Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Podpredseda vlády Slovenskej republiky Štefan Holý predložil dňa 9.12.2020 do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, predstavujúci dlho očakávanú avizovanú “revolúciu vo verejnom obstarávaní“.

Navrhované zmeny zásadne menia doterajší systém podlimitného verejného obstarávania a berú niektoré kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie. Vyberáme najpodstatnejšie úpravy.

Vypustenie ustanovení o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

Novela zákona navrhuje vyňatie dnešných podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou spod režimu pravidiel verejného obstarávania a to vypustením celej tretej časti zákona.

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene niektorých zákonov.

Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

Obstarávanie ekologických vozidiel 

Navrhovaná úprava stanovuje minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorých predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky, prenájom ekologického vozidla alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 tohto zákona, ktoré sú poskytované prostredníctvom ekologického vozidla. 

Viac

Občianske združenie Únia profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO), ktoré sa zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania, predstavuje svoje stanovisko k pripravovanej novele z dielne Úradu vlády SR.

Ideový návrh zmien v oblasti verejného obstarávania, ktoré pripravil podpredseda vlády Štefan Holý, sme Vám predstavili v článku – Holého zmena pravidiel obstarávania – tu

V ÚPVO vypracovali nasledovnú analýzu pripravovanej novely o. i. z pohľadu posúdenia súladu s právom Európskej únie, ktorej je Slovenská republika od roku 2004 členom.

Analýza vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní

Úvod

Pripravovaná novela z dielne Úradu vlády SR spočíva na troch zásadných zmenách zákona o verejnom obstarávaní. Prvý okruh zmien sa týka zrušenia legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek a koncesií, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní, t. j. pravidiel pre podlimitné zákazky, podlimitné koncesie a zákazky s nízkou hodnotou. Druhý okruh sa týka zásadného oklieštenia právomoci Úradu pre verejné obstarávanie SR a presunu revíznych postupov vo verejnom obstarávaní na špecializované správne súdy a tretí okruh sa týka zmeny pravidiel určovania predpokladanej hodnoty zákazky.

Zrušenie legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek a koncesií, na ktoré sa nevzťahujú smernice vo verejnom obstarávaní

Zrušenia legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní znamená zrušenie zákonných pravidiel pre zadávanie podlimitných zákaziek a koncesií a zákaziek s nízkou hodnotou.

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch september a október 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Maximálna dĺžka trvania verejného obstarávania, Konflikt záujmov medzi uchádzačmi, Zľava za nedodržanie parametrov, Zmena zmluvy pred podpisom – COVID-19, Zrušenie VO ak bolo nariadené odstrániť protiprávny stav, Rozdeľovanie DNS na kategórie, Pojem „zrejmá chyba v písaní“ a iné

Ponuky len v inom ako v štátnom jazyku

Metodické usmernenie č. 13612-5000/2020 zo dňa 23. 09. 2020

 „Je v zmysle poslednej vety ustanovenia § 21 ods. 6 ZVO v spojení s prvou vetou dotknutého ustanovenia verejný obstarávateľ oprávnený (za naplnenia ostatných požiadaviek dotknutého ustanovenia) umožniť uchádzačom predkladať ponuky „výlučnev inom jazyku (t. j. bez predloženia slovenskej verzie, teda iba v cudzom jazyku) alebo je verejný obstarávateľ povinný požadovať predloženie ponuky „aj v inom jazyku“ – t. j. jedine popri predložení ponuky v slovenskom jazyku (t. j. predloženie ponuky aj v slovenskom aj v cudzom jazyku)?“

Z uvedeného dôvodu sa preto domnievame, že predmetné zákonné ustanovenie je vhodné interpretovať tak, že verejný obstarávateľ môže umožniť predkladanie ponúk tak, v štátnom, ako aj v cudzom jazyku, bez nutnosti súčasného predkladania ponúk v cudzom jazyku spoločne so znením v štátnom jazyku. Malo by byť na rozhodnutí samotného hospodárskeho subjektu, v ktorom jazyku ponuku predloží (či v slovenčine alebo v „dovolenom“ cudzom jazyku).

