Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Vláda SR včera predstavila ideový návrh zmien v oblasti verejného obstarávania, ktoré pripravil podpredseda vlády Štefan Holý. Cieľom má byť najmä urýchlenie procesu čerpania prostriedkov z EÚ.

Navrhované zmeny zásadne menia doterajší systém podlimitného verejného obstarávania a berú značnú časť kompetencií Úradu pre verejné obstarávanie.

Zrušenie súčasných pravidiel podlimitného verejného obstarávania.

Avizovaná novela zákona zruší doterajší spôsob zadávania podlimitných zákaziek a nahradí ho systémom sledovania cien. Viac

Ministerstvo financií SR oficiálne zverejnilo Národný integrovaný reformný plán s názvom “Moderné a úspešné Slovensko”.

Autorom materiálu sú analytici a odborníci z verejného sektora a na jeho pripomienkovaní sa malo, podľa MF SR, podieľať približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia.

Dokument je len podkladom pre ďalšie rokovania a diskusiu o finálnom pláne obnovy, ktorý predloží SR Európskej komisii.

Súčasťou 8 oblastí, ktorým sa dokument venuje je aj časť venovaná verejnému obstarávaniu.

Reforma verejného obstarávania

1. Ako prvý krok je uvedená Novela zákona o verejnom obstarávaní (počas roku 2020), ktorá má mať za cieľ

Viac

Od 1. januára tohto roku platí povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov použiť podľa § 10 ods. 7 zákona sociálne hľadisko v podmienkach verejného obstarávania.

Vyššie uvedené sa týka  každého kalendárneho roku, v ktorom tieto subjekty začnú alebo realizujú najmenej 10 verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou. V takom prípade minimálne v 6 % z týchto obstarávaní je nutné použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko (SH), sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.

Podľa našich výpočtov to znamená, že ak v kalendárnom roku začnete, alebo realizujete nadlimitné alebo podlimitné zákazky spolu v počte

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch júl a august 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Kontrolór obce ako úspešný uchádzač, Uchádzač doručil vysvetlenie deň po lehote, Premenlivá výška benchmark skóre, Uznávanie zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Povinnosť preukazovať osobné postavenie pri PRK, In house cez 100 % subdodávky, Zmluvy na dobu neurčitú a iné

Zásobovanie školského bufetu

Metodické usmernenie č. 10421-5000/2020 zo dňa 29.07.2020

K otázke zásobovania školského bufetu uvádzame, že podľa § 6 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpokladaná hodnota zákaziek týchto prevádzkových jednotiek. Predpokladanú hodnotu zákazky možno určiť na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky, ak táto prevádzková jednotka nezávisle uskutočňuje verejné obstarávanie.

…Ak by uvedené neprichádzalo do úvahy, odporúčame zvážiť možnosti zriadenia bufetu ako osobitného subjektu, t. j. samostatnej právnickej osoby, ktorá nebude v postavení verejného obstarávateľa.

Roztekajúce sa syry

Metodické usmernenie č. 10421-5000/2020 zo dňa 29.07.2020

Vami popisovanú situáciu „roztekajúcich“ sa syrov určených na vyprážanie je podľa nášho názoru možné riešiť napr. prostredníctvom

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval návrh novely zákona v spolupráci s inštitútom INEKO, ktorej cieľom má byť nezávislosť a transparentnosť fungovania úradu.

Novela upravuje aj nový spôsob výberu a menovania predsedu ÚVO ako aj členov Rady. Navrhuje sa aj nový výpočet mzdy predsedu, podpredsedov a navýšenie mesačnej odmeny pre členov Rady.

Výberové konanie predsedu

Aktívna znalosť cudzieho jazyka (Aj, Nj, alebo Fj) ako aj platné osvedčenie NBÚ na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami má byť zákonnou podmienkou pre menovanie do funkcie predsedu či podpredsedu.

Príslušný výbor NR SR (ďalej len ako „výbor“) zverejní výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky,  najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače a taktiež na webovom sídle, ktoré je zamerané na zverejňovanie pracovných ponúk.

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční do 30 dní od skončenia výzvy na prihlásenie kandidátov.

Klásť otázky kandidátom na verejnom vypočutí budú môcť aj zástupcovia verejnosti, ak

Viac

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie vyhlásili výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie 2 miest v Rade.

Do výberového konania sa prihlásilo 18 kandidátov. 17 kandidátov splnilo podmienky výberového konania.

V termíne 9.7.2020 a 10.7.2020 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO, počas ktorého bolo vypočutých 16 kandidátov.

Odborná hodnotiaca komisia, ktorá mala má deväť členov, sa uzniesla, že maximálny počet bodov predstavuje 100.

