Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Prvú časť „revolúcie vo verejnom obstarávaní“ podpredsedu vlády SR Štefana Holého sme Vám priblížili v našom článku tu

V tejto druhej časti vyberáme najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša Návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní predložený do MPK ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Cieľom úprav má byť „zrýchlenie procesu verejného obstarávania tak, aby bolo možné rýchlejšie realizovať verejné investície a čerpať finančné prostriedky Európskej únie“ a to „prostredníctvom vytvorenia rýchlejšieho a efektívnejšieho prostriedku preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania“.

Návrh zákona pozostáva jednak z novej úpravy konaní, ktorými sa poskytuje súdna ochrana vo verejnom obstarávaní, jednak z novelizácie súvisiacich predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní.

V článku sa okrem iného dozviete o nasledovných navrhovaných úpravách: Druhy žalôb pri súdnej ochrane, Obsadenie súdov, Súdne poplatky pri súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Náhrada trov konania pre žalobcu, Lehoty navrhovaného zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Zmeny zákona o verejnom obstarávaní…

Zníženie počtu fáz preskúmavania obstarávania

Navrhuje sa nahradiť súčasný systém revíznych postupov:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch november a december 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Platnosť bankovej záruky kratšia ako lehota viazanosti ponúk, Postup obce na zabezpečenie služieb doručovania elektronických úradných dokumentov, Dokladovanie sociálneho hľadiska a sankcia za jeho neuplatnenie, Povinnosť uviesť PHZ vo výzve na predkladanie ponúk pri ZsNH, Využitie elektronickej aukcie pri reverznej verejnej súťaži, Rozhodnutie ÚVO vo veci – Predloženie a uznanie iného potvrdenia ako referencie a iné

Otváranie ponúk výhradne funkcionalitou “on-line”

Metodické usmernenie č. 15443-5000/2020 zo dňa 25. 11. 2020

 Je možné vykonať otváranie ponúk výhradne funkcionalitou „on-line” sprístupnenie ponúk bez prezenčného otvárania ponúk, teda bez fyzickej účasti uchádzačov?

To, ako v konkrétnom prípade bude verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupovať pri inštitúte otvárania ponúk je na jeho rozhodnutí, je však viazaný zákonom o verejnom obstarávaní. Pri zadávaní zákazky (nadlimitnej alebo podlimitnej) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že sa otváranie ponúk uskutoční výhradne funkcionalitou „on-line” sprístupnenia ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov v priestoroch, v ktorých otváranie ponúk má prebiehať.

Máme totiž za to, že aj takýmto spôsobom je vyhovené dikcii § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a účelu, ktorý toto ustanovenie sleduje. V každom prípade informácie o mieste a čase otvárania ponúk by mali byť súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk (tak ako je uvedené v § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), pričom podrobnosti o spôsobe otvárania ponúk by mali byť ďalej priblížené v súťažných podkladoch.

Uchádzač zložil dve zábezpeky

Metodické usmernenie č. 16668-5000/2020 zo dňa 23. 12. 2020

V súčasnosti po ukončení LPP je stav, že obstarávateľovi boli doručené dve ponuky a tri zábezpeky, z toho dve zábezpeky od toho istého uchádzača.

Viac

Podpredseda vlády SR Štefan Holý predložil do Národnej rady SR

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Predloženým návrhom zákona sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.

Návrh zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a 14.1.2021 postúpi do druhého čítania.

Podľa dôvodovej správy k zákonu: “Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením čl. 2b písm. a) smernice 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty pri postupe zadávania zákazky,

Viac

K revolučnej novele zákona o verejnom obstarávaní podpredsedu vlády SR p. Holého bolo predložených množstvo zásadných pripomienok a to vrátane Ministerstva hospodárstva SR, Najvyššieho kontrolného úradu či Hromadnej pripomienky verejnosti, ktorú sme iniciovali a predložili spolu s Úniou profesionálov verejného obstarávania a ktorá získala viac ako 800 podpisov.

Dávame však do pozornosti mimoriadne zásadnú pripomienku Generálnej prokuratúry SR, ktorá spochybňuje legislatívnu právomoc Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania.

Nižšie uvádzame zásadnú pripomienku GP SR tak, ako bola predložená v rámci MPK:

Viac

Podpredseda vlády Slovenskej republiky Štefan Holý predložil dňa 9.12.2020 do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, predstavujúci dlho očakávanú avizovanú “revolúciu vo verejnom obstarávaní“.

Navrhované zmeny zásadne menia doterajší systém podlimitného verejného obstarávania a berú niektoré kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie. Vyberáme najpodstatnejšie úpravy.

Vypustenie ustanovení o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

Novela zákona navrhuje vyňatie dnešných podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou spod režimu pravidiel verejného obstarávania a to vypustením celej tretej časti zákona.

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene niektorých zákonov.

Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

Obstarávanie ekologických vozidiel 

Navrhovaná úprava stanovuje minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorých predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky, prenájom ekologického vozidla alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 tohto zákona, ktoré sú poskytované prostredníctvom ekologického vozidla. 

