, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov,domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu zo 40 000 EUR na 200 000 EUR.

III. Referencie – povinnosť overovania v registri referencií

Zavádza sa povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov vyhľadať referencie o dodávateľoch v existujúcom registri referencií, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie nakoľko (pozn. ako sa uvádza v dôvodovej správe k návrhu novely) „v súčasnosti totiž existujú rozdielne názory na povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov automaticky dohľadať a overiť referencie, ktoré sa už nachádzajú v evidencii referencií.“

IV. Vyhodnotenie podmienok účasti len u víťaza

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú mať možnosť voľby, či uprednostnia vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v prípade uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Mali by pritom vychádzať z charakteru a potrieb jednotlivého druhu zákazky (ako vo svojej správe uviedol Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti).

V. Rámcová dohoda cez dynamický nákupný systém

Zavádza sa možnosť uzatvárať rámcové dohody využitím dynamického nákupného systému.

VI. Bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce aj mimo trhoviska

Bola doplnená možnosť rozhodnúť sa pre použitie podlimitného postupu zadávania zákazky bez využitia elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce.

VII. Jednoobálkový systém pri podlimitných zákazkách

Ponuky pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska sa budú predkladať už len tzv. „jednoobálkovým“ systémom.

VIII. Vyhodnotenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk

Podľa novely sa verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk.

Novela bude vyhlásená až po podpise prezidentom SR (Ak prezident SR vráti zákon s pripomienkami, Národná rada SR zákon opätovne prerokuje).

Paragrafové znenie návrhu novely, dôvodovú správu ako aj schválené pozmeňujúce návrhy Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti nájdete na stránke nrsr.sk tu

V článku Zmeny zákona o verejnom obstarávaní. sme písali o prijatí zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Tento zákon ustanovil povinnosť partnera verejného sektora byť zapísaný v registri partnerov po celú dobu trvania zmluvy.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o RPVS sa na účely tohto zákona partnerom verejného sektora rozumie aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d) (ďalej len „subdodávateľ“).

Z uvedeného vyplýva, že od momentu uzavretia zmluvy až po zánik všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, musí byť aj subdodávateľ, ktorého príjmy zo zmluvy dosahujú finančné limity podľa zákona o RPVS zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Zákon o RPVS však subdodávateľov za porušenie tejto povinnosti nesankcionuje.

 

Pravidlá platné v režime verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o VO“) bol prijatím zákona o RPVS tiež novelizovaný. Zákonodarca však oproti úprave zákona o RPVS registračnú povinnosť „okresal“.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona o VO Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poruší uvedenú povinnosť, dopustí sa správneho deliktu. To znamená, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia musia sami overiť zápis subdodávateľov do registra ešte pred uzavretím zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa § 19 ods. 3 ZVO Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

Zákon o VO v tomto prípade porušenie registračnej povinnosti subdodávateľom ako dôvod na odstúpenie od zmluvy opomenul. Je tak už na verejnom obstarávateľovi, aby si takúto možnosť odstúpenia upravil sám v rámci zmluvných podmienok.

 

Subdodávateľská doložka

Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“) túto „dieru“ v zákonoch zaplátalo tak, že vydalo v tejto veci Inštrukciu č. 7/2017 Ministerstva spravodlivosti SR. V rámci uvedenej inštrukcie ministerstvo zaviedlo pre svoj rezort povinné zapracovanie tzv. subdodávateľskej doložky do zmlúv uzatváraných s partnerom verejného sektora a odporúča, aby si verejný sektor nastavil zodpovednostné vzťahy voči partnerom verejného sektora tak, ako to napr. urobilo ministerstvo spravodlivosti.

Takáto subdodávateľská doložka podľa ministerstva má obsahovať zmluvné sankcie (právo odstúpiť od zmluvy, zmluvnú pokutu…) a spôsob ich uplatnenia pre prípad nesplnenia zákonnej povinnosti byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora subdodávateľom a pre prípad, ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy.

Pamätať treba aj na prípadnú zmenu subdodávateľa počas trvania zmluvy. Dodávateľ sa tak subdodávateľskou doložkou zaviaže pod hrozbou zmluvných sankcií, že si „ustriehne“ svojich subdodávateľov vo vzťahu k RPVS. Dodávateľ si následne môže zmluvné sankcie vymáhať napr. v zmluvách so svojimi subdodávateľmi.

Ako kontrolný mechanizmus v tomto prípade ministerstvo navrhuje možnosť zapracovať do subdodávateľskej doložky povinnosť zmluvného partnera na požiadanie predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

Uvedenú subdodávateľskú doložku je tak potrebné zapracovať už do návrhu zmluvy v súťažných podkladoch.