Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie vyhlásili výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie 2 miest v Rade.

Do výberového konania sa prihlásilo 18 kandidátov. 17 kandidátov splnilo podmienky výberového konania.

V termíne 9.7.2020 a 10.7.2020 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO, počas ktorého bolo vypočutých 16 kandidátov.

Odborná hodnotiaca komisia, ktorá mala má deväť členov, sa uzniesla, že maximálny počet bodov predstavuje 100.

Výsledky hlasovania komisie

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch máj a jún 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

COVID – 19 a lehoty, Zastropovanie maximálnej sadzby, Sociálny aspekt, Možnosť sociálneho podniku konať prostredníctvom subdodávateľa, Či sú vzorky povinnou súčasťou dokumentácie, Stavebné práce na splátky a iné

Zmena kľúčového experta

Metodické usmernenie č. 6924-5000/2020 zo dňa 19.05.2020

Zmenu kľúčového experta po uzavretí zmluvy zákon o verejnom obstarávaní priamo nerieši. Nahradenie kľúčového experta vo fáze plnenia zmluvy je možné riešiť prostredníctvom zmeny zmluvy, a teda pravidlami v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých cieľom je okrem iného stanoviť, že zmenou zmluvy nesmie dôjsť k jej podstatnej zmene. Na základe toho možno vyjadriť názor, že nový expert musí v plnom rozsahu spĺňať identické podmienky, aké boli kladené na osobu experta, ktorý má byť nahradený.

Verejnému obstarávateľovi je možné odporučiť, aby si najmä pri stavebných zákazkách (ktorých realizácia predpokladá dlhšie časové obdobie) zakotvil do zmluvy jasné pravidlá týkajúce sa jej zmeny (napr. vo vzťahu ku kľúčovým expertom), nakoľko môže nastať situácia, ktorú uvádzate vo svojej žiadosti.

Chýbajúce vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov

Metodické usmernenie č. 7480-5000/2020 zo dňa 03.06.2020

Otázka: Nakoľko ZVO nevyžaduje, aby bolo vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov súčasťou kompletnej dokumentácie, je možné kvalifikovať ako zistenie s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania situáciu, keď v dokumentácii vyhlásenie absentovalo…?

Odpoveď:

Viac

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie vyhlásili výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Výberové konanie je vyhlásené na obsadenie 2 miest v Rade.

Do výberového konania sa prihlásilo 18 kandidátov. Nasledovných 17 kandidátov splnilo podmienky výberového konania.

Zoznam kandidátov

Ján Azud

Jozef Bálint

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil dva nové moduly v IS EVO .

Pripomienkovanie

Modul má umožňovať vzájomné zdieľanie a spoluprácu, či už internú v rámci organizácie, alebo verejnú, na tvorbe rôznych dokumentov napr.:

  • súťažných podkladov
  • zápisníc

Modul je však možné využívať aj na iné účely ako je verejné obstarávanie.

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec a apríl 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Zámena obecných pozemkov s developerom, Povinnosť akceptovať konkrétny Registrovaný sociálny podnik ako subdodávateľa, Živý prenos z otvárania ponúk, Je možné podať vlastnú referenciu, PHZ elektrickej energie, Pojem existujúca stavba a iné

Obedy pre seniorov

Metodické usmernenie č. 6852-5000/2020 zo dňa 29.04.2020

V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:

„Verejný obstarávateľ (mesto) zamýšľa vykonať verejné obstarávanie názvom „Obedy pre seniorov“, na ktorom sa spolupodieľa na cene obedového menu 1,00 €. Klient si doplatí zvyšnú cenu obedového menu. Predmetom obstarávania je poskytnutie stravy formou obedového menu a donášky resp. dodania obedového menu v pracovných dňoch k dverám klienta.“

V nadväznosti na uvedené žiadate zodpovedať otázku ako máte v danom verejnom obstarávaní postupovať, pričom uvádzate tri zvažované alternatívy:

A) podlimitnou zákazkou v rámci zadelenia na Tovary resp. Služby (aj za cenu, že mnoho reštauračných zariadení, aspoň v danej lokalite, nemá splnené príslušné podmienky na účasť v podlimitnej zákazke, napr. zápis v registri verejného sektora a iné),

B) tým, že podstatnú časť ceny tvoria potraviny, z ktorých sa vytvorí jedlo a dovezie sa klientom (viď stanovenie PHZ), môže verejný obstarávateľ postupovať v rámci zadelenia Potraviny, kde by do hodnoty 213 999, 99 € postupoval verejný obstarávateľ § 117 ZVO,

C) v súlade s prílohou č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní – Sociálne služby a iné osobitné požiadavky je možné danú zákazku priradiť pod CPV 55520000-1 – Služby hromadného stravovania s CPV 55521100-9 Rozvoz stravy a tým použiť postup podľa § 117 ZVO do sumy 259 999, 99 € , resp. pod iný kód uvedený v danej prílohe?

