Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

Veľká spoločná novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Podpredsedu vlády SR Štefana Holého a Úradu pre verejné obstarávanie bola vyhlásená v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 395/2021 Z.z.

Zmeny, ktoré nás čakajú od 31. marca 2022 Vám postupne predstavujeme vo veľkom prehľade:

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 1. časť

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 2. časť

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 3. časť

Teraz vám prinášame 4. časť veľkého prehľadu najpodstatnejších zmien z tejto novely:

Zákazky s nízkou hodnotou

Okrem zvýšenia finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, ktoré sme vám predstavili v 1. časti tohto prehľadu, dochádza aj k nasledovným zmenám v postupe ich zadávania:

Viac

Európska komisia v pravidelnom dvojročnom intervale reviduje finančné limity pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a finančný limit pri súťaži návrhov. Deje sa tak prostredníctvom vydávania delegovaných nariadení Komisie EÚ.

Následne je potrebné zosúladiť túto úpravu finančných limitov EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, a to vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá bude predložená do medzirezortného pripomienkového konania v novembri 2021.

Nové finančné limity EÚ na nasledujúce dva roky

Finančné limity pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, pre súťaže návrhov a pre koncesie:

Viac

Veľká spoločná novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Podpredsedu vlády SR Štefana Holého a Úradu pre verejné obstarávanie bola vyhlásená v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 395/2021 Z.z.

Zmeny, ktoré nás čakajú od 31. marca 2022 Vám postupne predstavujeme vo veľkom prehľade:

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 1. časť

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 2. časť

Teraz vám prinášame 3. časť veľkého prehľadu najpodstatnejších zmien z tejto novely:

Predkladanie ponúk

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie sa vypúšťa v § 49 ods. 6 zákona ustanovenie:

„Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.“

Toto ustanovenie vytváralo nevyvrátiteľnú domnienku kolúzie vo verejnom obstarávaní pokiaľ uchádzač predložil ponuku samostatne a zároveň ako člen skupiny dodávateľov a viedlo tak k automatickému vylúčeniu z verejného obstarávania, bez možnosti preukázania opaku zo strany dotknutého uchádzača.

Ponecháva sa však pravidlo, že uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.

Ak uchádzač predloží viac ponúk „verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“

Komisia na vyhodnotenie ponúk

Členom komisie už nebude musieť byť výlučne len ten, kto má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Viac

Národná rada SR dňa 7.10.2021 schválila veľkú spoločnú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Podpredsedu vlády SR Štefana Holého a Úradu pre verejné obstarávanie.

Minulý týždeň sme Vám predstavili prvú skupinu zmien zákona o verejnom obstarávaní – tu

Teraz vám prinášame 2. časť veľkého prehľadu najpodstatnejších zmien, ktoré prináša táto novela.

Centralizácia verejných nákupov

Centrálnou obstarávacou organizáciou pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a) bude Úrad vlády. Má sa jednať o jednu z foriem profesionalizácie verejného obstarávania s cieľom dosiahnutia „hospodárneho a efektívneho verejného nákupu založeného na prirodzených úsporách generovaných agregovaním dopytu.“

Tieto centralizované činnosti sa budú týkať len civilných zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktoré ustanoví vláda nariadením.

Nové zákonné dôvody odstúpenia od zmluvy

Nová právna úprava umožní verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uplatniť zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy,  rámcovej  dohody alebo koncesnej zmluvy aj v nasledovných prípadoch:

Viac

Po náročných rokovaniach, nie len v rámci MPK, ale aj s poslaneckými klubmi, Národná rada SR dňa 7.10.2021 schválila veľkú spoločnú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Podpredsedu vlády SR Štefana Holého a Úradu pre verejné obstarávanie.

Jedná sa v podstate o kombináciu návrhov ÚVO z pôvodnej novely z roku 2019 – tu a návrhov úradu podpredsedu vlády SR, ktoré boli pôvodne avizované ako Revolúcia vo verejnom obstarávaní – tu. Spoločná novela prináša množstvo kozmetických, ale aj zásadných zmien, ktoré vyvolávajú rozporuplné ohlasy.

Prinášame vám veľký prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré nás čakajú od 31.marca 2022 (ak novelu podpíše pani prezidentka).

Výnimka na učebnice

Úprava ruší dnešnú podlimitnú výnimku v danej oblasti (§ 1 ods. 12 písm. t) zákona), ktorá mala špecifické zameranie a nahrádza sa novou všeobecnou výnimkou pre zákazku s nízkou hodnotou:

„Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je tvorba a vydanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov25a) alebo nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,25a) ktorú zadáva škola.“

Zvýšenie finančných limitov

Zvyšuje sa finančný limit tzv. zákaziek malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona z pôvodných 5 000 eur na 10 000 eur.

Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou sa upravujú nasledovne:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch jún, júl a august 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Nárast cien vstupov, Povinnosť preverovať hospodárnosť ponuky úspešného uchádzača po skončení procesu VO, Je hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať podlimitnú zákazku, Konflikt záujmov – autor architektonickej štúdie, Námietka doručená poštou, Možnosť odstúpiť od ponuky vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti bez straty zábezpeky, Účasť na ZsNH cez EKS podmienená predložením certifikátu systému manažérstva kvality, Rozhodnutie Rady ÚVO – Nedoručenie vysvetlenia ponuky prostredníctvom IS EVO a iné.

Celková rekonštrukcia verejného osvetlenia, výmena LED svietidiel

Metodické usmernenie č. 8790-5000/2021 zo dňa 13. 08. 2021

Uvedený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia pri miestnych komunikáciách rieši výmenu jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá s umiestnením na jestvujúce podperné stĺpy, čo vyžaduje: Odpojenie, demontáž a likvidáciu terajších svietidiel v počte 144 ks, následne dodávku a montáž nových LED svietidiel, pomocného materiálu a dopravných nákladov, následne vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia a vydanie technickej správy. Pred uvedením do prevádzky treba zariadenie odborne preveriť, vyskúšať a vystaviť východiskovú revíznu správu podľa príslušných predpisov. Podľa finančného vyjadrenia (rozpočtu k projektovej dokumentácii) sa jedná o zmiešanú zákazku v ktorej prevláda materiál, potom práce (odpojenie a demontáž starých a následná montáž nových svietidiel) a služby (revízia elektro, odvoz a likvidácia odpadu). Predpokladaná hodnota zákazky (§ 6) je 82 453,39 EUR bez DPH.

…Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že v prípadoch ako popisujete vo svojej žiadosti je potrebné vychádzať zo zadefinovania pojmov stavba a stavebné práce v intenciách zákona o verejnom obstarávaní a zodpovedania otázky, čo je v danom prípade hlavný predmet zákazky. Aplikujúc tento prístup sa javí, že prevažujúcu časť zákazky, a to nielen z hľadiska hodnoty ale aj z hľadiska povahy činnosti bude skôr tvoriť dodávka tovaru spolu so službami doprava a revízia (65.761,24 eur bez DPH) a zvyšok tvoria činnosti týkajúce sa odpojenia a demontáže starých a následná montáž nových svietidiel (16.692,15 eur bez DPH).

Výpočet výšky zábezpeky pri zákazke s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 6583-5000/2021 zo dňa 04. 06. 2021

Čo sa týka uplatnenia inštitútu zábezpeky, tá zákonom o verejnom obstarávaní nie je pri zákazkách s nízkou hodnotou regulovaná, nakoľko ustanovenia § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa na základe zákona v tomto prípade neuplatňujú. V nadväznosti na vyššie uvedené však máme za to, že vyžadovanie zábezpeky je prípustné aj pri zákazkách s nízkou hodnotou, pričom konkrétne podmienky by si mal verejný obstarávateľ upraviť v súťažných podmienkach danej zákazky.

…Aj keď zákon v tomto prípade nestanovuje jej maximálnu možnú výšku, je prirodzené, že výška zábezpeky

Viac

Dňa 2.8.2021 nadobúda účinnosť Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonom sa transponuje smernica EP a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019. Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 percent do roku 2030 v porovnaní so stavom v roku 1990 a zvýšenie podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 %.

Predpis mení aj zákon o verejnom obstarávaní a zavádza nové informačné povinnosti pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Obstarávanie ekologických vozidiel 

Zákon stanovuje minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných civilných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých predmetom je:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec, apríl a máj 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Možnosť uzavrieť zmluvu až po schválení verejného obstarávania miestnym zastupiteľstvom, Ako postupovať v prípade, ak bolo v zákazke s nízkou hodnotou oslovených viacero subjektov a ponuku predloží len jeden uchádzač, Súhrnné správy – odkaz na zmluvu, keď nie je uzavretá, Možnosť uchádzača poukázať na mimoriadne nízku ponuku, Predbežné nahradenie dokladov pri zákazkách s nízkou hodnotou, Opakovanie el. aukcie pri pochybení uchádzača, Oprávnenie uchádzača na zaškolenie na obsluhu technológie a jej dopravu a iné.

