Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch november a december 2019.

Identita uchádzača pred predkladaním ponúk

Metodické usmernenie č. 12067-5000/2019 zo dňa 18. 11. 2019

Na základe vyššie uvedeného uvádzame, že § 49 ods. 1 v spojení s § 20 zákona o verejnom obstarávaní nevyžadujú, aby boli jednotliví uchádzači v elektronických systémoch na verejné obstarávanie anonymizovaní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, resp. lehoty na otváranie ponúk, t. j. aby verejný obstarávateľ nevedel o ich identite. V tejto súvislosti podotýkame, že anonymita uchádzačov sa uplatňuje iba pri zákazkách realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska, čo zákon o verejnom obstarávaní explicitne upravuje.

Verejný obstarávateľ teda môže používať také elektronické systémy na verejné obstarávanie, ktoré umožňujú spoznať identitu uchádzača ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Na druhej strane verejnému obstarávateľovi nič nebráni (tzn. nie je to jeho povinnosť) využívať také elektronické systémy, resp. ich funkcionality, ktoré umožňujú anonymizovať identitu samotného uchádzača.

Lyžiarsky výcvik

Metodické usmernenie č. 14753-5000/2019 zo dňa 11. 11. 2019

Posúdenie zaradenia spoločnosti, ktorá má v Obchodnom registri ako predmet činnosti zapísané – Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí do verejného obstarávania na lyžiarsky výcvik, závisí od toho

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch september a október 2019.

Výnimky – program určený na vysielanie

Metodické usmernenie č. 12947-5000/2019 zo dňa 08. 10. 2019

Výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. k) sa môže dovolávať len verejný obstarávateľ, ktorý je zároveň poskytovateľom mediálnej služby (napr. RTVS), a to z dôvodu, že zadávanie zákaziek na určité audiovizuálne a rozhlasové mediálne služby by malo umožňovať zohľadnenie kultúrneho alebo spoločenského významu, čo má za následok, že sa pri zadávaní zákaziek na služby pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii predpripravených programov a iných prípravných služieb neuplatňujú postupy podľa tohto zákona.

Z Vami opísaných skutočností nevyplýva, že mesto XY je v postavení poskytovateľa mediálnej služby, a preto ak tento predpoklad platí aj v skutočnosti, danú výnimku z aplikácie zákona nemôže uplatniť. V tomto prípade bude postupovať pri vyhlásení verejného obstarávania v súlade s postupmi uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní.

Kúpa ojazdeného vozidla z autobazáru

Metodické usmernenie č. 11285-5000/2019 zo dňa 08. 10. 2019

Ďalej uvádzame, že zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi obstarať/kúpiť aj ojazdené vozidlo z autobazáru, tak, aby

Viac

Podľa zákona proti byrokracii sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.

Informačné systémy verejnej správy

Informačnými systémami verejnej správy sú:

  • register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
  • informačný systém katastra nehnuteľnosti
  • register trestov
  • centrálny register detí, žiakov a poslucháčov
  • register študentov

S účinnosťou od 1. decembra 2019 pribudnú medzi informačné systémy VS:

Viac

Európska komisia  každé dva roky overuje či finančné limity, stanovené v príslušných smerniciach k verejnému obstarávaniu, zodpovedajú finančným limitom stanoveným v Dohode Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“), a v prípade potreby ich zreviduje.

Revízia finančných limitov

Komisia pri výpočte výšky týchto finančných limitov vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára.

Keďže hodnota takto vypočítaných finančných limitov sa líši od hodnoty finančných limitov stanovených v príslušných smerniciach pre verejné obstarávanie, bolo potrebné tieto finančné limity opäť zrevidovať.

Komisia prijala delegované nariadenia, ktorými sa revidujú finančné limity pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov a to nasledovne:

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v procese prípravy verejného obstarávania svojho nového informačného systému s názvom “Systém verejného obstarávania” (ďalej len „SVO“), ktorý bol schválený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predmetom verejného obstarávania bude dodávka a následná údržba a rozvoj informačného systému.

Rozsah, hlavné prínosy a ciele projektu

Viac

Poslanci NR SR (E. Antošová, D. Tittel, K. Farkašovský, M. Kuciaňová, J. Paška, P. Pamula, R. Baláž) predložili do Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Podľa dôvodovej správy je cieľom novely: „zjednodušenie rekonštruovania školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc

Poslanci navrhujú, aby zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktoré Viac

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k Legislatívnemu zámeru Zákona o komore verejného obstarávania narazil na odpor nie len odbornej verejnosti (hromadná pripomienka tu) ale aj iných rezortov.

Výber z ich zásadných pripomienok sme Vám priniesli v článku „Komora verejného obstarávania – zásadné pripomienky“ tu

Vzhľadom na tieto rozpory Vláda SR zaviazala úrad dopracovať Legislatívny zámer o alternatívu, aby profesionalizáciu verejného obstarávania zabezpečoval samotný úrad.

A práve túto variantu profesionalizácie VO schválila vláda a zaviazala ÚVO predložiť na rokovanie vlády návrh zákona upravujúci profesionalizáciu verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie do 31. decembra 2020.

Profesionalizácia verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie

Tento koncept viac nepočíta s vytvorením samosprávnej stavovskej organizácie – Komory verejného obstarávania, ale navrhuje, aby politiku profesionalizácie verejného obstarávania vykonával štát prostredníctvom ÚVO.

Okruhy pripravovanej úpravy zákona o verejnom obstarávaní podľa legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch júl a august 2019.

PHZ – prieskum trhu

Metodické usmernenie č. 9148-5000/2019 zo dňa 01. 08. 2019

Zákon o verejnom obstarávaní taxatívne neupravuje a nedefinuje prieskum trhu, ktorý vykonáva verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred začatím postupu zadávania zákazky, nestanovuje žiadne kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri prieskume trhu. Teda ani bližšie nešpecifikuje počet, príp. „vzorku“ oslovených hospodárskych subjektov na určenie relevantnej predpokladanej hodnoty.

Je plne v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa stanoviť do akej miery, akým spôsobom bude vykonávať prieskum trhu.

Konflikt záujmov

Metodické usmernenie č. 9330-5000/2019 zo dňa 01. 07. 2019

Vznik konfliktu záujmov sám o sebe nie je nezákonný. Je však nelegálne Viac

Ako sme Vás už informovali v našom článku s názvom GP SR neakceptuje zákonný nárok podľa § 32 , Generálna prokuratúra SR neakceptovala zákonný nárok verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vyžiadať si výpis z registra trestov z informačného systému registra trestov (RT) podľa § 32 zákona z dôvodu, že zo znenia zákona nebolo možné určiť zoznam konkrétnych orgánov verejnej moci.

Preto bola potrebná úprava príslušných predpisov za účelom definovania zoznamu konkrétnych orgánov verejnej moci a spôsobu získania výpisu z RT.

Túto úpravu prináša zákon č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).

Tento zákon mení a dopĺňa aj  zákon o verejnom obstarávaní. Zmeny účinné k 1.9.2019 sme do nášho zákona zapracovali svetlo hnedou farbou.

Preukázanie podmienky účasti – register trestov

Viac

Od 1.8.2019 je v platnosti úprava zákona o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá Úradu pre verejné obstarávanie (v § 154 ods. 5 zákona ) povinnosť spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o tomto subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie podľa osobitného predpisu.  

Týmto osobitným predpisom je zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry pre subjekty napojené na verejné financie.

Povinnosť vydávať  zaručenú elektronickú faktúru

Povinnosť vydávať  zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje aj na dodávateľov Viac