Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuality

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch jún, júl a august 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Nárast cien vstupov, Povinnosť preverovať hospodárnosť ponuky úspešného uchádzača po skončení procesu VO, Je hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať podlimitnú zákazku, Konflikt záujmov – autor architektonickej štúdie, Námietka doručená poštou, Možnosť odstúpiť od ponuky vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti bez straty zábezpeky, Účasť na ZsNH cez EKS podmienená predložením certifikátu systému manažérstva kvality, Rozhodnutie Rady ÚVO – Nedoručenie vysvetlenia ponuky prostredníctvom IS EVO a iné.

Celková rekonštrukcia verejného osvetlenia, výmena LED svietidiel

Metodické usmernenie č. 8790-5000/2021 zo dňa 13. 08. 2021

Uvedený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia pri miestnych komunikáciách rieši výmenu jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá s umiestnením na jestvujúce podperné stĺpy, čo vyžaduje: Odpojenie, demontáž a likvidáciu terajších svietidiel v počte 144 ks, následne dodávku a montáž nových LED svietidiel, pomocného materiálu a dopravných nákladov, následne vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia a vydanie technickej správy. Pred uvedením do prevádzky treba zariadenie odborne preveriť, vyskúšať a vystaviť východiskovú revíznu správu podľa príslušných predpisov. Podľa finančného vyjadrenia (rozpočtu k projektovej dokumentácii) sa jedná o zmiešanú zákazku v ktorej prevláda materiál, potom práce (odpojenie a demontáž starých a následná montáž nových svietidiel) a služby (revízia elektro, odvoz a likvidácia odpadu). Predpokladaná hodnota zákazky (§ 6) je 82 453,39 EUR bez DPH.

…Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že v prípadoch ako popisujete vo svojej žiadosti je potrebné vychádzať zo zadefinovania pojmov stavba a stavebné práce v intenciách zákona o verejnom obstarávaní a zodpovedania otázky, čo je v danom prípade hlavný predmet zákazky. Aplikujúc tento prístup sa javí, že prevažujúcu časť zákazky, a to nielen z hľadiska hodnoty ale aj z hľadiska povahy činnosti bude skôr tvoriť dodávka tovaru spolu so službami doprava a revízia (65.761,24 eur bez DPH) a zvyšok tvoria činnosti týkajúce sa odpojenia a demontáže starých a následná montáž nových svietidiel (16.692,15 eur bez DPH).

Výpočet výšky zábezpeky pri zákazke s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 6583-5000/2021 zo dňa 04. 06. 2021

Čo sa týka uplatnenia inštitútu zábezpeky, tá zákonom o verejnom obstarávaní nie je pri zákazkách s nízkou hodnotou regulovaná, nakoľko ustanovenia § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa na základe zákona v tomto prípade neuplatňujú. V nadväznosti na vyššie uvedené však máme za to, že vyžadovanie zábezpeky je prípustné aj pri zákazkách s nízkou hodnotou, pričom konkrétne podmienky by si mal verejný obstarávateľ upraviť v súťažných podmienkach danej zákazky.

…Aj keď zákon v tomto prípade nestanovuje jej maximálnu možnú výšku, je prirodzené, že výška zábezpeky

Viac

Dňa 2.8.2021 nadobúda účinnosť Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonom sa transponuje smernica EP a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019. Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 percent do roku 2030 v porovnaní so stavom v roku 1990 a zvýšenie podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 %.

Predpis mení aj zákon o verejnom obstarávaní a zavádza nové informačné povinnosti pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Obstarávanie ekologických vozidiel 

Zákon stanovuje minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných civilných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých predmetom je:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec, apríl a máj 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Možnosť uzavrieť zmluvu až po schválení verejného obstarávania miestnym zastupiteľstvom, Ako postupovať v prípade, ak bolo v zákazke s nízkou hodnotou oslovených viacero subjektov a ponuku predloží len jeden uchádzač, Súhrnné správy – odkaz na zmluvu, keď nie je uzavretá, Možnosť uchádzača poukázať na mimoriadne nízku ponuku, Predbežné nahradenie dokladov pri zákazkách s nízkou hodnotou, Opakovanie el. aukcie pri pochybení uchádzača, Oprávnenie uchádzača na zaškolenie na obsluhu technológie a jej dopravu a iné.