 Dokument vyhotovený v bilingválnej mutácii

Metodické usmernenie č. 2891-5000/2021 zo dňa 05. 03. 2021

Je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní akceptovateľný dokument predložený v procese verejného obstarávania, napr. Čestné vyhlásenie. Plnomocenstvo, Poverenie a pod. (vzorový dokument je priložený k tomuto emailu), ktorý bol / je v originály vyhotovený priamo v bilingválnej jazykovej mutácii, kde popri sebe je jedna jazyková mutácia v cudzom jazyku (španielsky, anglicky, francúzsky, nemecky, maďarsky a pod.) a druhá jazyková mutácia v úradnom slovenskom jazyku (obsah dokumentu ako aj prejav a úmysel úkonu je vyjadrený v jazyku zrozumiteľnom pre verejného obstarávateľa), pričom takýto bilingválny dokument je podpísaný vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, a to bez toho, aby bol k takému originálu dokumentu urobený úradný preklad príslušnej jazykovej mutácie cudzojazyčnej časti textu?“

Vychádzajúc z uvedeného, s prihliadnutím na celkový účel kodifikácie štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na zmysel a účel ustanovenia § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní týmto vyjadrujeme názor, že povinnosť predloženia úradného prekladu by sa mala rovnako vzťahovať aj na prípady dvoj, či viacjazyčných dokumentov (samozrejme s výnimkou prípadov, ktoré v tomto smere predmetné ustanovenie pripúšťa).

Zrejmým a celkom legitímnym cieľom uvedeného je tak umožniť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, ktorý neovláda cudzí jazyk, ktorým komunikuje uchádzač alebo záujemca, aby dokázal komplexne posúdiť vyjadrenie vôle konajúcej osoby.

…Máme za to, že opačný prístup by mohol viesť až k dovolávaniu sa celkom nelegitímnej aprobácii prípadov, v ktorých sú predložené viacjazyčné doklady, ktorých časť je vyhotovená nielen v jednom z tzv. svetových jazykov ale v podstate v akomkoľvek jazyku.

Pre ilustráciu napr. v jazyku Igbo, ktorým hovorí približne 20-35 miliónov ľudí (https://sk.wikipedia.org/wiki/Igboština), v afrikánčine, ktorou hovorí cca. 7 miliónov ľudí ako jediným jazykom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Afrikánčina), v kečuánčine, ktorou hovorí okolo 10 miliónov ľudí, v niektorej z dialektových skupín čínštiny (https://sk.wikipedia.org/wiki/čínština) a obdobne aj v islandčine, maltčine, katalánčine, galícijčine… 

Poskytnutie technickej a odbornej kapacity viacerým uchádzačom súčasne

Metodické usmernenie č. 1740-5000/2021 zo dňa 15.02.2021

Ak sme iná osoba (subdodávateľ), môžeme poskytnúť technické a odborné kapacity viacerým subjektom (uchádzačom), ktoré budú predkladať ponuku?

Viac

Vlk je zviera so zlou povesťou, ktoré budí rešpekt až strach. Korene týchto predsudkov majú svoj pôvod v mnohých mýtoch a legendách.

Stretnutie s vlkom je však veľmi zriedkavé. Vlci plnia nezastupiteľnú úlohu zdravotníka, vďaka ktorému je les v dobrej kondícii. Korisťou vlkov sa stávajú najmä choré a slabé jedince

Ak chcete vedieť, čo má toto prírodopisné okienko spoločné s verejným obstarávaním, tak do vyššie uvedeného textu použite tento prevodník:

Viac

Podpredseda vlády SR Štefan Holý, po prvotnom neúspešnom pokuse o revolúciu vo verejnom obstarávaní, predložil do MPK spolu s ÚVO nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní – viac sa o novele dočítate aj v našom článku Aktuálna novela zákona v MPK – tu

Návrh zákona upravuje aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania a to prostredníctvom:

centralizácie verejného obstarávania

príležitostného spoločného obstarávania

odborného garanta na verejné obstarávanie

Prvé dve uvedené formy profesionalizácie verejného obstarávania sú už v zákone dlhšie upravené. Teraz k nim má pribudnúť zavedenie inštitútu odborného garanta.

Centralizácia verejného obstarávania

Navrhuje sa zriadenie centrálnej obstarávacej organizácie na Úrade vlády SR na zabezpečenie strategických tovarov, služieb a stavebných prác pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a).

Zároveň má Úrad vlády prevziať správu nad IS EVO a EKS a ich zlúčením vybudovať elektronickú platformu pre verejné obstarávanie.

Odborný garant

Definícia : „Odborným garantom je fyzická osoba alebo obchodná spoločnosť zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.“

Podľa návrhu sa má povinnosť obstarávať prostredníctvom garanta vzťahovať na zákazky:

Viac