…Na základe uvedeného, vezmúc do úvahy Vami opísaný skutkový stav pripravovaného verejného obstarávania (predmet zákazky, výšku PHZ) máme za to

Viac

Vláda SR dňa 19.4.2020 schválila svoje Programové vyhlásenie (PVV). Dokument o 121 stranách predložila do Národnej rady. V tomto článku vyberáme niektoré plány novej vlády dotýkajúce sa oblasti verejného obstarávania.

OBSTARÁVANIE – TRANSPARENTNE, JEDNODUCHO, BEZ KRADNUTIA

 „Verejné obstarávanie je symbolom netransparentnosti, korupcie a administratívnej náročnosti. Problémom je najmä slabá implementácia pravidiel a procesov aj vzdelávanie obstarávateľov.

Vláda SR pomôže regiónom, aby samostatne zvládli efektívne obstarávať s cieľom vytvoriť centrá zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch.

Vláda SR prijme opatrenia na zlepšenie kontroly verejného obstarávania posilnením postavenia a nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie.“

NEZÁVISLÉ A SILNÉ KONTROLNÉ INŠTITÚCIE

„Vláda SR posilní výkonnostné kontroly NKÚ zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov.“

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

Vláda SR zabezpečí, aby na webovom sídle orgánu samosprávy boli zverejňované:

Viac

Národná rada SR dňa 25.3.2020 schválila vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Okrem iných zmien prináša aj úpravu zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zmena zákona o verejnom obstarávaní

Cieľom novely je uľahčiť situáciu pri obstarávaní tovarov a služieb, prípadne stavebných prác počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu na účely ochrany života a zdravia, a to nasledovne:

Viac

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Nadlimitná zákazka – priame rokovacie konanie (PRK)

Podľa § 81 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. :

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená podmienka:

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,“

Podlimitná zákazka – priame rokovacie konanie (PRK)

Podľa § 115 ods. 1 písm. c):

„Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114,“

Pojem „mimoriadna udalosť“

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január a február 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Úradný preklad do českého jazyka, Ako postupovať ak sa nedajú otvoriť prílohy ponuky, Či musí člen komisie podpísať svoj životopis, Aký má byť vek dodatočne doloženého dokladu, Či je možné rokovať o cene po el. aukcii, Colný dlh a JED a iné

Predaj bitcoinov

Metodické usmernenie č. 3473-5000/2020 zo dňa 14.02.2020

V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:

„Vzhľadom na to, že daná virtuálna mena bitcoin pripadla štátu ako trest prepadnutia majetku z trestnej činnosti, týmto Vás chceme požiadať o usmernenie, ako máme nakladať s danou menou, resp. ako máme predať dané bitcoiny, to znamená, či na predaj bitcoinov je potrebné uskutočniť verejné obstarávanie, alebo je možné ich predať priamym predajom subjektu, ktorý sa zaoberá ich nákupom a predajom za aktuálnu hodnotu v čase predaja ?“

Predmetom úpravy zákona o verejnom obstarávaní je postup zadávania, resp. uzatvárania odplatných zmlúv na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, pri ktorých povinným subjektom je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý vystupuje v pozícii objednávateľa. Zákon o verejnom obstarávaní naopak neupravuje postup zadávania, resp. uzatvárania odplatných zmlúv s finančným plnením v prípadoch, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vystupuje iba na strane dodávateľa. Vo Vami opisovanej situácii ide zjavne o

Viac

V tomto cykle sa budeme venovať roky pretrvávajúcim chybným, alebo už neaktuálnym názorom na aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, s ktorými sa opakovane stretávame na našich školeniach, či v otázkach a názoroch na vo-portal.sk

Mýtus” č. 1: Zmluva musí byť uzavretá v lehote viazanosti ponúk

Podľa § 45 ods. 1 predchádzajúceho zákona (č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) platilo, že „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk….“

Od 18.apríla 2016 je účinné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde táto povinnosť už viac nie je upravená:

Viac