Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Legislatívny zámer Zákona o komore verejného obstarávania.

Primárnym cieľom vzniku komory má byť profesionalizácia verejného obstarávania.

Nižšie Vám ponúkame rešerš legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom člena komory verejného obstarávania
Viac

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

Podľa § 156 ods. 1 zákona ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.

Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa predchádzajúcej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak hospodársky subjekt zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu;

Za nedodržanie tejto povinnosti uloží úrad hospodárskemu subjektu podľa § 182 ods. 3 písm. e) pokutu do 500 eur.
Viac

Dňa 6.12.2018 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tzv. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie) s účinnosťou od 1.1.2019.

V predchádzajúcom článku, sme sa venovali novým finančným limitom pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom.

V tomto, v poradí už štvrtom článku o Veľkej novele, sa zameriame na nové finančné limity pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti zadávané verejným obstarávateľom a pre tzv. dotované subjekty.
Viac

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Prezident SR novelu vetoval, ale nenapadol ju ako celok, len navrhol vypustiť zo zákona dve výnimky – viac na prezident.sk tu

Vzhľadom na vyššie uvedené predpokladáme, že parlament na najbližšej schôdzi prelomí prezidentovo veto a novela bude schválená.

V tomto, v poradí treťom článku o Veľkej novele, sa zameriame na nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom.

Novela neupravuje limity pre nadlimitné zákazky, ale pomerne zásadne mení finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Viac

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Táto druhá časť článku o výnimkách bude zameraná na doplnenie doterajšieho zoznamu výnimiek o nové výnimky uplatniteľné pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou:

Viac

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Úrad má ambíciu touto novelou zjednodušiť postupy verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci tohto cieľa upravuje a dopĺňa aj výnimky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahovať nebude.

Táto prvá časť článku o výnimkách bude zameraná na rozšírenie pôvodných, už existujúcich výnimiek. Všetky nižšie uvedené úpravy sa týkajú len výnimiek na podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou:
Viac

Národná rada SR schválila prezidentom SR vrátený zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 269/2018 Z. z. nasledovne mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní:

Viac

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní a to nasledovne:

Viac

Počnúc dňom 19.10.2018 bude môcť komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní prebiehať výlučne elektronicky, až na zákonom určené výnimky (§ 20 ods. 7 – 9 zákona).

Dôležité je si uvedomiť, že k tomuto ustanoveniu nie je už žiadna ďalšia prechodná úprava.

To znamená, že od 19. októbra sa povinnosť komunikovať elektronicky bude týkať všetkých nadlimitných aj podlimitných verejných obstarávaní a to bez ohľadu na termín ich vyhlásenia.

Povinná elektronická komunikácia sa tak týka už aj väčšiny obstarávaní, ktoré sú vyhlasované v tomto období.

Viac

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, prostredníctvom ktorého sa mení aj zákon o verejnom obstarávaní.

§ 8 zákona len pri dotácii vyššej ako 50%

Touto novelou sa spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní vynímajú tie prípady,  keď verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.

Národnou radou schválené znenie novely:

„Čl. II

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

  1. V § 8 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
  2. Za § 187c sa vkladá § 187d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠187d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

(1)          Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté.

(2)          Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.“.“.

„Úvodná veta článku II sa primerane premietne do názvu zákona.“

 

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom jeho vyhlásenia. O ďalšom legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Detaily o návrhu zákona, ako aj informácie o hlasovaní jednotlivých poslancov NR SR nájdete na nrsr.sk tu