Výsledky hlasovania komisie

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch máj a jún 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

COVID – 19 a lehoty, Zastropovanie maximálnej sadzby, Sociálny aspekt, Možnosť sociálneho podniku konať prostredníctvom subdodávateľa, Či sú vzorky povinnou súčasťou dokumentácie, Stavebné práce na splátky a iné

Zmena kľúčového experta

Metodické usmernenie č. 6924-5000/2020 zo dňa 19.05.2020

Zmenu kľúčového experta po uzavretí zmluvy zákon o verejnom obstarávaní priamo nerieši. Nahradenie kľúčového experta vo fáze plnenia zmluvy je možné riešiť prostredníctvom zmeny zmluvy, a teda pravidlami v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých cieľom je okrem iného stanoviť, že zmenou zmluvy nesmie dôjsť k jej podstatnej zmene. Na základe toho možno vyjadriť názor, že nový expert musí v plnom rozsahu spĺňať identické podmienky, aké boli kladené na osobu experta, ktorý má byť nahradený.

Verejnému obstarávateľovi je možné odporučiť, aby si najmä pri stavebných zákazkách (ktorých realizácia predpokladá dlhšie časové obdobie) zakotvil do zmluvy jasné pravidlá týkajúce sa jej zmeny (napr. vo vzťahu ku kľúčovým expertom), nakoľko môže nastať situácia, ktorú uvádzate vo svojej žiadosti.

Chýbajúce vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov

Metodické usmernenie č. 7480-5000/2020 zo dňa 03.06.2020

Otázka: Nakoľko ZVO nevyžaduje, aby bolo vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov súčasťou kompletnej dokumentácie, je možné kvalifikovať ako zistenie s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania situáciu, keď v dokumentácii vyhlásenie absentovalo…?

Odpoveď:

Viac

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie vyhlásili výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Výberové konanie je vyhlásené na obsadenie 2 miest v Rade.

Do výberového konania sa prihlásilo 18 kandidátov. Nasledovných 17 kandidátov splnilo podmienky výberového konania.

Zoznam kandidátov

Ján Azud

Jozef Bálint

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil dva nové moduly v IS EVO .

Pripomienkovanie

Modul má umožňovať vzájomné zdieľanie a spoluprácu, či už internú v rámci organizácie, alebo verejnú, na tvorbe rôznych dokumentov napr.:

  • súťažných podkladov
  • zápisníc

Modul je však možné využívať aj na iné účely ako je verejné obstarávanie.

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec a apríl 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Zámena obecných pozemkov s developerom, Povinnosť akceptovať konkrétny Registrovaný sociálny podnik ako subdodávateľa, Živý prenos z otvárania ponúk, Je možné podať vlastnú referenciu, PHZ elektrickej energie, Pojem existujúca stavba a iné

Obedy pre seniorov

Metodické usmernenie č. 6852-5000/2020 zo dňa 29.04.2020

V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:

„Verejný obstarávateľ (mesto) zamýšľa vykonať verejné obstarávanie názvom „Obedy pre seniorov“, na ktorom sa spolupodieľa na cene obedového menu 1,00 €. Klient si doplatí zvyšnú cenu obedového menu. Predmetom obstarávania je poskytnutie stravy formou obedového menu a donášky resp. dodania obedového menu v pracovných dňoch k dverám klienta.“

V nadväznosti na uvedené žiadate zodpovedať otázku ako máte v danom verejnom obstarávaní postupovať, pričom uvádzate tri zvažované alternatívy:

A) podlimitnou zákazkou v rámci zadelenia na Tovary resp. Služby (aj za cenu, že mnoho reštauračných zariadení, aspoň v danej lokalite, nemá splnené príslušné podmienky na účasť v podlimitnej zákazke, napr. zápis v registri verejného sektora a iné),

B) tým, že podstatnú časť ceny tvoria potraviny, z ktorých sa vytvorí jedlo a dovezie sa klientom (viď stanovenie PHZ), môže verejný obstarávateľ postupovať v rámci zadelenia Potraviny, kde by do hodnoty 213 999, 99 € postupoval verejný obstarávateľ § 117 ZVO,

C) v súlade s prílohou č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní – Sociálne služby a iné osobitné požiadavky je možné danú zákazku priradiť pod CPV 55520000-1 – Služby hromadného stravovania s CPV 55521100-9 Rozvoz stravy a tým použiť postup podľa § 117 ZVO do sumy 259 999, 99 € , resp. pod iný kód uvedený v danej prílohe?

…Na základe uvedeného, vezmúc do úvahy Vami opísaný skutkový stav pripravovaného verejného obstarávania (predmet zákazky, výšku PHZ) máme za to

Viac