Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch júl a august 2019.

PHZ – prieskum trhu

Metodické usmernenie č. 9148-5000/2019 zo dňa 01. 08. 2019

Zákon o verejnom obstarávaní taxatívne neupravuje a nedefinuje prieskum trhu, ktorý vykonáva verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred začatím postupu zadávania zákazky, nestanovuje žiadne kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri prieskume trhu. Teda ani bližšie nešpecifikuje počet, príp. „vzorku“ oslovených hospodárskych subjektov na určenie relevantnej predpokladanej hodnoty.

Je plne v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa stanoviť do akej miery, akým spôsobom bude vykonávať prieskum trhu.

Konflikt záujmov

Metodické usmernenie č. 9330-5000/2019 zo dňa 01. 07. 2019

Vznik konfliktu záujmov sám o sebe nie je nezákonný. Je však nelegálne Viac

Ako sme Vás už informovali v našom článku s názvom GP SR neakceptuje zákonný nárok podľa § 32 , Generálna prokuratúra SR neakceptovala zákonný nárok verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vyžiadať si výpis z registra trestov z informačného systému registra trestov (RT) podľa § 32 zákona z dôvodu, že zo znenia zákona nebolo možné určiť zoznam konkrétnych orgánov verejnej moci.

Preto bola potrebná úprava príslušných predpisov za účelom definovania zoznamu konkrétnych orgánov verejnej moci a spôsobu získania výpisu z RT.

Túto úpravu prináša zákon č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).

Tento zákon mení a dopĺňa aj  zákon o verejnom obstarávaní. Zmeny účinné k 1.9.2019 sme do nášho zákona zapracovali svetlo hnedou farbou.

Preukázanie podmienky účasti – register trestov

Viac

Od 1.8.2019 je v platnosti úprava zákona o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá Úradu pre verejné obstarávanie (v § 154 ods. 5 zákona ) povinnosť spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o tomto subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie podľa osobitného predpisu.  

Týmto osobitným predpisom je zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry pre subjekty napojené na verejné financie.

Povinnosť vydávať  zaručenú elektronickú faktúru

Povinnosť vydávať  zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje aj na dodávateľov Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch máj a jún 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 9006-5000/2019 zo dňa 24. 06. 2019

Na zákazku s nízkou hodnotou sa výslovne nevzťahuje ustanovenie § 42 zákona o verejnom obstarávaní, avšak v snahe o zabezpečenie dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie by mal k opisu predmetu zákazky pristupovať verejný obstarávateľ analogickým spôsobom.

Metodické usmernenie č. 9454-5000/2019 zo dňa 20. 06. 2019

E-mailová ponuka namiesto požadovanej listinnej

S dôrazom na uplatňovanie princípu proporcionality a v záujme zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže, je možné vyjadriť všeobecný názor, že v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je možné za dodržania Viac

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zameranú na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a tiež na „spopularizovanie“ zeleného verejného obstarávania.

Navrhované znenie novely prináša aj ďalšie opatrenia a úpravy, z ktorých vyberáme tie najpodstatnejšie:

1. Súhrnné správy (§ 10 ods. 10, § 111 odsek 2, § 117 ods. 6, § 118 odsek 4)

Zvyšuje sa finančný limit pre zverejňovanie súhrnných správ Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec a apríl 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 5243-5000/2019 zo dňa 04.03.2019

Rozhodnutie o type zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou je na verejnom obstarávateľovi.

Metodické usmernenie č. 5246-5000/2019 zo dňa 11. 03. 2019

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný preveriť splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní pred podpisom zmluvy, to môže urobiť získaním Viac

Debyrokratizácia vo verejnom obstarávaní – Register trestov

Teória

V nadväznosti na prijatie debyrokratizačnej legislatívy v rámci zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) boli prijaté opatrenia aj v rámci procesu verejného obstarávania.

Od 1.1.2019 je účinné ustanovenie podľa § 32 ods. 3 zákona o tom, že uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady na preukázanie osobného postavenia, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a

47a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z.

Tieto doklady musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ identifikovať už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Informačné systémy verejnej správy sú:

  1. a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  2. b) informačný systém katastra nehnuteľností
  3. c) register trestov

Vo vyššie uvedenom prípade, ak uchádzač nepredloží príslušné výpisy z registra trestov, tak je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov.

Realita

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k Legislatívnemu zámeru Zákona o komore verejného obstarávania.

Viac o obsahu legislatívneho zámeru nájdete v našom predchádzajúcom článku tu

Úrad dostal 174 pripomienok z toho 98 zásadných.

Vyberáme z textu zásadných pripomienok, ktoré úrad neakceptoval:

MF SR

„…Vzhľadom na skutočnosť, že v legislatívnom zámere nie sú uvedené dôvody, pre ktoré sa neosvedčil inštitút odborne spôsobilých osôb, navrhujem opätovné zavedenie inštitútu odborne spôsobilých osôb bez ohľadu na systém záujmovej samosprávy…“
Viac

Dňa 6.12.2018 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tzv. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie) s účinnosťou od 1.1.2019.

V tomto, v poradí už šiestom článku o Veľkej novele, sa zameriame na zmeny v oblasti evidencie referencií.

Obsahové náležitosti referencie

Doterajšia slabá praktická využiteľnosť referencií pre potreby splnenia podmienok účasti sa má zlepšiť aj úpravou nasledovných obsahových náležitosti referencií.

Referencia po novom obsahuje aj:
Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Legislatívny zámer Zákona o komore verejného obstarávania.

Primárnym cieľom vzniku komory má byť profesionalizácia verejného obstarávania.

Nižšie Vám ponúkame rešerš legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom člena komory verejného obstarávania
Viac