Viac

Občianske združenie Únia profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO), ktoré sa zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania, predstavuje svoje stanovisko k pripravovanej novele z dielne Úradu vlády SR.

Ideový návrh zmien v oblasti verejného obstarávania, ktoré pripravil podpredseda vlády Štefan Holý, sme Vám predstavili v článku – Holého zmena pravidiel obstarávania – tu

V ÚPVO vypracovali nasledovnú analýzu pripravovanej novely o. i. z pohľadu posúdenia súladu s právom Európskej únie, ktorej je Slovenská republika od roku 2004 členom.

Analýza vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní

Úvod

Pripravovaná novela z dielne Úradu vlády SR spočíva na troch zásadných zmenách zákona o verejnom obstarávaní. Prvý okruh zmien sa týka zrušenia legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek a koncesií, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní, t. j. pravidiel pre podlimitné zákazky, podlimitné koncesie a zákazky s nízkou hodnotou. Druhý okruh sa týka zásadného oklieštenia právomoci Úradu pre verejné obstarávanie SR a presunu revíznych postupov vo verejnom obstarávaní na špecializované správne súdy a tretí okruh sa týka zmeny pravidiel určovania predpokladanej hodnoty zákazky.

Zrušenie legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek a koncesií, na ktoré sa nevzťahujú smernice vo verejnom obstarávaní

Zrušenia legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní znamená zrušenie zákonných pravidiel pre zadávanie podlimitných zákaziek a koncesií a zákaziek s nízkou hodnotou.

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch september a október 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Maximálna dĺžka trvania verejného obstarávania, Konflikt záujmov medzi uchádzačmi, Zľava za nedodržanie parametrov, Zmena zmluvy pred podpisom – COVID-19, Zrušenie VO ak bolo nariadené odstrániť protiprávny stav, Rozdeľovanie DNS na kategórie, Pojem „zrejmá chyba v písaní“ a iné

Ponuky len v inom ako v štátnom jazyku

Metodické usmernenie č. 13612-5000/2020 zo dňa 23. 09. 2020

 „Je v zmysle poslednej vety ustanovenia § 21 ods. 6 ZVO v spojení s prvou vetou dotknutého ustanovenia verejný obstarávateľ oprávnený (za naplnenia ostatných požiadaviek dotknutého ustanovenia) umožniť uchádzačom predkladať ponuky „výlučnev inom jazyku (t. j. bez predloženia slovenskej verzie, teda iba v cudzom jazyku) alebo je verejný obstarávateľ povinný požadovať predloženie ponuky „aj v inom jazyku“ – t. j. jedine popri predložení ponuky v slovenskom jazyku (t. j. predloženie ponuky aj v slovenskom aj v cudzom jazyku)?“

Z uvedeného dôvodu sa preto domnievame, že predmetné zákonné ustanovenie je vhodné interpretovať tak, že verejný obstarávateľ môže umožniť predkladanie ponúk tak, v štátnom, ako aj v cudzom jazyku, bez nutnosti súčasného predkladania ponúk v cudzom jazyku spoločne so znením v štátnom jazyku. Malo by byť na rozhodnutí samotného hospodárskeho subjektu, v ktorom jazyku ponuku predloží (či v slovenčine alebo v „dovolenom“ cudzom jazyku).

Zmluva o nadstavbe bytového domu s investorom

Metodické usmernenie č. 14074-5000/2020 zo dňa 14.10.2020

Ak Mesto uzavrie Zmluvu o nadstavbe/vstavbe a stavebných úpravách so súkromným investorom a za týmto účelom predá podiel na spoločných častiach a zariadeniach budov, podiel na pozemku a projekt; odplatou za predaj – budú stavebné úpravy priestorov vo vlastníctve mesta súkromným investorom, možno takúto zmluvu považovať za zákazku podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že Mesto nenadobudne nové nehnuteľnosti a za účelom realizácie nadstavby/vstavby a stavebných úprav nevynaloží žiadne verejné finančné prostriedky?

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie v predstavenom návrhu zákona upravuje aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania a to prostredníctvom:

  • centralizácie verejného obstarávania
  • príležitostného spoločného obstarávania
  • odborného garanta na verejné obstarávanie

Prvé dve uvedené formy profesionalizácie verejného obstarávania sú už v zákone dlhšie upravené. Teraz k nim má pribudnúť zavedenie inštitútu odborného garanta.

Odborný garant

Definícia : „Odborným garantom je fyzická osoba zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.“

Podľa návrhu sa má povinnosť obstarávať prostredníctvom garanta vzťahovať na zákazky:

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.  Ide o ďalšiu zásadnú novelu zákona o verejnom obstarávaní po tom, ako svoj samostatný ideový návrh predstavil verejnosti podpredseda vlády SR Štefan Holý.

Okrem oprášenia minuloročnej novely, ktorá neprešla národnou radou a zapracovania už známeho návrhu „posilnenia nezávislosti ÚVO“,  je cieľom aj zavedenie konceptu profesionalizácie verejného obstarávania, a to prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania a odborných garantov na verejné obstarávanie.

Stručný prehľad navrhovaných zmien

Úrad v novele navrhuje

Viac