Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Ako sme Vás už informovali v článku s názvom “Poslanecký návrh k § 8 zákona” – tu, Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a následne do NR SR.

Pôvodný návrh, s cieľom zjednodušiť obstarávanie výskumno – vývojových projektov financovaných z EŠIF, navrhoval úpravu § 8 zákona.

Po rokovaniach s ÚVO bolo, na základe pozmeňovacieho návrhu skupiny poslancov, prijaté v národnej rade nasledovné znenie:

V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január a február 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Mailová komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou, Možnosť pokračovať vo VO v prípade nezverejnenia uzatvorenej zmluvy v zákonnej lehote, Neporušenosť ponúk pri elektronickej komunikácii, Podanie námietok zahraničného subjektu prostredníctvom www.slovensko.sk, Výpis z registra trestov z krajiny bydliska štatutára, Rozhodnutie Rady – Vyžadovanie licencie ETICS bez možnosti subdodávky a iné

Obstarávanie liekov cez DNS – možnosť využitia opcie

Metodické usmernenie č. 1849-5000/2021 zo dňa 26. 01. 2021

Rešpektujúc nemožnosť uzatvárať rámcovú dohodu, ale aj nemožnosť dokonale predvídať počet potrebných balení liekov na posledný kus (pacient sa vylieči, zomrie alebo začne inú liečbu), bolo by v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (prípadne s ktorým jeho ustanovením), ak by kúpna zmluva stanovovala toleranciu odberu napr. +- 10%?

Vo Vami opisovanom prípade sa pýtate na možnosť využitia opcie. Máme za to, že zakotvenie opcie v zmluvách uzatvorených na základe využitia dynamického nákupného systému nie je a priori vylúčené. Účel takéhoto zmluvného ustanovenia by však nemal ostať úplne bez povšimnutia a verejný obstarávateľ a obstarávateľ by mal mať v prvom rade ujasnené, čo tým sleduje.

…Pokiaľ by bolo uvažované aj s právom na opakované uplatňovanie opcie vyvstáva otázka, či takýmto postupom nedochádza k faktickému uzavretiu rámcovej dohody a či jeho cieľom práve nie je obísť § 58 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tohto ustanovenia bolo zamedziť tomu, aby sa v zriadenom dynamickom nákupného systéme vytvárali akési minisúťaže určené len pre tie subjekty zaradené v systéme, ktoré sú súčasne aj účastníkmi uzavretej rámcovej dohody.

…Vami uvažovaný koncept využitia opcie s toleranciou ± 10% sa vo všeobecnosti javí ako primeraný sledovanému cieľu bez toho, aby bol v rozpore so samotnou podstatou fungovania dynamického nákupného systému.

Určenie maximálnej ceny v rámcovej dohode

Metodické usmernenie č. 700-5000/2021 zo dňa 04. 01. 2021

1. Môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Alebo max. limit rámca musí byť nastavený na hodnotu vysúťaženej celkovej ceny? Súťažili sme jednotkové ceny a do celkového limitu by sme mohli objednať tovary za tieto jednotkové ceny.

2. Ak je uzatvorená zmluva s viacerými uchádzačmi (napr. tromi), môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Vysúťažené ceny sú tri a každá je iná.

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Podľa dôvodovej správy :

“Cieľom novely je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektovzabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov. Osobitne je takéto zosúladenie vhodné v prípade  podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie.”

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Navrhuje sa nasledovné doplnenie novej výnimky v § 8 zákona:

Viac

Prvú časť „revolúcie vo verejnom obstarávaní“ podpredsedu vlády SR Štefana Holého sme Vám priblížili v našom článku tu

V tejto druhej časti vyberáme najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša Návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní predložený do MPK ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Cieľom úprav má byť „zrýchlenie procesu verejného obstarávania tak, aby bolo možné rýchlejšie realizovať verejné investície a čerpať finančné prostriedky Európskej únie“ a to „prostredníctvom vytvorenia rýchlejšieho a efektívnejšieho prostriedku preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania“.

Návrh zákona pozostáva jednak z novej úpravy konaní, ktorými sa poskytuje súdna ochrana vo verejnom obstarávaní, jednak z novelizácie súvisiacich predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní.

V článku sa okrem iného dozviete o nasledovných navrhovaných úpravách: Druhy žalôb pri súdnej ochrane, Obsadenie súdov, Súdne poplatky pri súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Náhrada trov konania pre žalobcu, Lehoty navrhovaného zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Zmeny zákona o verejnom obstarávaní…

Zníženie počtu fáz preskúmavania obstarávania

Navrhuje sa nahradiť súčasný systém revíznych postupov:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch november a december 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Platnosť bankovej záruky kratšia ako lehota viazanosti ponúk, Postup obce na zabezpečenie služieb doručovania elektronických úradných dokumentov, Dokladovanie sociálneho hľadiska a sankcia za jeho neuplatnenie, Povinnosť uviesť PHZ vo výzve na predkladanie ponúk pri ZsNH, Využitie elektronickej aukcie pri reverznej verejnej súťaži, Rozhodnutie ÚVO vo veci – Predloženie a uznanie iného potvrdenia ako referencie a iné

Otváranie ponúk výhradne funkcionalitou “on-line”

Metodické usmernenie č. 15443-5000/2020 zo dňa 25. 11. 2020

 Je možné vykonať otváranie ponúk výhradne funkcionalitou „on-line” sprístupnenie ponúk bez prezenčného otvárania ponúk, teda bez fyzickej účasti uchádzačov?

