Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Európska komisia  každé dva roky overuje či finančné limity, stanovené v príslušných smerniciach k verejnému obstarávaniu, zodpovedajú finančným limitom stanoveným v Dohode Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“), a v prípade potreby ich zreviduje.

Revízia finančných limitov

Komisia pri výpočte výšky týchto finančných limitov vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára.

Keďže hodnota takto vypočítaných finančných limitov sa líši od hodnoty finančných limitov stanovených v príslušných smerniciach pre verejné obstarávanie, bolo potrebné tieto finančné limity opäť zrevidovať.

Komisia prijala delegované nariadenia, ktorými sa revidujú finančné limity pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov a to nasledovne:

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v procese prípravy verejného obstarávania svojho nového informačného systému s názvom “Systém verejného obstarávania” (ďalej len „SVO“), ktorý bol schválený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predmetom verejného obstarávania bude dodávka a následná údržba a rozvoj informačného systému.

Rozsah, hlavné prínosy a ciele projektu

Viac

Poslanci NR SR (E. Antošová, D. Tittel, K. Farkašovský, M. Kuciaňová, J. Paška, P. Pamula, R. Baláž) predložili do Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Podľa dôvodovej správy je cieľom novely: „zjednodušenie rekonštruovania školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc

Poslanci navrhujú, aby zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktoré Viac

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k Legislatívnemu zámeru Zákona o komore verejného obstarávania narazil na odpor nie len odbornej verejnosti (hromadná pripomienka tu) ale aj iných rezortov.

Výber z ich zásadných pripomienok sme Vám priniesli v článku „Komora verejného obstarávania – zásadné pripomienky“ tu

Vzhľadom na tieto rozpory Vláda SR zaviazala úrad dopracovať Legislatívny zámer o alternatívu, aby profesionalizáciu verejného obstarávania zabezpečoval samotný úrad.

A práve túto variantu profesionalizácie VO schválila vláda a zaviazala ÚVO predložiť na rokovanie vlády návrh zákona upravujúci profesionalizáciu verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie do 31. decembra 2020.

Profesionalizácia verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie

Tento koncept viac nepočíta s vytvorením samosprávnej stavovskej organizácie – Komory verejného obstarávania, ale navrhuje, aby politiku profesionalizácie verejného obstarávania vykonával štát prostredníctvom ÚVO.

Okruhy pripravovanej úpravy zákona o verejnom obstarávaní podľa legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch júl a august 2019.

PHZ – prieskum trhu

Metodické usmernenie č. 9148-5000/2019 zo dňa 01. 08. 2019

Zákon o verejnom obstarávaní taxatívne neupravuje a nedefinuje prieskum trhu, ktorý vykonáva verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred začatím postupu zadávania zákazky, nestanovuje žiadne kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri prieskume trhu. Teda ani bližšie nešpecifikuje počet, príp. „vzorku“ oslovených hospodárskych subjektov na určenie relevantnej predpokladanej hodnoty.

Je plne v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa stanoviť do akej miery, akým spôsobom bude vykonávať prieskum trhu.

Konflikt záujmov

Metodické usmernenie č. 9330-5000/2019 zo dňa 01. 07. 2019

Vznik konfliktu záujmov sám o sebe nie je nezákonný. Je však nelegálne Viac

Ako sme Vás už informovali v našom článku s názvom GP SR neakceptuje zákonný nárok podľa § 32 , Generálna prokuratúra SR neakceptovala zákonný nárok verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vyžiadať si výpis z registra trestov z informačného systému registra trestov (RT) podľa § 32 zákona z dôvodu, že zo znenia zákona nebolo možné určiť zoznam konkrétnych orgánov verejnej moci.

Preto bola potrebná úprava príslušných predpisov za účelom definovania zoznamu konkrétnych orgánov verejnej moci a spôsobu získania výpisu z RT.

Túto úpravu prináša zákon č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).

Tento zákon mení a dopĺňa aj  zákon o verejnom obstarávaní. Zmeny účinné k 1.9.2019 sme do nášho zákona zapracovali svetlo hnedou farbou.

Preukázanie podmienky účasti – register trestov

Viac

Od 1.8.2019 je v platnosti úprava zákona o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá Úradu pre verejné obstarávanie (v § 154 ods. 5 zákona ) povinnosť spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o tomto subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie podľa osobitného predpisu.  

Týmto osobitným predpisom je zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry pre subjekty napojené na verejné financie.

Povinnosť vydávať  zaručenú elektronickú faktúru

Povinnosť vydávať  zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje aj na dodávateľov Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch máj a jún 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 9006-5000/2019 zo dňa 24. 06. 2019

Na zákazku s nízkou hodnotou sa výslovne nevzťahuje ustanovenie § 42 zákona o verejnom obstarávaní, avšak v snahe o zabezpečenie dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie by mal k opisu predmetu zákazky pristupovať verejný obstarávateľ analogickým spôsobom.

Metodické usmernenie č. 9454-5000/2019 zo dňa 20. 06. 2019

E-mailová ponuka namiesto požadovanej listinnej

S dôrazom na uplatňovanie princípu proporcionality a v záujme zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže, je možné vyjadriť všeobecný názor, že v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je možné za dodržania Viac

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zameranú na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a tiež na „spopularizovanie“ zeleného verejného obstarávania.

Navrhované znenie novely prináša aj ďalšie opatrenia a úpravy, z ktorých vyberáme tie najpodstatnejšie:

1. Súhrnné správy (§ 10 ods. 10, § 111 odsek 2, § 117 ods. 6, § 118 odsek 4)

Zvyšuje sa finančný limit pre zverejňovanie súhrnných správ Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec a apríl 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 5243-5000/2019 zo dňa 04.03.2019

Rozhodnutie o type zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou je na verejnom obstarávateľovi.

Metodické usmernenie č. 5246-5000/2019 zo dňa 11. 03. 2019

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný preveriť splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní pred podpisom zmluvy, to môže urobiť získaním Viac