Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k Legislatívnemu zámeru Zákona o komore verejného obstarávania.

Viac o obsahu legislatívneho zámeru nájdete v našom predchádzajúcom článku tu

Úrad dostal 174 pripomienok z toho 98 zásadných.

Vyberáme z textu zásadných pripomienok, ktoré úrad neakceptoval:

MF SR

„…Vzhľadom na skutočnosť, že v legislatívnom zámere nie sú uvedené dôvody, pre ktoré sa neosvedčil inštitút odborne spôsobilých osôb, navrhujem opätovné zavedenie inštitútu odborne spôsobilých osôb bez ohľadu na systém záujmovej samosprávy…“
Viac

Dňa 6.12.2018 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tzv. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie) s účinnosťou od 1.1.2019.

V tomto, v poradí už šiestom článku o Veľkej novele, sa zameriame na zmeny v oblasti evidencie referencií.

Obsahové náležitosti referencie

Doterajšia slabá praktická využiteľnosť referencií pre potreby splnenia podmienok účasti sa má zlepšiť aj úpravou nasledovných obsahových náležitosti referencií.

Referencia po novom obsahuje aj:
Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Legislatívny zámer Zákona o komore verejného obstarávania.

Primárnym cieľom vzniku komory má byť profesionalizácia verejného obstarávania.

Nižšie Vám ponúkame rešerš legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom člena komory verejného obstarávania
Viac

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

Podľa § 156 ods. 1 zákona ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.

Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa predchádzajúcej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak hospodársky subjekt zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu;

Za nedodržanie tejto povinnosti uloží úrad hospodárskemu subjektu podľa § 182 ods. 3 písm. e) pokutu do 500 eur.
Viac

Dňa 6.12.2018 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tzv. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie) s účinnosťou od 1.1.2019.

V predchádzajúcom článku, sme sa venovali novým finančným limitom pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom.

V tomto, v poradí už štvrtom článku o Veľkej novele, sa zameriame na nové finančné limity pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti zadávané verejným obstarávateľom a pre tzv. dotované subjekty.
Viac

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Prezident SR novelu vetoval, ale nenapadol ju ako celok, len navrhol vypustiť zo zákona dve výnimky – viac na prezident.sk tu

Vzhľadom na vyššie uvedené predpokladáme, že parlament na najbližšej schôdzi prelomí prezidentovo veto a novela bude schválená.

V tomto, v poradí treťom článku o Veľkej novele, sa zameriame na nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom.

Novela neupravuje limity pre nadlimitné zákazky, ale pomerne zásadne mení finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Viac

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Táto druhá časť článku o výnimkách bude zameraná na doplnenie doterajšieho zoznamu výnimiek o nové výnimky uplatniteľné pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou:

Viac

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Úrad má ambíciu touto novelou zjednodušiť postupy verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci tohto cieľa upravuje a dopĺňa aj výnimky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahovať nebude.

Táto prvá časť článku o výnimkách bude zameraná na rozšírenie pôvodných, už existujúcich výnimiek. Všetky nižšie uvedené úpravy sa týkajú len výnimiek na podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou:
Viac

Národná rada SR schválila prezidentom SR vrátený zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 269/2018 Z. z. nasledovne mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní:

Viac

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní a to nasledovne:

Viac