To, ako v konkrétnom prípade bude verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupovať pri inštitúte otvárania ponúk je na jeho rozhodnutí, je však viazaný zákonom o verejnom obstarávaní. Pri zadávaní zákazky (nadlimitnej alebo podlimitnej) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že sa otváranie ponúk uskutoční výhradne funkcionalitou „on-line” sprístupnenia ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov v priestoroch, v ktorých otváranie ponúk má prebiehať.

Máme totiž za to, že aj takýmto spôsobom je vyhovené dikcii § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a účelu, ktorý toto ustanovenie sleduje. V každom prípade informácie o mieste a čase otvárania ponúk by mali byť súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk (tak ako je uvedené v § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), pričom podrobnosti o spôsobe otvárania ponúk by mali byť ďalej priblížené v súťažných podkladoch.

Uchádzač zložil dve zábezpeky

Metodické usmernenie č. 16668-5000/2020 zo dňa 23. 12. 2020

V súčasnosti po ukončení LPP je stav, že obstarávateľovi boli doručené dve ponuky a tri zábezpeky, z toho dve zábezpeky od toho istého uchádzača.

Viac

Podpredseda vlády SR Štefan Holý predložil do Národnej rady SR

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Predloženým návrhom zákona sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.

Návrh zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a 14.1.2021 postúpi do druhého čítania.

Podľa dôvodovej správy k zákonu: “Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením čl. 2b písm. a) smernice 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty pri postupe zadávania zákazky,

Viac

K revolučnej novele zákona o verejnom obstarávaní podpredsedu vlády SR p. Holého bolo predložených množstvo zásadných pripomienok a to vrátane Ministerstva hospodárstva SR, Najvyššieho kontrolného úradu či Hromadnej pripomienky verejnosti, ktorú sme iniciovali a predložili spolu s Úniou profesionálov verejného obstarávania a ktorá získala viac ako 800 podpisov.

Dávame však do pozornosti mimoriadne zásadnú pripomienku Generálnej prokuratúry SR, ktorá spochybňuje legislatívnu právomoc Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania.

Nižšie uvádzame zásadnú pripomienku GP SR tak, ako bola predložená v rámci MPK:

Viac

Podpredseda vlády Slovenskej republiky Štefan Holý predložil dňa 9.12.2020 do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, predstavujúci dlho očakávanú avizovanú “revolúciu vo verejnom obstarávaní“.

Navrhované zmeny zásadne menia doterajší systém podlimitného verejného obstarávania a berú niektoré kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie. Vyberáme najpodstatnejšie úpravy.

Vypustenie ustanovení o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

Novela zákona navrhuje vyňatie dnešných podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou spod režimu pravidiel verejného obstarávania a to vypustením celej tretej časti zákona.

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene niektorých zákonov.

Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

Obstarávanie ekologických vozidiel 

Navrhovaná úprava stanovuje minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorých predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky, prenájom ekologického vozidla alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 tohto zákona, ktoré sú poskytované prostredníctvom ekologického vozidla. 

Viac

Občianske združenie Únia profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO), ktoré sa zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania, predstavuje svoje stanovisko k pripravovanej novele z dielne Úradu vlády SR.

Ideový návrh zmien v oblasti verejného obstarávania, ktoré pripravil podpredseda vlády Štefan Holý, sme Vám predstavili v článku – Holého zmena pravidiel obstarávania – tu

V ÚPVO vypracovali nasledovnú analýzu pripravovanej novely o. i. z pohľadu posúdenia súladu s právom Európskej únie, ktorej je Slovenská republika od roku 2004 členom.

Analýza vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní

Úvod

Pripravovaná novela z dielne Úradu vlády SR spočíva na troch zásadných zmenách zákona o verejnom obstarávaní. Prvý okruh zmien sa týka zrušenia legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek a koncesií, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní, t. j. pravidiel pre podlimitné zákazky, podlimitné koncesie a zákazky s nízkou hodnotou. Druhý okruh sa týka zásadného oklieštenia právomoci Úradu pre verejné obstarávanie SR a presunu revíznych postupov vo verejnom obstarávaní na špecializované správne súdy a tretí okruh sa týka zmeny pravidiel určovania predpokladanej hodnoty zákazky.

Zrušenie legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek a koncesií, na ktoré sa nevzťahujú smernice vo verejnom obstarávaní

Zrušenia legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní znamená zrušenie zákonných pravidiel pre zadávanie podlimitných zákaziek a koncesií a zákaziek s nízkou hodnotou.

Viac