Zmluva o nadstavbe bytového domu s investorom

Metodické usmernenie č. 14074-5000/2020 zo dňa 14.10.2020

Ak Mesto uzavrie Zmluvu o nadstavbe/vstavbe a stavebných úpravách so súkromným investorom a za týmto účelom predá podiel na spoločných častiach a zariadeniach budov, podiel na pozemku a projekt; odplatou za predaj – budú stavebné úpravy priestorov vo vlastníctve mesta súkromným investorom, možno takúto zmluvu považovať za zákazku podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že Mesto nenadobudne nové nehnuteľnosti a za účelom realizácie nadstavby/vstavby a stavebných úprav nevynaloží žiadne verejné finančné prostriedky?

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie v predstavenom návrhu zákona upravuje aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania a to prostredníctvom:

  • centralizácie verejného obstarávania
  • príležitostného spoločného obstarávania
  • odborného garanta na verejné obstarávanie

Prvé dve uvedené formy profesionalizácie verejného obstarávania sú už v zákone dlhšie upravené. Teraz k nim má pribudnúť zavedenie inštitútu odborného garanta.

Odborný garant

Definícia : „Odborným garantom je fyzická osoba zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.“

Podľa návrhu sa má povinnosť obstarávať prostredníctvom garanta vzťahovať na zákazky:

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.  Ide o ďalšiu zásadnú novelu zákona o verejnom obstarávaní po tom, ako svoj samostatný ideový návrh predstavil verejnosti podpredseda vlády SR Štefan Holý.

Okrem oprášenia minuloročnej novely, ktorá neprešla národnou radou a zapracovania už známeho návrhu „posilnenia nezávislosti ÚVO“,  je cieľom aj zavedenie konceptu profesionalizácie verejného obstarávania, a to prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania a odborných garantov na verejné obstarávanie.

Stručný prehľad navrhovaných zmien

Úrad v novele navrhuje

Viac

V cykle “Mýty a legendy” sa venujeme roky pretrvávajúcim chybným, alebo už neaktuálnym názorom týkajúcim sa verejného obstarávania, s ktorými sa opakovane stretávame na našich školeniach, či v otázkach a názoroch na vo-portal.sk

Dnes sa pozrieme bližšie na veľmi časté sťažnosti verejných obstarávateľov, obstarávateľov či riadiacich orgánov, že námietky len zdržujú proces verejného obstarávania. A tiež na to, ako sa tento mýtus obrátil proti samotnému Úradu pre verejné obstarávanie.

Zdroj: Správa o činnosti ÚVO za rok 2017

“Mýtus”: Námietky len zdržujú proces VO a čerpanie tzv. Eurofondov

Na úvod si uvedieme pár čísel zo štatistických výkazov Úradu pre verejné obstarávanie :

Viac

Vláda SR včera predstavila ideový návrh zmien v oblasti verejného obstarávania, ktoré pripravil podpredseda vlády Štefan Holý. Cieľom má byť najmä urýchlenie procesu čerpania prostriedkov z EÚ.

Navrhované zmeny zásadne menia doterajší systém podlimitného verejného obstarávania a berú značnú časť kompetencií Úradu pre verejné obstarávanie.

Zrušenie súčasných pravidiel podlimitného verejného obstarávania.

Avizovaná novela zákona zruší doterajší spôsob zadávania podlimitných zákaziek a nahradí ho systémom sledovania cien. Viac

Ministerstvo financií SR oficiálne zverejnilo Národný integrovaný reformný plán s názvom “Moderné a úspešné Slovensko”.

Autorom materiálu sú analytici a odborníci z verejného sektora a na jeho pripomienkovaní sa malo, podľa MF SR, podieľať približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia.

Dokument je len podkladom pre ďalšie rokovania a diskusiu o finálnom pláne obnovy, ktorý predloží SR Európskej komisii.

Súčasťou 8 oblastí, ktorým sa dokument venuje je aj časť venovaná verejnému obstarávaniu.

Reforma verejného obstarávania

1. Ako prvý krok je uvedená Novela zákona o verejnom obstarávaní (počas roku 2020), ktorá má mať za cieľ

Viac

Od 1. januára tohto roku platí povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov použiť podľa § 10 ods. 7 zákona sociálne hľadisko v podmienkach verejného obstarávania.

Vyššie uvedené sa týka  každého kalendárneho roku, v ktorom tieto subjekty začnú alebo realizujú najmenej 10 verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou. V takom prípade minimálne v 6 % z týchto obstarávaní je nutné použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko (SH), sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.

Podľa našich výpočtov to znamená, že ak v kalendárnom roku začnete, alebo realizujete nadlimitné alebo podlimitné zákazky spolu v počte

Viac