 Dokument vyhotovený v bilingválnej mutácii

Metodické usmernenie č. 2891-5000/2021 zo dňa 05. 03. 2021

Je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní akceptovateľný dokument predložený v procese verejného obstarávania, napr. Čestné vyhlásenie. Plnomocenstvo, Poverenie a pod. (vzorový dokument je priložený k tomuto emailu), ktorý bol / je v originály vyhotovený priamo v bilingválnej jazykovej mutácii, kde popri sebe je jedna jazyková mutácia v cudzom jazyku (španielsky, anglicky, francúzsky, nemecky, maďarsky a pod.) a druhá jazyková mutácia v úradnom slovenskom jazyku (obsah dokumentu ako aj prejav a úmysel úkonu je vyjadrený v jazyku zrozumiteľnom pre verejného obstarávateľa), pričom takýto bilingválny dokument je podpísaný vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, a to bez toho, aby bol k takému originálu dokumentu urobený úradný preklad príslušnej jazykovej mutácie cudzojazyčnej časti textu?“

Vychádzajúc z uvedeného, s prihliadnutím na celkový účel kodifikácie štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na zmysel a účel ustanovenia § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní týmto vyjadrujeme názor, že povinnosť predloženia úradného prekladu by sa mala rovnako vzťahovať aj na prípady dvoj, či viacjazyčných dokumentov (samozrejme s výnimkou prípadov, ktoré v tomto smere predmetné ustanovenie pripúšťa).

Zrejmým a celkom legitímnym cieľom uvedeného je tak umožniť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, ktorý neovláda cudzí jazyk, ktorým komunikuje uchádzač alebo záujemca, aby dokázal komplexne posúdiť vyjadrenie vôle konajúcej osoby.

…Máme za to, že opačný prístup by mohol viesť až k dovolávaniu sa celkom nelegitímnej aprobácii prípadov, v ktorých sú predložené viacjazyčné doklady, ktorých časť je vyhotovená nielen v jednom z tzv. svetových jazykov ale v podstate v akomkoľvek jazyku.

Pre ilustráciu napr. v jazyku Igbo, ktorým hovorí približne 20-35 miliónov ľudí (https://sk.wikipedia.org/wiki/Igboština), v afrikánčine, ktorou hovorí cca. 7 miliónov ľudí ako jediným jazykom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Afrikánčina), v kečuánčine, ktorou hovorí okolo 10 miliónov ľudí, v niektorej z dialektových skupín čínštiny (https://sk.wikipedia.org/wiki/čínština) a obdobne aj v islandčine, maltčine, katalánčine, galícijčine… 

Poskytnutie technickej a odbornej kapacity viacerým uchádzačom súčasne

Metodické usmernenie č. 1740-5000/2021 zo dňa 15.02.2021

Ak sme iná osoba (subdodávateľ), môžeme poskytnúť technické a odborné kapacity viacerým subjektom (uchádzačom), ktoré budú predkladať ponuku?

Viac

Vlk je zviera so zlou povesťou, ktoré budí rešpekt až strach. Korene týchto predsudkov majú svoj pôvod v mnohých mýtoch a legendách.

Stretnutie s vlkom je však veľmi zriedkavé. Vlci plnia nezastupiteľnú úlohu zdravotníka, vďaka ktorému je les v dobrej kondícii. Korisťou vlkov sa stávajú najmä choré a slabé jedince

Ak chcete vedieť, čo má toto prírodopisné okienko spoločné s verejným obstarávaním, tak do vyššie uvedeného textu použite tento prevodník:

Viac

Podpredseda vlády SR Štefan Holý, po prvotnom neúspešnom pokuse o revolúciu vo verejnom obstarávaní, predložil do MPK spolu s ÚVO nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní – viac sa o novele dočítate aj v našom článku Aktuálna novela zákona v MPK – tu

Návrh zákona upravuje aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania a to prostredníctvom:

centralizácie verejného obstarávania

príležitostného spoločného obstarávania

odborného garanta na verejné obstarávanie

Prvé dve uvedené formy profesionalizácie verejného obstarávania sú už v zákone dlhšie upravené. Teraz k nim má pribudnúť zavedenie inštitútu odborného garanta.

Centralizácia verejného obstarávania

Navrhuje sa zriadenie centrálnej obstarávacej organizácie na Úrade vlády SR na zabezpečenie strategických tovarov, služieb a stavebných prác pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a).

Zároveň má Úrad vlády prevziať správu nad IS EVO a EKS a ich zlúčením vybudovať elektronickú platformu pre verejné obstarávanie.

Odborný garant

Definícia : „Odborným garantom je fyzická osoba alebo obchodná spoločnosť zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.“

Podľa návrhu sa má povinnosť obstarávať prostredníctvom garanta vzťahovať na zákazky:

Viac

Podpredseda vlády SR Štefan Holý, po prvotnom neúspešnom pokuse o revolúciu vo verejnom obstarávaní, predložil do MPK spolu s Úradom pre verejné obstarávanie nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Ide o zásadné, ale tento krát skôr evolučné zmeny zákona, ktoré sú kompromisom medzi návrhmi ÚVO a návrhmi podpredsedu vlády ako zrýchliť proces VO.

Okrem oprášenia pôvodnej novely z dielne ÚVO, ktorá neprešla v roku 2019 národnou radou a čiastočného zapracovania už známeho návrhu „posilnenia nezávislosti ÚVO“,  je cieľom aj zavedenie konceptu profesionalizácie verejného obstarávania, a to prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania a odborných garantov na verejné obstarávanie.

