Portál o verejnom obstarávaní
Aktuálne znenie zákona Aktuálne znenie zákona Aktuálne znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní so zapracovanými metodickými usmerneniami
Rovnaké zaobchádzanie Transparentnosť Nediskriminácia Proporcionalita Rovnaké zaobchádzanie
Hospodárnosť   a Efektivita Hospodárnosť  a Efektivita
 
 

vo – portal.sk  ako znalostné centrum

Cieľom nášho portálu je poskytnúť nezávislú odbornú podporu verejným obstarávateľom/obstarávateľom/osobám podľa § 8 zákona, záujemcom o verejné zákazky a vôbec všetkým subjektom, ktoré prichádzajú do styku so zákonom o verejnom obstarávaní. Chceme pomôcť v rozširovaní vedomostnej základne a zvyšovaniu profesionálnosti verejného obstarávania.

Máme za cieľ prinášať Vám aktuálne informácie pre oblasť verejného obstarávania a vytvoriť priestor pre Vaše názory a odbornú diskusiu.

Viac o vo-portal

Najnovšie

Výber z usmernení ÚVO – Lehota na vyžiadanie si vysvetlenia informácií

Podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „zákon“) verejný obstarávateľ Viac

 

Všetky aktuality