Prehľad navrhovaných zmien

V novele sa navrhuje:

  • zvýšiť finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona zo súčasných 5 000 EUR na 10 000 EUR
  • zvýšiť horné finančné limity pre zákazku s nízkou hodnotou na menej ako

Viac

Ako sme Vás už informovali v článku s názvom “Poslanecký návrh k § 8 zákona” – tu, Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a následne do NR SR.

Pôvodný návrh, s cieľom zjednodušiť obstarávanie výskumno – vývojových projektov financovaných z EŠIF, navrhoval úpravu § 8 zákona.

Po rokovaniach s ÚVO bolo, na základe pozmeňovacieho návrhu skupiny poslancov, prijaté v národnej rade nasledovné znenie:

V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:

Viac

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január a február 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Mailová komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou, Možnosť pokračovať vo VO v prípade nezverejnenia uzatvorenej zmluvy v zákonnej lehote, Neporušenosť ponúk pri elektronickej komunikácii, Podanie námietok zahraničného subjektu prostredníctvom www.slovensko.sk, Výpis z registra trestov z krajiny bydliska štatutára, Rozhodnutie Rady – Vyžadovanie licencie ETICS bez možnosti subdodávky a iné

Obstarávanie liekov cez DNS – možnosť využitia opcie

Metodické usmernenie č. 1849-5000/2021 zo dňa 26. 01. 2021

Rešpektujúc nemožnosť uzatvárať rámcovú dohodu, ale aj nemožnosť dokonale predvídať počet potrebných balení liekov na posledný kus (pacient sa vylieči, zomrie alebo začne inú liečbu), bolo by v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (prípadne s ktorým jeho ustanovením), ak by kúpna zmluva stanovovala toleranciu odberu napr. +- 10%?

Vo Vami opisovanom prípade sa pýtate na možnosť využitia opcie. Máme za to, že zakotvenie opcie v zmluvách uzatvorených na základe využitia dynamického nákupného systému nie je a priori vylúčené. Účel takéhoto zmluvného ustanovenia by však nemal ostať úplne bez povšimnutia a verejný obstarávateľ a obstarávateľ by mal mať v prvom rade ujasnené, čo tým sleduje.

…Pokiaľ by bolo uvažované aj s právom na opakované uplatňovanie opcie vyvstáva otázka, či takýmto postupom nedochádza k faktickému uzavretiu rámcovej dohody a či jeho cieľom práve nie je obísť § 58 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tohto ustanovenia bolo zamedziť tomu, aby sa v zriadenom dynamickom nákupného systéme vytvárali akési minisúťaže určené len pre tie subjekty zaradené v systéme, ktoré sú súčasne aj účastníkmi uzavretej rámcovej dohody.

…Vami uvažovaný koncept využitia opcie s toleranciou ± 10% sa vo všeobecnosti javí ako primeraný sledovanému cieľu bez toho, aby bol v rozpore so samotnou podstatou fungovania dynamického nákupného systému.

Určenie maximálnej ceny v rámcovej dohode

Metodické usmernenie č. 700-5000/2021 zo dňa 04. 01. 2021

1. Môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Alebo max. limit rámca musí byť nastavený na hodnotu vysúťaženej celkovej ceny? Súťažili sme jednotkové ceny a do celkového limitu by sme mohli objednať tovary za tieto jednotkové ceny.

2. Ak je uzatvorená zmluva s viacerými uchádzačmi (napr. tromi), môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Vysúťažené ceny sú tri a každá je iná.

Viac

Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Podľa dôvodovej správy :

“Cieľom novely je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektovzabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov. Osobitne je takéto zosúladenie vhodné v prípade  podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie.”

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Navrhuje sa nasledovné doplnenie novej výnimky v § 8 zákona:

Viac

Prvú časť „revolúcie vo verejnom obstarávaní“ podpredsedu vlády SR Štefana Holého sme Vám priblížili v našom článku tu

V tejto druhej časti vyberáme najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša Návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní predložený do MPK ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Cieľom úprav má byť „zrýchlenie procesu verejného obstarávania tak, aby bolo možné rýchlejšie realizovať verejné investície a čerpať finančné prostriedky Európskej únie“ a to „prostredníctvom vytvorenia rýchlejšieho a efektívnejšieho prostriedku preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania“.

Návrh zákona pozostáva jednak z novej úpravy konaní, ktorými sa poskytuje súdna ochrana vo verejnom obstarávaní, jednak z novelizácie súvisiacich predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní.

V článku sa okrem iného dozviete o nasledovných navrhovaných úpravách: Druhy žalôb pri súdnej ochrane, Obsadenie súdov, Súdne poplatky pri súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Náhrada trov konania pre žalobcu, Lehoty navrhovaného zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, Zmeny zákona o verejnom obstarávaní…

Zníženie počtu fáz preskúmavania obstarávania

Navrhuje sa nahradiť súčasný systém revíznych postupov:

Viac